10
Sisihonga Mo Jiu E Ha'apasulikie
Mwaanie Hari-hunilana
Mo Ola Ni Welumalau
Maeni eesiku maa'i, saeku uri omu ke aamasito'o ka'u aana mo weuwaka nge kire lulu i sulie a Mosis wau i na'o. Maholo kire iisitaa ka'u mwaanie Ijip, ahutada kire mani o'o'o i mamalutana mei uuru a God e ha'atolaa mai huni na'oda, na kire mani liu holosie Aasi Nonoro'a mola aana ae'aeda. Oto aena aana kire lae i sulie a Mosis i mamalutana mei uuru ngeena maholo kire liu holosie aasi, nge kire lado pe'ie a Mosis eena, mala ikie no'one kie lado pe'ie a Kraes aana loto-maa'inge. Ahutada mango, kire mani ngeu-ngeu no'one aana ngaulaa nge a God e niie ada. Na ahutada, kire mani inu-inu no'one mala ikie aana wai nge a God e niie ada. Wai ngeena e maau mei mwaanie hau nge a God e niie huni lae-lae pe'ire, na hau ngeena oto a Kraes maraana, aana ingeie oto ni e ii'o pe'ire huni ha'angaue mauriha'ada. Ta'e ma'alana e tohungei ha'adiana'aa ahutada ka'u urine, toota'i iini aada mola kire to'ohie saena a God, ta'e hungelada a God e tatanga'inie mola mo rae aada i laona hanuesala.
Oto walu ola ienini domana uri nga mo ha'apasunge mola hunikie, mwaanie uri kie talei sae-saehanalie mola mo ola aaela mala kire dau-deu'ine. Oto omu ke rohu mwaanie palolana mo god eero-eero, mala ngaeta mo iini aada e dau-deu'i maholo kire paloa nunune puluke nge a Eron e asuie. Aana Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, Mwala e ii'o i aano huni esuie ngauhe, oto kire si ta'ela'i lo'u huni mao oto mala mo pu'o. Eksodas 32:6 Na ikie, kie ke su'uri mai-mesi oto mala ngaeta mo iini aada kire masi ke'u. A God e ha'aloire na e ro aawalai sinola mwana oolu aada e mae mola i laona ta'a-ta'a hai dinge. 10:8 Sa'a mola a Pol e sapeie mo iini kire mae aani naihi nge Eksodas 32:28 e unue, pe'ie mo iini kire mae aana mei maelaa aaela nge Eksodas 32:35 e unue, oto e hule aana 23,000 mala e unue ngeena. Kie ke su'uri ha'angai-ngeie 10:9 Mala uri kie ko esuie nga taa a God e uure honosikie mwaanie, nge kie ko ha'angai-ngeie a God na kie ko oohongi aaelasie oto eena, aana kie ko lupwe'i deu rarahie huni haata'inie nanamanga ingeie aana tala e ka'a saeto'o aana. Leesie Eksodas 17:7 na Matiu 4:5-7. Kie sai oohongi aaelasie a God no'one maholo kie ko heitohea a God huni lae i sulie mo god eero-eero, aana a God e sai heota'inikie to'ohuu. E sere'inie uri kie ke palo-paloa lo'u nga god aaopa. Leesie Eksodas 34:14 na Sam 78:56-58. Ta'e mala uri kie ko esuie nga taa a God e unue hunie kie ke asuie, nge a God e saeto'o aana kie ke oohongie urine aana saena mola huni ha'adiana'akie mala e haiholota'i huni esuie. Leesie Malakae 3:10. a Aalaha mala ngaeta mo iini aada e ha'angai-ngeie ka'u, nge a God e uusunge'inie mo mwaa huni horo maesire. 10 Na omu ke su'uri upwe-upwesie a God mala ngaeta mo iini aada e upwe-upwesie ka'u, na aena leune nge a God e si uusunge'inie ensel ni horonga i matolada. 11 Walu ola ienini e rau aada huni ha'apasulikie mo iini kie ko meu-meuri ue si'iri aana mo dinge ooreta. Na uusuleni e lae oto huni ha'ananaukie.
