PƆLƱ KALATA'N
M'Ɔ HƐLƐLƖ NWANLƖN
TITƖ'N
M'ɔ wɔ nun'n
Titɩ tɩ *Gɛlɛkɩ sʋanlan. Anɩn, ɔ wɔ bɛ́ mɔ bɛ nʋn Zozi Bɔfʋɛ Pɔlʋ di yɛ́ Mɩn junman nɩn anun bie. Ɔ nʋn Pɔlʋ bɛ tuli atɩn dɔʋn bɛ hɔlɩ bɔlɩ Zozi anwʋn Ɛjɔlɛkpa'n. Kɛ yɛ kpɩn yɛ nwun yɩ́ kalata ɛhɩ anun'n, Pɔlʋ yacili Titɩ Kɛlɛtɩ mân nun kɛ ɔ bʋ́ka asɔnɩn'n-mɔ mɔ bɛlɛ mɔ b'a bɔ yɩ́ bʋ'n (yɩ́ ti 1.5). Ɛsɛ yɛ nwun yɩ́ biekun wɔ alimʋa kalata'n mɔ Pɔlʋ hɛlɛlɩ nwanlɩn Timote nɩn anun'n kɛ Pɔlʋ lɛ man Titɩ nʋn asɔnɩn'n-mɔ kʋsʋ afʋtu.
Kalata nɩn anun, Pɔlʋ lɛ kan kele Titɩ kɛ ɔ sésie mgbain-mɔ asɔnɩn kʋn biala asʋ. Bɛ́ mɔ bɛ 'sesie bɛ́ mgbain'n, Pɔlʋ lɛ kacɩ Titɩ ninnge m'ɔ fata kɛ bɛ nwun yɩ́ bɛ́ asɩtanlan nɩn anun'n (1.5-9). Pɔlʋ lɛ kan kele Titɩ nʋn asɔnɩn mma'n-mɔ kɛ bɛ lí ananhɔlɛ ngehele'n mɔ bɛ tɩlɩ nɩn asʋ, nán bɛ héle Zufʋ'n mmie-mɔ mɔ bɛ kulo kɛ bɛ sɛcɩ asɔnɩn'n kɛ bɛ́ ngehele dɩɛ'n-mɔ tɩ ato. Kalata nɩn ati 2-3 nɩn anun, Pɔlʋ lɛ man mmelenzua, mmalasua, mgbafɛlɛ, ndalua nʋn nganga mɔ bɛ wɔ asɔnɩn'n-mɔ anun nɩn afʋtu. Ɔ lɛ kacɩ bɛ́ kʋalaa kɛ Nyanmɩan kpɩnlɩn yɔlɩ mɔ ɔ'a nwun bɛ́ nwʋn anwunnvoe ɔ'a man b'a nyan bɛ́ ti'n, nán ɔ wowula bɛ́ anwʋnsɛlɛ maan bɛ yɔ nyɔlɩɛ mgbakpa. Kalata nɩn agualɩɛ nun, Pɔlʋ lɛ kacɩ Titɩ kɛ ɔ fʋ́an bɛ́ mɔ bɛ man mgbacɩmgbacɩɛ ba asɔnɩn nɩn anun'n fi nun fite.
1
Ahɩn ebisa
Titi,
Mɩ́n Pɔlʋ mɔ n dɩ Nyanmɩan akʋa mɔ ɛsɛ n dɩ Zozi Kilisi bɔfʋɛ'n yɛ̂ mɩɩn kɛlɛ kalata ɛhɩ mɩn nwan wɔ́ ɔ. B'a yɩ mɩ́n kɛ n jʋ́ɩn bɛ́ mɔ Nyanmɩan a kpa bɛ́ a yɔ yɩ́ dɩɛ'n maan bɛ nyán dedi, ɛsɛ bɛ nwún ananhɔlɛ'n kpa bɔkɔɔ nán b'a yɔ like mɔ Nyanmɩan kulo. Like mɔ Nyanmɩan kulo'n y'ɔ man bɛ nyan ngʋan m'ɔ le man ayuelɩɛ nɩn anwʋn anyɩndasʋɛ ɔ. Ngʋan m'ɔ le man ayuelɩɛ sɔ'n, Nyanmɩan m'ɔ nni man ato'n lili mʋa falɩ bɔlɩ yɛ́ anɔhʋba asannan nán ɔ'a bɔ mân'n. Mɔ tɛmʋn'n juli'n, ɔ nanndɩ yɩ́ Nʋan Ɛjɔlɛ nɩn asʋ, ɔ'a yɩ́ ngʋan m'ɔ le man ayuelɩɛ'n ɔ'a hele. Ɛhɩka ati, Nyanmɩan m'ɔ tɩ Ngʋandefʋɛ nɩn a fa ɛjɔlɛ sɔ nɩn a wula mɩ́n sa nun ɔ'a man mɩ́n atɩn kɛ m mɔ́ n géle menian'n-mɔ.
Titɩ, wɔ́ mɔ ɛ tɩ mɩ́n wa kpa'n, afɩ a le Zozi Kilisi a li kɛ mɩ́n kʋsʋ m'an le yɩ́ m'an li'n, mɩn 'bisa wɔ́ ahɩn mɩn yɔ wɔ́ ɛcɩan'n mɔ.
Nyanmɩan m'ɔ tɩ Sɩɛ'n ɔ nʋn Zozi Kilisi m'ɔ tɩ yɛ́ Ngʋandefʋɛ'n, bɛ nwún wɔ́ nwʋn anwunnvoe ɛsɛ bɛ mán wɔ́ lʋa cɩ́cɩ wɔ́ nwʋn.
