9
Jesu-el inenh ilek, “Mwantj awerrerrang! Tjerrtj arrpenh map inang lyet nhenhel irnerrerrem, inang yeng arerrerretjenh, petj-alperleh tjerrtj ingkerrekeh mernelhemel, yeng Ngkart angerr anemeng. Inang mpank ilwerrerretjenheng nhenh aretjenh.”
Altjerrel Jesu renh angart-wemel parrtjelh-ilek
(Matthew 17.1-13; Luke 9.28-36)
Inang kel arlta 6-el anekarleng-antem, Jesu-el Peter James John ngwek. Rang ineh-akert irntang kern-warn antjek, inarrp anetjeh. Altjerrel Jesu renh ineheng anngetherr parrtjelh-ilek. Jesu-henh mantarr-antem mperlkek. Tjerrtjel ywarn mantarr mperlker lakenh mpwarem. Kel arrwekeleny atherr Moses Elijah ratherr Jesu-el-arleng irnetj-alhek, kwer angkerl-anerrek.
5-6 Kwertengerl inang ater-irrek anthwerr. Peter Jesu kwer pal-pal angkek, “Kaltj-anthenh-anthenhay! Nwern kangkem, nhenhel anetjeh! Mer lywang nwern artetjeh, ngkweng nyent, Moses-eh nyent, Elijah-eh nyent.”
Ankertelemeh inenh arltwetj-alhek. Altjerr ankerteng angkek, “Nhenh Ler tjengenh. Yeng kwer nyerrkem anthwerr. Arrantherr kwer kangkwerretjeh!” Inang alngarelhemel arek Jesu nyentemeh irnerleh. Moses Elijah ratherr kel ywerrerl-alherrek.
Inang irntangeng anarnpentj-alpemel, Jesu-el inenh ilek, “Arrantherr itja tjerrtj arrpenheh iletjeh, nheng arrantherrarl arek. Kelant arrantherr iletjeh, Tjerrtj-henh Ler rang arrwetjeng kemerrekarl-penh. Kwer-penhant iletjeh.” 10 Inang kel Jesu-ek kangkwerrek. Inang pawenherrek, “Wenham nheng rang angkek, rang kwel arrwetjeng kemerretjenharl?”
11 Kwertengerl rrpwetj inang Jesu renh pawenhek, “Wenhengam Moses-henh angketj kaltj-anthenh-anthenh mapel ilem, Elijah-ek-amparr petjetjenh, kwer-penhant Christ rang petjetjenh?”
12 Jesu-el inenh ilek, “Kel arratj. Elijah rek-amparr petjetjenh, tjerrtj ingkerrek arratj-iletjeh. Kwer-penh Tjerrtj-henh Ler rang ingkern petjetjenh. Angketj Altjerr-henh pipel-ayeng intem, ‘Tjerrtj-henh Ler rang irlkert angerr inetjeh-arlk, tjerrtj map kwer ahentj-kweny-irretjenh, inang renh alharlkwetjenh.’ 13 Yew, arratj anthwerr, Elijah rang kel petj-alpek. Tjerrtj map kwer irrpelth-irrek, renh alharlkwek, Altjerrel ilekarl-arteh, angketj kwerenhel-ayeng.” Jesu-el inenh angketj nheng Elijah-akert ilek, rang John Kwatjeh Irrpelh-ilenh-ilenh kwer-penh ilek.
Jesu-el kwerrern anetj anpwek kwer rrweyeng
(Matthew 17.14-20; Luke 9.37-43)
14 Jesu kwertengerl rrpwetj-akert kwertengerl arrpenh nheng map-warn petj-alpek irntangeng. Inang arek tjerrtj arwenth kwertengerl arrpenh mapel-ayeng anemeng, kwertengerl inang kaltj-anthenh-anthenh mapel-ayeng ilterremeng. 15 Tjerrtj mapel Jesu renh aremel anwerlkerrerrek. Inang kwer-warn arrtjanetj-alhek.
16 Rang inenh pawenhek, “Wenheng arrantherr ilterreperrem?”
17 Artwang nyentel renh ilek, “Kaltj-anthenh-anthenhay! Thartek kwer rrwey tjengenh ngkweng-warn angetjek. Rang kwerrern anetj-akert anem, rang ywarn angkem-arlk. 18 Kwerrern anetj nhenh rang kwer rrwey tjengenh antwerrkemarleng, rang renh ahelh-warn ilatwem, arrakert kwerenh rlkwerrp-rlkwerrp irrem. Rang tetj kwerenh karlkwelhem, kwereng rang arlan-irrem. Yeng kwertengerl ngkwengenh map-warn petjek pawenhemel, inang kwerrern anetj renh ler tjengenheng alharlkwetjeh. Inang kwerrern anetj renh ywarn kwet alharlkwek.”
