2
Ticalꞌaꞌyoꞌ na cweꞌ jndaaꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ
ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñequio Ta Jesucristo, jom tjacantyja na cwiluiitꞌmaⁿñê. Lꞌue tsꞌoom na tilꞌaꞌyoꞌ na cweꞌ jndaaꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ. Nntsꞌaanaꞌ na wjaaquieeꞌ cwii tsꞌaⁿ yuu na cwitjomndyoꞌ na ndiiꞌ tseixꞌii sꞌom cajaⁿ tsꞌo̱ ndoꞌ cwee liaa na ya. Ndoꞌ mati wjaaquieeꞌ cwii tsꞌaⁿ na cwee liaa na cwantindyo, sa̱a̱ ꞌo nlaꞌñꞌoomꞌndyoꞌtiꞌyoꞌ tsꞌaⁿ na cwee liaa na ya, ndoꞌ nnduꞌyoꞌ nnoom: “Cajmaⁿꞌ ljoo yuu na yati”, sa̱a̱ nnom tsꞌaⁿ na jñeeⁿꞌñe nnduꞌyoꞌ: “Luaaꞌ cwintyjeꞌ”, oo “Luaaꞌ cajmaⁿꞌ nomtyuaa”, ndoꞌ na luaaꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ cwitꞌmo̱ⁿꞌ cheⁿncjoꞌyoꞌ na cweꞌ jndaaꞌ ꞌñeeⁿ na cwiluiitꞌmaⁿñeti quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ, ndoꞌ naljoꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na tisꞌa cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ, tixcwe cwitjeiꞌyoꞌ cwenta.
ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ na jeeⁿ wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya, candyeꞌyoꞌ ñꞌoomwaa: Nnꞌaⁿ tsjoomnancue na ntyꞌiaandye, jnda̱ tjeiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona na laxmaⁿna na tyandyena ncꞌe na cwilaꞌyuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿñê, ncꞌe na candyaꞌ nꞌomna jom, nntoꞌñoomna cantyja na matsa̱ꞌntjoom chaꞌxjeⁿ na jnda̱ tqueeⁿ na nntsꞌaaⁿ. Sa̱a̱ ꞌo jeꞌ, yacheⁿ cwilꞌaꞌyoꞌ na catseijnaaⁿꞌnaꞌ ndyeñeeⁿꞌ ndoꞌ ¿aa nchii manaⁿtya cwinchjeena ꞌo? Ndoꞌ joona cwileiꞌcho xjeⁿꞌnaaⁿna ꞌo jo nda̱a̱ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ. Ndoꞌ aa chii majoo naⁿtya cwilaꞌneiⁿna ñꞌoomntjeiⁿ nacjooꞌ xuee nqueⁿ na jeeⁿ jnda tseixmaⁿnaꞌ na cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu joꞌ matseicajndyunaꞌ ꞌo.
Waa ljeii na tjacantyja na matsa̱ꞌntjomnaꞌ. Luaa matsonaꞌ: “Cꞌoomꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ xꞌiaꞌ chaꞌxjeⁿ na jnda ntyjiꞌ ñequio nncuꞌ.” Xeⁿ na mayuuꞌcheⁿ cwilaꞌcanda̱ꞌyoꞌ ljeiiꞌñeeⁿ, quia joꞌ ya cwilꞌaꞌyoꞌ. Sa̱a̱ xeⁿ cweꞌ jndaaꞌ ꞌñeeⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌtiꞌyoꞌ, machꞌeenaꞌ na waa jnaⁿꞌyoꞌ ee cwilaꞌtjo̱o̱ndyoꞌ jo nnom ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matsa̱ꞌntjomnaꞌ. 10 Ee xeⁿ matseicanda̱a̱ꞌñe tsꞌaⁿ chaꞌtso ljeiiꞌñeeⁿ, sa̱a̱ matseitjo̱o̱ñe cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii joonaꞌ, matseijndaaꞌñenaꞌ na waa jnaaⁿꞌaⁿ jo nda̱a̱ chaꞌtso ljeiiꞌñeeⁿ. 11 Ee nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tso: “Tincꞌoomꞌyaꞌ ñequio cwiicheⁿ tsꞌaⁿ”, majom matsoom: “Tintseicueꞌ tsꞌaⁿ.” Joꞌ chii xeⁿ na tyoocheꞌ na cweꞌ mꞌaaⁿꞌyaꞌ ñꞌeⁿ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ, sa̱a̱ nntseicueꞌ tsꞌaⁿ, maxjeⁿ jnda̱ seitjo̱o̱ndyuꞌ nnom chaꞌwaa ljeiiꞌñeeⁿ. 12 Joꞌ chii macaⁿnaꞌ na calꞌandyoꞌ cwenta ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿꞌyoꞌ, ndoꞌ ljoꞌ na cwilꞌaꞌyoꞌ, chaꞌxjeⁿ cwilꞌa nnꞌaⁿ na maxjeⁿ nquiu na meiⁿchiuucheⁿ nleijndaaꞌ ñꞌoom ꞌnaaⁿ nntsꞌaa ljeii na matseicandyaañenaꞌ jaa. 13 Ndoꞌ nnꞌaⁿ na tîcꞌom na jnda nquiu ncꞌiaa, quia na nntuꞌxeⁿndye nnꞌaⁿ, tjaaꞌnaⁿ ꞌñeeⁿ nncꞌoom na wiꞌ tsꞌom joona. Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na tꞌom na wiꞌ nꞌom ncꞌiaa, naⁿꞌñeeⁿ nluiꞌyana quia na nntuꞌxeⁿndye nnꞌaⁿ.
