16
Zozi ewuetinnge'n
(Matie 28.1-8, Luku 24.1-12, Zʋan 20.1-10)
Mɔ ɛnwʋnmɩan ele cɩan'n sɩnlɩn'n, Mali m'ɔ fi Magɩdala'n, ɔ nʋn Zʋakɩ anin Mali, nʋn Salome, bɛ kɔ to alufanlan kɛ bɛ 'kɔ a fa bɛ kɔ kpʋkpa Zozi fuin'n. Mɔlɛ'n ngɛlɛmɔ, mɔ sɛnzɛ'n 'fite'n, bɛ kɔ hɔ sɛka nɩn asʋ. Bɛ kɔ han yɩ́ bɛ́ afian ɛlɔ kɛ: “Nwan yɛ̂ yɛ nyan yɩ́ maan ɔ kunndo ɛbʋɛ'n m'ɔ nyin sɛka nɩn anʋan'n man yɛ́ ɔ?”
Nan mɔ bɛ hanlɩn sɔ'n, bɛ 'tʋ bɛ́ nyɩn an, bɛ kɔ nwun kɛ ɛbʋɛ kpili'n m'ɔ nyin sɛka nɩn anʋan'n kisa ahanmɩan dada angʋnmɩn. Ɛhɩ a, bɛ kɔ wʋlʋ sɛka nɩn anun. Bɛ 'nɩan an, anɩn kpafɛlɛ kʋn wula taladɩɛ fufue ɔ tɩ fama sʋ ɛbɛlɛ. Esulo kɔ han bɛ́.
Nan kpafɛlɛ'n nwan: “Nán bɛ sulo. Ɛmɔ lɛ kpʋnndɛ Zozi m'ɔ fi Nazalɛtɩ'n, mɔ bɛ bʋbɔlɩ yɩ́ kʋlʋwa sʋ'n? Ɔ'a hɩn. Ɔ nnʋn man ɛwa. Ɛmɔ nɩ́an lɩka mɔ bɛ tʋlɩ yɩ́'n. Nan ɛmɔ hɔ́ bɔ́ yɩ́ menian'n-mɔ nʋn Pɩɛlɩ amannɩɛ kɛ ɔ lɛ di mʋa bɛ́ nyunnun Galile mân nɩn anun ɛlɔ. Kɛ ɔ hanlɩn helelɩ bɛ́'n, ɛlɔ yɛ̂ bɛ 'ba nwun yɩ́ ɔ.”
Mɔ kpafɛlɛ sɔ'n hanlɩn sɔ helelɩ bɛ́ yuelɩ'n, bɛ fi sɛka nɩn anun bɛ kɔ fite. Bɛ kɔ gua bɛ́ ja asɩ. Afɩ esulo hanlɩn bɛ́, bɛ́ nwʋn wʋsʋlɩ bɛ́ kpa. Kɛmɔ esulo hanlɩn bɛ́ nɩn ati, bɛ ngɔ han ɛjɔlɛ bɛ ngɔ hele sʋanlan fɩ́ɩ́.
Zozi 'ba yɩ yɩ́ nwʋn kele yɩ́ menian'n-mɔ
(Matie 28.9-10, Zʋan 20.11-18)
[ Mɔlɛ'n ngɛlɛmɔ tutun mɔ Zozi fi ewue nun tinngelɩ'n, ɔ lili mʋa ɔ yɩlɩ yɩ́ nwʋn ɔ helelɩ Mali m'ɔ fi Magɩdala'n. Mali sɔ'n, Zozi tuli yɩ́ nun wawɛ ɛtɛ nsʋ. 10 Ɔ kɔ hɔ kɔ bɔ amannɩɛ kɔ hele bɛ́ mɔ bɛ nʋn Zozi sanlɩn nun'n. Anɩn bɛ́ lʋa tɛ bɔ bɛ́ nwʋn bɛ tɛ sun yɩ́. 11 Mɔ bɛ tɩlɩ amannɩɛ'n mɔ Mali bɔlɩ helelɩ bɛ́ kɛ Zozi a tinnge nán ɔ'a nwun yɩ́'n, b'a nne b'a nni man.
