21
Teitquiooꞌñe Jesús nda̱a̱ ntquieeꞌndyô̱ jâ
Jnda̱ tuii nmeiⁿꞌ, Jesús seicaꞌmo̱ⁿñennaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ jâ nnꞌaⁿ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿñê. Sꞌaaⁿ na ljoꞌ yocheⁿ na mꞌaaⁿyâ xndyaaꞌ ndaaluee Tiberias. Luaa waa na seicaꞌmo̱ⁿñê nda̱a̱yâ. Ñeꞌnaaⁿꞌ mꞌaaⁿ Simón Pedro ñequio Tomás tsaⁿ na cwilꞌuuyâ catyeⁿnquiee, ñequio Natanael na jnaⁿ Caná tsꞌo̱ndaa Galilea, ñequio wendyô̱ jâ ntseinda Zebedeo ñequio ntꞌomcheⁿ ncꞌiaayâ na tꞌmaⁿ Jesús na calaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê. Tso Simón Pedro nda̱a̱yâ:
Jo̱cwjiiꞌa catscaa.
Lꞌuuyâ nnoom:
—Cwitsaayâ ñꞌeⁿndyuꞌ.
Quia joꞌ saayâ, tuo̱o̱yâ tsꞌom wꞌaandaa. Sa̱a̱ juu tsjomꞌñeeⁿ meiⁿcwii catscaa tîcatjeiiꞌâ. Ndoꞌ jnda̱ wjaawixuee, quia joꞌ tyjeeꞌcañoom Jesús jâ. Meintyjeeⁿꞌeⁿ ꞌndyoo ndaaluee, sa̱a̱ tîcalaꞌno̱o̱ⁿꞌâ na manqueⁿ joꞌ. Quia joꞌ taxꞌeeñê nda̱a̱yâ:
—ꞌO tyja̱no̱ⁿ, ¿aa jnda̱ tjeiꞌyoꞌ calcaa?
Tꞌo̱o̱yâ nnoom:
—Tjaaꞌnaⁿ.
Matsoom nda̱a̱yâ:
—Catueꞌyoꞌ tsquiꞌ ꞌnaⁿꞌyoꞌ ntyjaaꞌ wꞌaandaa ntyjaya, quia ljoꞌcheⁿ nliuꞌyoꞌ calcaa.
Ndoꞌ tua̱a̱ꞌâ juunaꞌ joꞌ joꞌ, jnda̱ joꞌ tileicanda̱a̱ nntjeiiꞌâ juunaꞌ cweꞌ ee jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ jndye calcaa chuunaꞌ. Quia joꞌ ja na jeeⁿ wiꞌ tsꞌom Jesús, tsjo̱o̱ya nnom Pedro:
—Juu Ta Jesús luaaꞌ.
Quia jñeeⁿ na ljoꞌ tsjo̱o̱, tcweeⁿ liaa maseta, ee jnda̱ tjeiiⁿꞌeⁿ juunaꞌ na machꞌeeⁿ tsꞌiaaⁿ. Jnda̱ joꞌ tjuꞌñê tsꞌom ndaaluee, mana tueⁿꞌeⁿ tyuaatcwii. Ndoꞌ ntꞌomndyô̱ jâ tquio̱ntyjo̱o̱yâ chaꞌna wenꞌaaⁿ nchooꞌ nqui ncꞌaa ñꞌeⁿ wꞌaandaa chjoo, chii squia̱a̱yâ tyuaatcwii. Ndoꞌ saantyjaandyô̱ tsquiꞌ na tooꞌ ñjom calcaa. Quia na jnda̱ squia̱a̱yâ tyuaatcwii, ntyꞌiaayâ ñoom na cwico, ndoꞌ ljo catscaa ñꞌeⁿ tyooꞌ cjoo ñoomꞌñeeⁿ, cwineiiⁿnaꞌ. 10 Matso Jesús nda̱a̱yâ:
—Quiochoꞌyoꞌ ntꞌom calcaa na jnda̱ tjeiꞌyoꞌ jeꞌ.
11 Quia joꞌ tuo̱ Simón Pedro tsꞌom wꞌaandaa chjoo. Jndyoñꞌoom tsquiꞌ tyuaatcwii na tooꞌnaꞌ ñjom calcaa ntꞌmaⁿ. Tueꞌntyjo̱ jooyooꞌ cwii siaⁿnto waljooꞌ wenꞌaaⁿ nchooꞌ nqui nchooꞌ ndyeeyoꞌ. Ndoꞌ meiiⁿ na jeeⁿ ndyaꞌ jndye calcaaꞌñeeⁿ, sa̱a̱ tîcatyꞌiooꞌ tsquiꞌ. 12 Matso Jesús nda̱a̱yâ:
—Quioꞌyoꞌ nlcwaꞌyoꞌ.
Sa̱a̱ meiⁿcwiindyô̱ jâ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿñê, ticꞌoom na tꞌmaⁿ tsꞌom na nncwaxꞌee nnoom, ¿ꞌÑeeⁿ ꞌu? Ee manquiuuyaayâ na manquii Ta Jesús joꞌ. 13 Quia joꞌ seicandyooꞌñe Jesús nacañoomyâ. Toꞌñoom tyooꞌ ñꞌeⁿ catscaa. Tquiaaⁿ joonaꞌ nda̱a̱yâ.
14 Cantyjati na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tandoꞌxcoom na tueeⁿꞌeⁿ, luaaꞌ jnda̱ ndyee ndiiꞌ na seicaꞌmo̱ⁿñê nda̱a̱ jâ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿñê tsꞌiaaⁿ na machꞌeeⁿ.
