15
Cristo jnda̱ mawandoꞌxcoom
Ndoꞌ jeꞌ jeꞌ ꞌo nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, matseilcwiiꞌndyo̱nndaꞌa joo ñꞌoom naya na jnda̱ ñetꞌmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ. Ñꞌoomꞌñeeⁿ jlaꞌyuꞌyoꞌ ndoꞌ hasta xjeⁿ jeꞌcheⁿ ndicwaⁿ tyeⁿ mꞌaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juunaꞌ. Ncꞌe juu ñꞌoom nayaꞌñeeⁿ cwiluiꞌnꞌmaaⁿndye añmaaⁿꞌyoꞌ xeⁿ cwiljooꞌndyoꞌtyeⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na tyoñequiaya nda̱a̱ꞌyoꞌ, meiⁿ ticweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo na jlaꞌyuꞌyoꞌ. Tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ ñꞌoom na toꞌño̱ⁿya na tꞌmaⁿti tseixmaⁿnaꞌ, na tueꞌ Cristo cwentaaꞌ jnaaⁿya chaꞌxjeⁿ cwitꞌmo̱o̱ⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii, ndoꞌ na tyꞌiuu nnꞌaⁿ jom, sa̱a̱ xuee na jnda̱ ndyee tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tandoꞌxcoom chaꞌxjeⁿ na matso ñꞌoomꞌm na teiljeii, ndoꞌ teitquiooꞌñê nnom Pedro nda̱ joꞌ nda̱a̱ chaꞌtso apóstoles. Jnda̱ joꞌ, teinoomꞌ ꞌom siaⁿnto nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ, ñejom teitquiooꞌñê nda̱a̱na na majndyendyeti naⁿꞌñeeⁿ ndicwaⁿ cwitaꞌndoꞌna jeꞌ sa̱a̱ ntꞌom jnda̱ tja̱. Jnda̱ joꞌ teitquiooñê nnom Jacobo ndoꞌ jnda̱ joꞌ teitquiooꞌñê nda̱a̱ chaꞌtsondye apóstoles. Ndoꞌ na macanda̱ mati teitquiooꞌñê no̱o̱ⁿ ja. Matseijomnaꞌ cantyja ꞌnaⁿya chaꞌcwijom cwii yuꞌndaa na jnda̱ teinomꞌnaꞌ xjeⁿ na nluiiñe. Ee chaꞌtso ntꞌomcheⁿ apóstoles, tꞌmaⁿti cwiluiindyena nchiiti ja, meiⁿ ticatseixmaⁿya na nntseicajndyuꞌnaꞌ ja cwii apóstol ee tyoco̱ꞌwiꞌa tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. 10 Sa̱a̱ na matseixmaⁿya apóstol jeꞌ, matseixmaⁿya joꞌ ncꞌe naya na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, meiⁿ ticweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo juunaꞌ, ee seijndo̱tya̱ya naquiiꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ, nchiiti ntꞌomcheⁿ apóstoles, meiⁿ nchii cwiluii tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ cweꞌ cantyja ꞌnaⁿ nnco̱, sa̱a̱ cwiluii juunaꞌ ncꞌe nayaꞌñeeⁿ na matseixmaaⁿ. 11 Quia joꞌ tintsꞌaa aa ja oo aa joona. Ñꞌoomwaꞌ ñꞌoom na cwiñequiayâ, ndoꞌ juunaꞌ ñꞌoom na jnda̱ jlaꞌyuꞌyoꞌ.
