2
Jndyo Espíritu Santo
Quia na tueeꞌ xuee Pentecostés, chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ ñeꞌcwii tmaaⁿꞌ tjomndyena. Matsꞌia joꞌ jnaⁿ na teicꞌuaa jo nandye cañoomꞌluee chaꞌcwijom quia na jndeii mandyo jndye. Ndoꞌ sꞌaanaꞌ na cꞌuaa chaꞌwaa naquiiꞌ wꞌaa yuu na meindyuaandyena. Teitquiooꞌ ntyꞌiaana nacjoo chaꞌtsondyena ntyjo chaꞌcwijom ntsaachom. Ndoꞌ chaꞌtsondyena tꞌomna na tooꞌ Espíritu Santo chaꞌwaañꞌeⁿ naquiiꞌ nꞌomna. Tquiaaⁿ na laꞌxmaⁿna cantyja najneiⁿ. Ndoꞌ jnaⁿnaꞌ na jlaꞌneiⁿna ntꞌomcheⁿ nnom ñꞌoom na nchii ñꞌoom na maxjeⁿ cwilaꞌneiⁿna.
Joo ncueeꞌñeeⁿ mꞌaⁿya nnꞌaⁿ judíos naquiiꞌ tsjoom Jerusalén na jeeⁿ queeⁿ nꞌom tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Naⁿꞌñeeⁿ jnaⁿna chaꞌwaa nnom tsjoomnancue. Quia na teicꞌuaa na luaaꞌ, quia joꞌ tyꞌecantyꞌiaana. Meiⁿ leicalaꞌno̱ⁿꞌna ee chaꞌtsondyena tyondyena na tyolaꞌneiⁿ naⁿꞌñeeⁿ cwii cwii nnom ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿ nquieena. Jeeⁿ ndyaꞌ tyueneiiⁿna, ndoꞌ tyomꞌaaⁿꞌ nꞌomna. Tyoluena nda̱a̱ ntyjeena:
—Chaꞌtsondye naⁿmꞌaⁿꞌ na cwilaꞌneiⁿna ñequiiꞌcheⁿ nnꞌaⁿ tsꞌo̱ndaa Galilea joona, quia joꞌ ¿chiuu waayuu na cwindya̱a̱ya na ya cwilaꞌneiⁿna cwii cwii nnom ñꞌoom na cwilana̱a̱ⁿya xjeⁿ na tquiowijnda̱a̱ya? Ee jaa tiñeꞌcwii ndyuaa jnaaⁿya. Ntꞌomndyo̱ jnaaⁿ ndyuaa Partia, ntꞌomndyo̱ Media, Elam ñꞌeⁿ Mesopotamia, tsꞌo̱ndaa Judea ñꞌeⁿ Capadocia, mati Ponto ñꞌeⁿ ndyuaa Asia. 10 Ndoꞌ ntꞌomndyo̱ jaa jnaaⁿya ndyuaa Frigia ñꞌeⁿ Panfilia, Egipto ñꞌeⁿ ntꞌomcheⁿ lꞌo̱ndaa África na manndyooꞌ Cirene. Ndoꞌ ntꞌomndyo̱ jnaaⁿya tsjoom Roma, na tuiindyo̱ nnꞌaⁿ judíos ndoꞌ mati ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ meiⁿ nchii tuiindyena nnꞌaⁿ tsjaaⁿ jaa, sa̱a̱ macwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌxjeⁿ na jaa nnꞌaⁿ judíos cwilatꞌmaaⁿꞌndyo̱ jom. 11 Ndoꞌ ntꞌomndyo̱ jaa jnaaⁿya Creta ñꞌeⁿ Arabia. Sa̱a̱ chaꞌtsondyo̱ cwindya̱a̱ na ya cwilaꞌneiⁿ naⁿmꞌaaⁿꞌ ñꞌoomya. Cwiluena cantyja na jeeⁿ tꞌmaⁿ machꞌee Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
12 Chaꞌtsondye naⁿꞌñeeⁿ na jnaⁿ cwii cwii joo, jeeⁿ ndyaꞌ tyojaaweeꞌ nꞌomna ndoꞌ seiñꞌeeⁿꞌnaꞌ joona. Tyoluena nda̱a̱ ncꞌiaana:
—¿Ljoꞌ ñecaꞌmo̱ⁿnaꞌ na luaaꞌ cwiluii?
