16
Pɔl alɔɔ́ matame mbaá bɔɔ́ Ɛsɔwɔ né Rom
Nkɛlege mampyɛ ɛnyú dékaá nnó Fobe, meŋmɛ sé ayi mendée awyaá gepɔ gelɔ́gélɔ́. Ji alu mempoó né ɛchomelé bɔɔ́ Jisɔs né melɔ Sɛnkrea. Ndɛre ji achwɔɔ́ ɛwu sɛgé ji ndɛre bɔɔ́ Jisɔs ásɛle ntɛ meŋmɛ. Pógé ji né yɛ́ndégenó ɛyigé ji akɛlegé néndé ji apoó mɛ gejamégé bɔɔ́ yɛ́ me ntó.
Tamegé Priska ɛbwɔ́ ne Akwila. Ɛbwɔ́ ácho mbwa ne me dépyɛɛ́ utɔɔ́ Kras Jisɔs. Ɛla dachyɛɛ́ mbɔ áchyɛ gemɛge bwɔ́ getú ya. Me ntame ɛbwɔ́ yɛ́ machomélé bɔɔ́ Jisɔs ayi álu né gebagé mewaá bɔɔ́ abi álá pɔ́ bɔɔ́ Jus átame ntó ɛbwɔ́. Tamage ntó ɛchomelé bɔɔ́ Jisɔs abi anywerege né gepúge ɛbwɔ́.
Tamegé ntó Ɛpenɛtus mejeé wa ayi ngbóo ne ji. Ji alu muú mbɛ ayi akame ne Kras né gebagé mewaá Ɛsya. Tamege Mɛri muú apyɛ utɔɔ́ ne ɛshyɛ né galɔ́gálɔ́ nyú. Tamegé Andronikɔs ne Junias atɛ bɔɔ́ melɔ wa. Ɛbwɔ́ abɔ alú né denɔ chóncho ne me. Ɛbwɔ́ ábɔ́ mɛ mbɛ ácho mmyɛ ne Kras gemɛgé nnó me ncho. Ɛbwɔ́ álú bɔɔ́ abi áwyaá ɛnógé né geluage áŋgbá Kras.
Tamegé Amplatɔs ntɛ meŋmɛ ayi ngbóo ne ji dɔɔ́ gétúgé déchomé mmyɛ ne Ata. Tamegé Ubanɔs ntɛ meŋmɛ ayi apyɛ utɔɔ́ Kras chóncho ne ɛsé ne Stakys mejeé wa ngbóo ne ji. 10 Tamegé Apɛlis muú alɛré wáwálé nnó ji alú muú Kras. Tamegé ntó ula gepúgé Aristobolos. 11 Tamegé Hɛrɔdyɔn muú melɔ wa. Tamegé ntó abi álu bɔɔ́ Jisɔs né ula gepúgé Nasisɔs.
12 Tamegé Trifana ne Trifɔsa. Andée bina ápyɛɛ́ utɔɔ́ Ata ne ɛshyɛ. Tamegé Pɛsis, mejeé wa ayi gejeé. Mendée ayina apyɛ utɔɔ́ Ata ne ɛshyɛ. 13 Tamegé Rufɔs muú Ata ajyaá. Tamegé ntó mma awuú muú asɛlé me ndɛre maá awuú. 14 Tamegé Asinkritɔs ne Filɛgɔn, ne Hɛmɛs ne Patrobas ne Hɛmas ne aŋmɛ abifɔ abi álu ne ɛbwɔ́. 15 Tamegé Filologɔs ne Julya ne Nɛrɔs ne meŋmo wuú ayi mendée ne Olymfas ne bɔɔ́ Ɛsɔwɔ ako abi alu ne ɛbwɔ́.
