17
Jesu rang Angey kwer ilelhek
Jesu kwertengerl kwerenh mapek angkekarl-penh rang alker-warn-atheh arek. Rang Altjerr pawenhek, “Angeyay, lyet kwenh tjengan anem, yeng ilwetjehemeh. Ntwang tjerrtj ingkerrek ineh mernang, Ler ngkwengenh alker-areny anthwerr anemeng. Kwereng Ler ngkwengenhel ngwenh tjerrtj ingkerrekeh mernetjenheng, ntwang alker-areny anthwerr anemeng, twer angerr-akert. Ntwang kwenh Ler ngkwengenh ngkernek, tjerrtj ingkerrekeh-artwey anetjeh. Tjerrtj map ntwarl anthekarl, Lerel inenh iteth ngampekarl anyenetjenh. Tjerrtj ngwenh apek kaltj anem angketj ngkwengenheh, inang iteth ngampekarl anem. Ntwang Altjerr nyentant arratj anem. Ngkweng inang kaltj anem, tjeng thwen, Jesu Christ rang, ntwang ahelh nhenh-warn lanthekarl. Yeng kel rrkwapek ahelh nhenhel, ntwarl yengenh twernek-arleng. Lakenh thang ngwenh tjerrtj ingkerrekeh mernek, ntwang alker-areny anthwerr anemeng, twer angerr-akert. Angey, ntwang yengenh weth alker-areny mpwaretjeh ngkwengel-arleng parrtj angerr-akert. Lakenh yengarl alker-areny kwet anentjekarl, parrtj angerr-akert, ilernak kwenh arrwekel alker-areny anek, ahelh nhenh-kwenyel-amparr.
Jesu-el Angey pawenhek kwertengerl
arlaltj kwerenh mapehemeh
“Tjerrtj ahelh-areny arrpenh mapeng ntwang tjerrtj nhenh map anthek, kwertengerl tjengenh anetjeh. Thang ineh ngwenh mernek. Kwertengerl inang ngkwengenh anek. Ntwang inenh tjeng anthek. Inang angketj ngkwengenheh kangkwerrek. Inang kel kaltj anem, angketj ingkerrek tharl inenh ilek, angketj rang ngkwengenh anem, ntwarl yeng ilekarl. Thang inenh angketj ngkwengenh kaltj-anthek. Inang angketj ngkwengenh nakek. Inang kaltj, yeng ngkwengeng petjekarl, ntwarl yengenh ahelh nhenh-warn lanthekarl. Lyet thang ngwenh kwertengerl ineh pawenhem. Itja tjerrtj ahelh-areny arrpenh mapeh, kwertengerl nhenh mapehant, ntwarl tjeng anthekarleh. Inang kwenh ngkwengenharl anem. 10 Tjerrtj tjengenh map ngkwengenh anem. Tjerrtj ngkwengenh map tjengenh anem. Tjerrtj nhenh inang kwenh yengenh tjerrtj arrpenh mapeh mernek, yeng alker-areny anthwerr anemeng. 11 Yeng kwenh ngkweng-warn angkep alpetjenh, yeng itja weth ahelh nhenhel anetjenh. Inang kenh ahelh nhenhel antarl-irretjenharl. Angey Kangkentjay, ntwarrp inenh arntarnt-arang twer ngkwengenh-akertel. Twer ngkwengenh arreny ngkwengenhel-arleng intem. Ntwang arreny yanh-arteharlam tjeng-arlk anthek. Ntwang inenh anetjeng arntarnt-arang, inang kel nyent anetjenheng, ilernakarl nyent anem-arteh. 12 Yeng inehel-arleng anemarleng, thang inenh arntarnt-arek, ntwang wart yengenh twer-ilekarl. Twer nhenh arreny ngkwengenhel-arleng kwet intem. Thang inenh arntarnt-arek-arleng, thang itja tjerrtj nyent parlp-ilek. Artwang nyent nhengant thang parlp-ilek, rang ngkwengeng ntjwem-irrekarl. Rant parlp-irrekan, kweran anek-arleng wart. Lakenh angketj nheng Altjerr-henh pipel-arleng arratj anthwerr-irremel arlpaw-irrek.
