Ŋwɛ mbɛ ayi Pɔl ásamé mbaá ɛchomele bɔɔ́ Kras né
Kɔrɛnt
1
Pɔl atamege bɔɔ́ Jisɔs né melɔ Kɔrɛnt
Me Pɔl ne meŋmɛ sé Sɔstɛnis ne désamé ŋwɛ ayina. Ɛsɔwɔ akú me ndɛre ji akɛ́lege nnó me mbɛ ŋgbá Kras Jisɔs.
Detɔme ŋwɛ ayina ɛta ɛnyú ɛchomele bɔɔ́ Jisɔs né Kɔrɛnt. Ɛnyú ako abi Ɛsɔwɔ akuú nnó débɛ́ bɔɔ́ bií, apyɛ mɛ́ ɛnyú déla bɔɔ́ ukpea ndɛre déchome mmyɛ ne Kras Jisɔs. Wyɛmbɔ ntó ne ji apyɛɛ́ chóncho ne bɔɔ́ ako abi álú yɛ́ndé mbaá ánógé Ata ɛsé Jisɔs Kras. Ji alú Ata awese ne awu bwɔ́.
Ɛse dénɛnemmyɛ nnó Ntɛ sé Ɛsɔwɔ ne Ata Jisɔs Kras álɛ́régé ɛnyú galɔ́gálɔ́, ne ápyɛ ɛnyú débɛ́ ne nesɔ.
Bɔɔ́ Kras áwyaá mejeé ndɛre áchome mmyɛ ne ji
Ne yɛ́ndégébé me nké nnɛnemmyɛ gétúgé ɛnyú, ntamege Ɛsɔwɔ muú me nnógé néndé alɛre ɛnyú galɔ́gálɔ́ wuú ndɛre dechomé mmyɛ ne Kras Jisɔs. Ɛlé gétú ji ne Ɛsɔwɔ ajélé ɛnyú né mati mako, apyɛ ɛnyú débɔ́ deŋgáré mejɔɔ́ matimatí ne nnó dékágé ntó depɔ ɛtií matimati. Ɛwéna ɛlɛré nnó abya melɔ́mélɔ́ Kras ayi Me ngaré ɛnyú akpɛ ɛnyú mmyɛ wáwálé. Ndɛre ɛlúmbɔ, ɛnyú déwya mɛ́ yɛ́ndé ɛchyɛ ɛwé Mendoó Ukpea ɛchyɛgé bɔɔ́ Ɛsɔwɔ ndɛre débelé amɛ meti dégilé nnó dégɛ Ata Jisɔs Kras sé akéré meso fa mme. Ɛsɔwɔ apyɛ nyɛ ntó ɛnyú détɛné chánchá tɛ́ kwyakwya, ne muú fɔ ashúlégé fɔ́ ɛnyú ndo né bií bí Ata sé Jisɔs Kras akérege fa mme nnó ɛnyú dépyɛ gyɛɛ́. Ɛsɔwɔ muú ajɔ́gé genó apyɛ́ɛ, ɛlé ji ne akuú ɛnyú nnó décho mbwa ne Maá wuú Jisɔs Kras ayi alú Ata ɛsé.
Aŋgya ákpɛ né ɛchomele bɔɔ́ Kras
10 Aŋmɛ́ ba, nnɛne ɛnyú mmyɛ né mabɔ Ata sé Jisɔs Kras nnó déwamégé sé, bɛ́ge meko ama. Débɛgé mbɔ, aŋgya abɛɛ́ fɔ́ né metɔɔ́ metɔɔ́ nyú. Bɛ́ge chónchó ne atɛ, né ufɛ́ré nyú ne metɔɔ́ ɛma. 11 Njɔ́gé mbɔ néndé, bɔɔ́ fɔ́ né gepúgé Kleo ágaré me nnó ɛnyú déwamege ne atɛ. 12 Genó ɛyigé njɔ́gé mbɔ gélú nnó, bɔɔ́ abifɔ ájɔ́gé áké ɛbwɔ́ álú bɔɔ́ Pɔl, abifɔ áké ɛbwɔ́ álú bɔɔ́ Apolos, abifɔ áké ɛbwɔ́ álú bɔɔ́ Sɛfas, ne abifɔ ntó áké ɛbwɔ́ álú bɔɔ́ Kras. 13 Ɛnyú dékaré Kras malumalu, ɛlɔ́ mbɔ? Nnó me Pɔl ne áwɔmé né gekwa gétúgé ɛnyú? Wa áwyaá ɛnyú manaá Ɛsɔwɔ né mabɔ ma?
