6
Tjerrtj Nazareth-areny map Jesu kwer
ahentj-kweny-irrek
(Matthew 13.53-58; Luke 4.16-30)
Jesu rang mer alenh imperl-alhemel mer kwerenh-warn alpek, Nazareth town-warn. Kwertengerl kwerenh map inang kwerel-ayel alpek. Saturday arltang angerrel rang church kwenel tjerrtj map kaltj-anthetjam. Tjerrtj inang renh awerl-anemel anwerlkek. Inang pawenherrek, “Nthenhelam rang angketj nhenh arrwekel awek? Nthakenham rang kaltj anthwerr irrek? Ngwenhel renh twer-ilek, twer anthwerrel mpwaretjeh? Rang tjwenelhem war! Rang kwenh tjerrtj war nwern-arteh! Jesu nhenh rang kwenh arnang table mpwarenh-arenh! Nwern-artek kaltj Mary matj kwerenhek mer nhenh-areny! Tjey kwerenh map James, Joseph, Judas, Simon. Arrwemp kwerenh map nwernehel-ayel anekarl.” Lakenh inang kwer ahentj-kweny-irrek.
Jesu-el inenh ilek, “Tjerrtj arrpenh mapelant kwenh angketj angenh-angenh nakem. Renh tjerrtj peltj kwerenh mapel angketj angenh-angenh itjarl nakem. Lyet tjeng lakenh-arteh irrem!” Rang mer Nazareth kwerel ywarn twer anthwerrel mpwarek, rang kel tjerrtj rrpwetj war ngangkarel mwerr-ilek, iltjang kapert inehenh-warn arrernemel. Jesu rartek anwerlkek, peltj kwerenh mapel renh itja kwet nakemeng.
Jesu-el kwertengerl kwerenh 12 lanthek
(Matthew 10.5-15; Luke 9.1-6)
Kwer-penhan Jesu rang mer kwek map-warn alhetjart, rang tjerrtj inenh kaltj-antherl-apetjart. Jesu-el kwertengerl 12 kwerenh arrawelh-ilek. Rang inenh lanthek, angketj kwerenh-akert atherram-atherr mer map-warn alhetjeh. Jesu-el kwertengerl inenh twer-ilek, kwerrern anetj map tjerrtjeng alharlkwetjeh.
Rang inenh lakenh ilek, “Arrantherr kel anem-akertant alherrerrang. Arrantherr itja mern angetjeh, yakweth apek maney apek itja angetjeh. Kel ingkang-henheh irrpetjeh. Arrantherr itja mantarr angetjeh. 10 Arrantherr town-el irretj-alhemeng, tjerrtj merek-artwey inang arrehantherr ahentj-irremeng, kel warl nyent kwerel interl-anerrang. Kwer-penh arrantherr town arrpenh-warn alhetjenheng. 11 Arrantherr town-warn irrpenhemeng, tjerrtj inang apek arrehantherr ahentj-kweny anem, inang itja ahentj-anem arrehantherr-henh angketjeh awetjeh, kel town kwereng arratay. Ahelh ulmernt ingkang arrehantherr-henheng lernemel, kel alhay. Lakenh mpwaremel, arrantherr inenh mernem, Altjerr itja kangkentj ineh anem.” Lakenh Jesu-el inenh ilek.
12 Kwereng kwertengerl map inang alhek mer map-warn, tjerrtj map ilerl-apek, inang Altjerr-warn twep-irretjeh, mwerr mernelhetjenheng. 13 Inang arrentj tjerrtj mapeng alharlkwek. Inang tjerrtj irlkert-akert map anterel pernemel mwerr-ilek.
King Herod-el John Kwatjeh Irrpelh-ilenh-ilenh
irrernng atwek
(Matthew 14.1-12; Luke 9.7-9)
14 Kel tjerrtj map ingkerrekel Jesu-penh inang awek. King Herod rang kwer-penh awek. Tjerrtj map arrpenh lakenh Jesu-penh angkek, “John Kwatjeh Irrpelh-ilenh-ilenh arrwetj-penh weth iteth-irrek kwel! Altjerrel renh twer-ilek, mpwaretjeh twer anthwerrel.”
15 Tjerrtj arrpenh map Jesu-penh angkerrek, “Elijah rang kwel weth alkereng angkep petj-alpek nwerneh-warn.” Tjerrtj arrpenh map angkerrek, “Jesu kwel Altjerr-henh angketj angenh-angenh ngkweyeny-arteh petjek.”
16 King Herod-el angketj Jesu-penh awek, lakenh rang pal-pal angkek, “Thang John renh ntjwang rlweth-atwemel irrernng atwek, rang kwel weth iteth-irretj-alpek!”
