KALATA'N MƆ BƐ
HƐLƐLƖ NWANLƖN
EBELE'N-MƆ'N
M'ɔ wɔ nun'n
Sʋanlan'n m'ɔ hɛlɛlɩ kalata ɛhɩ'n, ɔ'a ngɛlɛ man yɩ́ dunman ɔ'a ngua man nun. Nan kʋsʋ, ɔ tɩ sʋanlan m'ɔ kan *Gɛlɛkɩ anɩɛ'n kpa, ɔ sɩ Nyanmɩan Ɛhɛlɛ Ɛjɔlɛ'n kpa, ɛsɛ ɔ sɩ Zufʋ'n-mɔ amanmuo'n kʋsʋ kpa. Kɛ bɛ lɛ kpɩn bɛ kele'n, kalata sɔ'n wɔ Pɔlʋ dɩɛ'n-mɔ anun. Ɛ 'su yɩ́ akpʋlʋwa a, Apolɔsʋ m'ɔ nʋn Pɔlʋ bɛ lili yɛ́ Mɩn junman'n y'ɔ hɛlɛlɩ kalata sɔ nɩn ɔ (Junman 18.24-28, 1 Kolɩntɩ 3.5-9, 4.1-2).
Ɔ hɛlɛlɩ kalata sɔ'n ɔ bʋtʋlɩ Ebele menian-mɔ mɔ b'a fa bɛ́ nwʋn b'a man Zozi mɔ bɛ lɛ kele bɛ́ ahʋlʋwa'n kɛ bɛ tíla bɛ́ dedi nɩn anun. Ɔ lɛ kele bɛ́ kɛ nvasʋɛ nnʋn man sʋ mman man bɛ́ kɛ bɛ yáci bɛ́ dedi'n bɛ tʋ́ bɛ sá bɛ lí Zufʋ'n-mɔ mala nɩn asʋ. Ɔ sanlɩn kɛ bɛ́ ti ele nɩn anwʋn ɛjɔlɛ mɔ Zozi Kilisi walɩ hanlɩn nɩn ala y'ɔ tɩ ananhɔlɛ ɔ.
B'a hye kalata nɩn anun nnyuan. Alimʋa dɩɛ'n (yɩ́ ti 1.4-10.18) man yɛ nwun yɩ́ kɛ Zozi ti kpili kpa tala nyanmɩansʋ mmɔfʋɛ'n-mɔ. Ɔ tɩ kpili kpa tala *Moyizɩ nʋn nyɩhyɛ daba'n tɛɛyɩfʋɛ mgbain'n-mɔ. Zozi tɩ yɛ́ tɛɛyɩfʋɛ kpain wɔ Nyanmɩan anyunnun. Ɔ tɩ kɛ Mɛlɛkɩsedɛkɩ mɔ anɩn ɔ tɩ belemgbin ɛsɛ ɔ tɩ tɛɛyɩfʋɛ Abalahamʋn mɛlɛ sʋ'n. Zozi muonun falɩ yɩ́ nwʋn yɩlɩ tɛɛ ɔ falɩ yɛ́ ɛtɛ'n-mɔ sʋalɩ. Yɛ́ ɛtɛ sɔ'n-mɔ, nyɩhyɛ daba nɩn anun tɛɛ'n mɔ bɛ yɩ'n ngʋala man bɛ́ cici.
M'ɔ tian yɩ́ nnyuan'n (10.19-13.17), ɔ lɛ wowula Ebele'n-mɔ anwʋnsɛlɛ kɛ bɛ bɔ́ mɔndɩnlɩn bɛ́ dedi nɩn anun kɛ daba mma'n mɔ bɛ lili kunnunmun'n yɔlɩ yɩ́'n. Nyila nʋn ahɩn ebisa y'ɔ fa gua yɩ́ kalata nɩn abʋ ɔ.
1
Zozi Kilisi, m'ɔ tɩ Nyanmɩan Awa'n,
ɛ 'nwun kɛ ɔ kpɩn tɩ yɩ'n
Daba nɩn anun, Nyanmɩan nanndɩlɩ yɩ́ mgbɔmanfʋɛ'n-mɔ asʋ ɔ hanlɩn ɛjɔlɛ ɔ helelɩ yɛ́ nan-mɔ. Ɛjɔlɛ sɔ'n, ɔ yɔ dede a, anɩn Nyanmɩan a sɩn atɩn ngacile dɔʋn asʋ ɔ'a han. Nan tɛmʋn'n mɔ yɛ wɔ nun m'ɔ tɩ mɛlɛ kasian'n, Nyanmɩan nanndɩ yɩ́ Wa nɩn asʋ yɛ̂ ɔ'a han ɛjɔlɛ ɔ'a hele yɛ́ ɔ. Baa sɔ'n, Nyanmɩan nanndɩ yɩ́ sʋ y'ɔ sesielɩ mân nɩn ɔ. Yɩ́ dein yɛ̂ ɔ'a yɩ yɩ́ ɔ'a fa ninnge kʋalaa ɔ'a wula yɩ́ sa nun ɔ. Yɩ́ y'ɔ man yɛ nwun Nyanmɩan Kpili anunminnyanmʋn nɩn ɛta m'ɔ ta nɩn ɔ. Kɛ Nyanmɩan Kpili'n kpɩn tɩ yɩ́ nɩn ala kpɛ y'ɔ le yɩ́. Yɩ́ Nʋan Ɛjɔlɛ'n m'ɔ tɩ tunmin'n le ninnge'n kʋalaa anun. M'ɔ yuelɩ menian'n-mɔ ɛtɛ ecicie nɩn anwʋn junman'n di'n, ɔ fʋlɩ hɔlɩ nyanmɩansʋ. Ɔ hɔlɩ tanlanlɩn anunminnyanmʋn belemgbin bia nɩn asʋ Tunminfʋɛ Nyanmɩan Kpili asa fama sʋ.
