Ŋwɛ ayi ágbeé ŋwɛ ɛlɛɛ́ ayi
Jɔn
ásamé
1
Matame
Me Jɔn muú kpaá ɛchomele bɔɔ́ Ɛsɔwɔ ne nsame ŋwɛ yina.
Ntɔme ji ɛta wyɛɛ Gayɔs mejeé wa ayi gejeé. Me mbɔɔ́ gejeé ne wɔ wáwálé.
Mejeé wa, nnɛnemmyɛ nnó yɛ́ndégenó ɛyigé wɔ ɔpyɛ gekɛne chaŋéné, ne nnó wɔ ɔbɛ metometo wyɛ ndɛre nkaá nnó né mbɛ ushu Ɛsɔwɔ wɔ pɔ́ fɔ́ ne ɛfwyale né metɔɔ́ wyɛɛ́. Me njɔ́gé mbɔ nénde metɔɔ́ ɛgɔɔ́ me dɔɔ́ gébégé aŋmɛ fɔ atane ɛwú mbɔ agaré ɛsé ndɛre ɛnyú dékwɔlege wáwálé Ɛsɔwɔ wyɛ ndɛre wɔ ɔpyɛ mɛ yɛ́ndégébé. Me mpɔ se ne metɔɔ́ megɔ́mégɔ́ ɛwe cha ɛwé ɛpwɔɔ́ ɛwéna manwuú nnó baá ba ákwɔlege wáwálé Ɛsɔwɔ.
Áfɛɛ́ Gayɔs
Mejeé wa, wɔ ɔpyɛɛ́ utɔɔ́ ulɔ́ulɔ́ ne metɔɔ́ wyɛɛ́ meko mbaá atɛ aŋmɛ chacha ne aŋkɛɛ́ bɔ. Ɛbwɔ́ agare ɛchomele bɔɔ́ Ɛsɔwɔ ɛwé ɛlú wena ndɛre wɔ ɔlɛrege gejeé ne bɔɔ́. Ne ɛlú galɔ́gálɔ́ nnó wɔ ɔpoó ɛbwɔ́ ne genó ndɛre Ɛsɔwɔ akɛlege nnó ajyɛ mbɛ ne nekɛne bwɔ́. Ɛbwɔ́ akɛne mbɔ, ɛlé gétúgé mabɔ Jisɔs Kras ne ɛbwɔ́ asɛle fɔ genó mbaá bɔɔ́ abi álá pɔ́ bɔɔ́ Jus. Ndɛre ɛlúmbɔ, ɛsé debɔ mampogé ufɔɔ́ bɔɔ́ ndɛre bina nnó ɛsé ntó décho amu ne ɛbwɔ́ dégarege wáwálé Ɛsɔwɔ.
Dyotrefɛs akwe mpa
Me mbɔ́ nsa ŋwɛ ntó mbaá ɛchomele bɔɔ́ Ɛsɔwɔ ɛwé ɛwú, yɛ́mbɔ Dyotrefɛs muu akɛlege nnó awu lé ne ji, akamege nyɛ fɔ manwú ne me. 10 Ndɛre ɛlúmbɔ, me nchwɔgé ɛwú ndyaá nyɛ ji ula né unó bi ji apyɛ. Ji achɔɔ́ me mabɔ. Ne mechɔ ɛwé ɛkpɛ bɔ ɛbwɔ́ amu ɛlú nnó ji ashyaá ntó atɛ aŋmɛ abi achwɔɔ́ ɛwú nnó ajwɔlege fɔ́ ne ji. Ne ashyaá ntó nnó bɔɔ́ abi álú mansɛ atɛ aŋmɛ bimbɔ asɛge sé. Ne ábú ɛbwɔ́ né mmu ɛchomele bɔɔ́ Jisɔs.
11 Mejeé wa, ɛ́kágé ɔkwɔlege gabo, kwɔlege lé galɔ́gálɔ́ néndé muú ayi apyɛ genó ɛyi gelú cho alu muú Ɛsɔwɔ. Ne muú ayi apyɛ geno ɛyi gela pɔ́ fɔ́ cho akágé fɔ́ Ɛsɔwɔ.
Áfɛɛ́ Demetrɔs
12 Yɛ́ndémuú afɛge meŋmɛ sé Demetrɔs. Ne wáwálé alu nnó ji alu muú melɔ́mélɔ́. Ne ɛse ntó dejɔ́gé wyɛmbɔ, ne ɛnyú dékaá nnó genó ɛyigé ɛse dejɔ́gé gelu wáwálé.
13 Me nwyaá gejamégé unó mangaré wɔ, yɛ́mbɔ nkɛlege fɔ́ mansa ubi mme. 14 Me mbɔɔ́ mbele umɛɛ́ manchwɔ́ ngɛ wɔ. Nchwɔgé detuge nyɛ ushu ne atɛ déjɔɔ́ mejɔɔ́.
15 Nnɛnemmyɛ nnó ɛnyú debɛ né nesɔ. Ajeé byɛɛ́ ako alɔɔ́ wɔ matame. Ne wɔ mbɔɔ́ kɛ ɔtame yɛ́ndé mejeé se ayi alu ɛwú.