13 Sa̱a̱ ntꞌomcheⁿ cweꞌ tyonco, tyolue:
—Naⁿmꞌaⁿꞌ jnda̱ jndyeena.
Ñꞌoom na tso Pedro nda̱a̱ nnꞌaⁿ
14 Quia joꞌ Pedro teintyjeeⁿꞌeⁿ ñequio canchooꞌcwii apóstoles. Jndeii seineiiⁿ, tsoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ:
—ꞌO nnꞌaⁿya ntyja̱ño̱ⁿya nnꞌaⁿ judíos ñequiondyoꞌ ꞌo na tsjomꞌyoꞌ ñjaaⁿ Jerusalén, queⁿꞌyoꞌ cwenta ndoꞌ candyeꞌyoꞌ ñꞌoom na nntsjo̱o̱. 15 Ee naⁿmꞌaⁿꞌ nchii na candyeena chaꞌxjeⁿ na cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ, ee jeꞌ quia tueeꞌcheⁿ na ñjeeⁿ na cwitsjoom. 16 Sa̱a̱ juu na cwintyꞌiaꞌyoꞌ na cwiluii matseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom na tyoñequiaa profeta Joel, tsoom:
17 Ncuee na macanda̱, matso Tyꞌo̱o̱tsꞌom,
njño̱o̱ⁿya Espíritu na cwiluiindyo̱ naquiiꞌ nꞌom jndye nnꞌaⁿ.
Ndaꞌyoꞌ na naⁿnom ñequio ndaꞌyoꞌ na naⁿlcu nlaꞌneiⁿna ñꞌoom na nntsjo̱o̱ nda̱a̱na.
Naⁿnom na titquiendye waa na nlcoꞌnaꞌ nda̱a̱na na nntyꞌiaana.
Ndoꞌ naⁿnom na tquiendye ndaa nntsoona.
18 Ncueeꞌñeeⁿ njño̱o̱ⁿya Espíritu na cwiluiindyo̱ naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjom no̱o̱ⁿ meiiⁿ naⁿnom ndoꞌ meiiⁿ naⁿlcu.
Nñequia naⁿꞌñeeⁿ ñꞌoom na nntsjo̱o̱ nda̱a̱na.
19 Ndoꞌ nntsꞌaaya na nleitquiooꞌ jndye nnom ꞌnaaⁿ jo nandye tsjo̱ꞌluee na nlaꞌcatyuendye nnꞌaⁿ quia na nntyꞌiaana.
Ndoꞌ nntsꞌaaya ꞌnaaⁿ na nleitquiooꞌ jo nacje nnom tsjoomnancue,
chaꞌna niomꞌ ñequio chom ñequio ndioom.
20 Ñeꞌquioomꞌ nntseicwaqueⁿnaꞌ na jo̱o̱ⁿñe nnom,
ndoꞌ chiꞌ nntseicwaqueⁿnaꞌ chaꞌcwijom niomꞌ.
Nmeiⁿꞌ nluii cwii tjo̱o̱cheⁿ na nncueeꞌ xuee cantyja ꞌnaⁿ ja na cwiluiindyo̱ na matsa̱ꞌntjo̱ⁿ.
Juu xueeꞌñeeⁿ tꞌmaⁿticheⁿ matseixmaⁿnaꞌ na nleitquiooꞌ najndeii na matseixmaⁿya.
21 Sa̱a̱ cwii cwii tsꞌaⁿ na nncwjiꞌ xueya na cwiluiindyo̱ na matsa̱ꞌntjo̱ⁿ, juu tsaⁿꞌñeeⁿ nluiinꞌmaaⁿñe.”
Luaaꞌ ñꞌoom na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio ꞌndyoo Joel.
