PƆLƱ KALATA'N
M'Ɔ HƐLƐLƖ NWANLƖN
EFƐZƖ ASƆNƖN MMA'N-MƆ'N
M'ɔ wɔ nun'n
Tɛmʋn mɔ Pɔlʋ 'kɛlɛ kalata sɔ'n, anɩn ɔ la fiadɩ. Anɩn Efɛzɩ y'ɔ tɩ Azi mân nɩn anun kulo kpili nɩn ɔ. Mân sɔ'n, ɛnɛ bɛ fɛlɛ yɩ́ Tuluki. Pɔlʋ yɛ̂ ɔ bɔlɩ ɛbɛlɛ asɔnɩn nɩn abʋ ɔ. Ɔ lili afʋɛ nsan ɛbɛlɛ ɔ sesielɩ asɔnɩn'n. Asɔnɩn'n kɔ tɛlɛ dede ɔ kɔ ju kulo bʋ nga'n mɔ bɛ wɔ ɛbɛlɛ etin nɩn asʋ'n kʋalaatin. Ɔ tɩ ananhɔlɛ kɛ Efɛzɩ dunman yɛ̂ ɔ fite ɔ. Kʋsʋ kalata nɩn ɛhɛlɛ mɔ Pɔlʋ a hɛlɛ'n, ɔ tɩ etin sɔ nɩn asʋ asɔnɩn'n-mɔ kʋalaatin bɛ́ kalata. Yɩ́ ti yɛ̂ Pɔlʋ mmʋbɔ man menian dɔʋn dunman yɩ́ kalata sɔ nɩn anun ɔ.
Kalata sɔ'n, yɛ kʋala kɛ yɛ ce nun mgbili nnyuan. Mɔ li mʋa'n (yɩ́ ti 1-3), Pɔlʋ lɛ yɩ Nyanmɩan ayɛ ɔ da yɩ́ asɩ wɔ yɩ́ nyila'n kʋalaa m'ɔ fa man yɛ́ wɔ Kilisi dunman nun'n. Afɩ, bɛ́ mɔ bɛ de Kilisi bɛ di'n, m'ɔ tɩ Zufʋ o, m'ɔ tɩ man Zufʋ o, Zozi a han bɛ́ a bɔ nun ɔ'a man b'a kaci Nyanmɩan anwʋntɩɛ mma. Anwʋntɩɛ mma sɔ'n-mɔ yɛ̂ bɛ fɛlɛ bɛ́ asɔnɩn nɩn ɔ. Pɔlʋ lɛ sɛlɛ Nyanmɩan kɛ ɔ mán bɛ nyán yɩ́ Wawɛ Nwannzan-nwannzan'n nán b'a tɩ Kilisi ehulo nɩn abʋ kpa. M'ɔ li sian'n (yɩ́ ti 4-6), Pɔlʋ lɛ bʋtʋ asɔnɩn mma'n-mɔ kɛ bɛ bɔ́ abalabɔ kpa m'ɔ sɔ Nyanmɩan anyɩn. Kalata nɩn agualɩɛ nun (6.10-18), ɔ lɛ kacɩ asɔnɩn mma'n-mɔ kɛ bɛ fá Nyanmɩan ɛlɔɛ ninnge'n-mɔ bɛ síe bɛ́ nwʋn nán b'a hʋala bɛ́ ja nun jinlan wɔ Abɔnsanmʋn naka junman'n m'ɔ di nɩn anyunnun.
1
Ahɩn ebisa
Mɩ́n Pɔlʋ, mɔ Nyanmɩan a hulo kɛ n gáci Kilisi Zozi bɔfʋɛ'n, mɩ́n yɛ̂ mɩɩn kɛlɛ kalata ɛhɩ mɩn nwan ɛmɔ mɔ bɛ tɩ Nyanmɩan anwʋntɩɛ mma [Efɛzɩ kulo nɩn asʋ ɛlɔ], mɔ bɛ de Kilisi Zozi bɛ di'n.
Mɩn 'bisa ɛmɔ ahɩn. Yɛ́ Sɩ Nyanmɩan Kpili nʋn yɛ́ Mɩn Zozi Kilisi nwún ɛmɔ anwʋn anwunnvoe ɛsɛ bɛ cɩ́cɩ ɛmɔ alʋa.