Zozi Kilisi tɩ kpili tala nyanmɩansʋ mmɔfʋɛ'n-mɔ
Nyanmɩan Awa'n tɩ kpili tala nyanmɩansʋ mmɔfʋɛ'n-mɔ. Ɔ man dunman'n mɔ Nyanmɩan tʋnlɩn yɩ́'n tɩ kpili tala nyanmɩansʋ mmɔfʋɛ'n-mɔ dɩɛ'n. Nyanmɩansʋ bɔfʋɛ benin yɛ̂ cɩan kʋn Nyanmɩan a han a hele yɩ́ kɛ:
Ɛ tɩ mɩ́n Wa,
ɛnɛ m'ɔ kɔ'n, wɔ́ Sɩ y'ɔ le mɩ́n'n?
Cɩan bie lé, ɔ selɩ man yɩ́ mmɔfʋɛ'n-mɔ anun bie kɛ:
Mɩn 'ba kaci wɔ́ Sɩ,
nán wɔ́ kʋsʋ ɛ 'kaci mɩ́n Wa.
Nan cɩan mɔ Nyanmɩan 'man yɩ́ Bamuan Baa'n ba mân nɩn anun'n, ɔ hanlɩn kɛ:
Nyanmɩansʋ mmɔfʋɛ'n-mɔ kʋalaa, bɛ kʋ́tʋ yɩ́.
Ɛ 'nwun nyanmɩansʋ mmɔfʋɛ'n-mɔ anwʋn ɛjɔlɛ'n mɔ b'a hɛlɛ wɔ Ɛhɛlɛ Ɛjɔlɛ nɩn anun'n:
Nyanmɩan man yɩ́ mmɔfʋɛ'n-mɔ
kaci kɛ anwʋnman,
ɛsɛ ɔ man yɩ́ ngʋa'n-mɔ kaci kɛ sɩ̂n tofeleman.
Nan m'ɔ tʋ de Baa'n, b'a hɛlɛ wɔ Ɛhɛlɛ Ɛjɔlɛ nɩn anun kɛ:
Nyanmɩan Kpili, wɔ́ dɩɛ ɛ tɩ belemgbin cɩan daa.
Ɛ bu mân'n sɛsɛ sʋ.
Ɛ kulo ananhɔlɛ'n,
nan ɛtɛ'n dɩɛ, ɛ kpɔ yɩ́ sʋnman.
Nyanmɩan, wɔ́ Nyanmɩan nɩn a yɩ wɔ́,
ɔ'a man ɛ di fɛ,
ɔ'a fa anatɩlɩ ɔ'a gua wɔ́ ti sʋ
m'ɔ kele kɛ ɛ tala wɔ́ manngʋn'n-mɔ kʋalaa ɔ.
10 B'a hɛlɛ yɩ́ biekun kɛ:
Mɩ́n Mɩn, wɔ́ dein yɛ̂ abʋbɔ nɩn anun
ɛ bɔlɩ mân nɩn ɔ.
Ɛsɛ anwunno'n tɩ wɔ́ sa ati like.
11  Ninnge sɔ'n-mɔ tɛmʋn 'ba sɩn
nan wɔ́ dɩɛ, wɔ́ tɛmʋn'n nzɩn man lé.
Anwunno nʋn asɩ 'ba yɔ kɛ ɛtanlan daba.
12  Ɛ 'bubu bɛ́ kɛ taladɩɛ.
Ɛsɛ ɛ 'kaci bɛ́ kɛ bɛ kaci taladɩɛ'n.
Nan wɔ́ dɩɛ, kɛ ɛ tɩ yɩ́'n yɛ̂ ɛ tɩ ɔ.
Wɔ́ mɛlɛ'n le man ayuelɩɛ.
13 Cɩan bie lé, Nyanmɩan hanlɩn helelɩ man yɩ́ mmɔfʋɛ'n-mɔ anun kʋn kɛ:
Tanlan mɩ́n sa fama sʋ
nán mɩn 'ba fa wɔ́ mgbɔfʋɛ'n-mɔ
mɩn gua wɔ́ ja abʋ
kɛ bia'n mɔ belemgbin sesie yɩ́ ja sʋ'n.
14 Nan nyanmɩansʋ mmɔfʋɛ'n-mɔ, bɛ tɩ bɛ́ dɩɛ sɛ? Bɛ́ kʋalaa, bɛ tɩ wawɛ. Bɛ sʋ Nyanmɩan. Ɔ sʋan bɛ́ maan bɛ bʋka bɛ́ mɔ b'a nyan bɛ́ ti mɔ Nyanmɩan 'fa yɩ́ ngʋan'n man bɛ́'n.