15
Arntarnt-arenh-arenh map kaltj-anthenh-anthenh
tjeperr map thwen mer Jerusalem-el arraw-irrek
angkerretjeh
Town Antioch-el werlamparenyel-ayeng nakenh-nakenh arrpenh map itja tjerrtj Jew anek. Artwang Jew rrpwetj mer Judea-eng Antioch town-warn petjekarl, inang Jesu nakenh-nakenh anek. Inang artwang map werlamparenyel-ayeng inenh ilek, “Rrwey ngwenh apek werlamparenyel-ayeng nyent-irretjeh ahentj, rang artwang irretjeh-amparr Moses-el ilekarl-arteh. Renh artwang ilekarl-penhant, Altjerr rang renh anetjeng inetjenh, rang ngampekarl iteth anetjenheng kwerel-ayel. Rang apek artwang anetj-kwenh, Altjerr rang renh itja inetjenh.” Angketj nhenh awemel Paul Barnabas ratherr inehel-ayeng ilterretjam. Kwereng Antioch-areny werlamparenyelemeh Paul Barnabas renh-atherrenh artwang rrpwetj arrpenh thwen ilek, inang Jerusalem-warn alhetjeh. Inang inenh ilek, kaltj-anthenh-anthenh tjeperr mapel-ayeng Jerusalem werlampareny-henh arntarnt-arentj mapel-ayeng thwen angketj nhenh-penh angkerretjeh. Kel werlamparenyel artwang inenh lanthek. Paul map mer Phoenicia-angkwerr mer Samaria-angkwerr thwen anper alhek. Inang nakenh-nakenh arrpenh map inenh ilerl-apetjam, tjerrtj lwereny inang Altjerr kwer-warn twep-irrekarl-penh. Nakenh-nakenh inang angketj nhenh awemel kangkek. Paul mapemeh Jerusalem kwerel anetj-alpek, kwereng werlamparenyel kaltj-anthenh-anthenhel arntarnt-arentjel thwen inang inenh kangkemel ngwek. Paul Barnabas ratherr inenh ilek, ratherr mwerr mpwarekarl mer mapel-ayeng, Altjerrel renh-atherrenh twer-ilekarleng wart.
Werlamparenyel-ayeng artwang rrpwetj Pharisee anek. Inang kemerremel angkek, “Tjerrtj lwereny inarl Jesu renh nakem, inang artwang irretjeh-amparr Moses-henh mpwareng-areng-angkwerr. Kwereng inang mpwareng-areng Moses-kenh ingkerrekeh kangkwerretjeh.”
Kaltj-anthenh-anthenh tjeperr map angerrepat arntarnt-arentj map thwen inang arraw-irrek, angketj nhenh-penh angkerretjeh. Inang kwet anthwerr angkerrek. Kwereng Peter-el kemerremel inenh ilek, “Artwang peltj mapay! Arrantherr kel kaltj, Altjerrel nheng yengenh ngwek, angketj mwerr renh tjerrtj lwereny map kaltj-antherl-apetjeh, inang Jesu renh naketjenheng. Altjerr rang tjerrtj ingkerrek-henh iterrentjeh kaltj. Rang Kwerrern Alngaltar renh tjerrtj lwereny map-warn lanthek, rang arrwekel nwerneh-warn-amparr lanthekarl-arteh. Lakenh rang mernelhek, rang tjerrtj lwereny mapeh kangkem, rarl nwerneh kangkekarl-arteh. Tjerrtj lwereny map inang Jesu renh nakekarleng, Altjerrel inenh arratj-ilek, anetj inehenh wemel. Lakenh-arteh Altjerrel nwernenh arratj-ilek irrkatj-angkwerr, nwern Jesu renh nakekarleng. 10 Iterl-aray, nwern ywarn Moses-henh mpwareng-arengeh arratj kangkwerrek! Angerrepat nwern-henh map Moses-henh mpwareng-arengeh kangkwerretj-kweny anek, angketj rang ineh rnpwer anekarleng wart. Wenheham arrantherr nakenh-nakenh yanh map twernem, angketj kwer kangkwerretjeh? Wenhengarl arrantherr ineh rnpwer mpwarem? Altjerr rang arrehantherr ahang-irrehetj! 11 Ngkart Jesu-el kwenh nwernenh anetjeng inek kangkentj kwerenhel-ayeng, nwern ngampekarl iteth anetjenheng kwerel-ayeng. Rang kwenh tjerrtj lwereny map thwen anetjeng inek kangkentj kwerenhel-arleng, inang ngampekarl iteth anetjenheng.” Lakenh Peter rang inenh ilek.
