10
Angketj anewart imperrem-akert
(Matthew 19.1-12; Luke 16.18)
Jesu mer renh imperl-alhek kwertengerl kwerenh map-akert, mer Judea-warn alhek, Jordan ulpayeng ingerr-warn. Tjerrtj arwenth kwer-warn arraw-irrentj-alpek. Rang inenh kaltj-anthek.
Artwang Pharisee rrpwetj kwer-warn petjek, renh arrkernemel pawenhek, “Nhenham arratj anem, artwel marl kwerenh mentj impetjeh?”
Jesu-el inenh pawenhek, “Nthakenh Moses-el arrantherrenh ilek Altjerr-henh angketjel-ayel?”
Inang renh ilek, “Moses-el arrwekeleny map inenh ilek, artwang rang marl kwerenh mentj impetjeh apek, rang kel pip-warn arrernetjeh angketj nhenh, ‘Yeng kel ngkwengeng impelhemant.’ Kwer-penh pip nhenh marl kwerenheh anthetjeh.”
Jesu-el inenh ilek, “Moses-el arrantherrenh impek, anew arrehantherr-henh impetjeh, arrantherr anetj wart anemeng. Arrwekel Altjerrel tjerrtj arrmernek, rang inenh rrwey marl arrmernek. Lakenheng artwel angey mwek kwerenh imperl-alhem, anew kwerenhel-ayeng kwet anetjeh. Ratherr artwang marl thwen nyent-irrem. Renh-atherrenh Altjerrel nyentelh-ilekarl, tjerrtjel renh-atherrenh itja ngaketjeh.” Lakenh Jesu-el inenh kaltj-anthek.
10 Jesu kwertengerl kwerenh map-akert warl kwenel anemeng, inang renh angketj nheng-penh pawenhek. 11 Jesu-el inenh keth-ilemel ilek, “Artwang ngwenh apek rang anew kwerenh impem, marl arrpenh anew inem, rang kel anetj mpwarem. 12 Marl ngwenh apek rang anew kwerenh impem, artwang arrpenh anew inem, rang kel anetj mpwarem.”
Jesu mernelhek, rang kwer kwek mapeh
nyerrkemeng
(Matthew 19.13-15; Luke 18.15-17)
13 Tjerrtj mapel kwer inehenh Jesu-warn angetjek, Jesu-el iltjang kapert inehenheh arrernetjeh. Jesu-henh kwertengerl mapel tjerrtj inenh arnpakek, kwer inenh Jesu-warn angetjehetj. 14 Jesu-el nhenh aremel kwertengerl kwerenh mapeh ahang-irrek. Rang inenh ilek, “Tjerrtj inenh ayaketjal imperrerrang. Yeng ahentj-anem, inang kwer map tjeng-warn angetjetjeh, Altjerr rang kwer map-henh Ngkart anemeng wart. 15 Nhenh iterl-aray, arrantherr ahentj apek Altjerr-henh mer-warn irrpetjeh, arrantherr kwer kwek nhenh map-arteh anetjeh, anetj-kweny. Itjeng apek itja kwetarl.” 16 Rang kwer nyentam-nyent inemel anwarteh arrernek. Rang iltjang kapert inehenheh arrernek, rang nyentam-nyent Altjerr tjang-pawenhek kwer mapeh, Altjerrel inenh twer-iletjeh.
Artwang maney angerr-akert
(Matthew 19.16-30; Luke 18.18-30)
17 Jesu-antem alhetjeh anek, artwang nyent kwer-warn arrtjanentj-alhek, kwereng ularr amperel-ayeng arrernelhek. Rang Jesu renh pawenhek, “Kaltj-anthenh-anthenhay, ntwang kwenh artwang mwerr! Nthakenham yeng mernelhetjeh, yeng Altjerr-henh merel kwetant iteth anetjenheng?”
18 Jesu-el renh ilek, “Wenheng ntwang yengenh mwerr akem? Altjerr rant kwenh mwerr anem. 19 Ntwang kel Altjerr-henh mpwareng-arengeh kaltj. ‘Arrantherr itja tjerrtj arrpenh irrernng atwetjeh.’ ‘Arrantherr itja tjerrtj arrpenh-henh marlel-ayeng intetjeh.’ ‘Arrantherr itja tjerrtj arrpenh-henh rnwanentj rwengkel inetjeh.’ ‘Arrantherr itja tjerrtj arrpenh-penh rrtjwerrerl-apetjeh.’ ‘Arrantherr itja rrtjwerremel tjerrtj arrpenheh maneyeh rnwanentjeh-arlk ankey nketjeh alhelemel.’ ‘Arrantherr angey mwek arrehantherr-henheh kangkwerretjeh.’ ”
20 Rang Jesu renh ilek, “Kaltj-anthenh-anthenhay, yeng mpwareng-areng nhenh ntjapereh kangkwerrek kwer kwekeng-ntjel.”
21 Jesu-el renh rtwant arek, kwer nyerrkemel. Rang renh ilek, “Nyentant ntwang itja mpwarek: rnwanentj maney ngkwengenh ingkerrek anthang tjerrtj maney-kweny mapeh. Kwereng Altjerrel ngwenh kwart-wetjenh, ngkweng rnwanentj maney angerr mer alkerel intetjenh. Kwer-penhant tjengel-ayel petjang!”
