4
Angketj artwang nyent-akert
rarl mern anngang werl-apekarl
(Matthew 13.1-9; Luke 8.4-8)
Jesu-el tjerrtj inenh weth kaltj-anthek Galilee kwatj alay iterel. Tjerrtj map inang kwer-warn arraw-irretj-alhek. Lakenheng tjerrtj map anthwerr-hetj rang boat-warn antjemel anek. Boat kwatj iter ntwarr-kweny war anek. Tjerrtj map kwatj iterel irnetjam. Jesu-el inenh angketj nhenh ilek, “Awerrerrang! Artwang nyent alhek, mern anngang werl-apetjeh, mern atherrk mangketjenheng. Rang mern anngang werl-apemel, anngang arrpenh map tjey-warn wek. Thep map petjek, mern anngang inenh arlkwek. Mern anngang arrpenh map ahern irntangerrarl wek. Inang parrp lyapek. Artekerr ywarn ahern-warn kwen irrpekarleng, aherrk rang arratemeng, aherrkel mern akwerrk inenh antjerrk-ilemel ampek. Mern anngang arrpenhemeh lyek mpwep-warn wek. Mern mwerr, lyek thwen ratherr pwert lyapek, ratherr mwern-irrentj kwet mangkek. Alyekel mern mwerr renh anetj-ilek, mern ngwerrm-kweny-ilek. Mern inang itja kwet mern ngwerrm-akert-irrek. Kel mern anngang arrpenh map ahern mwerr-arleh wek. Mern inang lyapek, ngwerrm-akert-irrek. Mern arrpenh anngang nyent-penh mern ngwerrm 30-arl arratek, mern arrpenh anngang nyent-penh mern ngwerrm 60-arl arratek, mern arrpenh anngang nyent-penh mern ngwerrm 100-arl arratek.”
Jesu-el inenh ilek, “Arrantherr kwenh irlpang-atherr-akert anem! Arrantherr angketj tjengenh werrerrang!”
10 Arltang nyent kwerel rang kel nyent-areny anek. Kwertengerl 12 kwerenh tjerrtj rrpwetj arrpenh map kwer-warn inang petjek, renh angketj nheng-penh pawenhetjeh. 11 Jesu-el inenh ilek, “Yeng ahentj-anem, arrantherr angketj alengk-welhentj tjengenh alhengk-aretjeh. Angketj nheng thang ilek, Altjerr kel petjekarl, tjerrtj mernelhetjeh, rang Ngkart angerr anemeng tjerrtj ingkerrenyek. Tjerrtj arrpenh map inarl itja peltj tjeng anemeng, inenh thang angketj war ilem. 12 Thang arrantherrenh ilem Altjerr-henh angketj ngkweyeny nhenh,
‘Inang angketj tjengenh awetjenheng,
inang angketj tjengenh itja alhengk-aretjenheng.
Inang apek angketj tjengenh arratj kangkwerremel
alhengk-aremeng,
inang Altjerr-warn twep-irrehetj,
Altjerrel anetj inehenh wehetjeng.’
