4
A Satan E Malaahongana A Jisas
MAK 1:12-13; LUK 4:1-13
Oto Li'oa Maa'i a God e na'ona lo'u a Jisas huni lae i laona hanuesala hunie a Satan kei malaahongana. A Jisas e ii'o i laona hanuesala hunie hai aawalai hei dinge na hai aawalai hei rodo, na e ka'a hikana nga mei ngeulaa aana maholona, oto ko hiolo. Oto a Satan e lae mai saana na ko te'uri hunie, “Mala o ko ne'ie Kalena God to'ohuu, o ke unue mo heu ngeena ke ne'i bred.”
Ta'e a Jisas e aalamie ko te'uri, “Mo Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, Iinoni e sa'a mauri ike mola aani bred hahaiteli, ta'e walana a God ha'alaa ko meuri aana.” Diutronomi 8:3
Oto a Satan ko he'i toolea lo'u a Jisas i Jerusalem, na ko lai ha'a-uuresie oto ta'au i lengine ho susumaa aana Nume Maa'i Peine, ko si te'uri lo'u hunie, “Mala o ko ne'ie Kalena God to'ohuu, o ke toli'aasi'o uure i lengi i leu hunie o ke teke hao i aano. Aana mo Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, A God kei uusunge'inie mo ensel ingeie hunie kire ke tala'ahua'o aana nimada, mwaanie ae'aemu e hite aana nga ho heu.” Sam 91:11-12
Oto a Jisas ko aalamie a Satan uuri, “Ta'e mo Uusu-uusu Maa'i e unue no'one uuri, Omu ke su'uri oohongie a God Aalaha i'omu.” Diutronomi 6:16
Oto a Satan ko he'i toolea lo'u a Jisas hunie toloi henue e lai lengi liutaa, na ko haata'inie aana ahutana mo henue paine aana walumalau ie, na oto ta'ena nga ola manikulu'e aani. Na a Satan ko te'uri hunie a Jisas, “Mala uri o kei pouruuru ni ha'ama'unge aaku na o kei palo-paloau, nge ne kei niie ahutana mo ola ienini namue.”
10 Oto a Jisas ko aalamie lo'u uuri, “Tahi mwaanieu Satan aana mo Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, Omu ke palo-paloa mola ta'e a God Aalaha i'omu, na omu ke asu mola nana ta'e ingeie hali'ite.” Diutronomi 6:13
11 Oto aana maholona a Satan e lae mwaanie a Jisas, na mo ensel ko si lae oto mai saana huni pe'ie.
A Jisas E Aehota
Ha'a-ha'a-uusulie Mwala
MAK 1:14-15; LUK 4:14-15
12 Maholo a Jisas e rongoa uri a Jon ingeie i laona nume ni ho'o, oto ko lae oto hunie po'o ni henue i Kalili. 13 Aana maholona a Jisas e lai liu i Nasaret, oto e lai ii'o aana huilume i Kapaneam kara'inie Aasi I Kalili aana po'o ni henue e ro komu ni Jiu, a Sebulun na a Naptali. 14 A Jisas e lai ii'o i leune huni ha'a-oaie nga taa nge a Propet Aesaea e unue uuri, 15-16  Raa-raa e raa haahire mo iini aana po'o ni henue a Sebulun na a Naptali, na mo iini po'o i eesi aana wai i Jodan, na mo Aapoloa Aaopa aana po'o ni henue i Kalili. Mwala ngeena kire ii'o ka'u i laona rodohono na i mamalutana maenga, ta'e maholo ie, kire ko si leesie matapwanga paine. Aesaea 9:1-2
17 Uure aana maholona a Jisas e lai ii'o i Kapaneam, na ko aehota lae-laeliwala uuri, “Omu ke aali'u mwaanie mo ooraha'aanga i'omu aena aana Aalahanga a God ko kara'ini oto mai.”
A Jisas E Soie
Hai Mwane Wee-Weesi
MAK 1:16-20; LUK 5:1-11
18 Maholo a Jisas e lae-lae i reune Aasi I Kalili na ko leesie e ro mwane wee-weesi, kirerue ko weesi aana hu'o. Ngaeta mwane oto a Saemon nge ruana nga sata ingeie a Pita, na a Andru, aasine. 19 Oto a Jisas ko te'uri hunirerue, “More ke lae mai, na more ke lulu i sulieu hunie ne ke ha'asai'omore'i aana tolahai weesinganga hunie mo iinoni.” 20 Oto e ro mwaasine ngeena ko tolana toli'aasie oto mo hu'o ikirerue, na kirerue ko lulu i sulie oto a Jisas.
21 Oto maholo ko ada lo'u hao, na ko he'i leesie lo'u ngaeta ro mwaasine, a Jemes na Jon e ro kalena Sebedi. E ro mwaasine ngeena pe'ie aamadarue ikiraelu i laona iiola, kire ko seumaana hu'o ikiraelu. Oto a Jisas ko soie lo'u e ro mwaasine ngeena hunie kirerue ke lulu i sulie no'one. 22 Oto lo'u mola aana maholona, e ro mwaasine ngeena kirerue ko toli'aasie oto aamadarue i laona iiola, na kirerue ko lulu i sulie oto a Jisas.
Mwala Hunge Kire Aehota
Lae I Sulie A Jisas
LUK 6:17-19
23 A Jisas e lae-lae kalie ahutana mo henue aana po'o ni henue i Kalili, pe'i ha'a-uusulinge i laona mo nume ni palo-palo mo Jiu, na pe'i taroha'inilana Tataroha Diana i sulie Aalahanga a God. Na e ha'a-uurie no'one ahutana mwala nge kire to'o aana ta'ena nga maelaa hai aaopa'i. 24 Oto tataroha aana a Jisas e taro oto i sulie ahutana mo henue aana po'o ni henue i Siria. Oto mwala ko toolea oto mai mwala hunge pe'ie mo maelaa hai aaopa'i i saana a Jisas, mo iini sapesalunge e paine aana sapeda, na mo iini mo li'oa aaela nge aada, na mo iini kire ko kokoko'a, na ngaeta mo iini sapeda e mae mango oto. Ta'e a Jisas e ha'a-uurire mango. 25 Na aana maholona mwala hunge ko si lae mai huni lae i sulie a Jisas, uure mwaanie i Jerusalem na mo po'o ni henue i Kalili na i Dekapolis na i Jiudia na aapa po'o ta'au aana wai i Jodan.