Zozi 'ba yɩ yɩ́ nwʋn kele yɩ́ menian'n-mɔ anun nnyuan
(Luku 24.13-35)
12 Ɛhɩ anzin, Zozi kɔ yɩ yɩ́ nwʋn ngacile biekun ɔ kɔ hele yɩ́ menian'n-mɔ anun nnyuan. Menian nnyuan sɔ'n-mɔ, anɩn bɛ lɛ kɔ nanmue nun. 13 Bɛ kɔ sa bɛ́ nzin bɛ kɔ a kɔ bɔ ɛhɩnlɩn-mɔ amannɩɛ. Bɛ hanlɩn helelɩ bɛ́ a, bɛ ngɔ le bɛ ngɔ li man biekun.
Zozi 'ba yɩ yɩ́ nwʋn kele yɩ́ menian bulu nʋn kʋn'n
(Matie 28.16-20, Luku 24.36-49, Zʋan 20.19-23)
14 Ɛhɩ anzin, anɩn Zozi menian bulu nʋn kʋn'n gua tɔbɩlɩ nwʋn bɛ lɛ didi. Zozi kɔ yɩ yɩ́ nwʋn ɔ kɔ hele bɛ́. Ɔ kɔ tu bɛ́ nyunnun wɔ dedi'n mɔ bɛ le man yɩ́ nʋn bɛ́ ahʋnlɩn ketee nɩn anwʋn. Ɔ sanlɩn kɛ, ɔ fi ewue nun tinngelɩ'n, amannɩɛ'n mɔ bɛ́ mɔ bɛ nwunlin yɩ́'n bɔlɩ'n, ɛhɩnlɩn-mɔ a nne b'a nni man.
15 Ɛhɩ, Zozi kɔ han kɔ hele bɛ́ kɛ: “Ɛmɔ hɔ́ mân'n lɩka kʋalaatin, bɛ hɔ́ bɔ́ Nyanmɩan Ɛjɔlɛkpa'n bɛ héle eyuadɩ'n. 16 Sʋanlan m'ɔ kɔ le kɔ li, m'ɔ kɔ man ɛmɔ kɔ sɔnɩn yɩ́'n, ɔ 'nyan yɩ́ ti. Nan sʋanlan mɔ ɔ'a nne ɔ'a nni man'n, yɩ́ ti 'ka nun. 17 Bɛ́ mɔ bɛ kɔ le bɛ kɔ li'n, ɛ 'nwun nyɔlɩɛ mɔ bɛ 'ba yɔ'n: Bɛ 'fʋan wawɛ ɛtɛ'n-mɔ wɔ mɩ́n dunman nun. Bɛ 'kan anɩɛ nvʋfɔlɛ-mɔ. 18 Sɛ bɛ sɔ owo nun o, sɛ bɛ di ayile m'ɔ kun sʋanlan bɔbɔ a, like fɩ́ɩ́ ngɔ yɔ man bɛ́. Sɛ bɛ fa bɛ́ sa bɛ fua nwuluwafʋɛ'n-mɔ anwʋn an, nwuluwafʋɛ'n-mɔ 'tɩ akpɔlɛ.”
Zozi anwunno ɛfʋɛ'n
(Luku 24.50-53)
19 Mɔ yɛ́ Mɩn Zozi hanlɩn ɛjɔlɛ sɔ'n-mɔ yuelɩ'n, ɔ kɔ fʋ kɔ hɔ anwunno. Ɔ kɔ hɔ kɔ tanlan Nyanmɩan Kpili fama sʋ. 20 Zozi menian'n-mɔ kɔ hɔ kɔ bɔ Ɛjɔlɛkpa'n lɩka kʋalaatin. Yɛ́ Mɩn kɔ jinlan bɛ́ nzin wɔ bɛ́ junman nɩn anun. Ɔ man bɛ yɔlɩ asinbɛnwʋn ninnge. Asinbɛnwʋn ninnge sɔ'n-mɔ kele kɛ bɛ́ nʋan ɛjɔlɛ'n tɩ ananhɔlɛ sakpa.]