PIƐLƖ KALATA'N
M'Ɔ TƆ SƱ NNYUAN'N
M'ɔ wɔ nun'n
Pɩɛlɩ hɛlɛlɩ kalata ɛhɩ nwanlɩn bɛ́ kʋalaa mɔ b'a fa bɛ́ nwʋn b'a man Zozi Kilisi'n. Anɩn ɔ lɛ kan kele bɛ́ kɛ ɔ sɩ kɛ ɔ ngɔ hyɛ man, ɔ 'ba wu. Ɛhɩka ati, ɔ kulo kɛ ɔ kacɩ bɛ́ ninnge'n-mɔ m'ɔ hehelelɩ'n. Alimʋa kalata'n mɔ Pɩɛlɩ hɛlɛlɩ nɩn anun, ɔ lɛ kan kele asɔnɩn mma'n-mɔ kɛ sɛ mân'n lɛ kele bɛ́ ahʋlʋwa a, bɛ tíla bɛ́ dedi nɩn anun kpolo. Kalata'n m'ɔ tɔ sʋ nnyuan ɛhɩ anun, ɔ lɛ kan kele bɛ́ kɛ sɛ ato ngehelefʋɛ-mɔ fite asɔnɩn nɩn anun nán bɛ lɛ kekele ato ninnge bɛ sɛcɩ yɩ́ a, bɛ sɔ́ ananhɔlɛ ɛjɔlɛ'n mɔ bɛ tɩlɩ nɩn anun kpa.
Kalata nɩn ati 1.1-15, Pɩɛlɩ lɛ kan like ati m'ɔ man ɔ lɛ kɛlɛ yɩ́ kalata'n: ɔ 'kacɩ asɔnɩn mma'n-mɔ maan bɛ́ ti tanlan wawɛ nun ɛjɔlɛ'n mɔ bɛ hanlɩn helelɩ bɛ́ nɩn asʋ. Alimʋa ɛkacɩɛ dɩɛ'n (1.16-21) tʋ de Zozi Kilisi anwʋn Ɛjɔlɛkpa'n. Ɛjɔlɛkpa sɔ'n, yɩ́ Pɩɛlɩ muonun nʋn mmɔfʋɛ'n-mɔ di yɩ́ nwʋn adanzɩɛ kɛ ɔ tɩ ananhɔlɛ. Nyanmɩan mgbɔmanfʋɛ'n-mɔ mɔ Wawɛ Nwannzan-nwannzan'n hyʋɩnlɩn bɛ́ maan bɛ hɛlɛlɩ Ɛhɛlɛ Ɛjɔlɛ Nwannzan-nwannzan'n kʋsʋ di yɩ́ nwʋn adanzɩɛ. Kalata nɩn ati nnyuan nɩn anun, Pɩɛlɩ lɛ bɔ ato ngehelefʋɛ'n-mɔ nyɔlɩɛ'n-mɔ bɛ fa bɛ sɛcɩ asɔnɩn'n tɛtɛlɛ nun. Ɛkannzʋɛ mɔ Zudɩ kannzʋlɩ ato ngehelefʋɛ'n-mɔ yɩ́ kalata nɩn anun'n, yɩ́ kʋnmgba nɩn ala bɔbɔ yɛ̂ yɛ nwun yɩ́ Pɩɛlɩ kʋsʋ kalata nɩn anun ɔ. Kalata nɩn ati nsan nɩn anun, Pɩɛlɩ lɛ bua bɛ́ mɔ bɛ́ nwan yɛ́ Mɩn Zozi ngɔ sa ngɔ a man ɔ ngɔ bua man mân'n ndɛɛ'n. Ɔ lɛ kacɩ bɛ́ kɛ sɛ Kilisi a hyɛ nán ɔ walɩ man an, anɩn bɛ nwún yɩ́ kɛ Nyanmɩan a si abʋtalɛ. Ɔ sanlɩn kɛ Nyanmɩan ngulo man kɛ sʋanlan fɩ́ɩ́ minlin, nan ɔ kulo kɛ bɛ́ kʋalaa bɛ kaci bɛ́ asɩtanlan'n bɛ fi bɛ́ ɛtɛ nɩn anun bɛ jasʋ (3.9). Kalata nɩn agualɩɛ nun, Pɩɛlɩ kulo kɛ asɔnɩn mma'n-mɔ mɩan bɛ́ bʋ bɛ tanlan anwʋntɩɛ nun nán Nyanmɩan a nnyan man bɛ́ nwʋn ɛjɔlɛ ɛtɛ ɔ'a ngan man mɛlɛ mɔ Kilisi 'sa ba'n (3.11-18).
