Carta na seiljeii Santiago
1
Xmaⁿndye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ na jleinom
Ja Santiago na cwiluiindyo̱ mosooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ Ta Jesucristo. Matseicwano̱ⁿya na xmaⁿndyoꞌ ꞌo nnꞌaⁿ na canchooꞌwe ntmaaⁿꞌ jaa nnꞌaⁿ Israel na jnda̱ tꞌoomꞌndyoꞌ chaꞌwaa tsjoomnancue.
Mꞌaaⁿcꞌeeñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntseijno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ tsꞌom tsꞌaⁿ
ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, matsonaꞌ na cꞌomꞌyoꞌ na neiⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii cwii nnom nawiꞌ na cwiwinomꞌyoꞌ. Ee manquiuꞌyoꞌ quia maqueⁿnaꞌ xjeⁿ juu na cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, matseijndaaꞌñenaꞌ na nncꞌomꞌ niomꞌcheⁿ nꞌomꞌyoꞌ. Ndoꞌ quiandyoꞌ na juu na mꞌaaⁿ niomcheⁿ nꞌomꞌyoꞌ, catsꞌaanaꞌ na canda̱a̱ꞌndyoꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha nlaꞌxmaⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na wjaaquieendye cantyja na cwilaꞌyuꞌ na meiⁿncwii titseitjo̱o̱naꞌ ꞌo.
Xeⁿ mꞌaaⁿ cwiindyoꞌ ꞌo na matseitjo̱o̱naꞌ na jndo̱ꞌ tsꞌom, caⁿ juunaꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ee jom nchii cweꞌ xjeⁿ nñequiaaⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ meiⁿ tiquitseitiaaⁿꞌaⁿ tsꞌaⁿ na macaⁿ. Ndoꞌ quia cwitaⁿꞌyoꞌ nnoom, calꞌaꞌyoꞌ naljoꞌ na cwilaꞌyuꞌya cwii nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿñê tincꞌomꞌyoꞌ na we waa mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ, ee tsꞌaⁿ na luaaꞌ mꞌaaⁿꞌ tsꞌom, matseijomnaꞌ juu chaꞌcwijom nmo̱ⁿ ndaaluee, na lomañjaaⁿ maleiñꞌoomñe jndye juunaꞌ. Tsꞌaⁿ na laaꞌtiꞌ mꞌaaⁿꞌ tsꞌom tintseitiuu na nñequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoom na macaⁿ. Ee jom xuee jeꞌ matseitioom cwii nnom, sa̱a̱ ꞌio jnda̱ xuiiꞌ na mꞌaaⁿꞌ tsꞌoom, joꞌ chii tiñeꞌcwii nnom na wjaamꞌaaⁿ.
Cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ na ntyꞌiaaꞌñe ndoꞌ tsꞌaⁿ na tyañe
Nnꞌaaⁿya na ntyꞌiaaꞌñe macaⁿnaꞌ na cꞌoom na neiiⁿꞌeⁿ na matseiwendye Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom. 10 Ndoꞌ tsaⁿtya na matseiyuꞌ macaⁿnaꞌ na cꞌoom na neiiⁿꞌeⁿ xeⁿ na majuꞌcje Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom. Ee tsaⁿtya matseijomnaꞌ jom chaꞌna ljaaꞌ ꞌnaaⁿꞌ tscojnda̱a̱ na tiyo ntyjanaꞌ. 11 Ee quia na nluiꞌ ñeꞌquioomꞌ ndoꞌ xeⁿ jnda̱ teijmeiⁿꞌya, nlcaaⁿ tscojnda̱a̱ ndoꞌ mati ljaaꞌ ꞌnaaⁿꞌnaꞌ cwiquiaa, mana cwintycwii na jeeⁿ neiⁿncooꞌnaꞌ. Maluaaꞌ matseijomnaꞌ cwii tsaⁿtya, cwintycwiiñê naquiiꞌ chaꞌtso tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ.
Canaⁿñe tsꞌaⁿ quia na ñeꞌcatsꞌaanaꞌ xjeⁿ jom
12 Mañequiaanaꞌ na neiiⁿꞌ tsꞌaⁿ quia na cwinaⁿñe na maqueⁿnaꞌ xjeⁿ juu ndoꞌ ticatsꞌaa jnaⁿ. Ee quia na jnda̱ jnaⁿñe nncoꞌñom na ticantycwii na nncwandoꞌ ee jnda̱ tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nñequiaaⁿ joꞌ. Matseijomnaꞌ juunaꞌ chaꞌcwijom corona na nntoꞌñoom nnꞌaⁿ na wiꞌ nꞌom jom. 13 Quia na machꞌeenaꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ na ñeꞌcatsꞌaaⁿ cwii nnom natia, tintseitioom na Tyꞌo̱o̱tsꞌom machꞌee na ljoꞌ ee jom tyoochꞌeenaꞌ ntyjeeⁿ na ñeꞌcatsꞌaaⁿ natia, meiⁿ titseijndaaꞌñê na catsꞌaa tsꞌaⁿ naljoꞌ. 14 Sa̱a̱ machꞌeenaꞌ xjeⁿ tsꞌaⁿ quia na mañequiaañê nnom juu natia na matseiqueeⁿ tsꞌoom, ndoꞌ juu na matseiqueeⁿ tsꞌoom mawjaañꞌoomnaꞌ jom xjeⁿ ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. 15 Ndoꞌ quia na jnda̱ jnda̱a̱ sꞌaa ñꞌomtiuu ꞌñaaⁿꞌ tsꞌaⁿ na catsꞌaaⁿ yuu na lꞌue tsꞌomnaꞌ, quia joꞌ mana wjaañꞌoomnaꞌ tsꞌaⁿ na nntsuuñê.