13 “Angeyay, yeng lyet ngkweng-warn alpetjenh. Yeng nhenh kwertengerl tjengenh map-warn angkem, yeng ahelhel anemarl-rlwer. Yeng ineh-warn angkem, inang arrken anetjenheng, yengarl arrken anem-arteh. 14 Thang inenh angketj ngkwengenh ilek. Inang itja tjerrtj ahelh-areny arrpenh map-arteh iterrem, inang yeng-arteh iterretjeh. Lakenh tjerrtj ahelh-areny arrpenh map arnkely anem ineh. 15 Thang itja ngwenh pawenhem, inenh ahelh nhenheng inerl-alhetjeh, itja. Thang ngwenh pawenhem, ntwang inenh arrentjeng arntarnt-aretjehant. 16 Inang itja ahelh-areny, inang yeng-arteh iterrem. Yeng alker-arenyarl anem. 17 Angketj ngkwengenh kwenh arratj anem. Kwertengerl inenh twer-ilang angketj ngkwengenhel-arleng, inang ngkweng arratj rrkwapetjenheng kweteth. 18 Ntwang yengenh tjerrtj ahelh-areny map-warn lanthek-arteh, lakenh thang inenh tjerrtj ahelh-areny map-warn lanthemarlam. 19 Yeng ngkweng kwet iterremel ngkwengant kangkwerrem. Yeng kel iteth tjengenh mentj anthelhek, tjerrtj inang ngkwengenh anetjeh-anngernt. Ntwang inenh kaltj-anthang, inang ngkweng kwet iterretjeh, ngkwengant kangkwerretjeh, ngkwengenh anetjenheng.”
Jesu-el pawenhek tjerrtj nakenh-nakenh
arrpenh mapek, ingkerneny mapeh-arlk
20 “Angey, thang lyet nakenh-nakenh arrpenh mapeh-arlk ngwenh pawenhem, inang yengenh kelant naketjenharl, angketj mwerr awemel. 21 Yeng ahentj, inang ingkerrek nyent anetjeh, awelhentj nyent, iterrentj nyent, angketj nyent. Angey, ntwang tjengel-ayeng kwet anem-arteh, yeng ngkwengel-ayeng kwet anemeng-arteh. Yeng ahentj, inang ilernakel-ayeng kwet anetjeh. Kwereng tjerrtj ahelh-areny mapel alhengk-aretjenh, ntwarl yengenh ahelh-warn lanthekarl. 22 Ntwang yengenh ilek, yeng alker-areny anthwerr anemeng, twer angerr-akert. Lakenh-arteh thang inenh ilek, inang alker-areny anthwerr anem, twer angerr-akert, inang nyent anetjenheng, ilernan nyent kwet anem-arteh. 23 Yeng inehel-ayeng kwet anem, ntwarl tjengel-ayeng kwet anem-arteh. Lakenh inang ingkerrek nyent anetjenh, awelhentj nyent, iterrentj nyent, angketj nyent. Kwereng tjerrtj ahelh-areny map kaltj anetjenh, ntwarl yengenh ahelh-warn lanthekarl. Inang kaltj anetjenh, ntwarl ineh nyerrkem, ntwarl tjeng nyerrkem-arteh.
24 “Angeyay, ntwang tjeng nakenh-nakenh map anthek. Yeng ahentj-anem, inang ingkerrek tjengel-ayeng anetjeh, mer kwerel yengarl anetjenh. Inang aretjenharl, yeng alker-areny anthwerr anemeng, parrtj angerr-akert. Angeyay, ntwang kwenh tjeng nyerrkek ahelh nhenh-kwenyel-amparr. 25 Angey arratjay, tjerrtj ahelh-areny map kwenh itja ngkweng kaltj. Yengant ngkweng kaltj, thant ngwenh alhengk-arem. Kwertengerl nhenh map kaltj, ntwang yengenh ahelh-warn lanthekarleh. 26 Thang inenh kel ngkweng-penh kaltj-anthek, thang inenh weth kaltj-anthetjenh. Kwereng inang nyerrkentj mernelhetjenheng, ntwarl tjeng nyerrkentj mernelhemarl-arteh. Yengemeh inehel-ayeng kwet anetjenheng.”