17-18 Arrwekel-antey King Herod-el Herodias tjey kwerenh Philip-kenh anew inek. John-el renh iltekarleng, “Nhenh itja arratj anem, ntwang tjey ngkwengenh-henh arrkar inek.” Angketj nhenh-penh King Herod-el atwenh-atwenh kwerenh map twernek, John renh antwerrketjeh. Inang renh chain-el ayernek, tjayel-warn kwernek. 19 Marl Herodias rang ahentj-anek, John renh irrernng atwetjeh. Rang renh ywarn irrernng atwek, Herod-el renh arntarnt-aremarleng. 20 Herod John-hetj ater-irrek, rang artwang arratj anthwerr anemarleng wart. Herod John-eh kweteth ntangkelhetjart, angketj kwerenh awetjeh. Rang angketj renh pal-pal awetjart.
21 Marl Herodias rang kwet ahentj-anek, John irrernng atwetjeh. Kwereng King Herod-el lakenh tjenkerr mpwarek angerrentj kwerenhek. Ngwerrm-irrentj arltang kwerenheh irlpangketjeh, mern inang arlkwetjeh. Rang mer Galilee-areny angerrepat twernk mapeh, twernk atwenh-atwenh map-henh mapeh ntangkelhek, kwerel-ayeng tjenkerr arlkwetjeh. 22 Inang tjenkerr arlkwerl-anemeng, marl Herodias-henh ampekw angerrepat petjemel ineh anthep-irrek. Rang inenh angerr kangketjeh mpwarek. Lakenheng Herod-el marl renh pawenhek, “Wenheh ntwang apek ahentj-anem? Yeng pawenhay! 23 Thang ngwenh Altjerr-henh arrenyel alheletjenh, ntwang apek mer tjengenheh akert arrpenheh ahentj-anemeng, thang ngwenh kel anthetjenh.”
24 Marl angerrepat arratemel matj kwerenh-warn alhek, renh pawenhetjeh. “Wenheh ntwang ahentj-anem, yeng kwer nketjeh?” Matj kwerenhel renh ilek, “Herod-eh nkay, John Kwatjeh Irrpelh-ilenh-ilenh kapert kwerenh ngkweng anthetjeh.”
25 Kwer-penh marl angerrepat rang parrp Herod-warn alpek. Rang renh ilek, “Yeng ahentj-anem, ntwang yengenh John Kwatjeh Irrpelh-ilenh-ilenh-henh kapert anthetjeh, panth-warn arrernemel. Lyet-antey!”
26 Renh awemel Herod rang ahentj-kweny-irrek. Rang renh twernk mapeng anngetherr alhelekarleng, rang marl kwer kangkwerrek. 27 Lakenheng rang atwenh-atwenh nyent lanthek, tjayel-warn alhetjeh, John Kwatjeh Irrpelh-ilenh-ilenh-kenh ntjwang rlweth-atwetjeh. 28 Rang kapert renh pantheh arrernemel angetj-alpek, marl renh rang anthek. Marl rang renh matj kwerenheh anthek. 29 John-henh kwertengerl mapel angketj awemel, inang tjayel-warn alhek, mpwerrk kwerenh inerl-alpek. Inang anginek awenng-warn arrernetjeh.
Jesu-el artwang 5,000 mernarl wantek
(Matthew 14.13-21; Luke 9.10-17; John 6.1-14)
30 Kwertengerl kwerenh map Jesu-warn petj-alpek. Kwereng inang renh ilek, “Nwern kwenh tjerrtj map kaltj-anthek, nwern ngangkarel mpwarek, arrentj alharlkwek tjerrtj mapeng, ntwarl nwernenh twernekarl-arteh.” 31 Tjerrtj aningkel Jesu-henh kwertengerl map parrk-parrk anthwerr-ilek. Jesu inang mern-arlk ywarn arlkwek. Lakenh-hetj Jesu-el kwertengerl map ilek, “Mpa! Nwern rrkwal-warn alhey, kwek ltjwerremel anetjeh.”
32  Boat-warn antjemel inang kwatj iter arrpenh-warn alhek. Inang itja tjerrtj map ilek, inang rrkwal-warn alhemeng. 33 Tjerrtj mapel inenh arekarl, boat-eh antjekarl. Inang mer renh kel iterl-arek, inang mer kwer-warn arrengker ingketjel ingkerneng alhek. Tjerrtj inek-amparr mer kwer parrp alhek, arrwekel irrek, arrernelhetj-alhek. Boat-akert inang ingkern irretj-alhek mer kwer-warn. 34  Boat-eng anarnpemel Jesu-el tjerrtj aningk inenh arek. Inang kwenh yep-yep map aningk-arteh anek, tjerrtjel inenh itja arntarnt-arem. Rang ineh ltarrp-irrek, rang inenh kaltj-anthek.
