3
Mekomejɔɔ́ ayi Jɔn menwyaá bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ ágarége
(Mak 1:1-8; Luk 3:1-18; Jɔn 1:19-28)
Né gébé ɛyigémbɔ, ndɛre Jisɔs alu né Násarɛt, mende fɔ ayi akuú ji Jɔn menwyaá bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ, alɔ́ mangaré mekomejɔɔ́ Ɛsɔwɔ né mashwɔne né gebagé mewaá Judiya aké, “Kwɔ́rege matɔɔ́ nyú délyá gabo néndé gébé ɛyigé Ɛsɔwɔ ágbárege gefwa ne bɔɔ́ bií géla kwɔ́kwɔ́lé.” Jɔn yina ne Asaya muú ɛkpávé Ɛsɔwɔ ágarege nyá átomé ne jií nnó,
“Muú fɔ abɛne mbɔ né mashwɔne aké,
‘Kwyɛge meti Ata dakɛné,
nyaáge ɛ́wú ɛ́bɛ́ cho’.”
Gefɔgé nkúu ɛyígé Jɔn abɔ́ afyɛ́ ájo ne bya mpɔ mashwɔne. Awɛ́lé ɛkandá mekɔ́ menya né gebwɛ jií, ne menyɛɛ́ wuú alu nyá lé ɛ́gomé ne nwyɔɔ́. Ne gejamégé bɔɔ́ áchwɔ́ manwú mekomejɔɔ́ ayi Jɔn agárege. Bɔɔ́ bina átané Jɛrosalɛ, ne gebagé mewaá Judiya meko ne malɔ́ mako ayi álú kwɔ́kwɔ́lé ne ɛbɛɛ́ Jodan. Ndɛre ɛbwɔ́ áshuú ɛkúu né gabo ayi ɛbwɔ́ ápyɛɛ́, Jɔn awyaágé ɛbwɔ́ manaá Ɛsɔwɔ né mmu ɛbɛɛ́ Jodan.
Ndɛre Jɔn ágárege mbɔ, agɛ́ gejamégé ɛkwɔ bɔ́ Farasi ne ɛkwɔ bɔ́ Sadusi fɔ ndɛre áchwɔɔ́ nnó ji awyaá ɛbwɔ́ manaá Ɛsɔwɔ, aké ne ɛbwɔ́, “Ɛnyú mmyɔ! Ndé muú agaré ɛnyú nnó, dekage bó ɛfwyale ɛwé Ɛsɔwɔ achwɔ́ tɔ́?” Yɛ́ndémuú nyú apyɛ́gé unó ɛbí úlɛré nnó akwɔré metɔɔ́ wuú alyá gabo wáwálé. Défɛrégé fɔ́ nnó, dekage déjwɔ́le déli mmyɛ nnó, ɛlé ɛsé délú upyáne Abraham dékágé bó ɛfwyale ɛwé ɛchwɔɔ́. Kaáge wáwálé nnó, Ɛsɔwɔ akage pyɛ mataá yina ábwɔlé upyáne Abraham. 10 Yɛ nana, ɛnyú debɔ́ mankaá nnó, ábwɛɛ́ mɛ́ ɛtɔɔ́ mfaá mango yɛndé genɔɔ́ ne makaka ɛyigé gélágé wɔmé umpomé ulɔ́úlɔ́ ásɔ́ré áfɔme mmu mewɛ. 11 Me nwyage ɛnyú ne manaá Ɛsɔwɔ mamimami manlɛré nnó, ɛnyú dékwɔ́ré matɔɔ́ nyú. Yɛ́mbɔ, muú fɔ achwɔ́ mbɔ me meso, ayi áŋeá gemɛ apwɔ me, nkwané yɛ́ muú ayi mkpane unó uká bií wɔ́. Achwɔgé, awyage nyɛ ɛnyú ne Mendoó Ukpea ne mewɛ. 12 Achwɔɔ́ nyɛ́ ne ɛ́kɔ́riyá né ɛbwɔ wuú mánchá ɛsa. Anerégé ashwané nyɛ matoó álá pópó, afyɛ ɛsa né mmu uba abelé. Ne ukwɔɔ́ ɛbi ulaá akpane agbɛ né mewɛ ɛwé ɛ́lá nómégé. * Ɛlú wáwálé nnó: Mendoó Ukpea ɛchwɔge muú né mmyɛ, ɛchyɛge ji ɛshyɛ mampyɛ utɔɔ́ Ɛsɔwɔ, mbɔntó ne mewɛ ɛsɔɔ́ yɛ́ndé gabo ayi muú ápyɛ ɛpyɛ ji akpea.
Áwyaá Jisɔs manaá Ɛsɔwɔ
(Mak 1:9-11; Luk 3:21, 22)
13 Ɛ́wyá yɛ́ wɔ́, Jisɔs atané gebagé mewaá Galilií achwɔ́ né ɛbɛɛ́ Jodan mbaá Jɔn nnó awyaá ji manaá Ɛsɔwɔ. 14 Yɛ́mbɔ, Jɔn abɔ́ ashya ne ajɔɔ́ ne Jisɔs aké, “Nnó me nchwɔ́ ɛta wyɛ́ ɔwyaá me manaá Ɛsɔwɔ, wɔ ɔma ɔchwɔ́ ɛta wáa?” 15 Jɔn ájɔ́gémbɔ, Jisɔs ashuú ji meko aké, “Gɔ́ ɛ́wú ɛ́bɛ́ mbɔ nana, ɛlɔme nnó dépyɛ́ yɛ́ndégenó ɛyigé Ɛsɔwɔ akɛ́lege. Ɛ́fɛɛ́ ne Jɔn ákamé manwyaá Jisɔs manaá Ɛsɔwɔ.” 16 Tɛ́nétɛ́né ayi áwyaá Jisɔs manaá Ɛsɔwɔ, atané mmu nnyi, aké apɛle mfaánebuú anené, agɛ́ Mendoó Ɛsɔwɔ ɛ́shúlege nkane gepwine ne ɛchwɔ́ tɛ́ne ji mmyɛ́. 17 Ne meko atané mfaánebuú aké, “Gɛ́ maá wa na, ngboó ne ji, apyɛɛ́ metɔɔ́ ɛgɔɔ́ me.”

*3:12 Ɛlú wáwálé nnó: Mendoó Ukpea ɛchwɔge muú né mmyɛ, ɛchyɛge ji ɛshyɛ mampyɛ utɔɔ́ Ɛsɔwɔ, mbɔntó ne mewɛ ɛsɔɔ́ yɛ́ndé gabo ayi muú ápyɛ ɛpyɛ ji akpea.