12 Kwereng Paul Barnabas ratherr inenh ilek, Altjerrel tjerrtj lwereny mapeng ularr twer angerr mpwarekarl kwer atherrel-arleng, mer mapel-ayeng. Angerrepat mapel renh-atherrenh ntertel awetjam. 13 Kwereng ratherr kel ntertemeh anetjam. James rang angkek, “Artwang peltj mapay, yengemeh awerrerrang! 14 Simon Peter rang nwernenh ilek, Altjerr rang lwereny arrpenh urrarek, tjerrtj arlaltj kwerenh map anetjeh. Lakenh Altjerr rang tjerrtj lwereny mapeh kangkentj mernelhek. 15 Altjerr-henh angketj angenh-angenh map inang ngkwey pip-warn arrernekarl, lakenh kwet anetjenharl. Altjerr-henh angketj nhenh intem pipel-ayeng,
16 ‘Yeng Ngkart angkem.
Ngkwey David-henh peltj ingkern-penh mapeng king anek,
kwereng inang mentj-irrek,
atwenh-atwenh mapel inenh anpwekarleng.
Kelant yeng petj-alpetjenh,
thang artwang nyent David-kenh peltj
ingkerneny ngkernetjenh,
rang king angerr anetjenh,
tjerrtj nwern-henh map arntarnt-aretjenheng,
King David-el tjerrtj kwerenh map arntarnt-arekarl-arteh.
17 Kwereng tjerrtj lwereny mapemeh tjeng-warn twep-irretjenh,
tjerrtj nheng map thang arrwekel urrarekarl. * Amos 9.11-12
18 Ngkweyeng-ntjel thang arrantherrenh nhenh alhelekarl.’
“Lakenh Ngkartel ilek.”
19 James angkek, “Yeng lakenh iterrem, nwern itja tjerrtj lwereny mapeh rnpwer mpwaretjeh, inang Altjerr-warn twep-irretjeh-anngernt. 20 Nwern angketj lakenhant pip-warn arrernetjeh ineh, inang itja mern ker thwen arlkwetjeh, altjerr-arrpanteyeh tjenkerr anthekarl-penh. Inang ker atwemeng, inang alhwang-amparr mentj impetjeh thelelhetjeh-amparr. Inang alhwang antjwetj-kwenh anetjeh, ker alhwakert arlkwetj-kwenh anetjeh. Inang anew arrpenh-henhel-ayeng intetjal anetjeh. Angketj rrpwetj nhenh angerr anthwerr anem nwerneh. 21 Iterl-aray, ngkweyeng-ntjel tjerrtj Jew map nwern Moses-henh mpwareng-areng kaltj-antherl-apetjart lyeteh-atwetj. Saturday arltel nwern Moses-henh mpwareng-areng read-em-ilerl-apetjart church nwern-henhel-ayeng.” Lakenh James-el inenh ilek.
Jerusalem-areny werlamparenyel pip lanthek
Antioch-areny werlampareny-warn
22 Kwereng kaltj-anthenh-anthenh mapel werlampareny-henh arntarnt-arentj mapel thwen werlampareny thwen inang Judas Silas renh-atherrenh urrarek, Paul Barnabas kwer-atherrel-ayeng Antioch town-warn alhetjeh-anngernt. Judas arreny kwerenh arrpenh anek Barsabbas. Judas Silas ratherr-artek artwang twernk anek. 23 Inangemeh pip tanthek, pip nhenh inehel-arleng lanthek werlampareny Antioch-warn. Pip kwerel inang angketj lakenh arrernek:
“Peltj mapay! Nwern kaltj-anthenh-anthenh tjeperr mapel thwen
arntarnt-arentj mapel thwen,
nwern kel angketj nhenh pip-warn arrernemel
lanthem arrehantherr-warn,
nwern arrehantherr kangkentj awelhem.
Arrantherr-artek ingkerrek Jesu nakenh-nakenh anem,
itja artwang Jew anem.
Arrpenh map Antioch town-el anem,
arrpenh map mer Syria-el anem,
arrpenh map mer Cilicia-el anem.
24 “Nwern awek, artwang rrpwetj werlampareny nhenheng arrehantherr-warn alhekarl, inang arrantherrenh perrpert-ilek. Nwern inenh itja arrehantherr-warn lanthekarl. 25 Nwernemeh angkerrekarl-penh, nwern iterrek, urrpey atherr arrpenh arrehantherr-warn lanthetjeh, Barnabas Paul kwer-atherrel-ayeng alhetjeh. Nwern-artek Barnabas Paul kwer-atherr angerr kangkentj anem. 26 Arrpenh mapel renh-atherrenh irrernng atwetjeh anek, ratherr angketj Ngkart Jesu Christ-kenh kaltj-anthemeng wart. 27 Nwernemeh Judas Silas renh-atherrenh kwer-atherrel-ayeng lanthem, ratherr arrantherrenh iletjenh, angketj nhenh pip nhenhel-ayeng intem, rang arratj kwet anem. 28 Kwerrern Alngaltarel nwernenh ilek, nwern itja rnpwer arrehantherr mpwaretjeh. Lakenheng nwern rrpwetj-ingarant nhenh ilem: 29 Arrantherr mern ker thwen arlkwetj-kweny anetjeh, nheng altjerr-arrpanteyeh tjenkerr anthekarl-penheh. Arrantherr ker atwemeng, arrantherr alhwang-amparr mentj impang thelelhetjeh-amparr. Arrantherr alhwang antjwetj-kweny anetjeh, ker alhwakert arlkwetj-kwenh anetjeh. Arrantherr anew arrpenh-henhel-ayeng intetjal anetjeh. Arrantherr angketj nhenheh kangkwerremeng, lakenh-artek arrehantherr mwerr anetjeh.
Kel angketj lakenh war anem.”
30 Kwereng werlamparenyel artwang inenh lanthek, artwang inang Antioch town-warn alhek. Inang town-el irretj-alhemel inang werlampareny arrawelh-ilek, pip renh inang ineh anthek. 31 Mapemeh pip kwer read-irrek. Angketj renh awemel werlampareny inang kangkek, rang angketj mwerr anthwerr anemeng. 32 Judas Silas ratherr Altjerr-henh angketj angenh-angenh anek. Kwereng ratherremeh werlampareny angerr tjep-tjep-ilemel twer-ilek. 33 Ratherr kweteth Antioch-el anek. Kwereng werlamparenyel renh-atherrenh Jerusalem-warn angkep lanthek, mwerr kwet kwer-atherr inang kangkek. 34-35 Paul Barnabas ratherr Antioch-el antarl-irrek. Mer kwerel ratherr tjerrtj arrpenh mapel thwen Ngkart-henh angketj kaltj-antherl-apetjart.
Paul Barnabas ratherr akalkemeh-irrek
36 Arltang arrpenhelemeh Paul-el Barnabas renh ilek, “Ntwang town nheng mapeh irlpangkem key? Town nheng mapel ilern arrwekel Ngkart-henh angketj kaltj-antherl-apetjam? Mpa, ilern town ineh-warn angkep alperretjeh, nakenh-nakenh inenh angkep arerl-alpetjeh, inang apek mwerr kwet Ngkart Jesu nakerleh!” 37 Barnabas-emeh ahentj-anek, John Mark renh angetjeh kwer-atherrel-ayeng. 38 Paul rang itja ahentj-anek, renh angetjeh. Paul angkek, “Mark rang nheng itja ahentj-anekarl, ilernehel-arleng kwet rrkwapetjeh. Rang nheng ilernenh imperl-alhek mer Pamphylia-el. Lakenh yeng itja ahentj-anem, ilern renh weth angetjeh.” 39 Ratherremeh Mark kwereng ilterrek. Ratherr ywarn kwet arratj-ilemel ratherr kel akalkemeh irrerl-anerrek. Barnabas-elemeh John Mark renh ngwerl-alhek. Ratherremeh boat-eh antjerl-alhek, mer Cyprus-warn alhetjeh kwatj alay-angkwerr. 40 Paul-elemeh Silas urrarek, kwerel-ayeng rlkwatherr alhetjeh-anngernt. Werlampareny inang kwer-atherr Ngkart renh tjang-pawenhek, Ngkartel renh-atherrenh arntarnt-aretjeh. 41 Kwereng ratherr mer Syria-angkwerr anper alherrek, mer Cilicia-angkwerr thwen, werlampareny inenh kaltj-antherl-apemel twer-ilek.

*15:17 Amos 9.11-12