Nntaꞌndoꞌxco nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱
12 Cwiñequiaayâ ñꞌoom na tandoꞌxcoom jnda̱ na tueeⁿꞌeⁿ, quia joꞌ ¿chiuu na ñꞌeeⁿꞌndyoꞌ ꞌo na cwinduꞌyoꞌ na taxocataꞌndoꞌxco nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱? 13 Ee xeⁿ tiyuuꞌ na nntaꞌndoꞌxco nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱, quia joꞌ meiⁿ nquii Cristo tîcwandoꞌxcoom. 14 Ee xeⁿ tîcwandoꞌxcoom quia joꞌ juu ñꞌoom na cwiñequiaayâ cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo juunaꞌ ndoꞌ mati juu na cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo. 15 Ee xeⁿ na mayuuꞌ na ljoꞌ, quia joꞌ matseijndaaꞌñenaꞌ cantyja ꞌnaaⁿyâ na cwilꞌaayâ na cantuñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ee jnda̱ macwilꞌuuyâ na tquiaaⁿ na tandoꞌxco Cristo sa̱a̱ xeⁿ xocataꞌndoꞌxco nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱ meiⁿ xocatsꞌaanaꞌ na mayuuꞌ na tandoꞌxcoom. 16 Ee joo nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱, xeⁿ xocataꞌndoꞌxcona, quia joꞌ meiⁿ nquii Cristo tîcwandoꞌxcoom, 17 ndoꞌ xeⁿ tîcwandoꞌxcoom cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo juu na cwilayuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿñê. Ndicwaⁿ choꞌ nqueⁿꞌyoꞌ jnaⁿꞌyoꞌ. 18 Ee xeⁿ luaaꞌ waa mati nnꞌaⁿ na ñejlaꞌyuꞌ ñꞌeⁿñê na jnda̱ tja̱, jnda̱ tsuundye. 19 Ee juu na cwicantyjaaꞌ nꞌo̱o̱ⁿya Cristo xeⁿ macanda̱ xjeⁿ na cwitando̱o̱ꞌa jeꞌ mawañoomꞌnaꞌ jaa, wantyꞌiaaꞌndyo̱tya̱a̱ya na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ.
20 Sa̱a̱ ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wandoꞌxco Cristo. Matseijomnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ chaꞌcwijom ntjom na cwiweꞌ jndyee ee quiiꞌntaaⁿ lꞌoo jom tsꞌaⁿ najndyee na tandoꞌxco. 21 Cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii tsꞌaⁿ, jnaⁿnaꞌ na cwiwje nnꞌaⁿ tsjoomnancue. Mati cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii tsꞌaⁿ jnaⁿnaꞌ na cwitaꞌndoꞌxco nnꞌaⁿ. 22 Ndoꞌ chaꞌxjeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Adán chaꞌtsondye nnꞌaⁿ cwiwje, mati cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo, chaꞌtsondye nnꞌaⁿ nntaꞌndoꞌxcona. 23 Sa̱a̱ majndaaꞌ na nluii na ljoꞌ: najndyee tandoꞌxco Cristo, nda̱ joꞌ quia na nncwjeeꞌnnaaⁿꞌaⁿ, nntaꞌndoꞌxco nquiee nnꞌaⁿ na cwiluiindye cwentaaⁿꞌaⁿ. 24 Quia jnda̱ seityuiiꞌ Cristo chaꞌtsoñꞌeⁿ na cwilaꞌxmaⁿ na cwiqueⁿ xjeⁿ, ñequio chaꞌtso na cwitsa̱ntjom, quia joꞌ nntycwii chaꞌtsoñꞌeⁿ. Nda̱ joꞌ nquii na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom, nñequiaaⁿ cwenta joꞌ lꞌo̱ Tsotyeeⁿ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 25 Ee tseixmaaⁿ na nntsa̱ꞌntjoom hasta xjeⁿ na jnda̱ tjuꞌcje Tsotyeeⁿ nacjeeꞌ ncꞌeeⁿ chaꞌtso na cwiꞌoo nacjoomꞌm. 26 Juu na macanda̱ na nntseityueeⁿꞌeⁿ na matseiweñe nacjoomꞌm, juu na machꞌee na cwiwje nnꞌaⁿ. 27 Ee jnda̱ tjuꞌcje Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌtso nacjeeꞌ ncꞌee Cristo, joꞌ chii quia na matsonaꞌ naljoꞌ, cwiwitquiooꞌya na ticꞌoomnaꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee jom chaꞌtso jnda̱ tqueeⁿ nacje ꞌnaaⁿꞌ Cristo. 28 Nquii Cristo cwiluiiñê Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Quia jnda̱ sꞌaaⁿ na chaꞌtso na niom cwitueꞌndyecje jo nnoom, quialjoꞌ manquiityeeⁿ nncjuꞌñecjeeⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha nntseixmaⁿ na tjacantyja na tꞌmaⁿ cwiluiiñe jo nda̱a̱ chaꞌtsoñꞌeⁿ.
