3
Cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsaa tsꞌaⁿ
Tincꞌomꞌyoꞌ na jeeⁿ jndyendyoꞌ na ñeꞌcatꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ, ee manquiuꞌyoꞌ na jaa na cwitꞌmo̱o̱ⁿya majaaꞌti mꞌaaⁿnaꞌ nacjooya quia na nleijndaaꞌ jnaaⁿya ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ. Chaꞌtsondyo̱ jndye nnom niom na ticjaacanjoomꞌ na cwilꞌaaya, sa̱a̱ xeⁿ mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na maqueⁿñe xjeⁿ chaꞌtso na matseineiⁿ, tsaⁿꞌñeeⁿ matseixmaaⁿ tsꞌaⁿ na yañe jom, ee maqueⁿñe cheⁿnqueⁿ xjeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Cwitjaaꞌndyo̱ xjo frenom naquiiꞌ ꞌndyoo caso cha nñequiaañeyoꞌ cantyja na cwitsa̱ꞌntjo̱o̱ⁿya. Ndoꞌ na luaaꞌ cwilꞌaaya nnda̱a̱ nlqua̱a̱ⁿya xjeⁿ chaꞌwaañeyoꞌ. Mati queⁿꞌyoꞌ cwenta cantyja ꞌnaaⁿꞌ wꞌaandaa, meiiⁿ na jeeⁿ tꞌmaⁿnaꞌ ndoꞌ jeeⁿ jndeii jndye na mantquie juunaꞌ, ndoꞌ tsꞌoom palaꞌ na ñequio wjaañꞌoom tsꞌaⁿ juunaꞌ jeeⁿ cachjoonaꞌ, sa̱a̱ nnda̱a̱ nncjaañꞌoom tsꞌaⁿ wꞌaandaaꞌñeeⁿ meiⁿyuucheⁿ na lꞌue tsꞌom tsꞌaⁿ. Maluaaꞌ machꞌeenaꞌ ñequio tsaa tsꞌaⁿ na matseixmaⁿnaꞌ cwii na tjacañjoomꞌñe tsꞌaⁿ, meiiⁿ na jeeⁿ cachjoonaꞌ sa̱a̱ teinomꞌnaꞌ na jndye ljoꞌ nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ. Cwii chom cachjoo sa̱a̱ nnda̱a̱ nntseiconaꞌ cwii jnda̱a̱ tꞌmaⁿ. Ndoꞌ tsaa tsꞌaⁿ tseixmaⁿnaꞌ ntsaachom. Juunaꞌ tooꞌcheⁿnaꞌ ñequio chaꞌtso nnom natia ndoꞌ waa najndeii na matseixmaⁿnaꞌ na matseiꞌndaaꞌnaꞌ chaꞌwaa cantyja na wjaamꞌaaⁿ tsꞌaⁿ. Juunaꞌ nnda̱a̱ nncjuꞌnaꞌ na nleiꞌndaaꞌñꞌeⁿ chiuu ya na mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ, ee chom bꞌio matseicꞌuaa juunaꞌ. Tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nntseixioomꞌm chaꞌtso quiooꞌ, chaꞌna: quiooꞌ quiiꞌjnda̱a̱ na wjee, cantsaa, canduu, ndoꞌ quiooꞌ na mꞌaⁿ tsꞌom ndaaluee, ndoꞌ maxjeⁿ macwilaꞌxiomꞌ nnꞌaⁿ quiooꞌmꞌaⁿꞌ. Sa̱a̱ tsaa tsꞌaⁿ meiⁿcwii tsꞌaⁿ xocanda̱a̱ nntseixiomꞌ juunaꞌ, ee juunaꞌ matseixmaⁿnaꞌ cwii natia na xonda̱a̱ ntsꞌaa tsꞌaⁿ xjeⁿ. Ñequio juunaꞌ cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱ Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ mañꞌeⁿ juunaꞌ cwitua̱a̱ꞌa ñꞌoomwiꞌ nacjoo nnꞌaⁿ na sꞌaaⁿ na tuiindye chaꞌxjeⁿ na waa nqueⁿ. 10 Ñequio ꞌndyoo tsꞌaⁿ matseitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ mañequio juunaꞌ majoomꞌm nꞌoomwiꞌ nacjooꞌ tsꞌaⁿ. ꞌO nnꞌaⁿya na jeeⁿ wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya, meiⁿchjoo ticatyꞌiomyanaꞌ na luaaꞌ cwiluii. 11 ¿Aa nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ cwii xo̱ꞌ na cwinaaⁿꞌ ndaatiooya majoꞌ joꞌ cwinaaⁿꞌ ndaatioo na ja? 12 ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ na jeeⁿ wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya, cwii tsꞌoom higuera xocanda̱a̱ nnaⁿꞌ ta̱ aceitunas juunaꞌ, meiⁿ tsꞌo̱o̱ ta̱uva xonnaⁿꞌ ta̱ higos juunaꞌ.
