2
Pɔl agárege abya ayi Kras agboó né gekwa
Aŋmɛ́ ba, gébégé me nchwɔ́ nyá ɛta nyú, mangaré mekomejɔɔ́ Ɛsɔwɔ nkpá fɔ́ anɔɔ́ denya ne deŋgá ɛta ne ngárege ɛnyú mekomejɔɔ́ yimbɔ wɔ́. Ndɛre mbɔ́ nlú ne ɛnyú, njɔɔ́ né metɔɔ́ wa nnó, mpyɛ sé genó ɛyigé cha ɛkosé mangaré abya Jisɔs Kras ne nkane agboó né gekwa. Nchwɔ́ ɛta nyú ne gepwa né mmyɛ, nweré jaja ne ɛfɔ metɔɔ́. Mejɔɔ́ ɛwé me njɔɔ́, ne unó bi me nlɛré ɛnyú, ulɛré fɔ́ nnó me nwyaá anɔɔ́ denya ne deŋgáré mejɔɔ́ mampyɛ ɛnyú dékámé ne genó ɛyigé me njɔɔ́ wɔ́. Yɛ́mbɔ ɛlé uto Mendóo Ukpea ne upyɛɛ́ nnó ɛnyú dékaá nnó unó bi me njɔɔ́ ne ɛbi nlɛré úlú wáwálé, nnó ɛnyú défyɛɛ́ metɔɔ́ ne Ɛsɔwɔ gétúgé uto bií. Me nkɛ́légé fɔ́ nnó dénɛ́ré metɔɔ́ né deŋgáré akwaá.
Mendoó Ukpea ɛpyɛ bɔɔ́ ákaá deŋgáré Ɛsɔwɔ
Né ɛgbɛ ɛwé deŋgá ɛtiré délú wáwálé, désɛlé détí dedóo abya ne bɔɔ́ abi ábɛné né depɔré Ɛsɔwɔ. Déŋgá ɛtiré na, dépɔ́fɔ́ ɛtiré bɔɔ́ mme, yɛɛ́ ɛbɛ́lé ɛtire afwa mme néndé ɛla gachyɛɛ́ gefwagé bwɔ́ gebyɛɛ́. Ne ɛsé degárege mekomejɔɔ́ ne deŋgáré Ɛsɔwɔ ɛtiré tɛ́ nyá muú fɔ álá akaá wɔ́, néndé Ɛsɔwɔ abɔ́ apyɛ nnó muú fɔ ákágé fɔ deti. Gémɛ́gé nnó mme yina alɔ́, Ɛsɔwɔ abɔ́ abelé mɛ́ deŋgá ɛtiré na, nnó gébégé ake apyɛ genó ɛyigé gelu ji metɔɔ́, ɛsé débɔ ŋgɔ wuú. Yɛ́ mfwa mme yina ama, ayi akaá deŋgá ɛtiré na apɔ́. Abɔ́ akaá, mbɔ́ áwɔ́ fɔ́ Jisɔs Kras, Ata ayi apwɔɔ́ amu né gekwa wɔ́. Yɛ́mbɔ genó ɛyigé Ɛsɔwɔ apyɛ gelu wyɛ ndɛre ásamé né mmu ŋwɛ Ɛsɔwɔ nnó, “Unó bi yɛ́ muú álá lu daŋgɛ, ɛbi muú álá lu danwú, yɛ́ ɛbi muú ntó álá lu danfɛre, ubi ne Ɛsɔwɔ akwyɛ ábelé mbaá bɔɔ́ abi ágboó ne ji.”
10 Né ɛgbɛ́ ɛwesé, Ɛsɔwɔ apyɛ ɛsé dékaá unó bina, ndɛre atɔmé Mendoó Ukpea wuú nnó apyɛ ɛsé dékaá ubi. Mendoó Ukpea Ɛsɔwɔ ɛgɛ́ne yɛ́ndégenó chánchá, yɛ́ anɔ unó bi Ɛsɔwɔ álá lú dampyɛ muú fɔ abɔ́ mbɛ akaá. 11 Kágé nnó yɛ́ muú ayi ákágé ufɛ́ré bi úlú muú yichá né metɔɔ́ ápɔ́, ɛkosé muú yimbɔ jimbɔɔ́. Wyɛmbɔ ntó ne muú alá kágé ufɛ́re ɛbi úlú Ɛsɔwɔ metɔɔ́, ɛkosé Mendoó Ɛsɔwɔ jimbɔɔ́. 12 Nana ɛsé bɔɔ́ Ɛsɔwɔ dékaá nnó achyɛ fɔ́ sé mendoó bɔɔ́ mme wɔ́, achyɛ ɛlé ɛsé Mendoó wuú nnó apyɛ ɛsé dékaáge unó bi ji achyɛge ɛsé.
13 Nkaáwú ne dégárege unó bina, délá dégárégé fɔ́ ne deŋgáré akwaá. Dégáré lé ndɛre Mendoó alɛrégé ɛsé, mmyɛ ké désɛlé uchuú ɛbi Mendoó alɛrége dégarege depɔré Ɛsɔwɔ. 14 Yɛ́mbɔ muú ayi álá pɔ́ ne Mendoó Ɛsɔwɔ akɛ́légé fɔ́ mankamé ne unó bi Mendoó Ɛsɔwɔ alɛ́rege. Asɛlé ubi nnó úlú lé ukeŋkéné unó ɛta wuú, néndé ɛlé Mendoó Ɛsɔwɔ ne apyɛ nnó muú ákaá ubi. Ndɛre ɛlúmbɔ, ji akágé kaá fɔ́ ubi. 15 Ne muú ayi Mendoó Ɛsɔwɔ alú ji mmyɛ, achɛrege depɔ́ déko ne akaá yɛ́ndégenó. Yɛ́mbɔ, ákágé chɛre fɔ́ ji, akaá gefɔgé muú ayi ji alu. 16 Genó ɛyigé me njɔɔ́ mbɔ gélú wáwálé wyɛ ndɛre ásamé né mmu ŋwɛ Ɛsɔwɔ nnó, “Yɛ́ muú akágé genó ɛyigé Ɛsɔwɔ afɛ́rege. Yɛ́ muú akágé chyɛɛ́ Ɛsɔwɔ majyɛɛ́. Yɛ́mbɔ ɛsé abi déwyaá Mendoó Ɛsɔwɔ ne dékáge genó ɛyigé Kras afɛ́rege.”