29 Mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwiwitsꞌoomndye cwentaa nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱. Sa̱a̱ xeⁿ na mayuuꞌ tjaaꞌnaⁿ na cwitaꞌndoꞌxco nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱, quia joꞌ ¿ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na cwiwitsꞌoomndyena cwentaa lꞌoo? 30 Ndoꞌ xeⁿ ticataꞌndoꞌxco nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱ ¿chiuu na jâ chaꞌtso xjeⁿ mꞌaaⁿyâ na teincuuꞌ waa na cwitjo̱o̱ⁿyâ? 31 Ee ꞌio ndi ꞌio mꞌaaⁿya na teincuuꞌ na ñeꞌcatseicueeꞌnaꞌ ja. Ndoꞌ na ljoꞌ, ñꞌoom na mayuuꞌ joꞌ chaꞌxjeⁿ mati na mayuuꞌ na mañequiaanaꞌ na neiⁿya na cwiluiindyoꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ ñequio Jesucristo na nqueⁿ cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa. 32 Tsjoom Éfeso seijndo̱ya cwii tsꞌo̱o̱ⁿ ñequio quiooꞌ wje sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ ¿yuu waa na mawantjo̱ⁿ? Ee xeⁿ na mayuuꞌ na ticataꞌndoꞌxco nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱ yati calꞌaaya chaꞌxjeⁿ cwilue nnꞌaⁿ: “Cwa cwaaꞌa ndoꞌ cwa̱a̱ya ee ꞌiocha luaaꞌ nncwja̱a̱ya.”
33 Tiñeꞌquiandyoꞌ na ñeꞌnquiuꞌnnꞌaⁿnaꞌ ꞌo. Waa ñꞌoom na matso tsꞌaⁿ: “Joo nnꞌaⁿ na tisꞌa laꞌxmaⁿ cwilaꞌndaaꞌna tsꞌiaaⁿ na ya na cwiluii.” 34 Cꞌoomꞌnndaꞌ nꞌomꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ na matsonaꞌ na calꞌaꞌyoꞌ. Tsacwiꞌntyjeꞌyoꞌ na cwilꞌaꞌyoꞌ jnaⁿ ee mꞌaⁿ ntꞌomndyoꞌ ꞌo na ticalaxmaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Matsjo̱o̱ na ljoꞌ cha caluiꞌjnaaⁿꞌndyoꞌ.
