16
Cwilaꞌtjomna sꞌom na nlꞌana naya ncꞌiaana na mꞌaⁿ Jerusalén
Cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na nlaꞌtjomꞌyoꞌ sꞌom na nlꞌaꞌyoꞌ naya nnꞌaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wiꞌ mꞌaⁿna Jerusalén, luaa matseijndo̱ꞌa nꞌomꞌyoꞌ. Calꞌaꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ na tsjo̱o̱ na calꞌa ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ ndyuaa Galacia. Ticwii xueeneiⁿncoꞌ cwii cwiindyoꞌ ꞌo calatꞌueꞌyoꞌ cwanti na nñequiaꞌyoꞌ cantyja na cwitantjomꞌyoꞌ. Quia joꞌ quia na nncua̱ya quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ nchii sꞌom quia nlatꞌueꞌcheⁿꞌyoꞌ. Ndoꞌ catjeiiꞌndyoꞌ cwii oo we xꞌiaaꞌyoꞌ na cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na joona ya na nncꞌooñꞌomna sꞌomꞌñeeⁿ Jerusalén. Quia joꞌ quia na nncua̱ na mꞌaⁿꞌyoꞌ, nntseiljeiya cwii tsom na nncꞌooñꞌomna. Ndoꞌ xeⁿ macaⁿnaꞌ na nncjo̱ joꞌ joꞌ, quia joꞌ nncꞌoona ñꞌeⁿndyo̱.
Ñeꞌcjaacandoꞌ Pablo nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ Corinto
Nncjo̱ na mꞌaⁿꞌyoꞌ xeⁿ jnda̱ tjo̱wino̱o̱ⁿ tsꞌo̱o̱ndaa Macedonia ee maxjeⁿ matseijndaaꞌndyo̱ na joꞌ jo̱jndya̱a̱. Jnda̱ joꞌ nncua̱caño̱o̱ⁿya ꞌo. Nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na nljooꞌndyo̱ ñꞌeⁿndyoꞌ meiiⁿ ñeꞌcwantindyo xuee oo chaꞌwaa ncueeteiⁿ. Quia joꞌ ꞌo nnda̱a̱ nntsalacwanomꞌyoꞌ ja nato quia na nncjo̱ xeⁿ yuu cwijo̱yo̱. Ee ticaljoya tsꞌo̱o̱ⁿ na cweꞌ cjee cjee mꞌaaⁿnaꞌ nncwino̱o̱ⁿ na mꞌaⁿꞌyoꞌ. Ntyjaaꞌya cwii tsꞌo̱o̱ⁿ na majndye xuee nnda̱a̱ nljooꞌndyo̱ ñꞌeⁿndyoꞌ, xeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom lꞌue tsꞌoom. Sa̱a̱ jnda̱ seijndaaꞌndyo̱ na nljooꞌndyo̱tya̱ ñjaaⁿ tsjoom Éfeso hasta na jnda̱ teinom xuee Pentecostés. Ee jeeⁿ tꞌmaⁿ majuꞌnaaⁿñenaꞌ na matsꞌaa tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Ta Jesús ndoꞌ jeeⁿ ticweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo meiiⁿ jndye nnꞌaⁿ mꞌaⁿ na jndoo ja.
10 Nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na nncueeꞌcañoom Timoteo ꞌo. Xeⁿ na ljoꞌ, calaꞌluiꞌyoꞌ jom cha nljeiiꞌnaꞌ na ya nncꞌoomñê ñꞌeⁿndyoꞌ. Ee mati jom mañejuu tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Ta Jesucristo machꞌeeⁿ chaꞌxjeⁿ ja. 11 Joꞌ chii meiⁿcwiindyoꞌ ꞌo tincꞌomꞌyoꞌ na tilaꞌñꞌoomꞌndyoꞌ jom. Ñequio na xcweeꞌ nꞌomꞌyoꞌ cateijndeiꞌyoꞌ jom cha quia nlueeⁿꞌeⁿ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ quia joꞌ nndyolcweeⁿꞌeⁿ ñequio na neiiⁿꞌeⁿ. Meiⁿndo̱ꞌa jom ñequio ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ.