16 Tyagé atɛ ne gejeé. Machomele bɔɔ́ Kras ako áyi álú wé álɔɔ́ ɛnyú matamé.
Pɔl achyɛɛ́ bɔɔ́ Kras né Rom kwyakwya majyɛɛ́
17 Aŋmɛ ba, nnɛne ɛnyú mmyɛ nnó desɛ gébé ne bɔɔ́ abi áchwɔɔ́ ne áŋgya, ne ábúlége matɔɔ́ bɔɔ́ abi áfyɛ metɔɔ́ ne Kras. Ɛbwɔ́ álɛrege unó bi cha ɛbi ula upɔ́ fɔ́ unó bi bɔɔ́ Kras. Bɛge tɛtɛ ne ɛbwɔ́. 18 Ufɔɔ́ bɔɔ́ bina ápyɛ fɔ́ utɔɔ́ Ata sé Kras. Apyɛ lé unó bi ɛbwɔ́ áwuú chaŋéné. Ásɛlé gelɔ́ge mejɔɔ́ ne mejɔɔ́ dembwɔlé ánywaá bɔɔ́ abi matɔɔ́ bwɔ́ álu dada. 19 Yɛ́ndémuú Kras akaá nnó ɛnyú dépyɛ unó bi abya melɔ́mélɔ́ áké ɛnyú dépyɛge. Gétú ɛyigémbɔ metɔɔ́ ɛgɔɔ́ me ne ɛnyú. Yɛ́mbɔ nkɛlege nnó ɛnyú débɛ ne déŋga nnó dépyɛgé uno ulɔ́úlɔ́, ne nkɛlege ntó nnó débɛ chiŋ ɛ́kágé dépyɛgé unó nchyɛ. 20 Ɛla dachyɛɛ́, Ɛsɔwɔ muú apyɛɛ́ ɛsé débɛɛ́ nesɔ ne atɛ apyɛ nyɛ ɛnyú dépwɔɔ́ danchɔmeló, ji ala ɛké déjyaré ne uka.
Nnɛnemmyɛ nnó Ata sé Jisɔs Kras alɛré ɛnyú galɔ́gálɔ́.
21 Timɔti ntɛ muú ayi mpyɛɛ́ utɔɔ́ uluá ne ji atamegé ɛnyú. Lukiɔs ne Jasɔn ne Sɔsipata atɛ bɔɔ́ melɔ wa álɔɔ́ ntó ɛnyú matame.
22 Me Tɛtiyɔs muú mpógé Pɔl mansa ŋwɛ ayina, nlɔɔ́ ɛnyú matamé ndɛre muú ayi áchomé mmyɛ ne Ata.
23 Gayɔs muú ábelé me, ne ɛchomele bɔɔ́ Jisɔs abi anywerege né gepú ji álɔɔ́ ɛnyú matame. Ɛrastus muú ábélege ŋka melɔ ne meŋmɛ sé Kwatɔs álɔɔ́ ɛnyú matame. 24 [Nnɛnemmyɛ nnó Ata Jisɔs Kras alɛrege ɛnyú galɔ́gálɔ́.]
Pɔl afɛgé Ɛsɔwɔ né kwyakwya malɔ ŋwɛ yina
25 Déchyɛ Ɛsɔwɔ ŋgɔ. Ji akaágé pyɛ ɛnyú détɛné ne ɛshyɛ né metɔɔ́ ɛwé ɛnyú défyɛɛ́ ne Jisɔs Kras ndɛre me ngaré ɛnyú depɔré Kras né abya melɔ́mélɔ́. Ne abya melɔ́mélɔ́ yina alu lé genó ɛyigé Ɛsɔwɔ ábelé nya bibií tɛ gachií. 26 Yɛ́mbɔ nana Ɛsɔwɔ alɛré gbɔŋɔnɔ unó bi ji abɔ abelé bibií. Ɛsɔwɔ muú álá agboó fɔ́ ajɔɔ́ nnó dégaré unó bi bɔɔ́ ɛkpávé bií ábɔ́ ásamé mbaá bɔɔ́ mme meko nnó áfyɛɛ́ metɔɔ́ ne Ɛsɔwɔ ne áwúgé ne ji.
27 Ŋgɔ abɛ ne Ɛsɔwɔ tɛ kwyakwya. Ji mbií ne awyaá déŋga deko. Ɛbɛ mbɔ, gétúgé genó ɛyigé Jisɔs Kras apyɛɛ́. Amɛn.