“Angketj lakenh intem Altjerr-henh angketjel-ayeng.” * Isaiah 6.9-10
Jesu-el angketj mern anngang-akert keth-ilek
kwertengerl kwerenh mapek
(Matthew 13.18-23; Luke 8.11-15)
13 Jesu-el inenh pawenhek, “Arrantherr apek angketj artwang nheng-penh ywarn alhengk-arem, artwang rarl mern anngang werl-apetjam? Nthakenh arrantherr angketj arrpenh map alhengk-aretjenh? 14 Artwang rarl mern anngang werl-apem, rarteh tjerrtj nheng map-arteh anem, inarl Altjerr-henh angketj tjerrtj arrpenh mapeh kaltj-anthem. 15 Mern anngang nheng tjey-arleh wekarl, nhenh kel tjerrtj nheng map-arteh anem, inarl Altjerr-henh angketj awem. Inang angketj awem-arteh, arrentjel angketj renh rakemel angem inehetj. Lakenh-arteh thep mapel mern anngang inenh arlkwem ketheh. 16 Mern anngang nheng map ahern irntangerrarl wekarl, nhenh kel tjerrtj nheng map-arteh, inarl angerr kangkem, Altjerr-henh angketj awetjeh. 17 Lakenh-arteh tjerrtj nheng anetj mapeh: Altjerr-henh angketj ywarn irrpem iterrentj inehenh-warn. Artekerr inang ahelh-warn ywarn irrpem, lakenh-arteh Altjerr-henh angketj itja irrpem iterrentj inehenh-warn. Inang angketj kwer parrp war angwerrem. Lakenh inang Altjerr renh itja twerel nakem. Inang rwekenth-kenth irrem apek, tjerrtj arrpenhel apek inenh arrampewemeng Altjerr-henh angketjeh war, inang kel Altjerr renh mentj impem. 18-19 Mern anngang inang lyek mpwep-warnarl wekarl, inang tjerrtj nheng map-arteh anem, inarl Altjerr-henh angketjeh kangkwerrem, inang mantarreh arrkeneh maneyeh-arlkant war angerr kwet iterrem, inang perrpert-ilelhem Altjerr-henh angketjeng. Altjerr-henh angketj itja kwet mern-akert-irrem iterrentj inehenhel-ayeng. 20 Mern anngang nheng ahern mwerr-warnarl wekarl, nhenh kel tjerrtj nheng map-arteh anem: tjerrtj rarl Altjerr-henh angketj awem, angketj kwer kwet ahentj-irrem. Inang arratj mernelhem tjerrtjeng ularr. Tjerrtj inang mern anngang arrpenh map ahern mwerr-arleh werl-apekarl-arteh. Mern inang lyapek, ngwerrm-akert-irrek. Mern ngwerrm arrpenh anngang nyent-penh 30-arl arratek, mern ngwerrm arrpenh anngang nyent-penh 60-arl arratek, mern ngwerrm arrpenh anngang nyent-penh 100-arl arratek.”
Angketj lyenentj-akert
(Luke 8.16-18)
21 Jesu-el inenh ilek, “Tjerrtjel rwang alngenth warl-warn kwen angemeng, rang apek antjam kwerenhel arltwem? Itja kwenh. Tjerrtj rang rwang alngenth renh kerneh arlpar-arrernem, tjerrtjel keth aretjenheng. 22 Lyet tjerrtj mapel Altjerr-henh angketj itja alhengk-arem, angketj nheng tharl inenh ilem. Kelant Altjerrel angketj ineh keth-iletjenh. Angketj alengk-welhentj rarl intep-intem, renh Altjerrel keth-iletjenh. 23 Arrantherr irlpang atherr-akert anem, arrantherr angketj tjengenh awetjeh.”
24-25 Rang inenh ilek, “Awerrerrang-athew mantjel! Arrantherr itja Altjerr-henh angketj war awerl-anetjeh, arrantherr kaltj-irretjeh. Arrantherr tjerrtj arrpenh mapeh Altjerr-henh angketj kaltj-anthemeng, Altjerrel arrantherrenh weth angerr kaltj-anthetjenh. Tjerrtj rarl Altjerr-henh angketjeh kangkemel awem, Altjerr-henh angketjeh angerr anthwerr kaltj-irretjeh ahentj-anemeng, renh Altjerrel wetham kaltj-anthetjenh. Tjerrtj arrpenh rarl ahentj-kweny-irrem Altjerr-henh angketjeh, rarl Altjerr-henh angketj kwek apek anyenem iterrentj kwerenhel, kwereng Altjerrel angketj angkep inem.”
Yey arrpenh mern anngang-akert
26 Jesu-el inenh ilek, “Thang angketj kwek war iletjenh, nthakenh Altjerrel tjerrtj nakenh-nakenh kwerenh map-ilem. Artwel mern anngang aherneh werl-apem. 27 Anngang inenh wemarl-penh, artwang rang kwenp kwenyel ankwang intem, kwenp aherrkel nthwerl-apem. Mern anngang inang lyapem-amparr, angerr-irremel mangkem. Nthakenham anngang inang mangkem? Artwang rang itja kaltj nhenheh. 28 Ahern rang mern anngang inenh mangkelh-ilem. Arrwekel mern anngang rang lyapem-amparr. Kwereng anteth-amparr arratem. Kwereng mern ngwerrmemeh arratem. 29 Kel twern-irremengant mern ngwerrm inang ampeng anemeng, artwang rang petjemel mern inenh knife arnkwertel akemel kwetjem.”