16 ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ na jeeⁿ wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌo, tañequiandyoꞌ na nñequiuꞌnnꞌaⁿnaꞌ ꞌo na nlaꞌtiuuꞌyoꞌ na nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom machꞌeeⁿ na cwilaꞌtjo̱o̱ndyo̱ nnoom. 17 Nquii Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ nandye mañequiaaⁿ chaꞌtso nnom na cwitoꞌño̱o̱ⁿya na jeeⁿ ya laxmaⁿnaꞌ ndoꞌ canda̱a̱ꞌnaꞌ. Jom ñecwii xjeⁿ cwiluiiñê, meiⁿ tyootseichuiiꞌñê chaꞌxjeⁿ cwichuiiꞌ ncwaⁿꞌ. 18 Nqueⁿ ncꞌe na lꞌue tsꞌoom, tqueeⁿ jaa na tuiindyo̱xco̱o̱ quia jlaꞌyuuꞌa ñꞌoomꞌm na cwiluiiñenaꞌ na mayuuꞌ. Sꞌaaⁿ na ljoꞌ cha nlqueⁿnaꞌ jaa chaꞌcwijom ntjom na cwiweꞌjndyee quiiꞌntaaⁿ chaꞌtso na jnda̱ tqueeⁿ.
Calacanda̱a̱ꞌndyo̱ chaꞌtso na matsa̱ꞌntjom ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom
19 ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ na wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya, ticwiindyoꞌ ꞌo catseiqueeⁿnaꞌ tsꞌom na candiiya ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tincꞌoom na jeeⁿ cjee ꞌndyoo na ndooꞌ mantyjii ljoꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ. Meiⁿ nchii na nntseiteincuuꞌñe na nntseiwꞌii xꞌiaaꞌ. 20 Ee quia na matseiwꞌii tsꞌaⁿ xꞌiaaⁿꞌaⁿ, tyoochꞌeeⁿ yuu na matyꞌiomyanaꞌ na lꞌue tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na calꞌaaya. 21 Cweꞌ ncꞌe joꞌ, chaꞌtso na cwajndii na laꞌxmaⁿ nnꞌaⁿ ñequio chaꞌtso na waljooꞌcheⁿ na tia na cwilꞌana, catjeiꞌndyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿ nmeiⁿꞌ. Ndoꞌ ñequio na cwitueꞌndyoꞌcjeꞌyoꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, calaꞌljoꞌyoꞌ ñꞌoomꞌm na jnda̱ jnoomꞌm naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ, na cantyja ꞌnaaⁿꞌ juunaꞌ nnda̱a̱ nluinꞌmaaⁿndyoꞌ.
22 Sa̱a̱ tjaa yuu mateijndeiinaꞌ na cweꞌ mandii tsꞌaⁿ ñꞌoom naya, xeⁿ nchii macaⁿnaꞌ na nntsꞌaaⁿ ljoꞌ na matsonaꞌ, ee xeⁿ ticalꞌaꞌyoꞌ naljoꞌ cwinquioꞌnnꞌaⁿndyoꞌ cheⁿncjoꞌyoꞌ. 23 Ee tsꞌaⁿ na cweꞌ tomti mandii ñꞌoomꞌñeeⁿ ndoꞌ ticatsꞌaa ljoꞌ na matsonaꞌ matseijomnaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ chaꞌna tsꞌaⁿ na mantyꞌiaaꞌ nnom ñꞌeⁿ tsjo̱ꞌjnom. 24 Tsaⁿꞌñeeⁿ ntyjeeⁿ chiuu waaⁿ xjeⁿ na mantyꞌiaaⁿꞌaⁿ tsjo̱ꞌjnom, sa̱a̱ quia na nꞌñeeⁿ na mantyꞌiaaⁿꞌaⁿ juunaꞌ mana cwitsuuꞌ tsꞌoom chiuu waaⁿ. 25 Sa̱a̱ tsaⁿ na tyeⁿ ñjom tsꞌom ñꞌoom na mandii, ndoꞌ maqueⁿya cwenta chiuu xcwe matsa̱ꞌntjom ljeii na matseicandyaañenaꞌ jaa ndoꞌ tyeⁿ meiⁿntyjeeꞌ na matseicanda̱ chiuu matsa̱ꞌntjomnaꞌ, tsaⁿꞌñeeⁿ nncꞌoom na neiiⁿꞌeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ chaꞌtso na machꞌeeⁿ.
26 Xeⁿ mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na matseitiuu na macanda̱ juu jeeⁿ xcwe machꞌee sa̱a̱ ticatsꞌaa xjeⁿ tsaa, quia joꞌ manquiuꞌnnꞌaⁿñe cheⁿnquii, ndoꞌ ñꞌoom na matseitiuu joꞌ tjaa yuu lꞌuenaꞌ. 27 Jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ñꞌoom na xcweti ndoꞌ ljuꞌ tseixmaⁿ na cwilaꞌyuuꞌa, luaa matsonaꞌ: Cateijndeii tsꞌaⁿ ndyeñeeⁿꞌ na jnda̱ tja̱ tyendyee, ndoꞌ yolcu na jnda̱ ljondye na tja̱ sꞌaa, cateijndeii tsꞌaⁿ joona nawiꞌ na cwitjoomna ndoꞌ tintseiquiiꞌñe ñequio natia na matseixmaⁿ tsjoomnancue.