Nyanmɩan nyila'n-mɔ
Yɛ yɩ́ Nyanmɩan Kpili m'ɔ tɩ yɛ́ Mɩn Zozi Kilisi Asɩ nɩn ayɛ. Ɔ sanlɩn kɛ kɛmɔ yɛ nʋn Kilisi a yɔ sʋanlan munmuan kʋn'n, Nyanmɩan a fa yɩ́ nyila'n kʋalaa m'ɔ le yɩ́ anwunno ɛlɔ'n ɔ'a man yɛ́. Ɔ nanndɩ Kilisi sʋ, Nyanmɩan lili mʋa kpalɩ yɛ́ sielɩ kʋalaaka nán ɔ'a bɔ mân'n. Afɩ ɔ kulo kɛ yɛ́ ɛnanndɩɛ'n yɔ nwannzan-nwannzan wɔ yɩ́ nyunnun nán ɔ'a nyan man yɛ́ nwʋn ɛjɔlɛ ɛtɛ ɔ'a ngan man. Ehulo mɔ Nyanmɩan kulo yɛ́ nɩn ati, ɔ lili mʋa ɔ hyɩhyɛlɩ sielɩ kɛ ɔ 'fa yɛ́ kaci yɩ́ mma wɔ Zozi Kilisi dunman nun. Ɔ yɔlɩ yɩ́ sɔ, ɔ sanlɩn kɛ ɔ yɔ yɩ́ ɛnyɩnmɩn. Afɩ, ɔ kulo kɛ yɛ́ mɔ yɛ tɩ yɩ́ mma'n, yɛ yɩ yɩ́ ayɛ, yɛ wula yɩ́ anunminnyanmʋn ɔ fi yɩ́ ye kpili'n mɔ ɔ'a yɔ yɛ́ nɩn anwʋn wɔ yɩ́ ehulo Baa'n dunman nun. Kilisi ewue'n m'ɔ wuli gualɩ yɩ́ moja nɩn asɩ nɩn a tua yɛ́ ti kalɛ'n. Nyanmɩan ye kpili ɛhɩ mɔ ɔ'a man yɛ́'n, ɔ'a man y'a nyan ɛtɛ face. Ye sɔ'n mɔ ɔ'a yɔ yɛ'n tɩ kpili sʋnman. Ɔ man yɛ́ ngɛlɛ nʋn ajʋnlɩn. Ɔ nanndɩ Kilisi asʋ, nvɩalɩɛ nun ɛhyɩhyɛ'n m'ɔ tɩ yɩ́ kunnun sʋ like, m'ɔ sesielɩ yɩ́ daba'n, ɔ'a yɩ ɔ'a hele yɛ́. 10 Ɛhyɩhyɛ sɔ'n mɔ Nyanmɩan 'ba gua yɩ́ bʋ mân nɩn ayuelɩɛ nun'n y'ɔ le kɛ ɔ 'ba han anwunno ɛlɔ nʋn asɩɛ nɩn asʋ ɛwa ninnge'n kʋalaatin bɔ nun ɔ fa bɛ́ wula Kilisi m'ɔ tɩ kpain nɩn asa nun.
11 Yɛ nʋn Kilisi y'a yɔ sʋanlan munmuan kʋn. Y'a kaci Nyanmɩan menian. Ɔ sanlɩn kɛ Nyanmɩan kpalɩ yɛ́ sielɩ daba daba ɔ fi yɩ́ ɛhyɩhyɛ nɩn anwʋn. Afɩ, ɔ'a hulo ɔ'a yɔ yɩ́ sɔ, 12 nán yɛ́ mɔ y'a li mʋa y'a fa yɛ́ lʋa'n y'a wula Ngʋandefʋɛ nɩn anun'n, yɛ yɩ Nyanmɩan ayɛ, yɛ wula yɩ́ anunminnyanmʋn. 13 Ɛmɔ kʋsʋ, mɛlɛ mɔ ɛmɔ tɩlɩ ananhɔlɛ ɛjɔlɛ'n, Ɛjɔlɛkpa'n m'ɔ man ɛmɔ ngʋan'n, ɛmɔ a le Kilisi a li. Ɛhɩka ati, Nyanmɩan a fa yɩ́ Wawɛ nwannzan-nwannzan'n m'ɔ falɩ bɔlɩ anɔhʋba'n ɔ'a wula ɛmɔ nun. Ɔ kele kɛ ɛmɔ tɩ yɩ́ dɩɛ. 14 Wawɛ Nwannzan-nwannzan sɔ'n di ajinlanmun kɛ yɛ tɩ Nyanmɩan afilie nɩn anun menian. Yɛ lɛ nwʋnndɛ kɛ ɔ lé yɛ́ ti bɔkɔɔ maan yɛ yɔ́ yɩ́ dɩɛ dahuu nán y'a yɩ yɩ́ ayɛ y'a wula yɩ́ anunminnyanmʋn.
