Carta na seicwanom Pablo na mꞌaaⁿ Tito
1
Xmaⁿñe Tito
Ja Pablo cwiluiindyo̱ mosooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ mati apóstol ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo cha joo nnꞌaⁿ na jnda̱ tjeiiꞌñê na cwilaꞌyuꞌya nꞌom nntaꞌjnaaⁿꞌna ñꞌoom na mayuuꞌ na wjaañꞌoomnaꞌ tsꞌaⁿ na nntseijomñe ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ cwicantyjaaꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na nndaaya na ticantycwii na cwitando̱o̱ꞌa. Nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tijoom nñequiuꞌnnꞌaaⁿ tqueⁿtyeeⁿ ñꞌoomꞌm na nlaxmaaⁿya na ljoꞌ cwitjo̱o̱cheⁿ na nluii tsjoomnancue. Ndoꞌ quia tueꞌntyjo̱ xjeⁿ, tꞌmo̱o̱ⁿ ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌaⁿ, cwiluii naljoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na mañequia ncꞌe nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê jaa sa̱ꞌntjoom na catsꞌaa tsꞌiaaⁿwaaꞌ. Matseiljeiya cartawaañe na matseicwano̱ⁿya na mꞌaaⁿꞌ ꞌu Tito, cwiluiindyuꞌ jndaaya na mayuuꞌcheⁿ ncꞌe mañejuu na cwilaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya, na ntyjaaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya nquii Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio Jesucristo na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê jaa, canda̱a̱ꞌya nñequiana na nncoꞌñomꞌ naya na laꞌxmaⁿna.
Tsꞌiaaⁿ na nntsꞌaa Tito ndyuaaxeⁿncwe Creta
Quia na ꞌndiya ꞌu ndyuaaxencwe Creta, sꞌaa naljoꞌ na nntseijndaaꞌndyuꞌ tsꞌiaaⁿ na ticwityuaaꞌa na nntseijndaaꞌndyo̱ na quia nncjacanda̱a̱ꞌ joꞌ, ndoꞌ na nleijndaaꞌ nnꞌaⁿ na nluiitquiendye nda̱a̱ nnꞌaⁿ cwii cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. Macaⁿnaꞌ na cwii tsꞌaⁿ na nluiitquieñe quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ cꞌoom na tjaaꞌnaⁿ ñꞌoom cjoomꞌm, na ñeꞌcwii scoomꞌm, ndoꞌ cwilaꞌyuꞌ ntseinaaⁿ na tjaaꞌnaⁿ ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿna na tiꞌya ꞌoomꞌaⁿna oo na tiñeꞌlaꞌnda̱na nnom tsotyena. Ee tsꞌaⁿ na matseixmaⁿ na candoꞌ tsꞌiaaⁿ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ, tsꞌiaaⁿmeiⁿꞌ chuu xqueeⁿ. Joꞌ chii matsonaꞌ na jeeⁿ xcwe cꞌoom jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Ticatsonaꞌ na tsꞌaⁿ na jeeⁿ sꞌañe, jmeiⁿꞌñe, nchii tsaⁿꞌuu, nchii tsaⁿmalꞌue tiaꞌ, nchii queeⁿ tsꞌom sꞌom na nchii jndyaaꞌ ꞌnaaⁿꞌ. Matsonaꞌ na catseixmaⁿ tsꞌaⁿ na matseiñꞌoomꞌñe nnꞌaⁿ na cwiñequia ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cweꞌ cwiquieya waaꞌ, tsꞌaⁿ na neiiⁿꞌ chaꞌtso na ya laxmaⁿ, na tseixmaⁿ na jndo̱ꞌ tsꞌom, na wjaamꞌaaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na matyꞌiomyanaꞌ, na xcweeꞌ tsꞌom jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ na maqueⁿñe cheⁿnquii xjeⁿ. Macaⁿna na caljooꞌñetyeeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ na jnda̱ tꞌmo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ nnoom, cha mati nnda̱a̱ nntseijno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ nꞌom ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ ñequio ñꞌoom na jeeⁿ xcwe ndoꞌ na nñequiandye nnꞌaⁿ na cwiꞌoo nacjooꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
10 Ee jndye nnꞌaⁿ mꞌaⁿ na tiñeꞌcatueeꞌndyecje, majndeiiticheⁿ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na cwilue najndeiꞌnaꞌ na caluii ꞌnaaⁿ ntjaaⁿ naⁿnom, jndye ñꞌoom na cweꞌ cwilaꞌneiⁿtonaꞌ na cwinquioꞌnnꞌaⁿnaꞌ nnꞌaⁿ. 11 Macaⁿnaꞌ na catseicheⁿꞌ joona ee cwilaꞌndaaꞌna nꞌom nnꞌaⁿ hasta chaꞌwaañꞌeⁿ na cwii wꞌaa nnꞌaⁿ. Ee cwitꞌmo̱o̱ⁿna ñꞌoom na meiⁿchjoo ticatyꞌiomyanaꞌ cweꞌ ee na ñeꞌcataꞌntjomna.
12 Cwii nquiee nnꞌaⁿ ndyuaa xeⁿncwe Creta na tyoñequiaa ñꞌoom tioñꞌoom nnꞌaⁿ ndyuaaⁿꞌaⁿ, tsoom: “Nnꞌaⁿ ndyuaa Creta, cweꞌ nnꞌaⁿ cantundye, tia nnꞌaⁿndye, cweꞌ ñecwaꞌto, ntqueeⁿna.” 13 Ndoꞌ ñꞌoom na tsoom cantyja ꞌnaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ, mayuuꞌ joꞌ. Joꞌ chii jndeiiꞌ ñꞌoom catsuꞌ nda̱a̱na, cha xcwe nncꞌomna cantyja na cwilaꞌyuꞌya nꞌomna. 14 Ndoꞌ mati cha tilaꞌñꞌoomꞌndye naⁿꞌñeeⁿ cuento na cweꞌ cwilaꞌjndaaꞌndye cheⁿnquiee nnꞌaⁿ judíos, meiⁿ ñꞌoom na cwiqueⁿ nnꞌaⁿ na ticueeꞌ nꞌom ñꞌoom na mayuuꞌ.
15 Nnꞌaⁿ na laxmaⁿ na ljuꞌ nꞌom, chaꞌtso na mꞌaaⁿꞌ nꞌomna laxmaⁿnaꞌ na ljuꞌ. Sa̱a̱ joo na mꞌaaⁿꞌ quiiꞌ nqueⁿ nnꞌaⁿ na tyoolayuꞌ ñequio joo na mꞌaaⁿꞌ nꞌomna, tiljuꞌ laxmaⁿ joꞌ. 16 Ee meiiⁿ na cwiluena na cwitaꞌjnaaⁿꞌna Tyꞌo̱o̱tsꞌom, sa̱a̱ joo na cwilꞌana cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ na tiyuuꞌ. Laxmaⁿna nnꞌaⁿ na tiannꞌaⁿndye, nnꞌaⁿ na cwilawendye nacjooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, meiⁿcwii leicanda̱a̱ nlꞌana yuu na ya.