Nyɩhyɛ Fʋfɔlɛʼn

Anyin: Nyɩhyɛ Fʋfɔlɛʼn New Testament

copyright © 1997 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Anyin
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-13

 

HTML generated with Haiola by eBible.org 14 Jun 2022 from source files dated 21 Apr 2022