12
King Herod-el nakenh-nakenh
inenh atwetjeh alwernek
Arltang arrpenhel King Herod-elemeh nakenh-nakenh inenh atwetjeh alwernek. Rang arrpenh map antwerrkemel atwek. Rang atwenh-atwenh kwerenh map twernek, inang kaltj-anthenh-anthenh nyent arreny kwerenh James irrernng atwetjeh. Inang renh atwek. James rang John-kenh kekw anek. Herod-elemeh angketj awek, tjerrtj Jew angerrepat map inarl nhenheh kangkekarl. Lakenh rang atwenh-atwenh kwerenh map ilek, Peter-emeh antwerrketjeh. Inang Peter renh-anem antwerrkek irlpangkentj angerr anetjam-rlwer. Irlpangkentj nhenhel nheng Jew mapel kweteth arltang 8-rlwer anyenem, mern arlwar-ilenh-ilenh-kweny itja kwenh inang arlkwetjart. Inang Peter angemel tjayel-warn kwernek. Herod rang atwenh-atwenh 16 ilek, inang renh mantjel arntarnt-aretjeh, Peter rang ater arrtjanehetjeng. Kel arrwekel atwenh-atwenh 4 pelelek-amparr renh arntarnt-aretjeh, kwereng 4 pel arrpenh mapel renh arntarnt-aretjeh. Lakenh-artek arrpenhek-arrpenhel renh arntarnt-arek aherrkel kwenyel thwen. Herod rartek ahentj-anek, Peter renh court-el pawenhetjeh tjerrtj mapeng alngetherr. Mpank kwet, rang karelhetjam irlpangkentj anekarl-penhekant.
Peter rang tjayelel kwet anek. Nakenh-nakenh inang Altjerr tjang-pawenhetjam kwer, Altjerrel renh arntarnt-aretjeh.
Altjerrel Peter renh tjayeleng arratelh-ilek
Kweny arrpenhelemeh Herod rang iterrek, “Ngwenth thang Peter renh pawenhetjenheng mapeng alngetherr.” Kweny kwerel Peter rang ankwang intetjam tjayel kwenel. Rang atwenh-atwenh atherreng mpwepel intek. Peter-kenh mwerlt chain-el ayernekarl atwenh-atwenh nyent-henh mwerlt-warn. Peter-kenh mwerlt arrpenh chain-el ayernekarl atwenh-atwenh arrpenh-henh mwerlt-warn. Peter rang mpwepel intek, atwenh-atwenh atherram itepelant-atherr intek. Atwenh-atwenh atherr arrpenhel tjayeleh arrew arntarnt-aretjam. Ngkart-henh angelemeh tjayel kwenel irnetj-alhek. Parrtj rang tjayel kwenel parrtjek. Angelel Peter renh ltwang tanthemel renh kemelh-ilemel ilek, “Parrp kemerray!” Peter-henh chain ratherr Peter-henh iltjang atherreng rlwelherl-alhek.
Angel rang renh ilek, “Rnwanentj ngkwengenheh irrpang, pwet ngkwengenheh thwen.” Kel Peter mantarr kwer irrpek. Kwereng angelel renh ilek, “Mantarr arrpenh inemel artelhang. Tjengel-ayeng anharrel petjang.” Kelemeh Peter rang angel kwer-atherrel-ayeng anharrel alhek. Peter-anem iterrek, anengkerr rang aretjamarleh-athen. 10 Ratherr atwenh-atwenh arntarnt-arentj atherreng arraterl-alherrek, mpwep-angkwerr. Kwereng ratherr gate angerretj-warnemeh alhek. Gate rang altjwer-irrek, ratherremeh keth-warn arratenhek. Angel rang kwek war Peter-el-ayeng alhek, kwereng rang ywerrerl-alhek.
11 Peter rang kel alhengk-aremel angkek, “Thang kwenh alhengk-arem, Altjerrel angel kwerenh lanthekarl, yengenh tjayeleng arratelh-iletjeh. Herod tjerrtj Jew map-arlk thwen inang kwenh yengenh irrernng atwetjeh ahentj-anek.”
