3
Toꞌñom Pablo tsꞌiaaⁿ na nntsꞌaaⁿ
Jnaaⁿꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ, joꞌ na ja Pablo mꞌaaⁿya pra̱so cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo Jesús cha cateijndeiinaꞌ ꞌo nnꞌaⁿ gentiles, Ncꞌe na jeeⁿ yañe Tyꞌo̱o̱tsꞌom, matsonaꞌ na manquiuꞌyoꞌ na tquiaaⁿ tsꞌiaaⁿwaa na catsꞌaaya juunaꞌ naquiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ cha na cateijndeiinaꞌ ꞌo. Ee tꞌmo̱o̱ⁿ no̱o̱ⁿya ñꞌoom na jeeⁿ wantyꞌiuuꞌ ñetuaa chiuu jnda̱ seijndaaꞌñê, ndoꞌ tquiaaⁿ na catseiꞌno̱ⁿꞌa juunaꞌ. Chjoowiꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ jnda̱ seiljeiya na matseicwano̱ⁿya na mꞌaⁿꞌyoꞌ. Quia nlaꞌnaⁿꞌyoꞌ juunaꞌ quia joꞌ nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na matseiꞌno̱ⁿꞌa ñꞌoom na wantyꞌiuuꞌ ñetuaa cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo. Juu na jeeⁿ wantyꞌiuuꞌ ñetuaa tînquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nliu nnꞌaⁿ na ñetꞌom teiyo juunaꞌ, chaꞌxjeⁿ jeꞌ ñequio Espíritu Santo jnda̱ tꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ apóstoles na ljuꞌ nꞌom ñequio profetas. Luaa waa ñꞌoom na wantyꞌiuuꞌ ñetuaanaꞌ: Nnꞌaⁿ na nchii judíos joona, juu na nntsꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nndaa nnꞌaⁿ judíos, mati nntoꞌñoomna. Matseitjoomꞌnaꞌ joona ñequio seiiꞌ Cristo, mati mañꞌoomnaꞌ joona naquiiꞌ ñꞌoom na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntsꞌaaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo Jesús.
Macantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaaꞌ joꞌ na sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jndaya na mañequiaya juunaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ, ndoꞌ tquiaaⁿ najndeii na matseixmaaⁿ na ñꞌeⁿ matsꞌaaya tsiaaⁿwaaꞌ. Quiiꞌntaaⁿ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na titꞌmaⁿ cwiluiindye, cantyja ꞌnaⁿya, ja titꞌmaⁿndyo̱tya̱, nchiiti joona. Sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ, no̱o̱ⁿ ja tquiaaⁿ tsꞌiaaⁿ na catseicandiiya nnꞌaⁿ na nchii judíos na chaꞌtso na matseixmaⁿ Cristo jeeⁿ cajndanaꞌ meiⁿ xocanda̱a̱ nntseiꞌno̱ⁿꞌ tsꞌaⁿ. Ndoꞌ tyꞌioom tsꞌiaaⁿ ja na catsꞌaaya na cꞌooliu nnꞌaⁿ chiuu nncwjiꞌnꞌmaaⁿñê ꞌo nnꞌaⁿ na nchii tuiindyoꞌ judíos. Quia na jnaⁿjndyeecheⁿnaꞌ na sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌtsoti na maniom seijndaaꞌñê na luaaꞌ nncuaa, sa̱a̱ hasta quia jeꞌcheⁿ matseicano̱o̱ⁿ na ljoꞌ, 10 cha cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ chaꞌtsondye na cwiluiitquiendye na mꞌaⁿ cañoomꞌluee ñequio chaꞌtso na cwitsa̱ꞌntjom joꞌ joꞌ, caliuna na jndye nnom na jndo̱ꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 11 Tyꞌo̱o̱tsꞌom sꞌaaⁿ chaꞌtso nmeiⁿꞌ chaꞌxjeⁿ nqueⁿ jnda̱ seijndaaꞌñê na ticantycwii na lꞌue tsꞌoom na nncuaa, ndoꞌ seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ naljoꞌ ee Taya Jesucristo. 12 Ndoꞌ ncꞌe na cwilaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿ ñꞌeⁿ Jesucristo ndoꞌ cwicantyjaaꞌ nꞌo̱o̱ⁿya jom, joꞌ na matseicanaaⁿñenaꞌ na cwilaꞌcandyooꞌndyo̱ na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 13 Joꞌ chii macaⁿꞌa nda̱a̱ꞌyoꞌ na tintseiꞌndaaꞌnaꞌ nquiuꞌyoꞌ nawiꞌ na matjo̱ⁿya cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ ee na ljoꞌ, matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ꞌo.
Cristo candyaꞌ tsꞌoom jaa
14 Macweꞌ joꞌ na maco̱ꞌa xtya̱ya jo nnom Tsotye Taya Jesucristo, 15 na cantyja ꞌnaaⁿꞌ jom chaꞌtso yo na mꞌaⁿ cañoomꞌluee ñequio yo na mꞌaⁿ tsjoomnancue, cwilcwiiꞌna xueⁿꞌeⁿ na cwiluiiñê Tsotyena. 16 Nquii Tsotya̱a̱ya waa na jeeⁿ cajnda na tjaa ljoꞌ cwii macaⁿnaꞌ na matseixmaaⁿ. Macaⁿꞌa na cantyja ꞌnaaⁿ joonaꞌ, naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ nñequiaaⁿ na nnaⁿndyoꞌ ndoꞌ nlaꞌxmaⁿꞌyoꞌ najndeii na cwiluiiñê ncꞌe Espíritu, 17 cha nnda̱a̱ nncꞌoomñe Cristo naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ncꞌe na cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿñê cha caljotyeⁿ na mꞌaⁿꞌyoꞌ naquiiꞌ na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wiꞌ tsꞌom ꞌo, chaꞌxjeⁿ njoom tyꞌe nchꞌiooꞌ tsꞌoom. 18 Mati macaⁿꞌa nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na calaꞌno̱ⁿꞌyaꞌyoꞌ ñequio chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ cwanti na tꞌmaⁿ na mꞌaaⁿ Cristo na wiꞌ tsꞌoom nnꞌaⁿ, ndoꞌ na tco, ndoꞌ na njoom, ndoꞌ na ndye. 19 Juu na mꞌaaⁿ Cristo na wiꞌ tsꞌoom ꞌo luaa, macaⁿꞌa na calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na waljooꞌcheⁿ na tꞌmaⁿnaꞌ, ndoꞌ na luaaꞌ nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ joꞌ na nncꞌomꞌyoꞌ na chawaañꞌeⁿ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ mꞌaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
20 Catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jom jndyeti nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ nchii cweꞌ chaꞌxjeⁿ cwitaaⁿ jaa meiⁿ nchii cweꞌ cha na cwilaꞌtiuutya̱a̱ya ndoꞌ na mateijneiⁿ jaa ncꞌe najndeii na matseixmaaⁿ mꞌaaⁿnaꞌ naquiiꞌ nꞌo̱o̱ⁿya. 21 Jom catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ naquiiꞌ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ ncꞌe Cristo Jesús chaꞌtso ndyu ndoꞌ chaꞌwaati xuee na cwii wjaatinaꞌ. Amén.