18
Atwenh-atwenh mapel Jesu renh antwerrkek
(Matthew 26.47-56; Mark 14.43-50; Luke 22.47-53)
Jesu rang Altjerrek angkekarl-penh, rang kwertengerl kwerenh map-akert alhekemeh. Mer rrpwang kwereng inang anarnpenhewarrek kwenelak, intjer-warn-atheh anarnpenhek. Intjer rang arreny Kidron Valley. Kwereng inang kern-atheh weth antjenhek, rrpwang arrpenh-warnemeh antjenhek. Inang lywang-warn alhek arnang olive map-warn.
Kwertengerl nyent nheng Judas rang kelant Jesu renh atwenh-atwenh mapeh anthetjenh. Judas kaltj anek, Jesu rartek lywang kwer-warn alhetjart, kwertengerl kwerenh map-akert. Kel Judas rang lywang nhenh kwer-warn alhek, atwenh-atwenh map-akert rrkwentj map-akert thwen. Rrkwentj inenh priest twernk mapel lanthekarl, artwang Pharisee mapel thwen. Inang Jesu kwer ankang petjek rwang alngenth-akert arrawey-akert thwen.
Jesu rang kel kaltj anek, inang renh antwerrketjenharl, kelant inang renh atwetjenh-arlk. Rang ineh-warn arnek-arner alhek. Rang inenh pawenhek, “Ngwenheham arrantherr palenthwem?”
Inang renh ilek, “Jesu Nazareth-areny kwer.”
Jesu rang ilelhek, “Yeng kwenh!” Judas rang inehel-ayeng rtwang irnek. Jesu ineh ilelhek-arleng, atwenh-atwenh arrpenh map tjenelhemel ahelh-warn anyerl-alhek, kwerrern-kweny.
Jesu-el inenh weth pawenhek, “Ngwenheham arrantherr palenthwem?”
Inang renh ilek, “Nwern palenthwem Jesu Nazareth-areny kwer.”
Jesu-el inenh tjernek, “Thang nheng arrantherrenh kel ilek, ‘Yeng kwenh.’ Arrantherr tjeng wart palenthwem, arrpenh nhenh map kel imperrerrang.” Lakenheng angketj nhenh arratj-irremel arlpaw-irrek rang arrwekel-antey angkek, “Tjerrtj map ntwarl tjeng anthekarl arntarnt-aretjeh, thang nyent itja parlp-ilek.”
10 Kwer-penh Simon Peter-el knife alkey kwerenh rlpwentjek. Rang artwang nyent irlpang kwerenh rlweth-akek. Artwang rang priest twernk angerr-kenh rrkwapenh-apenh anek, arreny kwerenh anek Malchus.
11 Jesu-el Peter arnpakek, “Knife alkey angkep arrernang! Tjengan anem, irlkert angerr inetjenh, Angey tjengenhel yeng twernekarl wart.”
Atwenh-atwenh mapel Jesu renh antwerrkek
(Matthew 26.57,58; Mark 14.53,54; Luke 22.54)
12 Kwereng atwenh-atwenh mapel twernk inehenhel-arlk tjerrtj Jew rrkwentj mapel-arlk inang Jesu renh antwerrkemel rope-el ayernek. 13 Inang Jesu renh Annas-warnek-amparr angerrerrek. Annas rartek Caiaphas-kenh rtwaltj anek. Caiaphas rang year nhenh kwerel priest twernk angerr anek. 14 Caiaphas nheng rang tjerrtj Jew map inenh arrwekel ilekarl, “Nhenh mwerr kwenh tjerrtj nyent nwerneh tjang-ilwetjeh.”
Peter rang ilelhek, “Yeng-artek Jesu kwer akwen.”