35 Kel angwerr-angwerr irrek. Kwertengerl kwerenh map inang Jesu-warn itwek-irrek, renh ilek, “Mer nhenh-arteh rrkwal anthwerr, mern-kweny! 36 Mern itjeng ntwang tjerrtj nhenh map kel lanthay town kwek map-warn alhetjeh, mern inetjeh.”
37 Jesu-el kwertengerl inenh ilek, “Arrantherr-atetj inenh mern arlkwetjeh antherrerrang.”
Inang renh pawenhek, “Ntwang ahentj-anem, nwern ker mern-arlk tjang-inetjeh? Tjerrtj nhenh map wantetjeh? Nwernehemeh maney kwek war intem!”
38 Jesu-el inenh pawenhek, “Nthakentjam mern arrantherr rrkwem? Aretjeh-amparr alherrerray!”
Kwertengerl inang alhemel arerl-alpek. Arekarl-penh inang renh ilek, “Mern 5-arl irrpenng atherr.” 39 Jesu-el kwertengerl map ilek, “Arrantherr tjerrtj inenh lanthang aningkam-aningk arnamel anetjeh.” 40 Tjerrtj inang aningkam-aningk arrernelhek, aningk arrpenh tjerrtj 100-akert, aningk arrpenh map tjerrtj 50-akert.
41 Jesu-el mern 5 inenh irrpenng atherram inek, alker-warn kern-arntep aremel, rang Altjerr renh pawenhek. Kwereng rang mern inenh rlweth-akek. Rang mern ngkweltj map kwertengerl mapeh anthek, tjerrtj mapeh irrarnpelh-iletjeh. Irrpenng atherram rang rlweth-akemel ineh anthek, irrarnpelh-iletjeh. 42 Kel tjerrtj arwenth anthwerrel arlkwek. Itja tjerrtj nyent apek angayel anek. 43 Ingkern inang panth 12-warn arrernek mern ker irrpenng ampeny-ampeny inenh inemel. 44 Arltang kwerel artwang 5,000 inang mern ker arlkwek.
Jesu kwatj kern-angkwerr alhek
(Matthew 14.22-33; John 6.15-21)
45 Jesu-el kwertengerl kwerenh map lanthek, ineh-amparr boat antjetjeh, kwatj-angkwerr arrwekel alhetjeh mer Bethsaida-warn. Rang antarl-irrek, tjerrtj inenh-amparr mer-warn lanthetjeh. 46 Rang tjerrtj inenh kel lanthekarlengemeh, Jesu rang irntang iter-warn antjek, Altjerr-warn angketjeh.
47 Kel angwerr-angwerremeh irrek, Jesu nyent-areny ingkern anetjam irntangel. Kwertengerl map boat-el alhetjam kwatj mpwepel. 48 Jesu-el arek, inang iltjelay-irremeng, irlkang twerel inenh ularr-theyel atwentjemeng. Kel lyet-atheh aherlkentj-alhemeng, Jesu ineh-warn ingkang alhek kwatj-angkwerr. Rang kel anper alhetjeh irrek. 49-50 Kwertengerl kwerenh mapel renh arek, kwatj kernel ineh-warn ularr ingkang petjemeng, inang iterl-arek lthan kwel petjekarleng. Ater inang arlkerl-alhek.
Jesu-emeh parrp ineh-warn angkek, “Yengeyay! Ater-irretjal anerrerray!” 51 Jesu rang boat-warn antjek, inehel-arleng anetjeh. Irlkang twer rang ywerrek. Lakenh irrekarl-penh kwertengerl map anwerlkek. 52 Inartek angwerrekarl, inang itja mern nheng-penh iterl-arek, Jesu-arl rang twer anthwerr anek.
Jesu-el irlkert map mwerr-ilek mer Gennesaret-el
(Matthew 14.34-36)
53 Inang kwatj alay iter irremel boat-eng anarnpemel, boat renh rope-el ayernek arnangel-ayel. Kwer-penh inang mer Gennesaret-warn alhek. 54 Tjerrtj mapel-antem Jesu renh alhengk-arek. 55-56 Tjerrtj mer map-areny inang-antem parrp mer inehenh-warn alhek, tjerrtj irlkert map Jesu-warn angetjetjeh. Jesu-emeh mer map-warn alhek, town-warn mer kwek-warn. Tjerrtj mer-areny inang irlkert inehenh angek mer inarl arraw-irretjam-warn. Irlkert inang Jesu renh pawenhek, “Nwernenh impay, mantarr ngkwengenhant arnpetjeh!” Tjerrtj irlkert inarl mantarr kwerenh arnpekarl, inang kel mwerr-irrekemeh.