2
Cwiluiꞌnꞌmaaⁿndyo̱ ncꞌe na jeeⁿ wiꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jaa
Mañejuu xjeⁿ na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na taꞌndoꞌ xco Cristo tquiaaⁿ na ꞌo tandoꞌyoꞌ meiiⁿ na jo nnoom tyolaꞌxmaⁿꞌyoꞌ lꞌoo ncꞌe natia ñequio jnaⁿ na ñejlaꞌxmaⁿꞌyoꞌ, mati ꞌo ñetꞌomꞌyoꞌ naquiiꞌ natiameiⁿꞌ, ñesantyjo̱ꞌyoꞌ ndoꞌ ñelꞌaꞌyoꞌ ljoꞌ na cwilꞌa nnꞌaⁿ tsjoomnancuewaa, chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌom juu espíritu na waa najndeii na mꞌaaⁿ naquiiꞌ jndye na maleichuu xjeⁿ ꞌnaaⁿꞌnaꞌ nnꞌaⁿ na tiñeꞌcalꞌa chiuu na lꞌue tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Mati tiempo na jnda̱ teinom ñejlaꞌjomndyo̱ naquiiꞌ chaꞌtso natiameiⁿꞌ, ñelꞌaaya ljoꞌ na queeⁿ nꞌom seiiꞌa ndoꞌ ñejlaꞌcanda̱a̱ꞌndyo̱ ñꞌomtiuu ꞌnaaⁿya. Ndoꞌ na ljoꞌ ñelꞌaaya, juu na matseiwꞌiityeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ laxmaaⁿya na catꞌuiinaꞌ jaa chaꞌxjeⁿ na nntꞌuiinaꞌ ntꞌomcheⁿ. Sa̱a̱ jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ wiꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jaa. Tꞌmaⁿ waa na candyaꞌ tsꞌoom ñꞌeⁿndyo̱, ee xjeⁿ na ñetꞌo̱o̱ⁿya na lꞌoo ncꞌe jnaaⁿya, xjeⁿꞌñeeⁿ tquiaaⁿ na tando̱o̱ꞌxco̱o̱ya quia na tquiaaⁿ na tandoꞌxco Cristo. Ndoꞌ na ljoꞌ, ncꞌe naya na matseixmaaⁿ, joꞌ na cwiluiiꞌnꞌmaaⁿndyoꞌ. Ndoꞌ na tyolaxmaaⁿya lꞌoo tquiaaⁿ na tando̱o̱ꞌxco̱o̱ya ñequio Cristo Jesús, ndoꞌ sꞌaaⁿ na cwimeiⁿndyuaandyo̱ ñꞌeⁿñe cañoomꞌluee. Luaaꞌ sꞌaaⁿ cha xuee na cwiwjaanaꞌ mꞌmo̱ⁿnaꞌ na juu na mꞌaaⁿ na jnda ntyjeeⁿ jaa, jeeⁿ cajnda tseixmaⁿnaꞌ ñequio juu naya na matseixmaaⁿ ncꞌe Cristo Jesús. Ncꞌe naya ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cweꞌ yu, joꞌ chii cwicaluiiꞌnꞌmaaⁿndyoꞌ ee na cwilaꞌyuꞌyaꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿñê. Meiⁿ nchii laxmaⁿꞌyoꞌ na ljoꞌ ncꞌe cwii na jnda̱ lꞌaꞌ ncjoꞌyoꞌ, laxmaⁿꞌyoꞌ naljoꞌ ncꞌe machꞌeeⁿ na cwicandaꞌyoꞌ juunaꞌ. Nchii cweꞌ waa na jnda̱ sꞌaa tsꞌaⁿ joꞌ na cwiluiꞌnꞌmaaⁿñê, cha nntseicuꞌnaꞌ na nntseisꞌañe cheⁿnqueⁿ. 10 Ee cwiluiindyo̱ tsꞌiaaⁿ na machꞌee Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Jnda̱ tqueeⁿxcoom jaa cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo Jesús cha na calꞌaaya chaꞌtso nnom na matyꞌiomyanaꞌ na ndyuꞌñeeⁿcheⁿ seijndaaꞌñê na calꞌaaya.