Ñꞌoom na sa̱ꞌntjom Jesús Simón Pedro
15 Ndoꞌ quia na jnda̱ tcwaaꞌâ taxꞌee Jesús ꞌndyoo Simón Pedro. Tsoom:
—ꞌU Simón jnda Jonás, ¿aa ja jndati ntyjiꞌ nchiiti tsꞌiaaⁿmeiⁿꞌ na macheꞌ?
Tꞌo̱o̱ⁿ, matsoom:
—Mayuuꞌ Ta, ntyjiꞌ na ꞌu wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya.
Matso Jesús nnoom ñꞌoom na wjaañoomꞌ:
—Quiaaꞌ na nlcwaꞌ canmaⁿ nchꞌu cwentaya.
16 Jnda̱ we ndiiꞌ taxꞌeennaaⁿꞌaⁿ nnom Pedro:
—ꞌU Simón, jnda Jonás, ¿aa mayuuꞌ na jndati ntyjiꞌ ja?
Tꞌo̱ Pedro:
—Mayuuꞌ Ta, ntyjiꞌ na wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌu.
Tsonndaꞌ Jesús ñꞌoom na wjaañoomꞌ:
—Cateixeꞌ canmaⁿ cwentaya.
17 Na jnda̱ ndyee ndiiꞌ taxꞌeeñê nnom Pedro. Tsoom:
—ꞌU Simón, jnda Jonás, ¿aa wiꞌ tsꞌomꞌ ja?
Seichjooꞌnaꞌ tsꞌom Pedro na jnda̱ ndyee ndiiꞌ mawaxꞌeeñe Jesús: “¿Aa wiꞌ tsꞌomꞌ ja?” Quia joꞌ tꞌo̱o̱ⁿ, tsoom:
—Ta, chaꞌtso matseiꞌno̱ⁿꞌ. Ndoꞌ mantyꞌiaꞌnchaaꞌndyuꞌ na wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌu.
Matso Jesús nnoom:
—Cateixeꞌ canmaⁿ cwentaya. 18 Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matseicandiiya ꞌu. Quia ñetꞌoomꞌ na xcwe tsꞌaⁿndyuꞌ, seijndaaꞌndyuꞌ na nntsaꞌ meiⁿljoꞌcheⁿ na lꞌue tsꞌomꞌ, ndoꞌ tjaa ꞌñeeⁿ juu na nntseitsaaⁿꞌñe ꞌu yuu na ñeꞌcjaꞌ. Sa̱a̱ quia na jnda̱ teincꞌuaaꞌndyuꞌ nntseiliuuꞌ lꞌo̱ꞌ ndoꞌ nntseityeⁿ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ ꞌu na nncjaañꞌoom ꞌu yuu na tiñeꞌcjaꞌ.
19 Luaaꞌ ñꞌoom na tso Jesús na maꞌmo̱o̱ⁿ ljoꞌ cwii nnom na nntsꞌaanaꞌ na nncueꞌ Pedro, na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ nntseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Quia na jnda̱ seineiiⁿ ñꞌoommeiⁿꞌ, matsoom:
—ꞌU candyoꞌntyjo̱ꞌ naxa̱ⁿꞌa.
Ñꞌoom na seineiⁿ Jesús cantyja ꞌnaaⁿꞌ Juan
20 Teiqueⁿ Pedro ndoꞌ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na jo̱ntyjo̱ ja na candyaꞌ tsꞌom Jesús ja, ndoꞌ maja na seintyjo̱ndyo̱ jo ndoꞌ jñaaⁿ quia na tcwaaꞌâ teijaaⁿꞌñeeⁿ ñꞌeⁿñê juu xjeⁿ na taxꞌa̱ya ꞌñom: “Ta, ¿ꞌñeeⁿ juu tsꞌaⁿ na nñequiaa cwenta ꞌu?” 21 Ndoꞌ quia ntyꞌiaaꞌ Pedro na jo̱ntyjo̱, taxꞌeeñê ꞌndyoo Jesús. Tsoom:
—Ta, ndoꞌ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ jeꞌ, ¿ljoꞌ cwii nnom na nntjoom?
22 Tꞌo̱ Jesús nnoom:
—Xeⁿ lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na ñecꞌoom hasta quia nndyo̱o̱nndaꞌa, ¿ljoꞌ machꞌeenaꞌ ꞌu? ꞌU candyoꞌntyjo̱ꞌ naxa̱ⁿꞌa.
23 Quia joꞌ tꞌom ñꞌoom quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ na tso Jesús na xocꞌio̱ya. Sa̱a̱ nchii matsoom na xocꞌio̱. Tomti tsoom: “Xeⁿ lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na ñecꞌoom hasta quia nndyo̱o̱nndaꞌa, ¿ljoꞌ machꞌeenaꞌ ꞌu, Pedro?”
24 Maja luaa joꞌ. Maja matseiljeiya ñꞌoommeiⁿꞌ. Ndoꞌ joo ñꞌoom na macwjiꞌyuuꞌndyo̱, ñꞌoom na mayuuꞌ joꞌ, nchii cweꞌ na maquiuꞌnnꞌaⁿya.
25 Ndoꞌ jndye ntꞌomcheⁿ tsꞌiaaⁿ maniom na sꞌaa Jesús. Mꞌaaⁿꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ xeⁿ nleiljeii cwii ndoꞌ cwii joonaꞌ, machꞌeenaꞌ ntyjii na xocwijndeii tsjoomnancue libros na nluii na nleiljeii joo joꞌ. Mantyjati luaaꞌndyo.