22 Tsoti Pedro:
—ꞌO nnꞌaⁿya Israel, candyeyaꞌyoꞌ na nntsjo̱o̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús tsaⁿ na jnaⁿ Nazaret. Tquiooꞌ na nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom jñom jom ee jndye nnom tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ sꞌaaⁿ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na nchii na nnda̱a̱ nnluii na cweꞌ tsꞌaⁿ nntsꞌaa, meiⁿ xocjaantyjo̱o̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ chiuu tuiiyuu. Ndoꞌ ꞌo manquiuꞌyoꞌ na ljoꞌ ee cantyja najndeii na matseixmaⁿ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom, joꞌ na tyochꞌee Jesús ꞌnaaⁿ tꞌmaⁿ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ. 23 Maxjeⁿ teiyo ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nncꞌoom Jesús lueeꞌyoꞌ ee seijndaaꞌñê na tuii na ljoꞌ. Joꞌ na tioꞌyoꞌ Jesús luee nnꞌaⁿ romanos. ꞌO lꞌaꞌyoꞌ na tyꞌioomna jom tsꞌoomꞌnaaⁿ na jlacueeꞌna jom. 24 Sa̱a̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tquiaa na tandoꞌxcoom na tueeⁿꞌeⁿ. Seicandyaañe jom na ñetꞌomtsꞌooñê ee tijoom jndaa caljooꞌñê nacje ꞌnaaⁿꞌ na cwiwje nnꞌaⁿ. 25 Seineiⁿ rey David na ndooꞌ matseineiⁿ nquii Jesús. Matsoom:
Mantyꞌiaya Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ñequiiꞌcheⁿ mꞌaaⁿñê jo no̱o̱ⁿya.
Ncꞌe na mꞌaaⁿñê ñꞌeⁿndyo̱, joꞌ chii xocjuꞌcjenaꞌ ja.
26 Joꞌ na jeeⁿ neiⁿnco tsꞌo̱o̱ⁿya,
ndoꞌ ñequio na neiⁿya mataya.
Ndoꞌ cweꞌ ncꞌe meindo̱o̱ꞌntyꞌiaandyo̱,
joꞌ na machꞌeenaꞌ na mawajndya̱ya.
27 Ee xonquiaaꞌ na nljooꞌndyo̱ tseiꞌtsuaa
meiⁿ xonquiaaꞌ na nnto̱ꞌndyo̱ ee cwiluiindyo̱ na ljuꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na mandiꞌntjo̱ⁿya njomꞌ.
28 ꞌU tꞌmo̱ⁿꞌ no̱o̱ⁿya nato cantyja na nncwandoꞌxco tsꞌaⁿ.
Ndoꞌ na nncꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿndyuꞌ nntsꞌaanaꞌ na neiⁿtya̱ya.
Luaaꞌ ñꞌoom na seineiⁿ David.
29 Tsoti Pedro:
—ꞌO nnꞌaⁿya, ndyeyu nntsjo̱o̱ nndyeꞌyoꞌ na tueꞌ welooya David na ñetꞌoom teiyo. Tyꞌecatꞌiuuna jom, ndoꞌ tseiꞌtsuaⁿꞌaⁿ ndicwaⁿ waanaꞌ tsjoom ñjaaⁿ hasta xuee jeꞌ. 30 Jom tyoluiiñê profeta, ndoꞌ ntyjiiyaaⁿ na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoomtyeⁿ nnoom na nluiiñe Cristo quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ tsjaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ na nndyowicantyjooꞌ ndoꞌ juu tsaⁿꞌñeeⁿ nncjaacjoo ntio na ñetacatyeeⁿ. 31 Ndoꞌ chaꞌcwijom na nntyꞌiaaꞌ nnoom najnda̱ tuiinaꞌ, joꞌ na tsoom na xocaljooꞌñe añmaaⁿꞌ yuu na cwiljooꞌndye añmaaⁿ nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱ ndoꞌ meiⁿ seiiꞌ xocato̱o̱ꞌ. 32 Ñꞌoommeiⁿꞌ seineiiⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús. Ndoꞌ chaꞌtsondyô̱ cwitjeiꞌyuuꞌndyô̱ na mayuuꞌ na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tandoꞌxco juu. 33 Jeꞌ mꞌaaⁿ ntyjaaꞌ tsꞌo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ntyjaya yuu na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ jom. Joꞌ na jnda̱ jñom Tsotyeeⁿ Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ ñꞌoomtyeⁿ na tqueⁿ ndoꞌ na cwiluii chaꞌtso na cwintyꞌiaꞌyoꞌ jeꞌ ndoꞌ na cwindyeꞌyoꞌ. 34 Ee nchii nquii David tja cañoomꞌluee. Joꞌ chii maꞌmo̱ⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús seneiiⁿ. Ee tso David:
Seineiⁿ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom Ta na matsa̱ꞌntjom ja.
Matsoom nnom:
“Cajmaⁿꞌ jo ntyjaaꞌ tsꞌo̱o̱ya ntyjaya
35 hasta xjeⁿ na jnda̱ tsa̱ꞌa nnꞌaⁿ na jndoo ꞌu cjeeꞌ ncꞌeꞌ.”
