3
Nmeiiⁿ calꞌaaya
Catseilcwiiꞌndyuꞌ nda̱a̱na na catueeꞌndyecjena nnom gobiernom ñequio ntꞌomcheⁿ naⁿmanꞌiaaⁿ, calacanda̱a̱ꞌndyena ndoꞌ cꞌomcꞌeendyena na nlꞌana yuu naya. Meiⁿcwiindyena talaꞌneiⁿna ñꞌoomwiꞌ nacjooꞌ xꞌiaana. Calaxmaⁿna nnꞌaⁿ na tjatiaꞌ cachona ñequio ntꞌomcheⁿ, ya nnꞌaⁿndyena ñequio chaꞌtso. Catꞌmo̱o̱ⁿna na nioomꞌ nꞌomna ñequio chaꞌtsondye nnꞌaⁿ.
Ee xuee na ñejndyowanaꞌ mati jaa ñetꞌo̱o̱ⁿya na ntjeiⁿ ljoꞌ ñelꞌaaya, na quieꞌ nꞌo̱o̱ⁿya jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tyolaxmaaⁿya nnꞌaⁿ na jnda̱ tsuundye. Tyondya̱ꞌntjo̱ⁿtya̱a̱ⁿ nda̱a̱ chaꞌtso nnom na queeⁿ nꞌom seiiꞌa ñequio na jeeⁿ neinco nquiuuya. Tyolajomndyo̱ ñequio natia. Tyolata̱a̱ꞌ nꞌo̱o̱ⁿya, jndoo nnꞌaⁿ jaa ndoꞌ jndo̱o̱ya joona. Sa̱a̱ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê jaa, tꞌmo̱o̱ⁿ na jeeⁿ ya machꞌeeⁿ ndoꞌ na candyaꞌ tsꞌoom nnꞌaⁿ, tjeiꞌnꞌmaaⁿñê jaa, nchii ncꞌe na ñelꞌaaya yuu na matyꞌiomyanaꞌ, sa̱a̱ ncꞌe na wiꞌ tsꞌoom jaa. Tjeiꞌnꞌmaaⁿñê jaa na seiljoomꞌm jaa na tuiindyo̱xco̱o̱ cha cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu nlaxmaaⁿya nnꞌaⁿ na cwitaꞌndoꞌ xco. Cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê jaa, canda̱a̱ꞌya jnda̱ tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom Espíritu Santo quiiꞌ nꞌo̱o̱ⁿya, cha na nnda̱a̱ nntoꞌño̱o̱ⁿya juu na ntyjaaꞌya nꞌo̱o̱ⁿya na ticantycwii na cwitando̱o̱ꞌa ncꞌe na jnda̱ jndyaandyo̱ jnaaⁿya ncꞌe naya na matseixmaaⁿ.
Ñꞌoomwaaꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ juunaꞌ, tintseitsaaⁿꞌndyuꞌ na matseineiⁿꞌ joonaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ. Cjooꞌ nꞌomna na nlꞌana chaꞌxjeⁿ na matyꞌiomyanaꞌ ee jeeⁿ ya na nluii naljoꞌ ndoꞌ cwiteiꞌjndeiinaꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ cwjiꞌndyuꞌ cantyja ꞌnaaⁿ ñꞌoom na cwilaꞌñꞌeeⁿꞌ ndyuee nnꞌaⁿ, ñꞌoom na cwilaneiⁿna cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na ñetꞌom teiyo, ñꞌoom na cañꞌeeⁿꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ cwilaꞌntjaꞌndyena, ee nmeiⁿꞌ jeeⁿ cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo, ticateijndeiinaꞌ nnꞌaⁿ.
10 Xeⁿ na mꞌaaⁿ ꞌñeeⁿ juu quiiꞌ ntaaⁿꞌyoꞌ na machꞌee na cwito̱ⁿꞌndye nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ, cwaⁿꞌ tsaⁿñeeⁿ cwii oo we ndiiꞌ, sa̱a̱ xeⁿ titseiñꞌoomꞌñê ꞌu, tañequiaaꞌ na nntseijomñê quia cwitjomndyoꞌ, 11 ee macaⁿnaꞌ na catseiꞌno̱ⁿꞌ na tixcwe mꞌaaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ tseixmaaⁿ jnaⁿ, ndoꞌ juunaꞌ matseijndaaꞌñenaꞌ na nntꞌuiinaꞌ jom.
Nmeiiⁿ catsꞌaa Tito
12 Quia na njño̱o̱ⁿya Artemas oo Tíquico na mꞌaaⁿꞌ, queⁿndyuꞌ na nncjaꞌndoꞌ ja tsjoom Nicópolis, ee jnda̱ seijndaaꞌndyo̱ na nncꞌo̱o̱ⁿya joꞌ joꞌ ncuee na teiⁿ. 13 Ndoꞌ cateijndeiꞌ Apolos ñꞌeⁿ tiꞌZenas, tsaⁿ na matseiꞌno̱ⁿꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés. Catsaꞌ cwanti na nnda̱a̱ nntsaꞌ na nnteijndeiꞌ joona na nncꞌoonquiana ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cha meiⁿcwii ticatseitjo̱o̱naꞌ joona. 14 Mati catsuꞌ nda̱a̱ nnꞌaaⁿya na cwilaꞌyuꞌ na queⁿndyena na calꞌana chaꞌtso nnom na matyꞌiomyanaꞌ cha nnda̱a̱ nnteiꞌjndeiina nnꞌaⁿ na matseitjo̱o̱naꞌ joo. Calꞌana na ljoꞌ cha nlaxmaⁿna nnꞌaⁿ na ya nnꞌaⁿndye.
Xmaⁿndyoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom catioꞌnaaⁿñe ꞌo
15 Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ ñꞌeⁿndyo̱ cwiluena na xmaⁿndyuꞌ. Mati ꞌu catsuꞌ na xmaⁿndye nnꞌaⁿ na wiꞌ nꞌom jaa na tjoomꞌ cwilaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya. Tyꞌo̱o̱tsꞌom catioꞌnaaⁿñê chaꞌtsondyoꞌ. Amén.