Ŋwɛ ayi agbeé ŋwɛ ɛpea ɛyi
Jɔn
ásamé
1
Matame
Me muú kpaá ɛchomele bɔɔ́ Ɛsɔwɔ ne nsame ŋwɛ yina.
Ntɔme ji ɛta wyɛ mma kpaá muú Ɛsɔwɔ ajyaá. Ntɔme ntó ji ɛta baá byɛɛ́. Me mbɔ gejeé ne ɛnyú ne metɔɔ́ wa meko. Ɛpɔ́fɔ́ me mbií ne mbɔɔ́ gejeé ne ɛnyu, bɔɔ́ ako abi akaá wáwálé Ɛsɔwɔ abɔɔ́ ntó gejeé ne ɛnyú. Nénde wáwálé yina alu ɛse né matɔɔ́ ne abɛɛ́ nyɛ ɛse matɔɔ́ kpa tɛ kwyakwya.
Nnɛnemmyɛ nnó Ɛsɔwɔ Ntɛ ɛse ne Jisɔs Kras Maá Ntɛ álɛ́régé ɛsé galɔ́gálɔ́, agɛne ɛse meshwɛ ne apyɛ ɛse debɛ né nesɔ. Nnɛnemmyɛ nnó, unó bina ubɛ ɛbi sé, ɛsé abi dékwɔlege wáwálé Ɛsɔwɔ ne debɔɔ́ gejeé ne atɛ.
Dékwɔlege genó ɛyi gelú wáwálé debɔgé wyɛ gejeé ne atɛ
Metɔɔ́ ɛgɔɔ́ me dɔɔ́ ndɛré ngɛne nnó baá byɛɛ́ abifɔ akwɔlégé wáwálé Ɛsɔwɔ ne apyɛ wyɛ ndɛré Ɛsɔwɔ Ntɛ agarege ɛse nnó dépyɛge. Ndɛré ɛlúmbɔ, mma me nkpeage wɔ nnó debɔgé wyɛ gejeé ne atɛ. Ɛpɔ́fɔ́ ɛbɛ mekɛ ne me nchyɛge mbɔ wɔ, ɛlé gekwenége ɛbɛ ɛwé ɛse dewuú mɛ tɛ ula ulɔ. Mambɔgé gejeé ne atɛ, atɛne nnó depyɛge unó bi Ɛsɔwɔ agare ɛsé nnó dépyɛge. Gɛ ɛbɛ ɛwe ɛnyu dewuú mɛ tɛ ula ulɔ mbɔ nnó debɔgé wyɛ gejeé ne atɛ.
Me njɔ́gé mbɔ néndé gejamégé bɔɔ́ dembwɔle atyaá mbɔ fa mme. Ɛbwɔ́ ákame fɔ́ nnó Jisɔs Kras achwɔ́ fa mme ndɛre mekwaá wɔ́. Ufɔɔ́ bɔɔ́ bina alu lé bɔɔ́ muú dembwɔlé yimbɔ muú ayi atɛné ukɔlɔ ne Kras. Ndɛre ɛlúmbɔ, sɛ́ge gébé nnó ɛkágé nsa ayi ɛnyú delu mambɔ gétúgé utɔɔ́ bi ɛsé depyɛ anó mme detu. Mmyɛge lé nnó debɔ́ nsa nyu meko.
Yɛ́ndémuú ayi ála apyɛɛ́ fɔ́ unó bi Kras alɛre, ne ajyɛ le mbɛ agbɛge unó né ɛbi Kras alɛre ɛbyɛnnó apɔ́ ne Ɛsɔwɔ. Ne yɛ́ndémuú ayi apyɛɛ́ unó bi Kras alɛ́régé, ɛbyɛnnó alu ne Ntɛ chóncho ne Maá wuú. 10 Ndɛre ɛlúmbɔ, mbɔgé muú achwɔge ɛta nyú álá gárégé fɔ́ lé unó bina ɛbi Kras alɛre, dekamege fɔ ji akpɛ né upú nyú, yɛ mantame ji detamege kaŋka. 11 Néndé muú atámégé gefɔ́ge muú yina, ɛbyɛnnó acho mbwa ne ji né ubobo unó bi muú yimbɔ ápyɛɛ́.
Kwyakwya mejɔɔ́
12 Me nwyaá gejamégé unó mangaré ɛnyú, yɛ́mbɔ nkɛlege fɔ́ mansa ubi né mme. Nénde me mbele umɛɛ́ manchwɔ́ gɛ́ ɛnyú nnó detu ushu ne atɛ ne njɔɔ́ mejɔɔ́ ɛwéna nnó ɛsé akó debɛ́ ne metɔɔ́ megɔmegɔ gbɛne.
13 Baá meŋmɛ wyɛ ayi mendée muú Ɛsɔwɔ ajyaá ntó alɔɔ́ wɔ matame.