2
Joꞌ chii seijndaaꞌndyo̱ na maxjeⁿ tîcjo̱ na mꞌaⁿꞌyoꞌ, tintsꞌaa na nntseichjooꞌnaꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Ee xeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na ljoꞌ, nntsꞌaa na nntseichjooꞌnaꞌ nꞌomꞌyoꞌ ndoꞌ na ljoꞌ ntjomꞌyoꞌ, ¿ꞌñeeⁿ nñequiaa na neiⁿya? Macanda̱ ꞌo ee xeⁿ na maxjeⁿ tjo̱ jeꞌ jnda̱ sꞌaa cwii nnom na seichjooꞌnaꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Cweꞌ joꞌ na seiljeiya ñꞌoomꞌñeeⁿ na seicwano̱ⁿya na mꞌaⁿꞌyoꞌ ee tiñeꞌcjo̱ntyꞌia ꞌo na nlꞌaꞌyoꞌ na chjooꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ ee matsonaꞌ na ꞌo nñequiaꞌyoꞌ na neiⁿya. Ee seiꞌndaaꞌnaꞌ ntyjiiya quia seiljeiya cartaꞌñeeⁿ, sꞌaanaꞌ na jeeⁿ jnda ntyjiiya hasta tyꞌio̱o̱ya. Nchii seiljeiya juunaꞌ na catseichjooꞌnaꞌ nꞌomꞌyoꞌ sa̱a̱ cha calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na juu na jeeⁿ wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌo jeeⁿ tꞌmaⁿ tseixmaⁿnaꞌ.
Calaꞌtꞌmaⁿ nꞌomna tsꞌaⁿ na seitjo̱o̱ñe
Sa̱a̱ xeⁿ mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na sꞌaa na chjooꞌ nꞌom nnꞌaⁿ, nchii cweꞌ tomti ja na tquiaaⁿ na chjooꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ, sꞌaaⁿ na ljoꞌ ñꞌeⁿ chaꞌtsondyoꞌ ꞌo, meiⁿ nchii cweꞌ na mawino̱ⁿꞌa na matsjo̱o̱ na ljoꞌ. Sa̱a̱ jeꞌ maleiꞌtyeⁿ jnda̱ tuii chiuu na majndyendyoꞌtiꞌyoꞌ jlaꞌjndaaꞌndyoꞌ na catioom cantyja na seitjo̱o̱ñê. Jeꞌ macaⁿnaꞌ na calaꞌtꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ jom ndoꞌ quiaꞌyoꞌ na tꞌmaⁿ tsꞌoom, tintsꞌaanaꞌ na juu na mꞌaaⁿ na chjooꞌ tsꞌoom na seitjo̱o̱ñê nncjanꞌoomnaꞌ jom na tacantyjaaꞌ tsꞌoom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Joꞌ chii macaⁿꞌa nda̱a̱ꞌyoꞌ na catꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ na jnda nquiuꞌyoꞌ jom. Seiljeiya cartaꞌñeeⁿ na seicwano̱ⁿya na mꞌaⁿꞌyoꞌ cha nleitquiooꞌ aa nlaꞌcanda̱ꞌyoꞌ ñꞌoom na maqua̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ. 10 Ee meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ mati ja matseitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ, ndoꞌ meiⁿnquia ꞌñeeⁿ na jnda̱ seitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ, jo nnom Cristo matsꞌaa na ljoꞌ na cateijndeiinaꞌ ꞌo, 11 cha tincwantjom Satanás jaa ee manquiuuyaaya chiuu mayaaⁿꞌaⁿ.
Waa na seitsaaⁿꞌñenaꞌ Pablo tsjoom Troas
12 Quia na tjo̱ tsjoom Troas na nñequiaya ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ, tꞌmaⁿ tjuꞌnaaⁿñenaꞌ na nndiꞌntjo̱ⁿya nnoom joꞌ joꞌ, 13 sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ tîleiquiaanaꞌ na ya ntyjii ee tîcꞌoomñe tiꞌnnꞌaaⁿya Tito. Ncꞌe na ljoꞌ, tsjo̱o̱ya nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ majo̱ya, jluiiꞌa na mꞌaⁿna, jndyo̱o̱ndyeyuya ñjaaⁿ tsꞌo̱ndaa Macedonia.
Cwicanda̱a̱ cwitantjo̱o̱ⁿya ncꞌe na mꞌaaⁿya nacje ꞌnaaⁿꞌ Cristo
14 Matseitꞌmaaⁿꞌndyo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jeeⁿ quianlꞌuaaⁿꞌaⁿ. Ee ncꞌe na mꞌaaⁿyâ nacje ꞌnaaⁿꞌ Cristo, joꞌ na meiⁿyuucheⁿ na cwitsaayâ, ñequiiꞌcheⁿ nqueⁿ wjaachom jâ na cwicanda̱a̱ na nnaⁿndyô̱ meiⁿljoꞌcheⁿ na cwitjo̱o̱ⁿyâ. Joꞌ chii ñequiiꞌcheⁿ mawilꞌueeꞌñê jâ na ꞌoondye nnꞌaⁿ ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Juu tsꞌiaaⁿmeiiⁿ matseijomnaꞌ juunaꞌ chaꞌcwijom na majuꞌnaꞌ jndye cachi nda̱a̱na. 15 Ee jaa nnꞌaⁿ na cwilayuuꞌa ñꞌeⁿ Cristo matseijomnaꞌ chaꞌcwijom tsioom suu na mañequiaaⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwitꞌoomꞌnaꞌ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na cwicaluiꞌnꞌmaaⁿndye ndoꞌ mati nnꞌaⁿ na ꞌootsuundyena. 16 Jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na ꞌootsuundye laxmaaⁿya chaꞌcwijom cwii jndye na matseicwjeenaꞌ joona sa̱a̱ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwiluiꞌnꞌmaaⁿndye laxmaaⁿya chaꞌcwijom cwii jndye na mañequiaanaꞌ na cwitaꞌndoꞌ añmaaⁿna. Meiⁿ tjaa ꞌñeeⁿ cꞌoom na cweꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nquii na nleinaaⁿꞌ na nntsꞌaa tsꞌiaaⁿmeiⁿꞌ. 17 Ee mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cweꞌ cha nnda̱a̱ nntaꞌntjomna cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. Sa̱a̱ jâ na cwiluiindyô̱ apóstoles, ñequio na xcweeꞌya nꞌo̱o̱ⁿyâ cwiñeꞌquiaayâ ñꞌoomꞌm ndoꞌ cwiluiindyô̱ nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjomtyeⁿ nnom Cristo.