(Matthew 26.69,70; Mark 14.66-68; Luke 22.55-57)
15 Rrkwentj mapel Jesu renh angek-arleng, Simon Peter kwertengerl nyent arrpenh thwen ratherr ingkerneng alherrek. Priest twernk angerr rang kwertengerl arrpenh nhenh kwer kaltj anek. Kwertengerl nhenh rang Jesu-eng ingkern-angkwerr priest twernk angerr-henh yard-warn irrpenhek. 16 Peter rang arreweng rtwang anek, yard-eng kethel. Kwertengerl arrpenh nheng rang weth arratek, Peter renh ngwetjeh yard-warn kwen. Rang marl renh pawenhek, rang arrew renh arntarnt-aretjart. Kwereng kwertengerl ratherr yard-warn kwen irrpentjek.
17 Marl rang Peter renh alhengk-aremel pawenhek, “Ntwang key artwang nheng-henh kwertengerl anem?”
Peter-el renh ilek, “Yeng itja.”
18  Yard kwenel rwang ampetjam nywateyeng wart. Rrkwapenh-apenh map rrkwentj map thwen inang rwang kwerel ntjwetj-irretjam. Peter rang petjemel rwang iter kwerel irnemel ntjwetj-irretjam.
Priest twernk angerrel Jesu renh pawenhek
(Matthew 26.59-66; Mark 14.55-64; Luke 22.66-71)
19  Priest twernk angerr Annas rang Jesu renh pawenhek, “Ngwenh kwertengerl ngkwengenh map? Nthakenham ntwang inenh kaltj-anthem?”
20 Jesu-el renh tjernemel ilek, “Thang kwenh tjerrtj map alngetherr kaltj-anthem. Thang kweteth church kwek mapel kaltj-anthetjam, church angerretj nyentel thwen, keth nheng tjerrtj Jew map arraw-irretjartarl kwerel thwen. Thang itja kwet tjerrtj map anyenng-anyenngel kaltj-anthek. Alngetherr kwet. 21 Wenheng ntwang yengenh pawenhem lakenh, ‘Nthakenham ntwang tjerrtj map kaltj-anthem?’ Tjerrtj inenh pawenhang, inang yengenh awetjartarl, tharl inenh kaltj-anthetjam-penh. Inang kwenh angketj tjengenheh kaltj anem.” Lakenh Jesu-el renh ilek.
22 Rrkwentj nyent Jesu-eng iterel irnetjam. Jesu rang ilelhek-arleng, rang renh rlkey atwek. Rang Jesu renh ilek, “Ntwang itja priest twernk angerr-warn lakenh angketjeh!”
23 Jesu-el rrkwentj renh ilek, “Yeng apek pal angkek-arleng, yengenh ilay! Yeng apek arratj angkek-arleng, wenheharlam ntwang yeng atwekan?” 24 Annas-el Jesu renh priest twernk angerr Caiaphas-warn lanthek. Inang itja rope kwereng rlwek.
Peter rang weth ywep-arrernemel ilelhek,
“Yeng itja kaltj kwer.”
(Matthew 26.71-75; Mark 14.69-72; Luke 22.58-62)
25 Simon Peter rwang iterel irnemel ntjwetj-irretjam. Arrpenhel renh pawenhek, “Ntwang key artwang nheng-henh kwertengerl anem?”
Peter rang weth ywep-arrernelhek, “Yeng itja kaltj kwer!”
26  Priest twernk-henh rrkwapenh-apenh arrpenh anek. Artwang peltj kwerenh artwang nheng anek, Peter-el nheng irlpang kwerenh rlweth-akekarl. Artwang rang Peter-ek ilemel irlpangkek, “Thang ngwenh arek, kwerel-ayeng irnerleh lywang nhengel!” 27 Peter weth ywep-arrernelhek. Kel tjwek-tjwek rrweyemeh arlkek.