1
Ahɩn ebisa
Mɩ́n, Simʋn Pɩɛlɩ, mɔ n dɩ Zozi Kilisi akʋa ɛsɛ n dɩ yɩ́ bɔfʋɛ'n yɛ̂ mɩɩn kɛlɛ kalata ɛhɩ ɔ. Mɩɩn kɛlɛ mɩn nwan ɛmɔ kʋalaa mɔ ɛmɔ le dedi kʋnmgba'n mɔ yɛ le yɩ́ mɔ yɩ́ nwʋn cian'n. Zozi Kilisi m'ɔ tɩ yɛ́ Nyanmɩan m'ɔ tɩ yɛ́ Ngʋandefʋɛ nɩn adawʋlʋman, y'a nyan dedi sɔ'n ɔ sanlɩn kɛ ɔ tɩ sɛsɛ. Mɩn 'bisa ɛmɔ ahɩn. Nyanmɩan nʋn yɛ́ Mɩn Zozi, bɛ nwún ɛmɔ anwʋn anwunnvoe, ɛsɛ bɛ́ man ɛmɔ alʋa cɩ́cɩ bɛ́ nwʋn kpa. Bɛ mán ɛmɔ sɩ́ bɛ́ kpa.
Zozi Kilisi mɔ Nyanmɩan tunmin'n wɔ yɩ́ nun'n, ɔ'a fa yɩ́ kʋalaa m'ɔ cian'n ɔ'a man yɛ́ maan yɛ bu amanmuo m'ɔ sɔ Nyanmɩan anyɩn. Ɔ'a man y'a sɩ Nyanmɩan m'ɔ fɛlɛlɩ yɛ́ kɛ yɛ yɔ́ kpa kɛ yɩ́ muonun ɛsɛ yɛ wʋ́lʋ yɩ́ anunminnyanmʋn nɩn anun'n. Yɩ́ ti, ninnge mgbakpa'n-mɔ m'ɔ falɩ bɔlɩ yɛ́ anɔhʋba'n, ɔ'a man yɛ́ sa a han bɛ́. Ninnge sɔ'n-mɔ dunman nun, ɛmɔ kʋala bɛ nwanndi mân ɛhɩ anun anyɩnbʋlʋ ninnge ɛtɛ'n m'ɔ man ewue'n nán ɛmɔ nʋn Nyanmɩan bɛ yɔ kʋn.
Ɛhɩka ati, ɛmɔ bɔ́ mɔndɩnlɩn bɛ bɔ́ bala kpa bɛ tʋ́ bɛ́ dedi nɩn asʋ. Ɛmɔ nwún ngɛlɛ bɛ tʋ́ bɛ́ abalabɔ kpa nɩn asʋ. Ɛsɛ ɛmɔ bɔ́ mɔndɩnlɩn bɛ sɔ́ bɛ́ nwʋn bɛ tʋ́ ngɛlɛ nɩn asʋ. Ɛmɔ sí abʋtalɛ bɛ tʋ́ bɛ́ nwʋn ɛsɔ nɩn asʋ. Ɛmɔ fá bɛ́ nwʋn bɛ bɔ́ Nyanmɩan. Ɛmɔ anwʋn ɛbɔ mɔ b'a fa b'a bɔ Nyanmɩan'n, ɛmɔ húlo anianman'n-mɔ bɛ bʋ́ka sʋ. Ɛmɔ húlo menian'n-mɔ kʋalaatin bɛ tʋ́ anianman'n-mɔ ehulo nɩn asʋ. Ninnge m'ɔ di kɛ ɛmɔ nyan yɩ́ bɛ́ asɩtanlan nɩn anun nɩn anɩn. Sɛ ɛmɔ nyan yɩ́ dɔʋn an, ɔ 'man ɛmɔ di junman'n kanlanman kpa ɛsɛ bɛ 'sɩ yɛ́ Mɩn Zozi Kilisi bɛ kɔ bɛ́ nyunnun. Nan sʋanlan mɔ ninnge sɔ'n-mɔ nnʋn man yɩ́ nun'n, anɩn ɔ tɩ kɛ anyɩnsinlinwafʋɛ anaan ɔ tɩ kɛ sʋanlan m'ɔ nnwun man mʋa. Ɔ tɩ sʋanlan mɔ yɩ́ lʋa a fi kɛ yɩ́ ɛtɛ'n m'ɔ yɔlɩ yɩ́ daba'n, Nyanmɩan a fa a hye yɩ́. 10 Yɩ́ sɔ ati, ɛfɛlɛ'n mɔ Nyanmɩan a fɛlɛ ɛmɔ ɛsɛ ɔ'a fa ɛmɔ'n, ɛmɔ bɔ́ mɔndɩnlɩn bɛ jínlan nun cɩnnjɩn kpa. Ɔ sanlɩn kɛ sɛ ɛmɔ yɔ yɩ́ sɔ a, ɛmɔ ngɔ tɔ man ɛtɛ nun lé. 11 Ɛbɛlɛ nɩn anun yɛ̂ Nyanmɩan 'tike yɛ́ Mɩn Zozi Kilisi m'ɔ tɩ yɛ́ Ngʋandefʋɛ'n Belemgbin Mân'n m'ɔ mgbɛ man nun lé nɩn anʋan'n maan ɛmɔ wʋlʋ nun ɔ.
