5
Angketj artwang kwerrern anetj map-akert
(Matthew 8.28-34; Luke 8.26-39)
Jesu rang kwertengerl kwerenh map-akert boat-el alhek kwatj-angkwerr, kwatj alay altwerleng iter ingerr-warn, mer Gerasa kwer-warn. Kwatj alay arreny kwerenh Galilee. Jesu boat-eng anarnpek-arteh, rang artwang kwerrern anetj-akert renh arek, kwer-warn arnek-irretj-alherleh. Artwang rang awenng mpwepeng petjek. Artwang nhenh rartek mer kwerenh tjerrtj irrernng map-henh awenng mpwepel mpwarekarl. Tjerrtj arwenthel ywarn renh ayernetjart chain-el-arlk. Tjerrtj mapel apek iltjang ingkang-arlk kwerenh chain-el ayernemeng, rang chain inenh kwenpel ltwaketjart. Tjerrtjel renh ywarn kwet antwerrketjart, rang twer anthwerr anek. Kwenyel aherrkel-arlk rang tjerrtj irrernng-henh awenngel nthwerl-apetjart, irntang kernel-arlk rang nthwerl-apetjart. Rang irntel kelhemel arlkerl-apetjart.
Artwang nhenh rang Jesu renh ntwarreng arek, rang kwer-warn arnekarner arrtjanetj-alhek. Rang kwereng ularr amperel-ayeng altjwernetj-alhek. Rang arnterr arlkemel ilelhek, “Jesu-ay! Altjerr angerr-henh Leray! Wenheham ntwang nhenh-warn petjek? Yeng atwetjeh key ntwang petjek? Altjerreng ularr alhelay, ntwang yeng itja rwekenth-kenth-iletjeh!” Jesu-el arrwekel-antey kwerrern anetj renh ilek, artwang kwereng arratetjeh.
Jesu-el renh pawenhek, “Wenham arreny ngkwengenh?” Artwang rang kwer ilelhek, “Arreny tjeyenh Aningk, yeng kwerrern anetj aningk-akert anemeng wart.” 10 Artwang rang Jesu twer-irremel pawenhek, rang kwerrern anetj inenh mer kwereng itja anpwetjeh.
11 Irntang iterel 2,000 pek-pekel atherrk arlkwetjam. 12 Kwerrern anetj inang Jesu renh twerel kwet pawenhek, “Nwernenh pek-pek map-warn lanthang!” 13 Kel Jesu-el inenh twernek, “Kel pek-pek map-warn irrperrerray!” Kel inang pek-pek ineh-warn irrpek. Pek-pek inang ahert-irremel arrtjanemel kwatj-warn anyerl-alhek, inang ilwek.
14 Artwang pek-pek arntarnt-arenh mapel inenh arek, kel inang mer kwek map-warn arrtjanek, angketj ilerl-apetjeh. Mer-areny map petjek aretjeh. 15 Jesu-warn inang itwek-irremel artwang nheng arek. Rang kwerrern anetj map-akert anekarl, mwerr-antem, iterrentj mwerr-akert, mantarreharl irrpekarl. Tjerrtj inang aremel ater-irrek. Inang iterrek, “Nthakenham artwang nhenh mwerr-irrek?” 16 Kwereng tjerrtj inarl arekarl, inang angketj artwang kwer-penh pek-pek map-penh thwen inenh ilek. 17 Tjerrtj inang Jesu renh ilek, “Nwern ahentj-irrem, mer nwern-henheng kel ntwang alhetjehant.”
18 Jesu rang ineh kangkwerremel boat-warn antjetjeh irrek. Artwang mwerr-irrekarl rang Jesu renh twer-irremel pawenhek, kwerel-ayeng alhetjeh. 19 Jesu-el artwang renh lthwelth-ilerl-alhek. Rang renh ilek, “Peltj ngkwengenh map-warn alpay! Ineh lakenh ilelhay, ‘Ngkartarl nyerrkentj tjeng mernelhekarleng, rang yeng mwerr-ilek.’ ” 20 Artwang rang mer map-warn alhek, Decapolis ntjaper-warn. Rang tjerrtj ingkerrekeh kwewaleny ilelherl-apetjam, Jesu-el renh mwerr-ilekarl. Tjerrtj mapel angketj nhenh-penh awemel, inang ingkerrek anwerlkek.