12 Aena urinena, maeni eesiku, mala nga iini ko unue uri ko uure ma'uta'a oto, nge ke tohungei lio talana oto mwaanie e ooraha'aa mala mo weuwaka i na'o. 13 Ahutana mo malaahonga nge ko hite-hite aamu ngeena, taungei ola oto e sai hite mola aana ta'ena nga iinoni ni ngeena. Ta'e a God ko deu mola i sulie haiholota'inge ingeie, na e sa'a tohungei toli'aasie ike uri malaahongalamu ke lae liue nga taa o sai uure honosie. Aena urine, maholo malaahongalamu ko lae, nge a God kei haata'inie tala huni'o mwaanie takalonga ngeena, na kei pe'i'o taane hunie o ke uure a'aila'a honosie ooraha'aa.
Mwaanie O Tarakonie
Ngau-maa'inge Pe'ie
Uunu-olanga I Saana Mo Aakalo
14 Aena urinena, maeni eesiku maa'i, omu ke kineta'ini'omu mwaanie palolana mo god eero-eero. 15 No ko ere pe'i'omu oto mala no ko ere hunie mo iini e saenanau ni ie. I'omu maraamiu omu ke si leie nga taa no ko unue ie. 16 Kao-kao nge kie ko inu-inu waen aana i laona ngau-maa'inge na kie ko paa-paalahea God haahie, maholo kie ko inu aana kao-kao ngeena, kie ko meni ado oto aana apune a Kraes. Na mei ngeulaa nge kie ko nisie, aana maholo kie ko ngeue, kie ko meni ado oto aana sapena Kraes ni ngeena. 17 Aena aana e ta'a-ta'a ho ngeulaa mola, nge ma'alana kie ke hunge lo'u uri taa, ta'e kie ne'ie e ta'a-ta'a mei sape mola ni ngeena, aena aana kie ko meni ngeue mola e ta'a-ta'a mei ngeulaa ngeena.
18 Omu ke lo'onga'i ke'u i sulie mwala ni Israel. Mo iini nge kire ko ngeue nga taa nge niilana e lae hunie a God, kire ko meni ado oto aana uunu-olanga ngeena pe'ie a God eena. 19 ?Oto e ue? ?Uri no ko unue uri uuraa'inge mei ola e tohungei roro'a? ?Na uri mo nunui ola ngeena ni oto mo tohungei ola? 20 !Ha'ike! Maholo mo pu'o kire ko uunu ola, nga taa nge kire ko uunue ngeena, kire ko uunue oto mola i saana mo li'oa aaela. Kire ka'a uunue ike i saana a God. Oto nou ka'a saeto'o aana ike uri omu ke ado aana nga mei ola pe'ie mo li'oa aaela. 21 Omu sa'a inu ike aana kao-kao a Aalaha na omu sa'a inu ike no'one aana kao-kao mo li'oa aaela. Omu sa'a ngau ike no'one pe'ie a Aalaha na omu sa'a ngau ike no'one pe'ie mo li'oa aaela. 22 Mala uri omu kei ngeu pe'ie mo li'oa aaela urine, omu ko da mola uri a God ke heota'ini'omu ni ngeena. ?Uri omu sai uure a'aila'a mola honosie ha'aloinge nge a God kei ha'aloi'omu aana?
Kie Ke Lo'o-lo'onga'inie No'one
Ngaeta Mwala, Na Mwaanie Kie
Asuie Malaahonga Hunire
23 Ngaeta mwala ko unu-unue uuri, “Nga mei ola e ka'a aapu ike hunieu.” Ta'e no ko unue uri ngaeta mo ola kire sa'a da ike nga mei ola diana. Na ngaeta mo ola kire sa'a pe'ie ike mo iinoni. 24 Oto e ka'a diana ike uri hunie kie ke lo'o-lo'onga'inikie mola maraaka, ta'e uri kie ke lo'o-lo'onga'inie nga taa nge e diana huni pe'ie ngaeta mwala.