22 Artwang-el nhenh awemel rang ltarrp awelhemel alpek, iterrentj atherram-akert. Rang itja kwet kangkwerrek, rartek maney angerr-akert anek.
23 Jesu-el kwertengerl map tjwer-aremel ilek, “Tjerrtj maney angerr-akerteh kwenh rnpwer angerr anem, Altjerr-henh mer-warn irrpetjeh.” 24 Kwertengerl kwerenh map anwerlkek. Jesu-el inenh ilek, “Nhenh-artek rnpwer anthwerr Altjerr-henh mer-warn irrpetjeh! 25 Iterl-aray, kamwerl kwenh angerretj anem, needle-henh altjwer kwek-angkwerr irrpenhetjeh, pwarn anthwerreng wart. Nthakenh kamwerl rang irrpetjenh? Lakenh-arteh anem tjerrtj maney angerr-akerteh. Nthakenh rang Altjerr-henh mer-warn irrpetjenh, altjwer pwarneng wart? Itja apek.”
26 Kwertengerl inang angerr anwerlkek. Inang renh pawenhek, “Tjerrtj ngwenham Altjerrel mer kwerenh-warn irrpelh-iletjenh? Itja apek?”
27 Kwertengerl map tjwer-aremel Jesu-el inenh ilek, “Tjerrtj ywarn irrpem Altjerr-henh mer-warn! Nakentjel-ayengant war irrpetjenh. Tjerrtj inarl Altjerr renh nakemarl map, inant war irrpetjenh. Altjerr rant inenh irrpelh-iletjenh.”
28 Peter-el Jesu renh pawenhek, “Nwern-arteh? Altjerrel nwernenh mer kwerenh-warn irrpelh-iletjenh apek? Nwern kwenh rnwanentj-arlk peltj map-arlk imperl-alhek, ngkwengel-ayeng alhetjeh-anngerntel.”
29 Jesu-el renh ilek, “Nhenh iterl-aray, tjerrtj inarl mer inehenh kakey apek angkwerek apek tjeyekw apek mwek angey apek kwer map apek peltj map apek imperl-alhemeng, tjeng rrkwapetjeh, angketj Altjerr-henh kaltj-antherl-apetjeh, 30 inenh Altjerrel angerr anthwerr kwart-wetjenh, inang ahelh nhenhel-antey anemarleng. Altjerrel inenh mer arrpenh kakey arrpenh angkwerek arrpenh tjeyekw arrpenh mwek arrpenh kwer map arrpenh anthetjenh. Ahelh nhenhel arrpenh mapel inenh alwernetjenh rwekenth-kenth-iletjenh. Kelant Altjerr-henh merel inang kwetant iteth anetjenh. 31 Tjerrtj ngwenh apek twernk anem ahelh nhenhel, mer alkerel Altjerrel renh rrkwapenh-apenh war arrernetjenh. Rang itja weth twernk anetjenh. Tjerrtj ngwenh apek lyet kwek war anemeng, mer alkerel Altjerrel renh twernk arrernetjenh.”
Jesu-el kwertengerl kwerenh map weth ilek,
tjerrtj lwereny mapel renh arrwetj atwetjeh
(Matthew 20.17-19; Luke 18.31-34)
32 Jesu rang arrwekel alhetjam Jerusalem-warn. Kwertengerl kwerenh map pal-pal ingkern alhek. Ineheng ingkern tjerrtj arrpenh map alhep-alhek. Inang ater-irrek, nthakenh apek irretjenharl Jerusalem kwerel. Jesu-el kwertengerl 12 inenh ntangkemel ilek, nthakenh kelant anetjenharl. 33 Rang lakenh inenh ilek, “Nwern-artek nhenh Jerusalem-warn alhem. Jerusalem kwerel-antem artwang nyentel Tjerrtj-henh Ler renh twernk priest map-warn Moses-henh mpwareng-areng kaltj-anthenh-anthenh map-warn anthetjenh. Inang renh urrarn-arteh pawenhetjenh. Kwereng inang renh tjerrtj lwereny mapeh anthetjenh. 34 Tjerrtj lwereny inang renh arrampewetjenh, kwer pelh-wetjenh, renh whip-el atwetjenh, renh irrernng atwetjenh. Kweny atherr-penh arrwetj intemarl-penh, rang weth iteth kemerretjenh.” Lakenh Jesu-el inenh ilek.
