Carta na seicwanom Pablo na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ tsjoom Éfeso
1
Ja Pablo, ee na lꞌue tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cwiluiindyo̱ apóstol, ñꞌoomwaaꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ tsꞌaⁿ na majñom Cristo Jesús tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Matseicwano̱ⁿya cartawaa na mꞌaⁿꞌyoꞌ tsjoom Éfeso na laꞌxmaⁿꞌyoꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Cristo Jesús. Nquii Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱ ñequio Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa, quiana na nntoꞌñoomꞌyoꞌ juu naya na laxmaⁿna ñequio juu na tjañomtiuu cꞌoom tsꞌaⁿ jo nda̱a̱na.
Matioꞌnaaⁿñe Cristo jaa
Cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwiluiiñê tsotye Jesucristo na matseixmaaⁿ na matsa̱ꞌntjoom jaa. Ncꞌe na matseitjoomꞌnaꞌ jaa ñequio Cristo, joꞌ xjeⁿ cañoomꞌlueecheⁿ ncꞌe Espíritu Santo matioꞌnaaⁿñê jaa ñequio cwii cwii nnom na matseixmaaⁿ na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee. Cwitjo̱o̱cheⁿ na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsjoomnancue, jnda̱ tjeiiꞌñê jaa na nntseitjoomꞌnaꞌ jaa ñequio Cristo. Luaaꞌ sꞌaaⁿ cha nlqueⁿnaꞌ jaa na ljuꞌndyo̱ jo nnoom, ndoꞌ na tjaa jnaⁿ cwicolaxmaaⁿya jo nnoom. Ee na wiꞌ tsꞌoom jaa joꞌ chii xjeⁿ na jndyeecheⁿ tjeiiꞌñê jaa na nluiindyo̱ ntseinaaⁿ ncꞌe Jesucristo, ee luaaꞌ tqueeⁿ ee na ljoꞌ lꞌue tsꞌoom na nluii. Tuii na ljoꞌ chaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ nntseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ juu naya na matseixmaaⁿ, na cweꞌ yu tquiaaⁿ na laꞌxmaaⁿya ncꞌe nquii Jnaaⁿ na jeeⁿ candyaꞌ tsꞌoom. Cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu na jeeⁿ wiꞌ tsꞌoom jaa, joꞌ na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê jaa ee na tueꞌ Jnaaⁿ, na matseitꞌmaⁿ tsꞌoom jnaaⁿya. Canda̱a̱ꞌya maꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wiꞌ tsꞌoom jaa na matseijno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ nꞌo̱o̱ⁿya ndoꞌ mañequiaaⁿ na cwilaꞌno̱o̱ⁿꞌa. Ndoꞌ jnda̱ tꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ya juu na lꞌue tsꞌoom na wantyꞌiuuꞌ tyomꞌaaⁿnaꞌ, majuu cantyjati na jnaⁿ chaꞌtso na seijndaaꞌñê na nncjaacanda̱a̱ꞌnaꞌ. 10 Juu ñꞌoom wantyꞌiuuꞌñeeⁿ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na quia nncueꞌntyjo̱ xjeⁿ nntseicanda̱a̱ꞌñeñꞌeⁿnaꞌ, matseijndaaꞌñê na chaꞌtso na mꞌaⁿ cañoomꞌluee ñequio nnom tsjoomnancue ncꞌom joo joꞌ nacje ꞌnaaⁿꞌ Cristo.
