4
Danchɔmeló ammua Jisɔs
(Mak 1:12, 13; Luk 4:1-13)
Ɛ́fɛɛ́ Mendoó Ukpea ɛ́pyɛ Jisɔs afɛ́ né mashwɔne nnó danchɔmeló ammua ji. Jisɔs abɛlé ɛ́wu usaá ndɔ upea, utuú ne ŋwɔmésé ayi álá nyɛɛ́ menyɛɛ́ wɔ́ ne mesa alɔ́ mammyɛ ji. Gébé ɛyígémbɔ ne danchɔmeló áchwɔ́ jɔɔ́ ne ji aké, “Mbɔgé wɔ ɔlu Maá Ɛsɔwɔ, garé mataá áyina ábwɔ́lé ntoó brɛd.” Jisɔs ashuú ji meko aké, “Ásá mmu ŋwɛ Ɛsɔwɔ nnó, menyɛɛ́ jiji fɔ́ wɔ́ awyaá ɛshyɛ mángbaré geŋwáge mekwaá wɔ́, yɛ́ndé mekomejɔɔ́ ayi Ɛsɔwɔ ajɔɔ́ awya ntó ɛshyɛ mangbaré geŋwáge mekwaá.” Ajɔɔ́gé mbɔ, danchɔmeló asɛ ji afɛ́ né Jɛrosalɛ melɔ ukpea, abelé ji né melu ɛwé ɛ́lú tɛtɛ mfaá ɛcha upɛ Ɛsɔwɔ. * Ɛlú wáwálé nnó: Bɔɔ́ Jus áfɛré nnó Jerosalɛ álú melɔ ukpea bwɔ́ néndé, ɛcha upɛ Ɛsɔwɔ ɛlú nyá wyɛ. Ɛcha upɛ Ɛsɔwɔ ɛlɛré né ɛta bwɔ́ nnó Ɛsɔwɔ alú fa mme.
Ne aké ne ji, “Mbɔgé wɔ ɔlu Maá Ɛsɔwɔ, nyó chɔ mme, néndé ásá né mmu ŋwɛ Ɛsɔwɔ nnó, ‘Ɛsɔwɔ atɔme nyɛ makiɛ́nné jií nnó áchwɔ́ ábámé wɔ’, áma sá nnó:
‘Ágbárege nyɛ́ wɔ né amu bwɔ́ chánchá nnó ɔ́kagé ɔ́tó ɛnɔɔ́ geká né ntaá.’ ”
Jisɔs ashuú ji meko aké, “Ŋgba, me nyogé fɔ́ néndé, ásá ntó né mmu ŋwɛ Ɛsɔwɔ nnó, ‘Mekwaá ákpelégé fɔ́ Ntɛ wuú Ɛsɔwɔ mankpea ji nnó ápyɛ́ genó.’ ” Ályágé ɛfɛɛ́, danchɔmeló ama akpá ji áfɛ né mfaá mékwɛ́ ɛwé ɛ́ŋɔgé dɔɔ́ ne alɛré ji malɔ mme mako ne gefwa ɛyi gélú wyɛ́. Ne alɛ́régé Jisɔs mbɔ, ajɔɔ́ ne ji aké, “Menchyɛge nyɛ wɔ unó bina uko mbɔgé ɔtogé manó mme ɔnogé me.” 10 Jisɔs anyá ji aké, “Kwilé me ushuú, wɔ danchɔmeló, ása mmu ŋwɛ Ɛsɔwɔ aké, ‘Ɔbɔ́ manógé ɛlé Ntɛ wyɛ Ɛsɔwɔ jimbií ne ɔkpáné wyɛ lé ji defwɛ.’ ” 11 Ájɔ́gé mbɔ, danchɔmeló alyá ji afɛ́. Ɛ́fɛɛ́ ne makiɛ́nné Ɛsɔwɔ áchwɔ́ póo Jisɔs.
Jisɔs alɔ utɔɔ́ bií né Galilií
(Mak 1:14, 15; Luk 4:14, 15)
12 Jisɔs áwúgé nnó ápyɛ Jɔn menwyaá bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ áfyɛɛ́ denɔ, alyá gebagé mewaá Judiya akeré né gebagé mewaá Galilií. 13 Ájyɛ́gé, ábɛlé fɔ́ né Nasarɛt dɔɔ́ wɔ́, akoó kóge ajyɛ́ jwɔ́lé né Kapanɔm melɔ ɛwé ɛ́lú né mapea gentoógé mewaá Galilií né gebagé mewaá Sɛbulɔn ne Naftali. 14 Ɛbɔ ɛpyɛmbɔ nnó genó ɛyigé Asaya muú ɛkpávé Ɛsɔwɔ asamé gébɛ́ wáwálé nnó,
15 “Mme Sɛbulɔn ne mme Naftali, mme ayi álú meti ɛbɛɛ́ mega, né ɛ́gbɛ́ ɛbɛɛ́ Jodan, gebagé mewaá Galilií ɛyigé gejamégé bɔɔ́ abi álá pɔ bɔɔ́ Jus ájwɔ́lege wyɛ. 16 Bɔɔ́ abi ábɔ́ álú mmu gemua ágɛ́ gekpɛ́kpɛ́gé geŋgbɔ́. Ne bɔɔ́ bi álú nya mmu manoó negbo, nana geŋgbɔ́ gégɛné, ɛbwɔ́ átane meti.”