James John thwen akenheng-atherrel
Jesu renh ankey pawenhek
(Matthew 20.20-28)
35 Kwer-penh akenheng-atherr Zebedee-henh ler atherr James John ratherr Jesu-warn petjek. Ratherr renh pawenhek, “Kaltj-anthenh-anthenhay! Ilern ngwenh angketj nyenteh pawenhetjenh. Ilern ahentj, ntwang ilerneh kel awetjeh.” 36 Jesu-el renh-atherrenh pawenhek, “Wenham mpwel ahentj-irrem?”
37 Ratherr renh ilek, “Nwern alkerelemeh anemeng, ilern ahentj-irrem, ntwang ilernenh itepelant atherr arrernetjeh, ilern twernk tjerrtj mapeh anetjeh ntwarteh.”
38 Jesu-el renh-atherrenh ilek, “Mpwel-artek marnterlpel war angkek! Mpwel apek tjengel-ayeng irlkert angerr inetjenh? Itjeng alherray! Mpwel apek tjengel-ayeng ilwemeram, tjengarl ilwetjeh anem-arteh? Itjeng alherray!”
39 Ratherr angkek, “Yang, kelam ilern ngkwengel-ayel irlkert angerr inetjenh!” Jesu-el renh-atherrenh ilek, “Mpwelemeh arratj irlkert angerr inetjenh yeng-arteh. Mpwel ilwetjenh, yengarl ilwetjenh-arteh. 40 Tjerrtj ngwenham tjengeng itep atherrel anetjenh? Thang itja renh-atherrenh urraretjenh. Altjerrelant kel tjerrtj renh-atherrenh urraretjenh.”
41 Kwertengerl 10 arrpenhel James John kwer-atherr-henh angketj-penh awerrerrek, inang kwer-atherr arnkely-irrek. 42 Jesu-el kwertengerl inenh arraw-ilemel ilek, “Arrantherr kel kaltj, tjerrtj lwereny mapek twernk angerr rang kweteth tjwenelherl-apem, rang kweteth tjerrtj kwerenh map twernerl-apem, kwer awelhetjeh, kwer kangkwerretjeh, kwer angerr rrkwapetjeh. 43 Arrantherr itja lakenh-arteh anetjeh. Tjerrtj ngwenh apek tjengenh mapeh twernk anetjeh ahentj-anem, rang itja nakelhetjeh, rang kel tjerrtj mapeh nyerrkentj mernelhetjeh, tangetjel anetjeh, arntarnt-aretjeh. 44 Tjerrtj ngwenh apek tjerrtj tjengenh mapeh twernk angerr anthwerr anetjeh ahentj-anem, rang kel arrpenh map ingkerrek arntarnt-aretjeh, ineh rrkwapemel tangetjel anetjeh. 45 Wenheng Tjerrtj-henh Ler rang ahelh nhenh-warn petjek? Rang key petjek, tjerrtj lwereny-henh twernk nheng-arteh anetjeh? Itja kwenh! Tjerrtj-henh Ler petjek, tjerrtj map arntarnt-aretjeh, ineh tangetjel anetjeh. Itja inang renh arntarnt-aretjeh, itja kwer tangetjel anetjeh. Rang petjek, tjerrtj mapeh tjang-ilwetjeh, inenh anetjeng iteth-iletjeh, inang kwerel-ayeng iteth kwetant anetjenheng.” Lakenh Jesu-el kwertengerl inenh kaltj-anthek.
Jesu-el artwang Bartimaeus-henh anngang
aretjeh mpwarek
(Matthew 20.29-34; Luke 18.35-43)
46 Kwer-penh Jesu kwertengerl kwerenh map-akert Jericho town-angkwerr anper-alhek. Tjerrtj angerr ineheng ingkern-angkwerr alhek. Artwang pweng nyent tjeyeng iterel anerl-anek, arreny kwerenh Bartimaeus. Rang merneh ankey nketjam. 47 Rang awek Jesu Nazareth-areny anper alherleh, rang renh arlkemel pawenhek, “Jesu-ay! David-henh peltjay! Tjeng ltarrp-irray! Mantj-mantj-irray!”
48 Mapel renh ilek, “Intert-irray! Arlketjal anay!” Rang ineh itja kangkwerrek. Rang arnterr kwet arlkemel ilek, “Jesu-ay! David-henh peltjay! Tjeng ltarrp-irray! Mantj-mantj-irray!”
49 Jesu irnetj-alhemel ineh angkek, “Renh ntangkay!”
Inang artwang pweng kwer ntangkemel angkek, “Kel arrken anay! Kemerray! Rang ngwenh ntangkemeng!” 50 Rang mantarr kern-penh war rlwek, rang parrp kemerrerl-alhek, Jesu-warn petjek.
51 Jesu-el renh pawenhek, “Wenh kweram ntwang tjeng arlketjam?”
Artwang pweng rang angkek, “Twernkay! Anngang tjeyenh aretjeh mpwarang!”
52 Jesu-el renh ilek, “Ntwang yengenh nakekarleng, thang anngang ngkwengenh aretjeh mpwarek. Kelemeh nthwerl-apang!”
Artwang rang kel mwerram arek, rang Jesu-eng anharrel-ayeng alhek.