Pɔlʋ ɛbʋtʋɛ'n
15 Ɛhɩka ati, sian mɔ mɩ́n kʋsʋ m'an tɩ kɛ ɛmɔ a fa bɛ́ dedi'n b'a wula yɛ́ Mɩn Zozi anun, ɛsɛ ɛmɔ kulo bɛ́ kʋalaa mɔ bɛ tɩ Nyanmɩan anwʋntɩɛ menian'n, 16 mɩn da Nyanmɩan asɩ cɩan biala wɔ ɛmɔ dunman nun. Mɩ́n ti kacɩ ɛmɔ mɩ́n mmʋtʋɛ'n-mɔ anun 17 mɩn sɛlɛ yɛ́ Mɩn Zozi Kilisi Nyanmɩan'n, m'ɔ tɩ Sɩɛ'n m'ɔ le anunminnyanmʋn'n kɛ ɔ mán ɛmɔ nwún ngɛlɛ kpa, ɔ yɩ́ yɩ́ nwʋn yuein ɔ héle ɛmɔ maan ɛmɔ sɩ́ yɩ́ kpa bɔkɔɔ. 18 Ɔ mán yɩ́ kanlannɩɛ'n tá ɛmɔ ajʋnlɩn nɩn anun yuein nán ɛmɔ a tɩ anyɩndasʋɛ'n mɔ yɩ́ ti yɛ̂ ɔ fɛlɛlɩ ɛmɔ nɩn abʋ. Ɔ mán ɛmɔ tɩ yɩ́ bʋ kɛ ninnge mgbakpa'n mɔ ɔ'a fa ɔ'a sie yɩ́ anwʋntɩɛ menian'n-mɔ'n tɩ anunminnyanmʋn like m'ɔ tɩ man nzɛmɩndɛ. 19 Ɔ mán ɛmɔ tɩ́ yɩ́ bʋ kɛ yɩ́ tunmin'n tɩ kpili sʋnman man yɛ́ mɔ yɛ de Kilisi yɛ di'n. Tunmin sɔ'n, yɩ́ yɛ̂ ɔ yɩlɩ helelɩ anwʋnsɛlɛ sʋ 20 ɔ manlɩn Ngʋandefʋɛ'n fi ewue nɩn anun tinngelɩ ɔ. Ɔ'a fa yɩ́ ɔ'a sie yɩ́ anunminnyanmʋn lɩka yɩ́ sa fama sʋ anwunno ɛlɔ mân dɩɛ nɩn anun. 21 Ɛbɛlɛ, Kilisi y'ɔ sie nyanmɩansʋ mmɔfʋɛ mgbain nʋn nganngan'n-mɔ kʋalaatin ɔ. Bɛ́ mɔ bɛ di kpain o, tunminfʋɛ o, kʋalafʋɛ o, bɛ́ mɔ bɛ di belemgbin o, yɩ́ y'ɔ sie bɛ́ kʋalaa ɔ. Yɩ́ asasʋɛ'n tala asasʋɛ biala mɔ bɛ kʋala kɛ bɛ nyan yɩ́ mân ɛhɩ anun nʋn fʋfɔlɛ'n kʋsʋ mɔ Nyanmɩan 'ba bɔ nɩn anun dɩɛ'n. 22 Nyanmɩan Kpili a sie Kilisi kpain like biala asʋ. Ɔ'a fa yɩ́ a man Asɔnɩn'n. 23 Asɔnɩn'n tɩ kɛ yɩ́ nwʋnnaan yɛ̂ ɔ tɩ kɛ Asɔnɩn nɩn ati. Ɔ wɔ eyuadɩ'n lɩka kʋalaatin. Yɩ́ yɛ̂ ɔ yɩ Asɔnɩn'n kpa bɔkɔɔ ɔ.