2
Ñꞌoom na xcweya mꞌaaⁿnaꞌ
Sa̱a̱ ꞌu jeꞌ, ñꞌoom na mañequiaaꞌ, ñequiiꞌcheⁿ catseijomnaꞌ ñequio ñꞌoom na jeeⁿ xcwe na cwitꞌmo̱o̱ⁿyâ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Naⁿnom na tquiendye, caꞌmo̱ⁿꞌ nda̱a̱na na cꞌomna na xcwe cwilꞌana, cꞌomna na macanda̱ ñꞌoom ya nquiu nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿna, nnꞌaⁿ na xcwe mꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌya nꞌom, mꞌaⁿna na jnda nquiuna ncꞌiaana na cwilaꞌyuꞌ, ndoꞌ na cwilaꞌquii nꞌomna nawiꞌ na cwiwinomna. Nda̱a̱ yolcu na tquiendye, catsuꞌ na calꞌana yuu na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Talaꞌneiⁿna cantu nacjoo ntyjelcuna, meiⁿ nchii na cwicandyeena. Calaxmaⁿna cwii na maꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱ ntꞌomcheⁿ, catꞌmo̱o̱ⁿna nda̱a̱ ntyjelcuna na titquiendye na cꞌom na wiꞌ nꞌom sꞌaa ñꞌeⁿ nda, ndoꞌ calꞌa cheⁿnquieena xjeⁿ cantyja ꞌnaaⁿna, na ljuꞌ mꞌaⁿna jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ya cwiteiꞌxꞌeena lꞌaana, ya nnꞌaⁿndyena ñequio chaꞌtso, na cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndyena jo nda̱a̱ sꞌaana, cha cantyja ꞌnaaⁿna talaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ ñꞌoomwiꞌ nacjooꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
Nda̱a̱ naⁿnom na titquiendye catsuꞌ na calꞌa cheⁿnquieena xjeⁿ cantyja ꞌnaaⁿna, ndoꞌ ꞌu chaꞌtso cantyja ꞌnaⁿꞌ, catseixmaⁿꞌ cwii na maꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱na chiuu na cꞌomna ee na xcwe na wjaꞌmꞌaaⁿꞌ. Catsaꞌ naljoꞌ ñequio na xcweeꞌ tsꞌomꞌ, xcwe catseineiⁿꞌ cha xonquiaanaꞌ na nlue nnꞌaⁿ na tiyuuꞌ ñꞌoom na matseiꞌneiⁿꞌ. Ee naljoꞌ nnꞌaⁿ na ñeꞌcꞌoo nacjooya nntseijnaaⁿꞌnaꞌ joona, xocanda̱a̱ nliuna ñꞌoomwiꞌ na nluena nacjooya.
Nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjomtyeⁿ, catsuꞌ na catueeꞌndyecjena nda̱a̱ patrom ꞌnaaⁿna. Calaꞌcanda̱na na nncjaaweeꞌ nquiu patrom ꞌnaaⁿna joona meiⁿ nchii nncꞌootꞌo̱o̱na ljoꞌ cwilue naⁿꞌñeeⁿ. 10 Meiⁿ tintyꞌueena, catꞌmo̱o̱ⁿna na cwilaꞌcanda̱a̱na nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ, cha cantyja ꞌnaaⁿna nleitquiooꞌ na jeeⁿ neiⁿncooꞌ tseixmaⁿ ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê jaa.
11 Ee juu naya na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ cwicaluiꞌnꞌmaaⁿndye nnꞌaⁿ cwiwitquiooꞌnaꞌ nda̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ, 12 juu nayaꞌñeeⁿ maꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱ya na catjeiꞌndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿ chaꞌtso natia laxmaⁿ, ñequio chaꞌtso na queeⁿ nꞌom seiiꞌa, na qua̱ⁿ cheⁿncjo̱o̱ xjeⁿ cha nncꞌo̱o̱ⁿya quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ cwii na nncjaaweeꞌ ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom, 13 yocheⁿ na cwimeiⁿndo̱o̱ꞌa na nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom na jnda̱ tsoom na nntsꞌaaⁿ na nncwjeeꞌnndaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom Jesucristo nquii na tjacantyja tꞌmaⁿ cwiluiiñe na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê jaa. 14 Nqueⁿ tquiaañe cheⁿnqueⁿ na tueeⁿꞌeⁿ cwentaaya cha na nncwjiꞌnꞌmaaⁿñê jaa quiiꞌ chaꞌtso nnom natia, ndoꞌ cha na canda̱a̱ꞌñꞌeⁿ nntseiljoomꞌm naquiiꞌ nꞌo̱o̱ⁿya, na nlqueeⁿ jaa na cwilaxmaaⁿya cwentaaⁿꞌaⁿ, na queeⁿ nꞌo̱o̱ⁿya na nlꞌaaya yuu na ya.
15 Ñꞌoommeiⁿꞌ caꞌmo̱ⁿꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Ñequio joonaꞌ catseijndo̱ꞌ nꞌomna, ndoꞌ quia na macaⁿnaꞌ na catseitiaꞌ joona, catsaꞌ na ljoꞌ ñequio najndeii na matseixmaⁿꞌ. Tiñequiaaꞌ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ na ticueeꞌ tsꞌoom ꞌu.