3
Ñꞌoom na tijoom cachuiiꞌ na matseijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom
Quia cwilꞌuuyâ na luaaꞌ, ¿aa mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ na cwito̱o̱ꞌnndaꞌâ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱ cheⁿncjo̱o̱yâ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌiaaⁿ na cwilꞌaayâ? Oo ¿aa cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ na macaⁿnaꞌ na nntsañꞌo̱o̱ⁿyâ cartas na cwilue ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na jeeⁿ canda̱a̱ꞌ tsꞌiaaⁿ na cwilꞌaayâ? Oo ¿aa nntaaⁿyâ na quiaꞌyoꞌ carta na nnduꞌyoꞌ na jeeⁿ canda̱a̱ꞌ tsꞌiaaⁿ cwilꞌaayâ? Ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ luaaꞌ cwilꞌana. Sa̱a̱ mancjoꞌtiꞌyoꞌ cwiluiindyoꞌ chaꞌcwijom cwii tsom na teiljeiinaꞌ naquiiꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwijaacañjoomꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwiluii quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ. Ncꞌe cantyja ꞌnaaⁿꞌ juunaꞌ nnda̱a̱ nljeii tsꞌaⁿ chiuu waa tsꞌiaaⁿ na tyotsꞌaa quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ ndoꞌ nnda̱a̱ nndii na jlaꞌljoꞌyoꞌ Jesucristo. Cwiwitquiooꞌya na ꞌo laxmaⁿꞌyoꞌ cwii carta na nquii Cristo seiljeiⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌiaaⁿ na jnda̱ macwilꞌaayâ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ, na nchii teiljeii juunaꞌ ñequio ndaantom, sa̱a̱ ñequio Espíritu Santo, meiⁿ nchii nacjooꞌ lcaaꞌljo̱ꞌ sa̱a̱ teiljeiinaꞌ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ.
Manquiuuyaayâ na luaaꞌ waa ee cwicantyjaaꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ncꞌe Cristo. Meiⁿ nchii ncjo̱o̱yâ waa cwii nnom na laxmaaⁿyâ na nda̱a̱ nlꞌuuyâ na jeeⁿ cwijaacañjoomꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ na cwilꞌaayâ, nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom mañequiaaⁿ na cwijaacañjoomꞌ cwilꞌaayâ juunaꞌ. Nqueⁿ jnda̱ tyꞌioom tsꞌiaaⁿ jâ na cwicanda̱a̱ cwindya̱ꞌntjo̱o̱ⁿyâ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na tijoom cachuiiꞌ na mañequiaanaꞌ na nluiꞌnꞌmaaⁿndye nnꞌaⁿ. Juu ñꞌoomꞌñeeⁿ waa najndeiinaꞌ na matseijndaaꞌñenaꞌ na cwitaꞌndoꞌxco añmaaⁿ nnꞌaⁿ ncꞌe Espíritu Santo. Nchii maqueⁿnaꞌ xjeⁿ nnꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ machꞌee ljeii naqui. Ee ljeiiꞌñeeⁿ matseijndaaꞌñenaꞌ na cwje nnꞌaⁿ.