Pontius Pilate-el Jesu renh pawenhek
(Matthew 27.1,2,11-14; Mark 15.1-5; Luke 23.1-5)
28 Kel kweny-rtweh anek. Inang Jesu renh Caiaphas-henh warleng weth angek twernk Rome-areny angerr-henh warl-warn. Tjerrtj Jew twernk map inang itja warl angerr-warn kwen irrpek, inang kethel irnek. Inang lakenh angkek, “Nwern akethel irnetjeh, tjenkerr ingkernant arlkwetjeh-anngernt.” Tjenkerr arreny kwerenh “Anper Alhekarl”. Inang iterrek inang ulpert-ilelhehetjeng. * Keth-ilentj: Inehenh mpwareng-areng-angkwerr, inang itja mer lwereny-henh irrpetjart, ulpert-ilelhehetj. Inang ahentj-anek, ulpert-kwenh mern tjenkerr arlkwetjeh. 29 Lakenheng twernk angerr rang ineh-warn arratemel alhek. Arreny kwerenh Pilate. Rang inenh pawenhek, “Wenhengam arrantherr artwang nhenh angetjewarrek? Wenh anetj rang mpwarek?”
30 Inang renh tjernek, “Rang kwenh artwang anetj. Rang apek artwang mwerr anek-arleng, nwern renh itja ngkweng-warn angetjemer. Itja kwetarl.”
31 Pilate-el inenh ilek, “Kel arrantherrarrp court arrehantherrel-ayeng renh pawenherrerrang, mpwareng-areng arrehantherr-henh-angkwerr.”
Tjerrtj inang renh ilek, “Nwern ahentj, renh atwetjeh. Kenh nwernehan itja anem, tjerrtj renh irrernng atwetjeh, ntwerlkeh arrernetjeh apek. Lakenh.” 32 Jesu-el arrwekel-antey kwertengerl kwerenh mapek angketj ilek, nthakenh rang ilwetjenharl. Angketj nhenh arratjemeh arlpaw-irrek.
33 Pilate rang warl angerr-warn kwen weth angkep irrpenhek. Kwereng rang Jesu renh weth ngwerl-alhek. Rang renh pawenhek, “Arratj key ntwang tjerrtj Jew map-henh king anem?”
34 Jesu-el renh tjernek, “Ntwarrp key lakenh iterremel yengenh pawenhem? Itjeng apek, ngwenhelam ngwenh ilek?”
35 Pilate rang renh ilek, “Yeng itjam tjerrtj Jew anem! Tjerrtj ngkwengenh mapel priest twernk mapel-arlk inang ngwenh tjeng anthekarl. Wenh-penharlam inang ngwenh nhenh-warn angetjewarrek?”
36 Jesu kwer ilelhek, “Yeng apek ahelh nhenhel king anek-arleng, tjerrtj tjengenh map tjeng-arrngel atwerremer, twernk map inenh arnpaketjeh, twernk mapel yengenh antwerrkehetj. Itja kwet, yeng mer arrpenhel king anem.”
37 Pilate-el renh pawenhek, “Arratjam ntwang king anem?”
Jesu-el renh ilek, “Ntwang arratj angkek, yeng king rang anem. Yeng-artek ahelh nhenhel kwer ngwerrm-irrekarl, thang tjerrtj ingkerrekeh angketj arratj renh iletjeh. Tjerrtj ngwenh apek ahentj-anem, angketj arratj renh awetjeh, tjerrtj inang tjeng kangkwerrem.”
38 Pilate-el Jesu renh pawenhek, “Nthenham angketj arratj?”
Pilate rang weth warl angerr kwerenheng arratemel alhek. Rang tjerrtj map ilek, “Thang artwang nhenh renh pawenhek, rang itja merrentj anem. 39 Tjenkerr arltangel thang kweteth artwang tjayel-areny nyent war arrehantherr arratelh-ilem. Wenhek arrantherr ahentj-anem? King arrehantherr-henh key thang arratelh-ilemel lanthetjeh?”
40 Inang arnterrel arlkemel ilek, “Itja renh! Barabbas renh-atwetj anthang!” Barabbas rartek artwang merrentj anek, atwenh-atwenh. Rang Government mapel-ayeng atwerretjart, itja ineh kangkwerretjart. Lakenheng Rome-areny inang renh arrwekel tjayel-warn kwernek.

*18:28 Keth-ilentj: Inehenh mpwareng-areng-angkwerr, inang itja mer lwereny-henh irrpetjart, ulpert-ilelhehetj. Inang ahentj-anek, ulpert-kwenh mern tjenkerr arlkwetjeh.