ZƱAN KALATA'N
M'Ɔ LI MƱA'N
M'ɔ wɔ nun'n
Kɛ menian'n-mɔ lɛ kpɩn kele'n, Zozi bɔfʋɛ Zʋan hɔlɩ tanlanlɩn kulo kpili'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ Efɛzɩ nɩn asʋ. Ɛbɛlɛ asɔnɩn'n-mɔ, Zozi bɔfʋɛ Pɔlʋ yɛ̂ ɔ bɔlɩ bɛ́ bʋ ɔ. Mɛlɛ mɔ Zʋan walɩ juli ɛbɛlɛ'n, ɔ kacili asɔnɩn sɔ'n-mɔ asʋ kpain. Ɛhɩka ati yɛ̂ ɔ fɛlɛ asɔnɩn'n-mɔ anun menian'n-mɔ yɩ́ mma nɩn ɔ.
Zʋan hɛlɛlɩ kalata nsan mɔ yɛ le yɩ́ yɛ́ sa nun ɛwa'n. Alimʋa kalata dɩɛ'n, ɔ'a ngɛlɛ ɔ ngɔ man asɔnɩn kʋn anaan sʋanlan kʋn. Nan kalata nɩn an, anɩn ɔ di kɛ asɔnɩn'n-mɔ kʋalaatin kɩnnga. Kalata nɩn anun, ɛjɔlɛ tile nnyuan wɔ nun. Ɛjɔlɛ tile kʋn lɛ sɛlɛ bɛ́ kɛ bɛ nánndɩ ananhɔlɛ atɩn nɩn asʋ. Ɛjɔlɛ sɔ'n, yɩ́ bʋ y'ɔ le kɛ bɛ lé yɛ́ Mɩn Zozi bɛ lí bɛ́ ahʋnlɩn nɩn anun kpa, ɛsɛ bɛ húlo bɛ́ nwʋn. Ɛjɔlɛ tile kʋn kʋsʋ lɛ kannzʋ bɛ́ kɛ bɛ nɩ́an bɛ́ nwʋn wɔ bɛ́ mɔ bɛ kekele ato ninnge'n-mɔ anwʋn (2.18-29, 4.1-6).
1
Sʋanlan'n mɔ yɩ́ nʋan ɛjɔlɛ'n man ngʋan'n
y'ɔ le Nyanmɩan Awa Zozi Kilisi
Anianman-mɔ, yɛ lɛ kɛlɛ ɛmɔ yɛ bɔ sʋanlan'n mɔ yɩ́ nʋan ɛjɔlɛ'n man ngʋan nɩn anwʋn ɛjɔlɛ yɛ kele ɛmɔ. Ninnge'n-mɔ kʋalaa abʋbɔ nɩn anun'n, anɩn sʋanlan sɔ'n wɔ ɛbɛlɛ. Yɛ́ dɩɛ, y'a tɩ yɩ́ nʋan anun ɛjɔlɛ, y'a nwun yɩ́ yɛ́ nyɩnsʋ, yɛ́ nyɩn a ha yɩ́ nwʋn y'a fa yɛ́ sa y'a han yɩ́. Mɛlɛ m'ɔ yɩlɩ yɩ́ nwʋn'n, yɛ nwunlin yɩ́. Ɛhɩka ati, yɛ di yɩ́ nwʋn adanzɩɛ yɛ lɛ kan yɩ́ nwʋn ɛjɔlɛ yɛ kele ɛmɔ. Yɩ́ yɛ̂ ɔ man yɛ́ ngʋan m'ɔ le man ayuelɩɛ nɩn ɔ. Anɩn ɔ wɔ yɛ́ Sɩ Nyanmɩan anwʋn ɛlɔ yɛ̂ ɔ'a a yɩ yɩ́ nwʋn ɔ'a hele yɛ́ ɔ. Anianman-mɔ, sʋanlan sɔ'n, ɔ tɩ Nyanmɩan Awa. Mɔ y'a nwun yɩ́ yɛ́ nyɩnsʋ nʋn ɛjɔlɛ mɔ y'a tɩ'n, yɛ lɛ bɔ nun amannɩɛ yɛ kele ɛmɔ kʋsʋ nán ɛmɔ nʋn yɛ́, yɛ kan yɛ bɔ nun yɛ yɔ kʋn. Afɩ yɛ́ dɩɛ, yɛ nʋn yɛ́ Sɩ Nyanmɩan nʋn yɩ́ Wa Zozi Kilisi y'a han y'a bɔ nun y'a yɔ kʋn. Ɛhɩka ati yɛ̂ yɛ lɛ kɛlɛ kalata ɛhɩ yɛ bɛlɛ ɛmɔ nán yɛ́ fɛ elie nɩn a la yɩ́ nyɩn kpa bɔkɔɔ.
Nyanmɩan tɩ kanlannɩɛ
Anianman-mɔ, ɛ 'nwun ɛjɔlɛ'n mɔ Zozi Kilisi hanlɩn helelɩ yɛ́ mɔ yɛ lɛ bɔ nun amannɩɛ yɛ kele ɛmɔ'n. Ɛjɔlɛ sɔ'n, y'ɔ le kɛ Nyanmɩan tɩ kanlannɩɛ, awosin fɩ́ɩ́ nnʋn man yɩ́ nun. Yɩ́ ti, sɛ yɛ kan kɛ yɛ nʋn yɩ́ y'a han y'a bɔ nun y'a yɔ kʋn nán sɛ yɛ tɛ yɔ awosin nɩn anun nyɔlɩɛ'n-mɔ a, anɩn yɛ lɛ laka laka yɛ́ muonun yɛ́ nwʋn yɛ́ ɛjɔlɛ'n nʋn yɛ́ nyɔlɩɛ'n-mɔ anun. Nan sɛ yɛ tɩ kanlannɩɛ'n yuein nɩn anun kɛ Nyanmɩan muonun tɩ yɩ́ nɩn an, anɩn yɛ nʋn ɛmɔ, y'a han y'a bɔ nun. Anɩn yɩ́ Wa Zozi moja'n tɩ yɛ́ nwʋn wɔ ɛtɛ biala anun. Sɛ yɛ kan kɛ yɛ nyɔ man ɛtɛ a, anɩn yɛ lɛ laka laka yɛ́ muonun yɛ́ nwʋn, ananhɔlɛ fɩ́ɩ́ nnʋn man yɛ́ nun. Nan sɛ yɛ kan yɛ́ ɛtɛ'n-mɔ yɛ kele Nyanmɩan an, ɔ 'fa yɛ́ nwʋn sa ɔ ce yɛ́, ɛsɛ ɔ 'tɩ yɛ́ nwʋn wɔ ɛtɛ biala anun. Yɛ kʋala yɛ de yɩ́ yɛ tʋ nun. Ɔ sanlɩn kɛ Nyanmɩan tɩ sɛsɛfʋɛ. 10 Sɛ yɛ kan kɛ yɛ yɔlɩ man ɛtɛ a, anɩn yɛ lɛ kele kɛ Nyanmɩan tɩ atofʋɛ. Anɩn y'a nva man yɩ́ Nʋan Ɛjɔlɛ'n y'a nzie man.