Juu ljeii na tqueⁿ Moisés, teiljeiinaꞌ cjooꞌ lcaaꞌ ljo̱ꞌ. Ñeseixmaⁿnaꞌ na caxueenaꞌ hasta tyochꞌeenaꞌ na caxuee nnom Moisés, meiⁿ leicanda̱a̱ ntyꞌiaa nnꞌaⁿ Israel nnoom ndoꞌ juu na caxuee nnoom cheⁿndyocheⁿ tjanduuꞌnaꞌ. Juu ljeiiꞌñeeⁿ na seijndaaꞌñenaꞌ na cwiwje nnꞌaⁿ, tyjeeꞌnaꞌ ñequio na caxuee na cwiluiiñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ncꞌe na luaaꞌ tyotseixmaⁿ juu na caxueeꞌñeeⁿ, cwanti tꞌmaⁿti tseixmaⁿ ñꞌoom na tijoom cachuiiꞌ na cwitoꞌño̱o̱ⁿya na matseijndaaꞌñe Espíritu Santo. Ee xeⁿ juu ñꞌoom na seijndaaꞌñenaꞌ na nntꞌuiityeⁿnaꞌ nnꞌaⁿ tyotseixmaⁿnaꞌ na caxuee na cwiluiiñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom, quia joꞌ juu ñꞌoom na maqueeⁿ jaa na tjaa jnaⁿ jlaxmaaⁿya, tꞌmaⁿti na caxuee na tseixmaⁿnaꞌ, nchiiti ñꞌoom na tqueeⁿjñeeⁿ. 10 Meiiⁿ tꞌmaⁿ na caxuee tyotseixmaⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, sa̱a̱ juu ñꞌoom na maqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jaa na tjaa jnaⁿ laxmaaⁿya, tꞌmaⁿticheⁿ nacaxuee na tseixmaⁿnaꞌ. 11 Joꞌ chii xeⁿ juu ñꞌoomꞌñeeⁿ na ticwiyooꞌ meiiⁿ tꞌmaⁿ tyotseixmaⁿnaꞌ na caxuee na cwiluiiñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom, sa̱a̱ jeꞌ juu ñꞌoom na cwiljotyeⁿ tꞌmaⁿticheⁿ na caxuee na cwiluiiñê tseixmaⁿnaꞌ.
12 Ncꞌe juu ñꞌoomxcowaaꞌ mañequiaanaꞌ na cwicantyjaaꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ, joꞌ joꞌ na cwilana̱a̱ⁿyâ juunaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ ñequio na tꞌmaⁿya nꞌo̱o̱ⁿyâ. 13 Meiⁿ tiquilꞌaayâ chaꞌna tyochꞌee Moisés na tyotseicata̱a̱ⁿꞌa̱ⁿ nnoom ñequio liaa cha juu na caxuee nnoom na ñeya tjantycwiinaꞌ, titquiooꞌ juunaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ Israel. 14 Sa̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ tîcalaꞌno̱ⁿꞌna na luaaꞌ tyochꞌeeⁿ ee xjeⁿ jeꞌcheⁿ quia cwilaꞌnaaⁿna ñꞌoom tquieeꞌñeeⁿ na tquiaa Moisés nda̱a̱na waa cwii na chaꞌcwijom liaa na matseicuꞌnaꞌ na nlaꞌno̱ⁿꞌna na juu joꞌ macanda̱ maquindyo̱naꞌ quia na matseiyuꞌ tsꞌaⁿ ñequio Cristo. 15 Ee xjeⁿ jeꞌcheⁿ, quia na cwilaꞌnaaⁿna ñꞌoom na tyoñequiaa Moisés, ticalaꞌno̱ⁿꞌna juunaꞌ. Matseijomnaꞌ chaꞌcwijom na ta̱ꞌ na nlaꞌno̱ⁿꞌna juunaꞌ. 16 Sa̱a̱ quia cwilcweꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ jnaaⁿꞌ na nntioñe lꞌo̱ nquii na cwiluiiñe na matsa̱ꞌntjom, matseicanaaⁿñenaꞌ na nntseiꞌno̱ⁿꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ. 17 Ee manquii na cwiluiiñe na matsa̱ꞌntjom jaa, manquiityeeⁿ cwiluiiñê Espíritu, ndoꞌ meiⁿquiayuucheⁿ na mꞌaaⁿ Espíritu na cwiluiiñê, joꞌ cwindyaandye nnꞌaⁿ. 18 Joꞌ chii chaꞌtsondyo̱ jaa ncꞌe na ticata̱ꞌ nda̱a̱ya ñequio cwii liaa, matseijomnaꞌ jaa chaꞌcwijom tsjo̱ꞌjnom na majuꞌnaꞌ na caxuee na cwiluiiñe Jesús na matsa̱ꞌntjoom jaa, ndoꞌ ꞌio ndi ꞌio matseijomtinaꞌ jaa chaꞌna nqueⁿ na jaawijndyeti matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ jom na juu joꞌ cwinaⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nqueⁿ na matsa̱ꞌntjoom jaa, na cwiluiiñê Espíritu.