12 Tyocaⁿꞌa nnom nquii nnꞌaaⁿya Apolos na catseijomñê ñequio nnꞌaaⁿya na cwilaꞌyuꞌ na cwiꞌoocajndooꞌna ꞌo. Sa̱a̱ na majeꞌndyo ticatsꞌaanaꞌ tsꞌoom na ñeꞌcjaⁿ. Majoꞌ nncueeꞌcañoom ꞌo quia na nñequiaanaꞌ na wanaaⁿ.
Xmaⁿndyoꞌ na chaꞌtsondyoꞌ
13 Queⁿꞌ queⁿꞌyoꞌ cwenta chiuu cwii tsamꞌaⁿꞌtiꞌyoꞌ. Cꞌomꞌtyeⁿꞌyoꞌ na cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Catsanajnda̱ꞌyoꞌ cantyja na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿñê chaꞌna nnꞌaⁿ na ꞌooquiendye na ñeꞌcwii waa na cwilꞌa. 14 Chaꞌtso na cwilꞌaꞌyoꞌ, catꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌ ncꞌiaaꞌyoꞌ.
15 ꞌO nnꞌaⁿya, manquiuꞌyoꞌ na chaꞌwaa tsꞌo̱o̱ndaa Acaya, juu Estéfanas ñequio nnꞌaⁿ waⁿꞌaⁿ jlaꞌyuꞌjndyeena ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Joona cwijooꞌ nꞌomna na cwindyeꞌntjomna nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ ñꞌeⁿñê joꞌ joꞌ. 16 Macweꞌ joꞌ macaⁿꞌa na catueꞌndyoꞌcjeꞌyoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na laꞌxmaⁿ chaꞌna joona. Ndoꞌ malaaꞌtiꞌ calꞌaꞌyoꞌ ñequio chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwilajomndye ñꞌeⁿndyena na cwiteijndeii tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 17 Jeeⁿ neiⁿya na jnda̱ tyjeeꞌcañoom Estéfanas ja, ñequio Fortunato ñequio Acaico. Chaꞌcwijom mantyꞌiaya ncjoꞌyoꞌ na mantyꞌiaya joona, ee jnda̱ jlaꞌnoomndyena cantyja ꞌnaⁿya cwii na leicanda̱a̱ nlꞌaꞌyoꞌ na ticꞌoomndyoꞌ. 18 Na jnda̱ tquiena na mꞌaaⁿya, ñꞌoom na jlaꞌcandiina ja tquiaanaꞌ na tꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ, majoꞌti nntsꞌaanaꞌ ñꞌeⁿndyoꞌ ꞌo quia na nlquienndaꞌna na mꞌaⁿꞌyoꞌ. Nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjomna chaꞌna joona matsonaꞌ na nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ joo naⁿꞌñeeⁿ.
19 Ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsꞌo̱o̱ndaa Asiawaa cwilaꞌcwanomna na xmaⁿndyoꞌ. Majuu nnꞌaaⁿya Aquila ñequio scoomꞌm Priscila cwiluena na xmaⁿndyoꞌ ndoꞌ majoꞌti cwilue nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ na cwitjomndye wꞌaana ñequio xueeꞌ nqueⁿ na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa. 20 Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ ñjaaⁿñe cwilaꞌcwanomna na xmaⁿndyoꞌ. Ncꞌe na cwiluiindyoꞌ ntseinda Tyꞌo̱o̱tsꞌom, quia cwitjomndyoꞌ ñꞌeⁿ ncꞌiaaꞌyoꞌ na tjoomꞌ cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyena, cataⁿꞌyoꞌ lueena na cwiñeꞌquiaꞌyoꞌ na xmaⁿndyena.
21 Nnco̱ Pablo na matseiljei xueya na matsjo̱o̱ya na xmaⁿndyoꞌ.
22 Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na ticajnda ntyjii nquii Ta Jesucristo, quiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na quioo ñꞌoomwiꞌ nacjooꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. Quiaaⁿ na matyuaaꞌ cwjeeꞌnndaꞌ nquii Ta Jesucristo.
23 Nquii Ta Jesucristo quiaaⁿ na cꞌoom naya na matseixmaaⁿ ñꞌeⁿndyoꞌ. 24 Mañequiaanaꞌ na jeeⁿ jnda ntyjiiya ꞌo ncꞌe jom. Mantyjati luaaꞌndyo. Amén.