Junman m'ɔ sɛ kɛ Titɩ di wɔ Kɛlɛtɩ mân nɩn anun'n
N yacili wɔ́ Kɛlɛtɩ mân nɩn anun ɛlɔ kɛ ɛ sésie ɛjɔlɛ'n kʋalaa m'ɔ ka'n kpɛ kpɛ kpɛ. Kulo kʋn biala asʋ, sesie mgbain-mɔ ɛbɛlɛ asɔnɩn nɩn asʋ kɛ m gbɩnlɩn n gelelɩ wɔ́'n. Sʋanlan mɔ ɛ 'sie yɩ́ kpain'n, ɔ sɛ kɛ ɔ yɔ́ sʋanlan mɔ bɛ nnyan man yɩ́ nwʋn ɛjɔlɛ ɛtɛ fɩ́ɩ́ bɛ ngan man. Ɔ ja balasua kʋnmgba cein, yɩ́ mma'n-mɔ de Zozi Kilisi bɛ di, bɛ mmɔ man bɛ́ dunman ɛtɛ kɛ bɛ yɔ mgban-mgban ninnge anaan bɛ́ nyɩn nzɔ man sʋanlan. Afɩ asɔnɩn kpain'n, ɔ tɩ sʋanlan m'ɔ di Nyanmɩan junman. Yɩ́ ti, ɔ sɛ kɛ ɔ yɔ́ sʋanlan mɔ bɛ nnyan man yɩ́ nwʋn ɛjɔlɛ ɛtɛ fɩ́ɩ́ bɛ ngan man. Ɔ nni man kɛ ɔ yɔ sʋanlan m'ɔ tu yɩ́ nwʋn, m'ɔ fɛ ɛya, m'ɔ tɩ kɔnʋnmɩnnzan, m'ɔ tɩ kpukpo kpukpo, mɔ yɩ́ nyɩn bʋlʋ esika. Nan ɔ fata kɛ ɔ yɔ sʋanlan m'ɔ sɔ menian nun kanlanman, m'ɔ kulo ye ɛyɔlɛ, m'ɔ le ajʋnlɩn, m'ɔ tɩ sɛsɛ, mɔ ɔ'a fa yɩ́ nwʋn ɔ'a man Nyanmɩan kpa bɔkɔɔ, m'ɔ kʋala yɩ́ nwʋn bɩlɩ, m'ɔ di ananhɔlɛ ɛjɔlɛ'n mɔ b'a hehele yɩ́ nɩn asʋ, nán yɩ́ kʋsʋ ɔ'a hʋala ɔ'a fa ɔ'a wowula ɛhɩnlɩn-mɔ anwʋnsɛlɛ, nán ɔ'a hele bɛ́ mɔ bɛ di ato nzin'n maan bɛ nwun yɩ́ kɛ b'a fʋn.
10 Afɩ, Zufʋ'n-mɔ mɔ b'a fa bɛ́ nwʋn b'a man Zozi'n, bɛ́ nun mmie-mɔ dɔʋn kpa tɩ anzʋsɛlɛfʋɛ, bɛ kan mgban-mgban ɛjɔlɛ ɛsɛ bɛ laka menian. 11 Zufʋ sɔ'n-mɔ, ɔ sɛ kɛ ɛ tótua bɛ́ sʋ. Ɔ sanlɩn kɛ, awulo awulo mɔ nun menian'n-mɔ kʋalaa a fa bɛ́ nwʋn b'a man Zozi'n, Zufʋ sɔ'n-mɔ lɛ kekele bɛ́ ninnge m'ɔ nzɛ nvata man bɛ kpʋnndɛ ndunlunmun esika. 12 Kɛlɛtɩ amma'n-mɔ muonun le bɛ́ kpɔmanfʋɛ kʋn. Bɛ́ kpɔmanfʋɛ sɔ'n nwan:
Kɛlɛtɩ amma, bɛ di ato cɩan daa,
bɛ́ ti anun tɩ ɛtɛ bɛ yɔ bɛ ninnge'n-mɔ kɛ naan,
ɛsɛ bɛ tɩ ɛfʋanfʋɛ bɛ́ kʋ ɛsɛ̂ nɩn ala y'ɔ cian bɛ́ ɔ.
13 Ɛjɔlɛ'n mɔ bɛ́ kpɔmanfʋɛ sɔ'n hanlɩn'n tɩ ananhɔlɛ. Ɛhɩka ati, tu bɛ́ nyunnun kpa, nán bɛ́ dedi nɩn a yɔ fɔ́ʋ́n 14 b'a yaci Zufʋ ɛhʋa'n-mɔ b'a gua, nán ɛsɛ b'a nni man menian mɔ b'a kaci bɛ́ nzin b'a si ananhɔlɛ'n mala dɩɛ'n-mɔ asʋ. 15 Menian mɔ bɛ́ nwʋn a tɩ'n, like fɩ́ɩ́ tɩ man efian mman man bɛ́. Nan bɛ́ mɔ efian a gua bɛ́ nwʋn mɔ bɛ nne man Nyanmɩan bɛ nni man'n, like kʋalaa tɩ efian man bɛ́. Ɔ sanlɩn kɛ bɛ́ ngɛlɛ'n nʋn bɛ́ ajʋnlɩn'n tɩ ɛtɛ. 16 Bɛ kan kɛ bɛ sɩ Nyanmɩan, nan kʋsʋ bɛ́ nyɔlɩɛ'n-mɔ kele kɛ bɛ nzɩ man Nyanmɩan. Bɛ́ nwʋn le ɛkpɔ, bɛ tɩ anzʋsɛlɛfʋɛ yɛ̂ bɛ ngʋala man nyɔlɩɛ kpa baa kʋnmgba cein yɔ.