Calꞌaaya yuu na matyꞌiomyanaꞌ ncꞌe na cwilayuuꞌa
14 ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ na jeeⁿ wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya, ¿yuu lꞌue na nntso tsꞌaⁿ na matseiyuꞌya tsꞌoom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, sa̱a̱ tjaa na machꞌeeⁿ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na ljoꞌ? Na luaaꞌ tsꞌoom, ¿aa nnda̱a̱ nluiꞌnꞌmaaⁿñê? 15 Calꞌuu, xeⁿ mꞌaaⁿ cwii nnꞌaaⁿya na tsaⁿsꞌa oo tsaⁿscu na matseitjo̱o̱naꞌ liaana ndoꞌ nantquie na nlcwaꞌna na ticwii xuee, 16 ndoꞌ cwiindyoꞌ ꞌo nntso nda̱a̱na: “Catsaꞌtoꞌyoꞌ.” Tyꞌo̱o̱tsꞌom catioꞌnaaⁿñê ꞌo na nlcweeꞌyoꞌ liaa ndoꞌ na nlcwaꞌcjaacjoꞌyoꞌ, sa̱a̱ xeⁿ tinquiaaꞌ ljoꞌ na macaⁿnaꞌ joona, ¿yuu nnteijndeii ñꞌoom na luaaꞌ tsuꞌ nda̱a̱na? 17 Maluaaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na matseiyuꞌya tsꞌomꞌ ñꞌeⁿñê xeⁿ tjaaꞌnaⁿ tsꞌiaaⁿ cochꞌeenaꞌ ñꞌeⁿndyuꞌ quia joꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na ticwandoꞌnaꞌ naquiiꞌ tsꞌomꞌ.
18 Nntsꞌaacheⁿnaꞌ na cwiindyoꞌ ꞌo nntso: “ꞌU matseiyuꞌya tsꞌomꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ ja matsꞌaa yuu na matyꞌiommyanaꞌ.” Xeⁿ na ljoꞌ, caꞌmo̱ⁿꞌ na matseiyuꞌya tsꞌomꞌ ñꞌeⁿñê meiⁿ tyoowitquiooꞌ ñequio na macheꞌ, ndoꞌ ja ñequio ljoꞌ na matsꞌaaya mꞌmo̱o̱ⁿya na matseiyuꞌya tsꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿñê. 19 ꞌU matseiyuꞌ na ñecwii Tyꞌo̱o̱tsꞌom mꞌaaⁿ, ya na ljoꞌ macheꞌ, mati naⁿjndii maluaaꞌ cwilaꞌyuꞌna ndoꞌ cwiteindyena na nquiaana. 20 Tintsaꞌ na cweꞌ ntjeiⁿndyuꞌtoꞌ, queⁿꞌyaꞌ cwenta. Na cweꞌ na nntso tsꞌaⁿ na matseiyuꞌya tsꞌoom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, sa̱a̱ cantyja na machꞌeeⁿ tyoowitquiooꞌ na mayuuꞌ na ljoꞌ, quia joꞌ juu na matseiyuꞌya tsꞌomꞌ, matseixmaⁿnaꞌ tsꞌoo. 21 Cjaañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ ljoꞌ na sꞌaa welooya Abraham, joꞌ na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom na tacatseixmaaⁿ jnaⁿ ee na tquiaaⁿ tiꞌjnaaⁿ Isaac na cueꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 22 Queⁿꞌ cwenta ñꞌoomwaaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Abraham, cantyja na sꞌaaⁿ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na tyotseiyuꞌya tsꞌoom ndoꞌ juu joꞌ matseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ cantyja na luaaꞌ sꞌaaⁿ. 23 Ndoꞌ na luaaꞌ sꞌaaⁿ seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii na matsonaꞌ: “Tyotseiyuꞌya tsꞌom Abraham ñequio Tyꞌo̱o̱tsꞌom, joꞌ na tqueⁿnaꞌ jom na tjaa jnaⁿ cwicotseixmaaⁿ, ndoꞌ seicajndyunaꞌ jom tsꞌaⁿ na jeeⁿ ya ñꞌoom juu ñequio Tyꞌo̱o̱tsꞌom.”
24 Ndoꞌ na ljoꞌ, ¿aa cwiqueⁿꞌyoꞌ cwenta? Nchii tomti macoꞌñom Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsꞌaⁿ cweꞌ cantyja na matseiyuꞌya tsꞌom ñꞌeⁿñê sa̱a̱ mati cantyja na machꞌee. 25 Majoꞌti tuii ñequio sculjaaꞌ na jndyu Rahab, tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom na tacatseixmaaⁿ jnaⁿ ncꞌe ljoꞌ na sꞌaaⁿ, na tquiaaⁿ waⁿꞌaⁿ na ljooꞌndye nnꞌaⁿ na tyꞌequeⁿ cwenta chiuu mꞌaⁿ nnꞌaⁿ tsjomꞌm, ndoꞌ jñoom joona cwiicheⁿ nato. 26 Ee chaꞌxjeⁿ chaꞌwaa seiiꞌ tsꞌaⁿ xeⁿ ticuaa espíritu ꞌnaaⁿꞌnaꞌ, maxjeⁿ tsꞌoo juunaꞌ, majoꞌti matseijomnaꞌ na matseiyuꞌya tsꞌom tsꞌaⁿ, tsꞌoo juunaꞌ xeⁿ ticañꞌeⁿ na machꞌee tsꞌaⁿ.