17 Ɛlɔ́ né gébé ɛyígémbɔ, Jisɔs alɔ mangaré bɔɔ́ mekomejɔɔ́ Ɛsɔwɔ aké, “Kwɔ́rege matɔɔ́ nyú délya gabo nénde, gébé ɛyigé Ɛsɔwɔ ágbárege gefwa jií ne bɔɔ́ géla kwɔ́kwɔ́lé.”
Jisɔs akú baá utɔɔ́ bií ani abi mbɛ
(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11)
18 Bií fɔ, ndɛre Jisɔs akɛ́ne né mbále ɛbɛɛ́ mega ɛwe ɛlu né Galilií, agɛ́ áŋmɛ́ ápea mmá ama, ntɛ ama. Ama akamege Simun ayi ákuú ji ntó nnó Pita, ne meŋmo wuú Andru. Ɛbwɔ́ áŋmée utófó bwɔ́, ɛlé álu áwáné meshuú. 19 Jisɔs ajɔɔ́ ne ɛbwɔ́ aké, “Kwɔ́lege me, nlɛrege nyɛ ɛnyú, ndɛre ákpálege bɔɔ́ ɛké meshuú.” 20 Tɛnétɛné yimbɔ Simun ɛbwɔ́ ne meso wuú Andru ályaá utófó bwɔ́ ne ákwɔlé ji. 21 Ndɛre Jisɔs ályá ɛfɛɛ́ ajyɛɛ́ mbɛ gachyɛ, áma gɛ́ áŋmó abifɔ ápeá Jɛmsi ne Jɔn meŋmo wuú ɛbwɔ́ álú baá Sɛbɛdee. Álú né mmu ɛ́kpée ne ntɛ bwɔ́ Sɛbɛdee átóme upaá utófó bwɔ́. Akuú ɛbwɔ́ nnó ákwɔ́le ji. 22 Jisɔs ajɔ́gé mbɔ, yɛ́ gébé áchɔ wɔ́ ályá ɛkpée mbaá ntɛ bwɔ́ ne ákwɔlé ji.
Jisɔs alɛrege, agarege mekomejɔɔ́ Ɛsɔwɔ ne apyɛ bɔɔ́ mamée átóoge
(Luk 6:17-19)
23 Ne Jisɔs akɛné gebagé mewaá Galilií geko. Ndɛre akɛne, alɛrege bɔɔ́ mekomejɔɔ́ Ɛsɔwɔ, né mmu macha mmyɛmenɛne bwɔ́. Agarege ɛbwɔ́ abya melɔ́mélɔ́ ndɛre Ɛsɔwɔ ágbárege gefwa ne bɔɔ́ bií. Ama apyɛ bɔɔ́ abi ameé mamée ufɔɔ́ ufɔɔ́ átóoge. 24 Abya yi apyɛ ŋgɔ́ Jisɔs akwɔ́ kpaá akwɔné gebagé mewaá Siriya geko. Bɔɔ́ ákpáne bɔɔ́ bwɔ́ ako abi ámeé mameé úfɔɔ́ úfɔɔ́ ne abi ágɛne ɛfwyale dɔɔ́ áchwɔ́ ɛta wuú nnó ápyɛ ɛbwɔ́ átoó. Né geluágé bɔɔ́ bina, abifɔ áwyá aló nchyɛ, abifɔ ákwéne usasa ne abifɔ ámeé uchanchi. Jisɔs apyɛ ɛbwɔ́ átoó. 25 Ɛwena ɛ́pyɛgémbɔ, gejamégé bɔɔ́ ako abi átané gebagé mewaá Galilií ne gebagé mewaá ɛyige ákuú nnó malɔ́ áfya ne Jɛrosalɛ ne Judiya né ɛgbɛ́ ɛbɛɛ́ Jodan, ɛbwɔ́ ako álɔ mankwɔlége Jisɔs. Ɛlú wáwálé nnó: Malɔ afya yina, ɛlé Dekapolis.

*4:5 Ɛlú wáwálé nnó: Bɔɔ́ Jus áfɛré nnó Jerosalɛ álú melɔ ukpea bwɔ́ néndé, ɛcha upɛ Ɛsɔwɔ ɛlú nyá wyɛ. Ɛcha upɛ Ɛsɔwɔ ɛlɛré né ɛta bwɔ́ nnó Ɛsɔwɔ alú fa mme.

4:25 Ɛlú wáwálé nnó: Malɔ afya yina, ɛlé Dekapolis.