Nmeiiⁿ nlaxmaⁿ seii nnꞌaⁿ na nntaꞌndoꞌxco
35 Nntsꞌaacheⁿnaꞌ mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na nncwaxꞌeeⁿ: “¿Chiuu nluiiyuu na nntaꞌndoꞌxco nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱? ¿Chiuu mmaⁿꞌ seiꞌ na nlaꞌxmaⁿna?” 36 Tijndo̱ꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ na luaaꞌ nncwaxꞌee, ee tsjaaⁿ na nnomꞌ tsꞌaⁿ chaꞌcwijom nncueꞌnaꞌ cha nncwandoꞌ ntjomꞌndaa. 37 Quia na wjaacanomꞌ tsꞌaⁿ, nchii tsꞌoomtsjoo wjaacanoomꞌm, nnaⁿ wjacanoomꞌm oo tsjaaⁿ lqueeⁿ trigo oo cwiicheⁿ nnom tsjaaⁿ. 38 Jnda̱ na jnomꞌ tsꞌaⁿ tsjaaⁿꞌñeeⁿ, nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom mañequiaaⁿ chiuu mmaⁿꞌnaꞌ chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌoom. Cwii cwii nnom tsjaaⁿ mañequiaaⁿ na nntseixmaⁿ juunaꞌ chaꞌxjeⁿ na macaⁿnaꞌ. 39 Chaꞌtso seiꞌ tiñecwii xjeⁿ laꞌxmaⁿnaꞌ. Nnꞌaⁿ laꞌxmaⁿna cwii nnom seiꞌ, quiooꞌ wandyo̱ꞌ seiiyoꞌ ndoꞌ cantsaa ñequio calcaa cwiicheⁿ nnom seiꞌ laꞌxmaⁿyoꞌ. 40 Mati mꞌaⁿ cancjuu tsjo̱ꞌluee ndoꞌ mꞌaⁿ ntꞌom nnom na cwitaꞌndoꞌ na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom tsjoomnancue, ndoꞌ joo na mꞌaⁿ tsjo̱ꞌluee cwichuiiꞌ na neiⁿncooꞌ joonaꞌ ñequio juu na neiⁿncooꞌ joo na mꞌaⁿ nnom tsjoomnancue. 41 Juu na caxueeñe ñeꞌquioomꞌ cwichuiiꞌnaꞌ ñequio na xuee chiꞌ ñequio juu na caxueendye cancjuu, ndoꞌ joo cancjuu cwichuiiꞌ na xueenaꞌ ñequio ntꞌomcheⁿ cancjuu.
42 Maluaaꞌ waa na matseijomnaꞌ na cwichuiiꞌ na nlaꞌxmaaⁿya quia na nntando̱ꞌxco̱o̱ya. Seiꞌtsꞌo na wjaantyꞌiuuꞌñe tsꞌaⁿ tseixmaⁿnaꞌ cwii na nto̱ꞌ sa̱a̱ quia na nncwandoꞌxconaꞌ, nntseixmaⁿnaꞌ cwii na tijoom cwii cueꞌ. 43 Juu tsꞌoo na nncjantyꞌiuuꞌ tseixmaⁿnaꞌ cwii na talꞌue sa̱a̱ jeeⁿ neiⁿncooꞌ tseixmaⁿnaꞌ quia na nncwandoꞌxcoom. Quia na wjaantyꞌiuuꞌñe tsꞌoo, meiⁿcwii tjaa na nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ, sa̱a̱ quia na nncwandoꞌxcoom jeeⁿ tꞌmaⁿ najneiⁿ. 44 Quia na wjaantyꞌiuuꞌ seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ tseixmaⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tyuaa, sa̱a̱ quia na nncwandoꞌxconaꞌ tseixmaⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu Santo.
45 Maluaaꞌ waa na maꞌmo̱ⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii, matsonaꞌ: “Adán tsꞌaⁿ najndyee, tuiiñe ñꞌeⁿ tsꞌo ndoꞌ sꞌaaⁿ na tandoꞌ”, sa̱a̱ nquii Adán na macanda̱ cwiluiiñe Espíritu, jom mañequiaaⁿ na cwitaꞌndoꞌ nnꞌaⁿ. 46 Nchii juu cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu tyowaajndyee, tyowaajndyee cantyja ꞌnaaⁿꞌ tyuaa, jnda̱ joꞌ chii tuaa cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu. 47 Juu tsꞌaⁿ na tꞌoomjndyee sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom juu ñꞌeⁿ tsꞌo, tyotseixmaaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tyuaa. Sa̱a̱ nquii tsꞌaⁿ na jnda̱ we cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom, tseixmaaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ cañoomꞌluee. 48 Seiiꞌa nmeiiⁿ laꞌxmaⁿnaꞌ chaꞌna tsꞌaⁿ na tuiiñejndyee ñequio tsꞌo. Sa̱a̱ seiiꞌa na nlaxmaaⁿya quia na nntando̱o̱ꞌxco̱o̱ya nlaxmaaⁿya chaꞌna seiiꞌ nqueⁿ na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee.