14 Ntamege Ɛsɔwɔ nnó, né gelúage ɛnyú yɛɛ́ muú ayi cha ayi nwyaá ji manaá Ɛsɔwɔ apɔ́, ɛkosé Kripus ɛbwɔ́ ne Gayɔs. 15 Ne muú nyú fɔ akaágé jɔɔ́ nnó me nwyaá ji manaá Ɛsɔwɔ né mabɔ ma. 16 (Ɛh mente, nnó nwyaá ntó Stɛfanas manaá Ɛsɔwɔ ne bɔɔ́ abi alu né gepú jií, nfɛré nnó me mma nwyaá sé muú ayichá manaá Ɛsɔwɔ wɔ́ ɛkosé bina) 17 Jisɔs Kras atɔ́ fɔ́ me nnó nchwɔ́ nwyágé bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ wɔ́, atɔ́ lé me nnó nchwɔ́ ngárégé bɔɔ́ abya melɔ́mélɔ́. Nchwɔ́ fɔ́ mankwáné denyaré mejɔɔ́ né deŋgá ɛta ngárége bɔɔ́ wɔ́. Mbɔ́ mpyɛ mbɔ, mbɔ abya melɔ́mélɔ́ ayi agarege ndɛre Jisɔs agboó ne gekwa abɛɛ́ sé ne uto ne me mpyɛ́ fɔ́ mbɔ wɔ́.
Kras ne alú uto ne déŋgáré Ɛsɔwɔ
18 Bɔɔ́ abi ánomé mme detu, ásɛ nnó abya melɔ́mélɔ́ yina, ayi ɛsé dégárege ndɛre Jisɔs agboó né gekwa alu geŋkekenégé genó. Yɛ́mbɔ né ɛsé abi Ɛsɔwɔ áwénege gemɛ́ge sé, dékaá nnó alú lé uto Ɛsɔwɔ. 19 Genó ɛyigé njɔɔ́ mbɔ, mbɔ ne ásamé ntó mmu ŋwɛ Ɛsɔwɔ nnó Ɛsɔwɔ aké, “Me mpyɛ nyɛ defɔré bɔɔ́ deŋgá dénó mme detú, ne mmpyɛ nyɛ anɔ denyaré mejɔɔ́ bɔɔ́ abi ákaá dɔɔ́ akwé tametame.”
20 Ndɛre ɛlúmbɔ, ɛbɛ́ɛ nyɛ nnó ne bɔɔ́ deŋgá? Ɛbɛ́ɛ nyɛ nnó ne abi akaá ŋwɛ? Ɛbɛ́ɛ nyɛ nnó ne bɔɔ́ abi ákaá denyaré mejɔɔ́? Mbɔ ne Ɛsɔwɔ apyɛ deŋgáré bɔɔ́ mme délá ukeŋkéné unó. 21 Ɛsɔwɔ asɛ deŋgá ɛtií, apyɛ nnó ɛbɛ́gé fɔ́ kɔkɔge mbaá bɔɔ́ mme nnó akaá ji né deŋga ɛtiré bwɔ́. Yɛ́mbɔ, asɛ abya melɔ́mélɔ́ ayi ɛsé dégárege, ayi bɔɔ́ ásɛlé nnó alú gekeŋkénégé genó, áwéné gemɛ́ge bɔɔ́ abi áfyɛɛ́ metɔɔ́ ne ji. 22 Bɔɔ́ Jus ákɛ́lege mangɛ́ lé ufélekpá ne ákame nnó genó ɛyigé muú ajɔ́ge gelu wáwálé. Abi bɔɔ́ Grek ákɛ́lege mangɛ lé deŋgá ne ákame nnó genó ɛyigé déjɔ́ge gelu wáwálé. 