25 Oto aapa hatarie dolosinge i'omu ngeena, e ka'a aapu ike na omu sai ngeue mola ta'ena nga mei ngeulaa omu ko lio oodoie i laona uusi'e. Na mo taungei ola urine omu ke su'uri aapwasu ni dolosie lo'u uri kire uunu'i i saana mo li'oa aaela wa ha'ike. 26 Aana oto mala mo Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, Walumalau ienini oto pe'ie walu ola i lalo aana, mo ola a Aalaha hali'ite. Sam 24:1
27 Na lo'u, mala uri nga iinoni ni pu'o ko haarai'omu huni lai ngeu pe'ie, na uri omu ko mwa'e-mwa'e ni lae, oto nga taa ko niie amiu, omu ke hele aana mola na omu ke su'uri dolosi lo'u i sulie. 28 Ta'e mala uri nga iini ko unue huni'omu uuri, “Mo ngeulaa kire uunu'i i saana mo god eero-eero ni ngeena,” nge omu ke su'uri ngeue mo ngeulaa ngeena, mwaanie omu waelie mei ne'isaenga iinoni nge e unue leune huni'omu. 29 Oto ma'alana uri omu ko lo'onga'inie nga mei ola e ka'a aaela ike aana omu kei ngaa mo ngeulaa ngeena, ta'e omu ke kineta'inie hiinge iinoni ngeena nge e unue leune huni'omu.
Ta'e ohe nga iini eemiu kei unue uuri, “!Ha'ike eena! ?Uri nou sa'a asuie ike nga taa e kohi mola hunieu, aena aana mwane aaopa e unue uri e aaela? 30 Nou paalahea God haahie mo ngeulaa ngeena. ?Oto e ue nge ngaeta iini ko si maaleledieu haahie mei ola nou paalahea oto a God haahie?”
31 Ta'e e uuri mola, ma'alana omu ko ngeu wa omu ko inu wa omu ko esuie lo'u ta'ena nga mei ola, ta'e omu ke asui'i mola huni ha'amanikulu'aa a God. 32 Na omu ke su'uri ha'atataroa ngaeta mo iini, ma'alana mo Jiu, wa mo iini nge ikire mo Jiu ha'ike, wa mo iini aana soihaada'inge a God. 33 Na omu ke lae i sulie tolahaku, aana no ko sare pe'ie ahutana mwala aana ahutana walu ola no ko esui'i, aena aana nou ka'a lo'onga'inieu ike maraaku, ta'e no ko lo'onga'inie no'one ngaeta mo iini hunie ne ke pe'ire hunie a God ke ha'a-uurire.

10:8 10:8 Sa'a mola a Pol e sapeie mo iini kire mae aani naihi nge Eksodas 32:28 e unue, pe'ie mo iini kire mae aana mei maelaa aaela nge Eksodas 32:35 e unue, oto e hule aana 23,000 mala e unue ngeena.

10:9 10:9 Mala uri kie ko esuie nga taa a God e uure honosikie mwaanie, nge kie ko ha'angai-ngeie a God na kie ko oohongi aaelasie oto eena, aana kie ko lupwe'i deu rarahie huni haata'inie nanamanga ingeie aana tala e ka'a saeto'o aana. Leesie Eksodas 17:7 na Matiu 4:5-7. Kie sai oohongi aaelasie a God no'one maholo kie ko heitohea a God huni lae i sulie mo god eero-eero, aana a God e sai heota'inikie to'ohuu. E sere'inie uri kie ke palo-paloa lo'u nga god aaopa. Leesie Eksodas 34:14 na Sam 78:56-58. Ta'e mala uri kie ko esuie nga taa a God e unue hunie kie ke asuie, nge a God e saeto'o aana kie ke oohongie urine aana saena mola huni ha'adiana'akie mala e haiholota'i huni esuie. Leesie Malakae 3:10.