49 Chaꞌxjeⁿ tyowaa Adán na sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom maluaaꞌ cwimaaⁿꞌa. Mati xjeⁿ na nntando̱o̱ꞌxco̱o̱ya mmaaⁿꞌa chaꞌxjeⁿ waa Cristo na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee.
50 ꞌO nnꞌaⁿya, ñeꞌcatsjo̱o̱ya nda̱a̱ꞌyoꞌ seiꞌ ñequio ndeiꞌ leicanda̱a̱ nntseijomnaꞌ joonaꞌ yuu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom meiⁿ ꞌnaⁿ na cwiwiꞌndaaꞌ xocanda̱a̱ nntseijomnaꞌ joonaꞌ ñequio joo na ticantycwii na mꞌaⁿ. 51 Sa̱a̱ lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ cwii ñꞌoom na wantyꞌiuuꞌ mꞌaⁿnaꞌ. Tichaꞌtsondyo̱ nncwja̱a̱ya sa̱a̱ chaꞌtsondyo̱ nntseichuiinaꞌ. 52 Jeeⁿ cjee na nluii na ljoꞌ chaꞌna cwii ndiiꞌ na nntseitsja̱ tsꞌaⁿ luaꞌnnom, xjeⁿ na nleicꞌuaa ndu na macanda̱. Ee maxjeⁿ nleicꞌuaa ndu ndoꞌ nntaꞌndoꞌxco nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱ na tajom cwjenndaꞌna. Ndoꞌ nntseichuiiꞌnaꞌ jaa. 53 Ee jaa seiiꞌa nmeiiⁿ na teincoondyo̱ na wjaawiꞌndaaꞌnaꞌ nlcweeꞌnaꞌ cwii na tijoom cwiꞌndaaꞌ. Jaa seiiꞌa na nncueꞌnaꞌ nlcwa̱a̱ꞌa cwii na tijoom ncueꞌ, mꞌaaⁿ ndoꞌ mꞌaaⁿnaꞌ. 54 Ee juu na laxmaaⁿya na cwiwiꞌndaaꞌnaꞌ, quia na jnda̱ tcweenaꞌ juu na tijoom cwiꞌndaaꞌ ndoꞌ juu seiiꞌa na jaaweꞌnaꞌ quia na jnda̱ tcweenaꞌ na tijoom cueꞌ, xjeⁿꞌñeeⁿ nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii na matsonaꞌ: “Jnda̱ seityuiiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom najndeii na machꞌee na cwiwje nnꞌaⁿ. 55 ꞌU na macheꞌ na cwiwje nnꞌaⁿ, ¿jeꞌ jeꞌ yuu waa na cwii nnda̱a̱ ntsaꞌ ñꞌeⁿndyo̱? Meiⁿchjoo tjaa yuu cwii cuaa na ncwantjomꞌ.” 56 Juu jnaⁿ na laxmaaⁿya waa najndeii na matseixmaⁿnaꞌ, joꞌ chii cwiwja̱a̱ya. Ndoꞌ juu ljeii na tqueⁿ Moisés waa najndeii na matseixmaⁿnaꞌ na mañequiaanaꞌ na catꞌuii jnaⁿ jaa. 57 Sa̱a̱ jndye na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mañequiaaⁿ na cwinaⁿndyo̱ ncꞌe nquii Ta Jesucristo na matsa̱ꞌntjoom jaa.
58 Ncꞌe na luaaꞌ, ꞌo nnꞌaⁿya na jeeⁿ wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya, caljooꞌndyoꞌtyeⁿꞌyoꞌ ñequio Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ñecwiitco titsawintyjeꞌyoꞌ na cwindyeꞌntjomꞌyoꞌ nnom Ta Jesús ee manquiuꞌjndaaꞌndyoꞌ na jeeⁿ ticweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo juu tsꞌiaaⁿ natsꞌaⁿ nnoom.