36 Tsoti Pedro:
—Quia joꞌ chaꞌtsondyoꞌ ꞌo nnꞌaⁿ Israel calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na mayuuꞌ na juu Jesús na tyꞌiomꞌyoꞌ tsꞌoomꞌnaaⁿ, tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na Ta jom na matsa̱ꞌntjoom jaa ndoꞌ na Cristo jom na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê jaa.
37 Ndoꞌ quia jndye nnꞌaⁿ Israel na luaaꞌ, jeeⁿ seiꞌndaaꞌnaꞌ nquiuna. Jluena nnom Pedro ñequio nda̱a̱ ntꞌomcheⁿ apóstoles:
—ꞌO nnꞌaaⁿya, ¿chiuu macaⁿnaꞌ na calꞌaayâ?
38 Quia joꞌ tꞌo̱ Pedro nda̱a̱na:
—Ticwiindyoꞌ ꞌo calcweꞌ nꞌomꞌyoꞌ ndoꞌ cwitsꞌoomndyoꞌ ñequio xueeꞌ Jesucristo, cha nntseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnaⁿꞌyoꞌ. Quia joꞌ nntoꞌñoomꞌyoꞌ Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ. 39 Ee ñꞌoomtyeⁿwaaꞌ tseixmaⁿnaꞌ cwentaꞌ ꞌo ñꞌeⁿ ndaꞌyoꞌ, ndoꞌ cwentaa chaꞌtso nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ na tquia, ndoꞌ mati ticwii cwii tsꞌaⁿ na maꞌmaⁿ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaya.
40 Pedro jndye ntꞌomcheⁿ ñꞌoom tyocwjiꞌyuuꞌñetyeeⁿ nda̱a̱na. Ndoꞌ tyotseijndo̱ꞌtyeeⁿ nꞌomna. Tsoom:
—Catjeiꞌndyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jeꞌ na quieꞌ nꞌom cha nnda̱a̱ nluiꞌnꞌmaaⁿndyoꞌ.
41 Quia joꞌ nnꞌaⁿ na jlaꞌyuꞌ ñꞌoom na tsoom teitsꞌoomndyena. Juu xueeꞌñeeⁿ, chaꞌna ndyee meiⁿndyena jlaꞌyuꞌna. 42 Tyoqueⁿndyena na tyondyena ñꞌoom na tyotꞌmo̱o̱ⁿ apóstolesꞌñeeⁿ. Tjoomꞌ tyomꞌaⁿna ñequio naⁿꞌñeeⁿ. Tyotjomndyena na tyotyjena tyooꞌ na tyocañjom nꞌomna Jesús. Ndoꞌ tyolaꞌneiⁿna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
Luaa tyomꞌaⁿ nnꞌaⁿ na tyolaꞌyuꞌjndyee
43 Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ tyotseitsaⁿꞌnaꞌ joona ee na tyontyꞌiaana jndye tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na tyolꞌa apóstoles na xocanda̱a̱ nluii na cweꞌ na jnda̱ nquieena meiⁿ xocjaantyjo̱o̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ ꞌnaaⁿ na tuii. 44 Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na jnda̱ jlaꞌyuꞌ, ñeꞌcwii nꞌomna. Ndoꞌ chaꞌtso ꞌnaⁿ na tyowilꞌueeꞌndyena tjom na ꞌnaaⁿna joonaꞌ. 45 Tyonda̱a̱na ndyuaana ñequio ntꞌomcheⁿ ꞌnaaⁿna na waa. Ndoꞌ sꞌom na tyotoꞌñoomna tyoto̱ⁿꞌna joonaꞌ, tyoñequiana nda̱a̱ nnꞌaⁿ na tyotseitjo̱o̱naꞌ joo. 46 ꞌIo ndi ꞌio tyotjomndyena watsꞌom tꞌmaⁿ. Mati naquiiꞌ lꞌaana tyolaꞌjomndyena na tyotyjena tyooꞌ na tyocañjom nꞌomna Jesús. Tyocwaꞌna ñequio na neiiⁿna ndoꞌ na xcweeꞌ nꞌomna. 47 Tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ chaꞌtsondye ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ tyotjeiiꞌya joona. Ndoꞌ ꞌio ndi ꞌio tyocwjiꞌnꞌmaaⁿñeticheⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ. Joꞌ chii tjawitꞌmaⁿti tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ.