16
Paul-el Timothy renh ngwek, kwerel-ayel alhetjeh
Paul Silas ratherr Derbe town-angkwerr anper alherrek. Kwereng ratherr Lystra town kwer-warn alhek. Town nhenh kwerel nakenh-nakenh nyent anek, arreny kwerenh Timothy. Timothy-henh mwek nakenh-nakenh anek, rang marl Jew anek. Timothy-henh angey artwang Greece-arenyarl anek, itja artwang Jew. Nakenh-nakenh inarl Lystra-el anetjart, town Iconium-el thwen, inang Timothy kwer kangkek. Lakenheng Paul-emeh ahentj-anek, Timothy renh angetjeh. Tjerrtj Jew ingkerrek kaltj anek, Timothy-henh angey Greece-areny anek. Lakenheng Paul-el Timothy renh artwang-ilek-amparr Moses-el ilekarl-arteh, tjerrtj Jew map mwekeny-irrehetj kwer. Inang town map-warn nthwerl-apetjam, inang nakenh-nakenh mapeh angketj lyeteny ilerl-apetjam, angketj kaltj-anthenh-anthenh mapel Jerusalem-areny werlampareny-henh arntarnt-arentj mapel thwen arrwekel pip-warn arrernekarl, tjerrtj lwereny map-warn lanthetjeh-anngernt, inarl Ngkart Jesu nakemarl map-warn. Inang nakenh-nakenh map iletjam, inang angketj kwer kangkwerretjeh. Angketj nhenhel werlampareny map inenh twer-iletjam. Tjerrtj arrpenh map Altjerr-warn twep-irretjam. Lakenh nakenh-nakenh inang aningk-irrek.
Paul-el anengkerr arek, artwang Macedonia-areny
rang renh ngwerleh
Paul inang ahentj-anek mer Asia-warn alhetjeh, Altjerr-henh angketj kaltj-antherl-apetjeh. Kwerrern Alngaltar rang Paul inenh arnpakek. Lakenheng inang mer Phrygia-angkwerr mer Galatia-angkwerr thwen anper alhek. Inang mer Mysia-ek itwek-irrek. Kwereng inang ahentj-anek, mer Bithynia-warn alhetjeh. Ngkart Jesu-henh Kwerrern rang inenh arnpakek. Inang mer Mysia-angkwerr anper alhek town Troas-warn, kwatj alay iter-warn. Kwenyel Paul-elemeh anengkerr arek. Rang artwang Macedonia-areny arek, renh ngwerleh, “Macedonia-warn petjang, nwerneh tangetjel anetjeh!” 10 Kwereng nwern iterl-arek, Altjerrel nwernenh ngwekarleng, tjerrtj Macedonia-areny mapeh angketj mwerr kaltj-antherl-apetjeh. Boat-eh-amparr nwern palenthwek, mer Macedonia-warn alhetjeh-anngernt.
Mer Philippi-el marl nyent Lydia rang kaltj-irrek
angketj Jesu-akertek, rang nakekemeh
11  Town Troas kwerel nwern boat-warn antjek. Nwern mer Samothrace kwer-warn boat-el alhek, mer kwek kwatj alay mpwepel. Mer kwerel nwern intek. Kwereng arltang arrpenhel nwern boat-el alhek town Neapolis-warn; alay iterel town rang artelhek. Kwerel nwern boat-eng anarnpek. 12 Nwern ingkemeh alhek town Philippi-warn. Philippi rartek town angerr anek, mer Macedonia-el. Town nhenh kwerel tjerrtj Rome-eng petjekarl map anetjart. Town kwerel nwern arltang rrpwetj anek.
13 Saturday arltang angerrel nwern town arreweng keth-warn alhek ulpay kwatj-akert-warn. Nwern iterl-arek, keth nhenhel tjerrtj Jew map inang arraw-irretjenharl apek, Altjerr-warn angketjeh-anngernt. Nwern keth kwerel arrernelhemel marl mapel-ayengemeh angketjam. 14 Marl nyent arreny kwerenh Lydia rang anek. Rang Thyatira town-areny anek. Rang mantarr athethek payem-iletjart, kwereng rang mer arrpenh-warnemeh sell-em-iletjeh angetjart. Lydia rang Altjerreh kangkwerremel naketjart. Ngkartelemeh iterrentj kwerenh altjwer-ilek, rang Paul-henh angketj alhengk-aretjenheng. Rang Ngkart Jesu nakekemeh. 15 Kwereng Paul-elemeh renh kwatj-warn irrpelh-ilemel baptise-em-ilek, peltj kwerenh map inenh-arlk. Kwereng Lydia-el nwernenh ayakek, “Arrantherr itja alhetjeh. Tjengel-ayel petjewarrang, warl tjengenhelemeh intetjeh.” Nwern kel kwerel-ayel alhek, kwerel-ayel anetjeh-amparr.
Paul Silas ratherr tjayelel anek, town Philippi-el
16 Arltang arrpenhelemeh nwern keth kwer-warn weth alhetjam, nheng tjerrtj Jew map arraw-irretjartarl kwer-warn, Altjerr-warn angketjeh-anngernt. Nwern marl awenk nyentemeh aretj-alhek, rang kwerrern anetj-akert anek. Kwerrern anetj rang renh iletjart, nthakenh-nthakenh anetjenh tjerrtj arrpenh kwer. Tjerrtj inang ahentj-anek, kwereng kaltj-irretjeh, nthakenh-nthakenharl apek anetjenharl. Inang maney kwer anthetjart, nhenh-penh kaltj-irretjeh. Marl awenk rang rrkwapenh-apenh war anek, lakenh rang maney angerr mpwaretjart twernk kwerenh mapeh. 17 Marl awenk rang Paul nwerneh ingkerneng alwernemel untarel ilerl-apetjam, “Artwang nhenh map-arteh Altjerr angerr-henh rrkwapenh-apenh anem! Inang arrantherrenh ilem, nthakenh Altjerrel arrantherrenh anetjeng inetjenharl, arrantherr kwerel-ayeng ngampekarl iteth anetjenh!” 18 Marl awenk rang nwernenh kwet alwernerl-apetjam anharr-angkwerrarl, arltang rrpwetjeh-atwetj. Rang angketj nyent kwet arlkemel ilerl-apetjam. Paul rang ahentj-kweny-irrek, renh awetjeh. Paul-elemeh alngarelhemel kwerrern anetj ilek, “Thang ngwenh ilem Jesu Christ-henh arreny anewemel, marl kwereng arratemel alhang!” Kwereng kwerrern anetj marl kwereng arratek.
19 Marl awenk-henh twernk mapelemeh renh arek, rang mwerremeh irrekarl. Nthakenhameh maney ineh rang mpwaretjenh? Kwereng inang Paul Silas kwer-atherr ahang-irrek. Inang renh-atherrenh antwerrkemel town mpwep-warn angek, keth nyent-warn. 20 Kwereng inang court-ek-artwey map ilek, “Artwang nhenh atherr-artek Jew anem. Ratherr tjerrtj ingkerrek rrwampey-ilem! 21 Ratherr nwernenh ilem, nwern mpwareng-areng inehenheh kangkwerretjeh kwel. Nwern ahentj-kweny anem, inehenh mpwareng-arengeh kangkwerretjeh. Nwern Rome-areny anem! Nwern mpwareng-areng arlaltj-akert anem, Rome-areny mpwareng-areng-akert.”
22 Tjerrtj arrpenh map arraw-irrek, Paul renh-atherrenh antwerrketjeh. Kwereng court-ek-artwey mapel rrkwentj map ilek, Paul Silas kwer-atherreng mantarr kap-rlwetjeh, renh-atherrenh whip-el atwetjenheng. 23 Inang renh-atherrenh nyant atwek, kwereng inang renh-atherrenh tjayel-warnemeh kwernek. Inang tjayeleh-artwey renh ilek, renh-atherrenh mantjel arntarnt-aretjeh. 24 Lakenheng tjayeleh-artweyel renh-atherrenh tjayel kwen anthwerr-warn kwernek, rang ingkang kwer-atherr-henh arnang angerr-arleh chain-el ayernek, ratherr alwerrehetjeng.
25 Kwereng kweny mpwepel Paul Silas ratherr Altjerr kwer-warn-atheh angketjam, arrkenel alyelhetjam kwer. Tjayel-areny arrpenh mapel renh-atherrenh awetjam. 26 Kwereng ahelh kwen-arlk rang angerr anthwerr arrewek, tjayel kwenel. Kwereng tjayel-henh door ingkerrekemeh altjwer-irrek, chain map ingkerrek ltwakelhek. Chain inang artwang tjayel-areny mapeng rlwelhek. 27 Tjayeleh-artwey rang karr-irrek, rang arek tjayel-henh door ingkerrek altjweremeh anerleh. Rang iterl-arek, tjayel-areny ingkerrek alwerrekarleh-athen. Lakenheng rang knife arlpentj inemel kwewaleny irrernng atwelhetjeh anek. Rang ater-irrek, twernk Rome-arenyel renh irrernng atwehetjeng, tjayel-areny map alwerrekarleh-athen. 28 Paul-elemeh renh arrantj-akemel ilek, “Nwern-arteh nhenh ngwerrm anem! Irrernng atwelhetjal anay!”
29 Tjayeleh-artwey rang rrkwapenh-apenh kwerenh inenh pawenhek, “Rwang alep map angetjewarrang!” Rang irrpenhek tjayel-warn kwen, Paul Silas kwer-atherreng ularr kelkertel-ayeng arrernelhek, ater arrewemel. 30 Rang kemerremel renh-atherrenh keth-warn arratelh-ilek. Kwereng rang renh-atherrenh pawenhek, “Twernk tjeyenh atherray! Nthakenham yeng mernelhetjeh Altjerreng ularr, Altjerr rang yengenh inetjeh, yeng ngampekarl iteth kwerel-ayeng anetjenheng?”
31 Ratherr renh ilek, “Ngkart Jesu renh nakay! Kwereng Altjerrel ngwenh inetjenh, kwerel-ayeng iteth ngampekarl anetjenh, peltj ngkwengenh map-arlk, rrkwapenh-apenh ngkwengenh map thwen.” 32 Kwereng Paul ratherr renh Ngkart-henh angketj kaltj-anthek, tjerrtj arrpenh map-arlk inenh thwen, inarl warl kwerenhel anetjam. 33 Kweny nyentel kwet, tjayeleh-artweyel tjwen kwer-atherr-henh kwatjel lhewek. Kwereng Paul ratherr renh peltj kwerenh map-arlk rrkwapenh-apenh kwerenh map thwen kwatj-warn irrpelh-ilemel baptise-em-ilek. 34 Tjayeleh-artwey rang peltj kwerenh map-arlk thwen inang pwert arrken awelhemel anek, inang nakenh-nakenh irrekarl-penh. Kwereng tjayeleh-artweyel renh-atherrenh warl kwerenh-warnemeh tjey-angek. Rang kwer-atherr mernemeh arlkwetjeh anthek.
35 Kweny-rtwehemeh court-ek-artwey inang rrkwentj rrpwetj lanthek tjayel-warn, tjayeleh-artwey renh iletjeh, “Artwang nheng atherr kel arratelh-ilang!” 36 Tjayeleh-artwey rang Paul renh ilek, “Court-ek-artwey inang angketj lanthek, Silas mpwelenh arratelh-iletjeh. Mpwelanthemeh kwenp alherrang ater-irretjal!”
37 Paul-el rrkwentj inenh ilek, “Inang ilernenh whip-elemeh pelkel atwek tjerrtj mapeng anngetherr! Inang ilernenh court-warn-amparr angemer! Inang ilernenh tjayel-warn kwernek! Inang ilernenh itja arrwekel pawenhek, arratj apek ilern ilelhetjeh. Ilern kwenh Rome-areny pip-akert anem. Angketj pip atherrel-ayeng intem, ilern-kenh twernk kwenh Rome-areny Caesar-arl! Inang itja arratj mpwarek! Lyetemeh inang ahentj-anem, ilernenh anyenng-anyenngel arratelh-iletjeh kwel. Inenh iletjeh alpang, inang petjetjeh, alngetherr ilernenh tjayeleng arratelh-iletjeh!”
38 Rrkwentj inang twernk inehenh iletj-alpek. Twernk inang awek, Paul Silas ratherr pip anyenek angketj-akert, nheng Rome-areny Caesar-arl twernk kwer-atherr-henh anek. Inang ater-irrek, inang anketj-warn irrehetjengemeh. 39 Inang tjayel-warn alhemel renh-atherrenh angketj mwerrelemeh iletj-alpek. Kwereng inang renh-atherrenh tjayeleng arratelh-ilek. Inang renh-atherrenh ilek, mer arrpenh-warnemeh alhetjeh. 40 Paul Silas ratherr tjayeleng arratemel-arteh ratherr marl Lydia-henh warl-warn-amparr alherrek, nakenh-nakenh map warl kwerel aretjeh-amparr. Ratherremeh inenh ilek, inang kwet Jesu renh naketjeh. Kwereng ratherr kel alethemeh irrek.