19 Jesu-el tjerrtj ingkerrek arrantjakek, “Arrantherr-artek naketj-kwenh! Arrantherr itja Altjerr renh nakem! Yeng-artek arrehantherrel-ayeng kwet anthwerr anek, arrantherrenh kaltj-anthek. Yeng-artek arrantherr parrk-parrk-ilem! Kwer rrwey renh tjeng-warn angetjewarrang!”
20 Inang kwer rrwey renh Jesu-warn angetjek. Arrentj rang Jesu renh arek-arteh, kwer rrwey renh rang ahelh-arleh ilatwerl-alhek. Kwer rrwey rang ahelhel welherl-apetjam, arrakert kwerenh-arlk rlkwerrp-rlkwerrp-irrek.
21 Jesu-el kwer rrwey kwerenh nywek renh pawenhek, “Ilwengaram kwer rrwey nhenh rang lakenh irrek?”
Nywek rang angkek, “Kwer rrwey nhenh rang kwer kwekeng lakenh kwet rang anentjek. 22 Map-ingar kwenh kwerrern anetj rang kwer rrwey renh atwetjeh ahentj-irretjart. Renh rwangeh wemel taly-wetjart, kwatj-arlk kwernemel. Ilernehak ltarrp-irray, ilernehak tangetjel anang! Ntwang apek kwerrern anetj renh alharlkwemeram, kwer rrwey ilern-henheng.”
23 Jesu-el renh ilek, “Wenhengarl ntwang yengenh lakenh pawenhek? Ntwang apek Ngkart renh nakem, rang renh mwerr-ilem, rang kwenh renh mwerr-iletjenhengarl.”
24 Kwer rrwey kwerenh nywekel Jesu renh arnterrel ilek, “Thang kwenh Ngkart renh kwek war nakem. Yengenh kaltj-anthay, thang renh twer anthwerrel naketjenheng!”
25 Jesu-el arek, tjerrtj arwenth arnekarner ineh-warn-athek arrtjanentj-alhemeng. Rang kwerrern anetj renh arrantjakemel alharlkwek, “Kwerrern ahert-ilenh-ilenhay, kwereng arratang! Itja weth kwer-warn irrpetj-alpetjeh!”
26 Kwerrern anetj arlkerl-alhemel rang kwer rrwey renh arrewetjeh mpwarek. Kwerrern anetj rang kel kwereng arraterl-alhek. Kwer rang arrwetj-arteh intek. Tjerrtj arrpenh map angkek, “Rang kwenh kel ilwek.” 27 Jesu-el kwer renh iltjangeng antwerrkemel, renh kemelh-ilemel ngkernek.
28 Kwer-penh Jesu rang kel warleh irrpekarleng kwertengerl kwerenh map-akert, inang renh pawenhek, “Wenhengam nwern kwerrern anetj renh ywarn alharlkwek?”
29 Jesu-el inenh ilek, “Tjerrtjel kwerrern anetj lakenh-arteh ywarn alharlkwem, tjerrtj rang Altjerr pawenhemelant war.” 30-31 Inang mer renh imperl-alhemel Galilee-angkwerr alhek, inarrp anetjeh. Jesu rartek kwertengerl map kaltj-antherl-anek. Jesu itja ahentj-anek, tjerrtj arrpenh map kaltj anetjeh kwer, rarl mer kwerel anem-arleh. Rang kwertengerl inenh ilek, “Tjerrtj-henh Ler renh artwang nyentel anthetjeh artwang atwenh-atwenh map-warn. Inang renh irrernng atwetjenh. Kweny atherr-penh arrwetj intemarl-penh rang weth kemerretjenh.” 32 Kwertengerl mapel Jesu-henh angketj itja alhengk-arek. Inang ater-irrek, renh pawenhetjeh.
Kwertengerl map angkerrek, twernk angerr anetjek
(Matthew 18.1-5; Luke 9.46-48)
33 Jesu kwertengerl kwerenh map-akert Capernaum town-warn alhek, warl nyent-warn irrpenhek. Rang kwertengerl inenh pawenhek, “Wenh-penham arrantherr tjeyel ilterrerl-apetjam?” 34 Inang marn war anek. Inang arrwekel pawenherrerl-apek, “Ngwenham nwerneheng twernk mwerr anemer nwerneh?”
35 Jesu-el arrernelhemel kwertengerl 12 arraw-ilek. Rang inenh ilek, “Tjerrtj ngwenh apek tjerrtj arrpenh mapeh twernk anetjeh ahentj-anem, rang itja tjwenelhetjeh. Rang tjerrtj arrpenh mapeh tangetjel anetjeh, ineh arntarnt-aremel rrkwapetjeh.”