12 Ɛhɩka ati, cɩan biala mɩn 'kacɩ ɛmɔ ninnge sɔ'n-mɔ kɛmɔ afɩ ɛmɔ sɩ bɛ́ daba'n maan ananhɔlɛ ɛjɔlɛ'n mɔ ɛmɔ tɩlɩ'n fɔtɔ ɛmɔ kpa. 13 Kɛmɔ n dɛ tɩ asɩ'n, mɩn de mɩn di kɛ ɔ tɩ kpa kɛ n gácɩ ɛmɔ ninnge sɔ'n-mɔ nán ɛmɔ alʋa a nvi man bɛ́ nwʋn. 14 Afɩ mɩn sɩ kɛ ɔ ngɔ hyɛ man, m 'ba wu kɛ yɛ́ Mɩn Zozi Kilisi hanlɩn helelɩ mɩ́n'n. 15 Nan kɛmɔ n wuli man'n, mɩn 'bɔ mɔndɩnlɩn mɩn kɛlɛ kalata sɔ'n-mɔ mɩn sie ɛmɔ. Yɩ́ dɩɛ sɛ mɩn wu a, anɩn ɛmɔ alʋa nvi man ɛjɔlɛ sɔ'n-mɔ.
Zozi Kilisi anunminnyanmʋn'n
16 Ɛhɩ, yɛ́ Mɩn Zozi Kilisi tunmin m'ɔ le yɩ́ ɔ nʋn yɩ́ ɛwalɛ nɩn anwʋn ɛjɔlɛ yɛ̂ yɛ hanlɩn yɛ helelɩ ɛmɔ ɔ. Nán ɛjɔlɛ mɔ menian'n-mɔ bɔ bɛ́ ti anun bɛ kan'n yɛ̂ yɛ hanlɩn ɔ. Nan yɛ nwunlin yɩ́ anunminnyanmʋn kpili'n yɛ́ nyɩnsʋ. 17 Mɛlɛ mɔ Nyanmɩan m'ɔ tɩ Sɩɛ'n 'man yɩ́ asasʋɛ ɔ wula yɩ́ anunminnyanmʋn'n, anɩn yɛ wɔ ɛbɛlɛ. Yɩ́ anunminnyanmʋn kpili nɩn anun, Nyanmɩan kɔ man bɛ kɔ tɩ yɩ́ nɩn'n. Yɩ́ nwan: “Mɩ́n ehulo Baa y'ɔ le sʋanlan ɛhɩ. M'an fa mɩ́n lʋa'n kʋalaa m'an wula yɩ́ nun.” 18 Mɛlɛ mɔ anɩn yɛ nʋn yɩ́ wɔ bʋka nwannzan-nwannzan nɩn asʋ ɛlɔ'n, yɛ́ bɔbɔ muonun yɛ tɩlɩ anɩɛ sɔ'n m'ɔ fi nyanmɩansʋ'n.
19 Yɩ́ sɔ ati, yɛ de ɛjɔlɛ'n mɔ Nyanmɩan mgbɔmanfʋɛ'n-mɔ hanlɩn'n yɛ di kpa. Ɔ fata kɛ ɛmɔ yɔ anzʋɛ bɛ tie ɛjɔlɛ sɔ'n kpa. Ɔ sanlɩn kɛ ɛjɔlɛ sɔ'n-mɔ tɩ kɛ kanlannɩɛ m'ɔ lɛ ta awosin nun ɔ. Ɔ 'ta dede alɩbahɩan nzalama'n fite nán alɩ́ɛ nɩn a hɩn. Zozi Kilisi m'ɔ tɩ kɛ alɩbahɩan nzalama sɔ'n 'ta ɛmɔ ahʋnlɩn'n-mɔ anun. 20 Yɩ́ bɛ-yue-asɩɛ, ɛmɔ nwún yɩ́ kɛ, ɛjɔlɛ'n mɔ Nyanmɩan mgbɔmanfʋɛ'n-mɔ hanlɩn, m'ɔ wɔ Ɛhɛlɛ Ɛjɔlɛ nɩn anun'n, nán bɛ́ ngʋnmɩn bɛ́ ti anun yɛ̂ bɛ bɔlɩ bɛ́ hanlɩn ɔ. 21 Ɔ sanlɩn kɛ ɛjɔlɛ mɔ Nyanmɩan kɔ fɩtɩ nun ɔ kɔ hele'n, ɔ tɩ man like mɔ sʋanlan muonun kʋala kɛ ɔ bɔ yɩ́ ti anun ɔ kan ɔ. Nan Wawɛ Nwannzan-nwannzan'n m'ɔ wɔ mgbɔmanfʋɛ'n-mɔ anun'n y'ɔ man bɛ jʋjɔlɩ Nyanmɩan anʋan ɔ.