Angketj kwer marl irrernng-akert arrweketj
mirnt-akert
(Matthew 9.18-26; Luke 8.40-56)
21 Jesu kwatj-angkwerr boat-el itep altwerl-warn angkep alpek, kwatj alay Galilee-el. Boat kwereng rang anarnpek-arteh, tjerrtj arwenth kwer-warn arraw-irrek. 22 Artwang nyent anek, rang church-areny twernk anek. Arreny kwerenh Jairus. Rang Jesu arek, rang kwer-warn itwek-irrek, amperel-ayel arrernelhek. 23 Jairus rang angkek, “Jesu-ay! Kwer marl tjeyenh rartek kel ilwetjeh-irrem. Petjang tjengel-arleng, iltjang ngkwengenh kwer-warn arrernetjeh. Kwer marl rang weth mwerr-irretjenheng.” 24 Jesu rang kel alhek Jairus kwerel-ayel. Tjerrtj arwenth kwer-atherrel-ayeng alhek, inang renh-atherrenh ngkwal ankert-wek.
25 Arrweketj nyent inehel-ayeng alhek, 12 years irlkert angerr-akert anek. 26 Rang alhetjart ngangkar-warn, inang renh ywarn mwerr-ilek. Rang maney-kweny anetjart, maney kwerenh ingkerrek rang ngangkar-akert mapeh anthetjart, renh mwerr-iletjek. Rang irlkertam-irlkert irretjart.
27-28 Marl rang awek, Jesu-el irlkert aningk mwerr-ilekarl. Rang Jesu-warn itwek-irrek, rartek lakenh iterrek, “Thang apek rnwanentj alkey kwerenh arnpemeng, yeng kel mwerr-irretjenh!” Kel rnwanentj alkey Jesu-henh arnpekemeh rang. 29 Rang awelhek, mpwerrk kwerenh mwerram anemeng.
30 Jesu-artek awelhek, twer kwerenh kwek war ywerrek. Rang alngarelhemel irnek, tjerrtj map pawenhek, “Tjerrtj ngwenhelam rnwanentj tjeyenh arnpek?”
31 Kwertengerl mapel Jesu renh ilek, “Wenhengarl ntwang nwernenh pawenhem? Tjerrtj map aray, ngkwengeng rtwang irnerreharleng! Inang apek rnwanentj ngkwengenh arnpek.” 32 Jesu rang alngarelhemel tjerrtj kwer kwet palenthwek.
33 Marl rang kel kaltj anek, rang mwerr-irrekarl, rang awelhekarleng wart. Rang Jesu kwer-warn petjek, ater-irremel anthwerr. Marl rang amperel-ayeng arrernelhetj-alhemel ilelhek, “Yeng ngkwey irlkert anek. Thang rnwanentj ngkwengenh arnpek, yeng mwerr-irrek.”
34 Jesu-el renh ilek, “Ntwang yengenh nakekarleng, yeng twer angerr anem, lakenheng Altjerr Angeyel ngwenh mwerr-ilek. Ater-irretjal anang! Altjerrel ngwenh karem!”
35 Jesu rang marl kwer-warn angkemarleng, artwang rrpwetj petjek angketj anetj-akert twernk Jairus-kenh mereng. Inang Jairus renh ilek, “Twernkay! Kwer marl ngkwengenh kel ilwek. Kaltj-anthenh-anthenh renh mentjemeh impay, rarrp alhetjeh.”
36 Jesu rang angketj nhenhek itja kangkwerrek. Rang Jairus renh ilek, “Ntwang itja ater-irretjeh. Kel yengenh nakay!”
37 Kel Jesu-el tjerrtj arrpenh map arnpakemel ilek, “Arrantherr arrwekel mpwelhewarrang. Thang ngwerl-alhem, Peter, James, tjeyekw kwerenh John, inenhant.” Kel Jesu ineh-akert Jairus-henh warl-warn alhek. 38 Jairus-henh warl-warn itwek-irremel, Jesu-el arek tjerrtj map arnterr akay arnemeng. 39 Rang mer-warn kwen irrpek. Rang inenh pawenhek, “Wenhengam arrantherr akay arnem? Kwer nhenh itjam ilwek. Rang ankwang war intem.” 40 Inang kwer atherremel renh arrkentj-ilek.
Jesu-el inenh ingkerrek warleng lanthek keth-warn. Kwereng rang angey matj kwertengerl rrpwetj-akert room-warn irrpenhek, kwer marl irrernng intetjam-warn. 41 Jesu-el kwer marl irrernng iltjang rrkwemel renh ilek, “Talitha, koum!” Nhenh Anmatjerrel angart-wem, “Marlay, kemerray!” 42 Marl awenk rang kel kemerrek, ingkang nthwetjam. Marl awenk nhenh rang 12 years ngkwey war anek. Nhenh aremel tjerrtj inang anwerlkek, ywarn iterremel. 43 Jesu-el inenh arnpakemel ilek, inang itja tjerrtj arrpenh nhenh-penh iletjeh. Rang angey mwek ilek, ratherr marl awenk renh mern arlkwetjeh anthetjeh.