12 Kwereng Peter rang Mary-henh warl-warn alhek. Mary nhenh rartek John-henh mwek anek. John nheng kwerenh arreny arrpenh anek Mark. Mary-henh warlel nakenh-nakenh map anek, inang Altjerr Peter kwer tjang-pawenhetjam. 13 Peter-elemeh door rltar-rltar-atwek. Door rang martelhentj anek. Marl rrkwapenh-apenh nyentemeh rang door-warn aretjeh petjek, arreny kwerenh Rhoda. 14 Rhoda rang Peter renh angkerleh awek, rang renh alhengk-awek. Rang angerr arrken awelhemel, rang angwerrek, Peter-eh door altjwer-iletjeh. Rang parrp angkep map-warn irrpenhek. Rang inenh ilek, “Peter nhengeyay door-el irnetj-alhek!”
15 Inang marl renh ilek, “Ntwang key ahert-irrek?” Marl rang twer-irremel angkek, “Peter nhengeyay door-el irnetj-alhek!” Inang angkek, “Angel kwerenh apekaw!”
16 Peter-elemeh door renh kwet rltar-rltar-atwetjam, inang kwer altjwer-iletjeh-atwetj. Inang door renh altjwer-ilemelemeh arek, Peter arratj irnerleh. Inang anwerlkek renh aremel. 17 Peter-elemeh iltjem-iltjemel inenh ntertelh-ilek. Rang inenh ilek, nthakenh angelel renh tjayeleng arratelh-ilek. “Arrantherr James peltj arrpenh map thwen iletjeh, yeng lyet tjayeleng arratekarleng.” Rang inenh imperl-alhekemeh. Peter rang mer arrpenh-warnemeh alhek.
18 Kweny-rtwehemeh tjayel kwenel atwenh-atwenh map athek-irremel ywarn iterrek. Inartek Peter-ek ywarn palenthwek. “Nthakenhameh rang arratek?” 19 Herod-el Peter-eh ywarn palenthwek. Rang atwenh-atwenh kwerenh map pawenhek, inarl Peter renh arntarnt-aretjam. Rang inenh ywarn pawenhemel rang inenh atwenh-atwenh arrpenh map-warn lanthek, inang inenh irrernng atwetjeh. Kwereng Herod rang mer Judea-eng town Caesarea-warn alhek, kwerelemeh war anetjeh.
Herod rang ilwekemeh
20 King Herod tjerrtj town Tyre-areny mapeh Sidon town-areny mapeh thwen arnkely kweteth anetjart. Tjerrtj inang athek-irrek, Herod-elemeh mern inehenh arrngert-ilehetj. Inang mern inehenh Herod-henh mereng payem-iletjart. Lakenheng inang urrpey lanthek Herod-kenh warl-warn. Urrpey inangemeh Herod-kenh warl arntarnt-arenh-arenh arek, kwerel-ayeng angkerrek. Artwang arreny kwerenh Blastus anek. Inang Blastus renh pawenhek, “Nwern kwenh Herod-ek angketjeh ahentj-anem. Ntwang key angketj nhenh kwer-warn lanthem?” Kel Blastus ineh kangkwerrek. Rantem angketj inehenh Herod-warn angek.
21 Arltang arrpenhelemeh inang petjek Herod-warn, angkerretjeh. King Herod-emeh petjek mantarr amparrkey-arrkey-akert, chair angerretj kwerenhel rang arrernelhek. Rang tjerrtj ineheng anngetherr angkek. 22 Tjerrtj map inang renh awek. Inang arlkemel ilek, “Herod rang itja artwang-artek angkem! Altjerr-artek kwenh rang angkem!” 23 Herod rang ntert anek, rang inenh itja arnpakek. Lakenheng Ngkart-kenh angelel Herod renh irlkertemeh-ilek. Irnngang mapel-anem anert kwerenhel kwen inang arlkwetjam, kwereng rang ilwekemeh.
24 Nakenh-nakenh mapel Altjerr-henh angketj kaltj-antherl-apetjam mer arrpenh mapeh. Tjerrtj aningkel-anem Jesu renh nakek, inang kwer-warn twep-irrek.
25 Barnabas Saul ratherr kel tjenkerr maney nheng Jerusalem-areny werlamparenyeh angetjemel antherl-alhek. Tjenkerr maney nheng werlampareny Antioch-areny mapel arrwekel anthekarl. Kel ratherr artwang nyent ngwek Jerusalem-eng, arreny kwerenh John Mark. Kwereng inang pwert-anem Antioch town-warn angkep alpek.