11 Ncꞌe na jnda̱ seitjoomꞌnaꞌ jaa ñꞌeⁿ Cristo, teiyo tjeiiꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom jaa cha na ncꞌoomnaꞌ jaa na nndaaya chaꞌna na nndaaꞌ jom, ndoꞌ na nncuaa na ljoꞌ matseiljoꞌyunaꞌ ñequio na jnda̱ seijndaaꞌñê na nntsꞌaaⁿ ndoꞌ cwiluiinaꞌ chaꞌxjeⁿ na cjaaweeꞌ tsꞌoom. 12 Luaaꞌ waa na machꞌeeⁿ cha jâ nnꞌaⁿ judíos na ñentyjaaꞌjndyee nꞌo̱o̱ⁿya Cristo, catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿyâ. 13 Ndoꞌ mati ꞌo nnꞌaⁿ na nchii judíos quia na jndyeꞌyoꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo, majuu ñꞌoomxco naya na macwjiꞌnꞌmaaⁿñenaꞌ ꞌo, jlaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿñê, joꞌ na jñoom sa̱yo ꞌo ñequio Espíritu Santo na tsoom na nntoꞌñoomꞌyoꞌ. 14 Manquii Espíritu Santo na tjameiⁿntyjeeꞌ nnom ñꞌoom na cwiljotyeⁿ na maxjeⁿ nntoꞌño̱o̱ⁿya ljoꞌ na nñequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ya quia na jnda̱ seicandyaañeñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na nlaꞌxmaⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ, cha na catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ jom na jeeⁿ tꞌmaⁿ cwiluiiñê.
Quiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jndo̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ
15 Cantyja ꞌnaaⁿꞌ nmeiⁿꞌ mati ja quia na mandiiya na cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñequio Ta Jesús ndoꞌ na mꞌaⁿꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ na ljuꞌ nꞌom, 16 tyoocjo̱meiⁿntyja̱a̱ꞌa na mañequiaya na quianlꞌuaaⁿꞌaⁿ cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ quia na matseina̱ⁿya nnoom. 17 Tyꞌo̱o̱tsꞌom caxuee cwiluiiñê, nqueⁿ na cwiluiiñê Tsotye Jesucristo na matsa̱ꞌntjoom jaa, macaⁿꞌa nnoom na cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu quiaaⁿ na nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ñꞌoom na maꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ya ndoꞌ yati ntsataꞌjnaⁿꞌyoꞌ jom. 18 Mati catseicanaaⁿñê naquiiꞌ nqueⁿꞌyoꞌ cha na nnda̱a̱ nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ljoꞌ tseixmaⁿ ñꞌoom na cwicantyjaaꞌ nꞌomꞌyoꞌ na cantyja ꞌnaaⁿꞌ juunaꞌ maqueeⁿꞌñê ꞌo, ndoꞌ juu na mañequiaaⁿ na cwicandaa nnꞌaⁿ na laxmaⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ, jeeⁿ cajndanaꞌ ndoꞌ jeeⁿ tꞌmaⁿ tseixmaⁿnaꞌ, 19 ndoꞌ mati quiaaⁿ na caliuuya na jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ tꞌmaⁿ waa na jneiⁿ. Ñequio juu najndeii na matseixmaaⁿ nnda̱a̱ nnteijneiⁿ jaa nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuuꞌa ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu najneiⁿ luaaꞌ, 20 sꞌaaⁿ na tandoꞌxco Cristo na tueꞌ, ndoꞌ sꞌaaⁿ na tjacjoo ntyjaaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ ntyjaya laꞌñeⁿ cañoomꞌluee, 21 tqueeⁿ juu na tꞌmaⁿti cwiluiiñe nchiiti chaꞌtso na cwiluiitquiendye ndoꞌ mati jo nda̱a̱ chaꞌtso na cwitsa̱ꞌntjom na mꞌaⁿ cañoomꞌluee ñequio chaꞌtso na waa najnda̱. Juu cwiluiitꞌmaⁿñeti jo nda̱a̱ chaꞌtso na mꞌaⁿ jeꞌ ndoꞌ mati ꞌio cha. 22 Mati sꞌaaⁿ na chaꞌtso nnom cꞌom nacje ꞌnaaⁿꞌ juu ndoꞌ sꞌaaⁿ na juu cwiluiiñe xqueⁿ ñꞌoom jo nnom tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ, 23 ee tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ cwiluiiñenaꞌ seiiꞌ Cristo ndoꞌ matseicanda̱a̱ꞌñeñꞌeⁿnaꞌ jom ncꞌe juu tmaaⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ chaꞌtso na niom, canda̱a̱ꞌ laxmaⁿnaꞌ ncꞌe Cristo.