Cwiljoyaandyo̱ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ncꞌe na tueꞌ Cristo
11 Joꞌ chii cjañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ chiuu ñejlaꞌxmaⁿꞌyoꞌ cwitjo̱o̱cheⁿ na cwilaꞌyuꞌyoꞌ. ꞌO nchii tsjaaⁿ judío ꞌo ndoꞌ ncꞌe naljoꞌ joona na cwilꞌana ꞌnaaⁿ ntjaaⁿ yoꞌndaa ndana na naⁿnom, cwiluena na ꞌo tilaꞌxmaⁿꞌyoꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ncꞌe na tiquilꞌaꞌyoꞌ naljoꞌ. 12 Tiempoꞌñeeⁿ nchii cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo ñetꞌomꞌyoꞌ, ñetꞌomꞌndyo̱ꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ Israel, ee wato̱ⁿꞌ tyomꞌaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomtyeⁿ na seijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequiondye joona, ndoꞌ mati ñꞌoom na tsoom nda̱a̱na na nntsꞌaaⁿ. Xjeⁿꞌñeeⁿcheⁿ meiⁿ ticantyjaaꞌ nꞌomꞌyoꞌ jom, meiⁿ na nncꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 13 Sa̱a̱ jeꞌ jeꞌ tjoomꞌ mꞌaⁿꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Cristo Jesús. Joꞌ chii ꞌo na ñetꞌomꞌndyo̱ꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnda̱ seicandyooꞌñenaꞌ ꞌo cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ ncꞌe na tquiaañe Cristo na tueeⁿꞌeⁿ cwentaꞌyoꞌ. 14 Ee Cristo cwiluiiñê na cwiljoya nꞌo̱o̱ⁿ jâ nnꞌaⁿ judíos ñequio ꞌo na nchii joꞌ cwiluiindyoꞌ. Jom sꞌaaⁿ na ñecwii tmaaⁿꞌ laxmaaⁿya na ñetꞌo̱o̱ⁿya na we tmaaⁿꞌ jaa, ee seityueeⁿꞌeⁿ juu na ñetꞌo̱o̱ⁿ na wjeendyo̱ ntyja̱a̱ cwii na chaꞌcwijom tatiom na ñeto̱ⁿꞌnaꞌ jaa. 15 Ñꞌoom na tqueⁿ Moisés jndye nnom tyoqueⁿnaꞌ xjeⁿ nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ cantyja na tueꞌ Cristo seintycwiinaꞌ najndeii na tyotseixmaⁿ ñꞌoomꞌñeeⁿ. Sꞌaaⁿ na ntycwii joꞌ cha we ntmaaⁿꞌndyo̱ nncwilꞌueeꞌñê na nntsꞌaaⁿ cwii tmaaⁿꞌ xco na tjoomꞌ mꞌaaⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Laaꞌtiꞌ waa na seintycweeⁿ na ticueeꞌ nꞌom nnꞌaⁿ cwii cwii tmaaⁿꞌ ncꞌiaana. 16 Ncꞌe na tueꞌ Cristo nacjooꞌ tsꞌoomꞌnaaⁿ joꞌ na seintycwiiñꞌeeⁿ na mꞌaⁿntiaaꞌndye we ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ, sꞌaaⁿ na ñecwii tmaaⁿꞌ joona, ljoyaandyena ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
17 Jndyo Cristo na jndyonquiaaⁿ ñꞌoom xco na machꞌeenaꞌ na cwintycwii tiaꞌ quiiꞌntaaⁿꞌ ꞌo nnꞌaⁿ na tquia ñetꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ mati quiiꞌntaaⁿ jâ nnꞌaⁿ judíos na candyooꞌti ñetꞌo̱o̱ⁿyâ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 18 Ncꞌe cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo joꞌ na meiiⁿ we ntmaaⁿꞌ jaa, wanaaⁿ na nntsaquia̱a̱ꞌa na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cwiluii na ljoꞌ ncꞌe Espíritu Santo. 19 Joꞌ chii ꞌo nnꞌaⁿ gentiles tacolaꞌxmaⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na cweꞌ cwiquieya cwii tyuaa na nchii joꞌ tuiindyoꞌ. Xeⁿ nchii jeꞌ jeꞌ mañecwii xjeⁿ cwiluiindyoꞌ ñequio tmaaⁿꞌ na cwiluiiñe cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cwiluiindyoꞌ nnꞌaⁿ na ñecwii wꞌaa ꞌo, ndoꞌ ñequii ꞌñeeⁿ ntseinda ꞌo. 20 ꞌO cwiluiindyoꞌ chaꞌcwijom wꞌaa na jnaⁿnaꞌ nacjooꞌ tsꞌiaⁿtsjo̱ꞌ, na tacatyeeⁿ nacjooꞌ ñꞌoom na tyoñequia apóstoles ñequio profetas. Manquiiti Jesucristo cwiluiiñê tsjo̱ꞌ nqui wꞌaaꞌñeeⁿ. 21 Cristo cwiluiiñê tsiaⁿtsjo̱ꞌñeeⁿ. Nacjooꞌ juunaꞌ chaꞌwaa wꞌaaꞌñeeⁿ cwijom wjaacanda̱a̱ꞌnaꞌ hasta na ncueꞌntyjo̱ na nluiiñenaꞌ cwii watsꞌom na ljuꞌ cwentaaꞌ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 22 Joꞌ chii chaꞌtsondyoꞌ ꞌo na seitjoomꞌnaꞌ ñꞌeⁿ Cristo matseitjomnaꞌ ꞌo ñꞌeⁿ ncꞌiaaꞌyoꞌ na cwiluiindyoꞌ cwii wꞌaa yuu na nncꞌoomñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ncꞌe Espíritu Santo.