Tsꞌiaaⁿ na lꞌa Apóstoles
1
Ñꞌoomtyeⁿ na nndyo Espíritu Santo
1-2 ꞌU ta Teófilo, tsom na seiljeijndya̱a̱ na seicwano̱ⁿ na mꞌaaⁿꞌ seicandiiya ꞌu cantyja chaꞌtso na tyochꞌee Jesús ndoꞌ na tyoꞌmo̱o̱ⁿ hasta xuee na tjawaaⁿ cañoomꞌluee. Cwii tjo̱o̱cheⁿ na nncjaawaaⁿ tjeiiꞌñê apóstoles. Ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu Santo tꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ chiuu nlꞌana. Jnda̱ na tueeⁿꞌeⁿ, tandoꞌnnaaⁿꞌaⁿ, teitquiooꞌñê nda̱a̱na ñequio jndye nnom na tꞌmo̱ⁿnaꞌ na wandoꞌxcoom. Wenꞌaaⁿ xuee tyomꞌaaⁿ na ntyꞌiaana jom. Ndoꞌ seineiiⁿ nda̱a̱na cantyja ꞌnaaⁿꞌ na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
Yocheⁿ na tyomꞌaaⁿ ñꞌeⁿndyena sa̱ꞌntjoom na ticaluiꞌna tsjoom Jerusalén. Tsoom nda̱a̱na:
—Cwindoꞌyoꞌ hasta xeⁿ jnda̱ seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom na tqueⁿtyeⁿ Tsotya̱ya na tsoom na nndyo Espíritu Santo chaꞌxjeⁿ jnda̱ ñejndyeꞌyoꞌ na tsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ. Ee Juan tyotseitsꞌoomñê nnꞌaⁿ ñequio ndaatioo, sa̱a̱ ꞌo tajndye xuee ndoꞌ njñom Tyꞌo̱o̱tsꞌom Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Luaaꞌ waa na nleitsꞌoomndyoꞌ.
Cantyja na tjawa Jesús cañoomꞌluee
Quia na tyomꞌaⁿ naⁿꞌñeeⁿ ñꞌeⁿ Jesús taꞌxꞌeena nnoom, jluena:
—Ta, ¿aa jeꞌ na nntsaꞌ na catsa̱ꞌntjomndyenndaꞌ nnꞌaⁿ Israel?
Tsoom nda̱a̱na:
—Tsotya̱ya waa najndeii na matseixmaaⁿ na matseijndaaꞌñê cwaaⁿ xuee oo ljoꞌ xjeⁿ ntyjeeⁿ na nluii cwii cwii nnom na matseijndaaꞌñê. Sa̱a̱ quia na jnda̱ jndyo Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ, quia joꞌ nñequiaaⁿ na nlaxmaⁿꞌyoꞌ najndeii na cwiluiiñê. Ndoꞌ nntjeiꞌyuuꞌndyoꞌ cantyja ꞌnaⁿ ja naquiiꞌ tsjoom Jerusalén, ñꞌeⁿ chaꞌwaa tsꞌo̱ndaa Judea ñꞌeⁿ ndyuaa Samaria, ndoꞌ hasta chaꞌwaa nnom tsjoomnancue.
Jnda̱ na tsoom na luaaꞌ jndooꞌcheⁿna tjawaaⁿ. Ndoꞌ jndyo cwii nchquiu, mana seicuꞌnaꞌ na cwintyꞌiaana jom. 10 Nquiee cwintyꞌiaana jo nandye tsjo̱ꞌluee xjeⁿ na mawjaaⁿ, ndoꞌ matsꞌiaa joꞌ teitquiooꞌndye we yonom nacañoomna na jeeⁿ canchiiꞌ liaa cweeꞌ. 11 Jlue naⁿꞌñeeⁿ nda̱a̱na:
—ꞌO nnꞌaⁿ Galilea, ¿chiuu na jeeⁿ cwintyꞌiaꞌyoꞌ jo nandye tsjo̱ꞌluee? Jesúsmꞌaaⁿꞌ na jnaaⁿ jo nda̱a̱ꞌyoꞌ xjeⁿ cañoomꞌlueecheⁿ tjaaⁿ. Ndoꞌ chaꞌxjeⁿ na tjawaaⁿ maluaaꞌ nndyonnaaⁿꞌaⁿ.