23 Ɛsé dégárege lé ndɛre áwɔmé né gekwa Muú yi Ɛsɔwɔ akweré ji ɛlá gefwa. Abya yina ne apyɛɛ́ matɔɔ́ anywɔ́nege bɔɔ́ Jus né mmu ne bɔɔ́ abi álá pɔ́ bɔɔ́ Jus ásɛle nnó álú lé gekeŋkénégé genó. 24 Yɛ́mbɔ bɔɔ́ Jus abifɔ, ne bɔɔ́ Grek, abi Ɛsɔwɔ ákuú nnó ábɛ́ bɔɔ́ bií, ákaá nnó Kras alu uto Ɛsɔwɔ ne deŋgáré Ɛsɔwɔ. 25 Unó Ɛsɔwɔ ɛbi akwaá áfɛré nnó úlú lé ukeŋkéné unó, déŋgá délú wyɛ dépwɔ déŋgáré bwɔ́. Ne unó Ɛsɔwɔ ɛbi akwaá ásɛlé ntó nnó úlú jɔɔ́, uwyaá ɛshyɛ upwɔ ɛshyɛ ɛwé bwɔ́.
26 Aŋmɛ́ ba, tégé nkane ɛnyú débɔ́ délú gébégé Ɛsɔwɔ ákuú ɛnyú nnó débɛ́ bɔɔ́ bií. Né amɛ́ gejamégé bɔɔ́, ásɛlé nnó ɛnyú dépɔ́ fɔ́ ne genó ɛyigé ɛbwɔ́ ákaá nnó ɛlé deŋgá, gejamégé ɛnyú débɔ́ depɔ́ anɔɔ́ bɔɔ́, ne gejamégé ɛnyú détané fɔ́ né mala upú kpakpa wɔ́. 27 Yɛ́mbɔ Ɛsɔwɔ ajyá bɔɔ́ abi bɔɔ́ mme áfɛré nnó álú ukeŋkéné bɔɔ́ nnó mekpo unɔ́ɔ ɛgbáré bɔɔ́ deŋgá. Ne ajya ntó bɔɔ́ abi bɔɔ́ mme afɛré nnó aŋeá gemɛ wɔ́, nnó mekpo unɔ́ɔ ɛgbáré anɔɔ́ bɔɔ́. 28 Bɔɔ́ abi álá atané né mala upú kpakpa wɔ́, abi bɔɔ́ mme ábyaá, ɛbwɔ́ abi bɔɔ́ mme ásɛlé nnó aŋeá gemɛ wɔ́, ɛbwɔ́ ne Ɛsɔwɔ ajyaá nnó ábɛ́ bɔɔ́ bií. Ɛsɔwɔ apyɛmbɔ nnó, atyaá unó bi bɔɔ́ mme afɛré nnó uŋeá gemɛ. 29 Ndɛre ɛlúmbɔ, yɛ́ muú ayi akáge do ɛbwɔ ɛwɔ́mé né mbɛ ushu Ɛsɔwɔ nnó, Ɛsɔwɔ ajyá me gétúgé me nŋea gemɛ ápɔ́. 30 Ngba, ɛwɔ́mé mendóo ɛpɔ́, ɛlé Ɛsɔwɔ jimbɔɔ́ ne apyɛ nnó ɛnyú dechó mmyɛ ne Kras Jisɔs. Jisɔs yina ne alú deŋgá ɛtiré Ɛsɔwɔ. Ji apyɛ ɛsé delú cho né mbɛ ushu Ɛsɔwɔ, apyɛ ntó ɛsé delá bɔɔ́ ukpea Ɛsɔwɔ, ne awené gemɛ́gé sé né yɛ́ndé gabo. 31 Ndɛre ɛlúmbɔ, dépyɛ́ ndɛre ásamé né mmu ŋwɛ Ɛsɔwɔ, nnó “Muú aké adóo ɛbwɔ ɛwɔ́mé, ádoógé gétúgé genó ɛyigé Ata Ɛsɔwɔ apyɛ.”