Na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwinaⁿ na jndo̱ꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ
13 Xeⁿ na mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na jndo̱ꞌ tsꞌom, ndoꞌ tꞌmaⁿ matseiꞌno̱ⁿꞌ, caꞌmo̱o̱ⁿ na ljoꞌ ñequio na cꞌoom na yatsꞌaⁿñê, cꞌoom na nioomꞌ tsꞌoom ee joꞌ na mꞌmo̱ⁿnaꞌ na jndo̱ꞌ tsꞌoom. 14 Sa̱a̱ xeⁿ quiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ laxmaⁿꞌyoꞌ cwii na matseiꞌndaaꞌnaꞌ ꞌo chaꞌcwijom cwii na ja jnaaⁿꞌ na jeeⁿ xueeꞌyoꞌ ndoꞌ jeeⁿ cwilaꞌjnda̱ꞌyoꞌ na nluii tꞌmaⁿndyoꞌ, quia joꞌ tintjeiꞌyoꞌ cwenta na jndo̱ꞌ nꞌomꞌyoꞌ, ee na cwilaxmaⁿꞌyoꞌ na ljoꞌ matyꞌiomnaꞌ na cantundyoꞌ ndoꞌ cwitjeiꞌndyoꞌ ñequio ñꞌoom na mayuuꞌ. 15 Ee tsꞌaⁿ na luaaꞌ waa na jndo̱ꞌ tsꞌom nchii na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwinaⁿnaꞌ, mꞌaaⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancue, tseixmaⁿnaꞌ na jndo̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ, laxmaⁿnaꞌ cwentaaꞌ tsaⁿjndii. 16 Ee yuu na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na ta̱a̱ꞌ nꞌom ncꞌiaa, ndoꞌ jeeⁿ xueena, joꞌ joꞌ cweꞌ cañꞌeeⁿꞌto mꞌaⁿna, ndoꞌ niom chaꞌtso nnom natia. 17 Sa̱a̱ juu na jndo̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ na mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom, mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na ljuꞌ nꞌomna jo nnoom ndoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ, mꞌaⁿna na tjaaꞌnaⁿ tiaꞌ cachona, mꞌaⁿna na yannꞌaⁿndye ñequio ncꞌiaana, ndyaandyena, wiꞌ nꞌomna ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ, cwilꞌana yuu na ya, jndaaꞌ mꞌaaⁿꞌ nꞌomna chiuu cwiꞌoomꞌaⁿna, ndoꞌ xcweeꞌ nꞌomna ljoꞌ cwilꞌana. 18 Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwitaꞌya ncꞌiaa na cho tiaꞌ, na luaaꞌ cwilꞌana cwinomna cwii na nntsꞌaanaꞌ chaꞌcwijom cwiweꞌ ntjom ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ naljoꞌ, jndye ncueꞌ nntsꞌaanaꞌ na matyꞌiomyanaꞌ.