Keth-ilentj: Mern anngang aherneh mangkem-arteh, lakenh Altjerr-henh angketj mangkem tjerrtj mapel-ayel, inang nakenh-nakenh irremeng. Lakenh Altjerrel tjerrtj nakenh-nakenh kwerenh map-ilem. Nwern itja arem, nthakenh Altjerr rrkwapem tjerrtjel-ayel. Nwern kelant arem.
Yey mern tjwerrk arnang-akert
(Matthew 13.31,32; Luke 13.18,19)
30 Jesu-el inenh ilek, “Nthakenham nwern arrehantherr keth-ilemel iletjenh, arrantherr alhengk-aretjeh, Altjerr rang tjerrtj nakenh-nakenh kwerenh map angerr-ilemeng? Nthakenh nwern arrehantherr angketj arratj ilemer? 31 Thang arrantherrenh angketj ilem. Mern tjwerrk anngang ahernek arrernemeng, tjwerrk anngang rang kwek anthwerr. 32 Tjwerrk anngang renh arrernemeng, rang kel mangkemel angerretj anthwerr irrem, arnang ngkwern arwenth-akert-irrem. Thep map arraw-irremel antjwang inehenh mpwarem arnang-arleh.”
Keth-ilentj: Tjwerrk anngang Jesu-henh angketj-arteh anem. Tjwerrk anngang kwek anthwerr. Anngang kwekeng arnang angerr mangkem. Lakenh-arteh Jesu-henh angketj mer map-warn antek-irrek. Tjerrtj nakenh-nakenh kwerenh map lakenh rang angerr-ilem.
33 Jesu-el tjerrtj map Altjerr-henh angketj kaltj-anthek, inenh angketj arrpenhek-arrpenh ilemel. Inarl kwek war kaltj-irrekarl, rarl inenh lakenheh-atwetj kaltj-anthek. 34 Rang inenh angketj ilemelant war kaltj-anthek, keth-iletj-kweny. Kwertengerl mapel-ayeng anemarleng, rang inehant angketj ingkerrek keth-ilek.
Jesu-el kwatj inmerr irlkang arnpakek
(Matthew 8.23-27; Luke 8.22-25)
35 Kel angwerr-angwerrel arltang nyent kwerel, Jesu-el kwertengerl inenh ilek, “Mpa! Boat-warn antjerrerrang! Nwern itep arrengakw-warn alhetjeh!” 36 Tjerrtj arrpenh map imperl-alhemel, inang boat-el alhek kwatj alay-angkwerr. Tjerrtj arrpenh map boat arrpenh mapel alhek. 37 Inang kwenp alherl-apetjam, irlkang petjek, inenh irlkangel atwentjek. Kwatj angerr boat kwer thelelhek. Boat rang kwatj-warn irrpetjeh anek. 38 Jesu rang boat ingkernel ankwang interl-apetjam, rtwenkel-ayeng. Kwertengerl mapelemeh renh kemelh-ilemel pawenhek, “Kaltj-anthenh-anthenhay! Nthakenh ntwang kwenp interl-apem? Nwern-arteh kwatjel ilwetjeh-irrem!”
39 Jesu-el kemerremel irlkang renh inmerr inenh arnpakek, “Kel ywerrang!” Irlkang parrp war ywerrerl-alhek, inmerr kwek-irremel ywerrek.
40 Jesu-el kwertengerl kwerenh map pawenhek, “Wenhengam arrantherr ater-irrek? Thang kwenh arrantherrenh arntarnt-arem! Arrantherr kwenh yengenh nakemer!”
41 Kwertengerl inang angerr anthwerr ater-irrek. Inang pawenherrek, “Artwang ngwenham nhenh rang? Irlkang kwatj inmerr-arlk kwerant kangkwerrem!”

*4:12 Isaiah 6.9-10