36 Jesu-el kwer kwek ngwek, kwer renh ineheng mpwepeh ngkernek. Rang kwer renh inek. Kwereng rang inenh ilek, 37 “Tjerrtj ngwenh apek kwer kwekeh kangkentj mernelhem, yengenh iterl-aremel, rang tjeng kangkentj mernelhem. Tjerrtj ngwenh apek tjeng kangkentj mernelhem, rang kwer kangkentj mernelhem, rarl yengenh lanthekarl.”
Tjerrtj rarl Jesu-kenh peltj anem
(Luke 9.49,50)
38 Arltang arrpenhel John-el Jesu renh pawenhek, “Kaltj-anthenh-anthenhay! Nwern artwang nyent arek, kwerrern anetj map tjerrtjeng alharlkwemeng, arreny ngkwengenhel ilemel. Rang nwernehel-ayeng itja anem, lakenheng nwern renh arnpakek.”
39 Jesu-el kwertengerl map ilek, “Arrantherr renh itja arnpaketjeh. Tjerrtj ngwenh apek tjerrtjeng kwerrern anetj alharlkwem arreny tjengenhel, kel mwerrarl! Rang itja tjeng-penh anetj angkem. 40 Tjerrtj ngwenh apek rang nwerneh irrpelth-irretj-kwenh anem, rang peltj nwern-henh anem. 41 Arrantherr nhenh iterl-aray, ntwang angkethel apek anemeng, tjerrtj rarl ngwenh arem, alhengk-aremel ntwang Christ Jesu-henh anemeng. Rang lakenh iterrem apek, ‘Thang ngwenh kwatj antjwetjeh anthem arreny Jesu-el.’ Altjerrel kwenh tjerrtj renh kwart-wetjenh.”
Arrtjelh-ilemarl-penh
(Matthew 18.6-9; Luke 17.1,2)
42 “Tjerrtj ngwenh apek rang tjerrtj nakenh-nakenh nyent apek arrtjelh-ilem anetj mpwaretjeh, nhenheng angerr-lkwer anetjenh kwer: Altjerrel irntang angerretj ntjarrkwer kwer-arleh ayernetjenh, kwer-penh kwatj alay-warn renh taly-wetjenh, rarrp ilwetjeh. 43-44 Iltjang ngkwengenhel ntwang apek anetj mpwarem. Kel iltjang renh rlweth-akayantay! Nhenh mwerr anem: ntwang Altjerr-henh mer-warn irrpetjeh iltjang nyent-akert, kwetant anetjenheng. Altjerrel ngwenh iltjang atherr-akert mer rwang ngampekarl-warn wehetjeng. Mer kwerel rwang itja kwet ilwernelhem. 45-46 Ingkang ngkwengenhel ntwang apek alhem, anetj mpwaretjeh. Kel ingkang renh rlweth-akayantay! Nhenh mwerr anem: ntwang arlamarr Altjerr-henh mer-warn irrpetjeh, kwetant anetjenheng. Altjerrel ngwenh ingkang atherr-akert mer rwang ngampekarl-warn wehetjeng. 47 Anngang ngkwengenhel apek ngwenh anetj mernelhetjeh arrtjelh-ilem. Kel anngang renh rlpwentjay! Nhenh mwerr anem: ntwang Altjerr-henh mer-warn irrpetjeh anngang nyent-akert, kwetant anetjenheng. Altjerrel ngwenh anngang atherr-akert mer rwang ngampekarl-warn wehetjeng.
48 Mer kwerel irnngang itja ilwem.
Irnngang inang kweteth tjerrtj renh nhwetjenh.
Mer kwerel rwang itja ilwernelhem, aleth amperl-anem.
Tjerrtj inang kwerel kwet ampangketjenh
arlkerl-anetjenh. * Isaiah 66.24
49 “Tjerrtjel arrantherrenh arrkernemel nakepakel-ilemeng, arrampewemeng apek, atwemeng apek. Tjerrtjel arrantherrenh rwang kepel-arteh itetjenh. Arrantherr itja ineh kangkwerretjeh. Arrantherr arrkernelhetjeh, arratjant anetjeh, Altjerr kwerant kangkwerretjeh. Arrantherr ilewerr-arteh kwemey anetjeh. 50 Ilewerrel kwenh ker kwemey-ilem. Ilewerr apek kwang-kweny-irrem, tjerrtjel ywarn ilewerr renh weth kwang-akert-ilem. Arrantherr ilewerr mwerr-arteh ularrek-ularr kangkentj mernelhetjeh, ngwerleny angkerremel anetjeh.”

*9:48 Isaiah 66.24