Matías nntseinoomñê cantyja na ꞌndiinaꞌ Judas
12 Quia joꞌ tyꞌelcweeꞌna Jerusalén na ñetꞌomna ta na jndyu Olivos. Juu taꞌñeeⁿ tquia mꞌaaⁿnaꞌ ñequio tsjoom Jerusalén chaꞌna tquia na wanaaⁿ na nntseicaañe tsꞌaⁿ judío xuee na cwitaꞌjndyeena. 13 Jnda̱ na tyꞌequieꞌna quiiꞌ tsjoom, tquiena yuu waa wꞌaa. Tyꞌewana cuarto nandye wꞌaa yuu cwicꞌeeⁿyana. Ndoꞌ ñꞌeⁿ Pedro ñequio Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo jnda Alfeo, Simón tsꞌaⁿ na cwilue nnꞌaⁿ cananista ndoꞌ ñꞌeⁿ Judas tyjee Jacobo. 14 Chaꞌtsondyena ñecwii jlaꞌjomndyena na ꞌio ndi ꞌio tyolaneiⁿna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Mati jlaꞌjomndye ntꞌom yolcu, ndoꞌ ñꞌeeⁿ tiꞌntyjee Jesús ñꞌeⁿ tsoñeeⁿ María.
15 Cwii xueeꞌñeeⁿ teicantyja Pedro quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ. Joo naⁿꞌñeeⁿ chaꞌna cwii siaⁿnto waljooꞌ ntquiuundyena. 16 Matsoom nda̱a̱na:
—ꞌO nnꞌaⁿya na cwilayuꞌyoꞌ, jndeiꞌnaꞌ na seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom na seiljeii David cantyja ꞌnaaⁿꞌ Judas chaꞌxjeⁿ tso Espíritu Santo nnoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Judasꞌñeeⁿ tsaⁿ na tjacaꞌmo̱ⁿ Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ na tꞌue jom. 17 Judasꞌñeeⁿ tyocañꞌeeⁿ ñꞌeⁿndyô̱ jâ ndoꞌ ñeseijomñê tsꞌiaaⁿ na cwilaxmaaⁿyâ. 18 Ñequio sꞌom na tantjoom cantyja natia na sꞌaaⁿ, tiomlꞌuaaⁿ cwii taⁿꞌ tyuaa. Joꞌ joꞌ tiooñê meintyjeeꞌ xqueeⁿ, tꞌiooꞌñexcweeⁿ. Jluiꞌ chaꞌtso tsiaⁿꞌaⁿ. 19 Ndoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ Jerusalén nquiuna na luaaꞌ sꞌaaⁿ. Quia joꞌ ñequio ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿna jlaꞌcajndyuna tyuaaꞌñeeⁿ Acéldama. Ñꞌoomwaaꞌ matsonaꞌ Tyuaa Niomꞌ. 20 Ee waa ñꞌoom nacjooꞌ libro Salmos na matsonaꞌ:
Caljo waⁿꞌaⁿ na ñeⁿnquiinaꞌ.
Tincꞌom nnꞌaⁿ juunaꞌ.
Mati matsonaꞌ:
Cwiicheⁿ tsꞌaⁿ coñom tsꞌiaaⁿ na ñeseixmaaⁿ.
21 ’Quia joꞌ cwii tsꞌaⁿ na maxjeⁿ ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿndyô̱ chaꞌwaati xuee na tyocañꞌa̱a̱ⁿyâ ñꞌeⁿ nquii Ta Jesús na tjawa tjacueeⁿ tyomanoom naquiiꞌ njoom, 22 tsꞌaⁿ na maxjeⁿ ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿndyô̱ cantyjati xuee na teitsꞌoomñe Jesús sꞌaa Juan hasta xuee quia na tjawaaⁿ. Macaⁿnaꞌ na nntseijomñê tsaⁿꞌñeeⁿ ñꞌeⁿndyô̱ na nntjeiꞌyuuꞌndyô̱ na jnda̱ tandoꞌxco Jesús.
23 Quia joꞌ tyotꞌmo̱o̱ⁿna we tsꞌaⁿ, José ñequio Matías. Joséꞌñeeⁿ mati cwilaꞌcajndyuna jom Barsabás, ndoꞌ xqueⁿ xueⁿꞌeⁿ Justo. 24-25 Tyolaneiⁿna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tyoluena:
—ꞌU Ta na mawaꞌnaⁿꞌ naquiiꞌ nꞌom chaꞌtsondye nnꞌaⁿ, caꞌmo̱ⁿꞌ cwaaⁿ cwii na wendye naⁿmꞌaⁿꞌ na nncwjiiꞌndyuꞌ na nntseijomñe ñequio nnꞌaⁿ na maꞌjñoomꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaⁿꞌ. Nntseinoomñe tsaⁿꞌñeeⁿ tsꞌiaaⁿ na ñeseixmaⁿ Judas na jnda̱ tjeiꞌñe, ndoꞌ jnda̱ tja yuu tseixmaⁿ na nncjaa cantyja ꞌnaaⁿꞌ jnaaⁿꞌ.
26 Quia joꞌ tyꞌena xꞌiaa cha mꞌmo̱ⁿnaꞌ ꞌñeeⁿ nleijnoomꞌ tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ teijnoomꞌ Matías. Joꞌ chii tyꞌoomnaꞌ jom tsꞌiaaⁿ chaꞌxjeⁿ tsꞌiaaⁿ na mꞌaⁿ canchooꞌcwii apóstoles.