3
A Jon Loto Maa'i
E Laeliwala I Henuesala
MAK 1:1-8; LUK 3:1-18; JON 1:19-28
Oto aana maholona, a Jon Loto Maa'i e lae mai i laona hanuesala aana po'o ni henue i Jiudia, na ko aehota lae-laeliwala oto uuri, “Omu ke aali'u to'ohuu mwaanie ooraha'aa aena aana Aalahanga a God ko kara'ini oto mai.” A Jon ingeie oto mwane nge a Propet Aesaea e ere-ere rarangana uuri, Nga iini ko soi-soi peine i laona hanuesala uuri, “Omu ke dau aakau aana tala loosie laenga mai a Aalaha, na omu ke ha'a-oodohie tala ni lae ingeie.” Aesaea 40:3
A Jon e ho'o-ho'osie mola to'oni aaela kire asuie aana iihune kamel, na e ho'osie haahie danumana roroto'oni aani te'e-te'ei puluke. 3:4 A Propet Elaeja e sai ho'osie mo to'oni aaela urine oto i na'o. Leesie 2 Kings 1:8. Na ngaulaa ingeie oto mo oru na mo ngingidue. Na mwala oto hunge kire uure oto i Jerusalem, na mwaanie ta'ena nga leu lo'u aana po'o ni henue i Jiudia, na oto ahutana mo henue kali-kelie wai peine i Jodan, na kire ko meni lai loo-loko i saana. Mwala ngeena kire ko ha'ahoue oto mo ooraha'aa ikire, oto a Jon ko si loto maa'i aada i laona wai peine i Jodan.
Mwala hunge aana mo Parise na aana mo Sadiusi, ikire no'one kire lae mai saana hunie ke loto maa'i aada. Ta'e maholo a Jon e leesie urine, e si te'uri hunire, “!I'omu oto mo mwaa ala-ala! ?Omu ko lo'o-lo'onga'i uri mala omu ko loto maa'i ha'alaa, omu ko tehisie saewasunge a God nge kei lae maine? !E aasa! Ta'e omu ke hungu eeni hue-huei ola diana i laona mau-meuringe i'omu huni haata'inie uri omu oonisae to'ohuu oto mwaanie ahutana mo ooraha'aanga i'omu. Na mwaanie omu lo'o-lo'onga'inie uri omu kei tehisie saewasunge a God, aena aana omu hute aana komu a Ebraham. Leune e sa'a pe'i'omu ike aana no ko unue huni'omu uri a God e sai hu'isie mola mo heu ienini hunie kire ke ne'i iinoni haalu hunie komu a Ebraham. 10 Aana a God e urihana mwane e ne'i aakau oto aana hakesi i ae'aena mo ei, na mo ei nge kire ka'a hungu ike aani hue-huei ei diana, kei tohu aasi'i na aasileni kei lae i laona dunge.
11 “Ineu no ko loto maa'i eemiu aani wei huni haata'inie uri omu oonisae oto mwaanie mo ooraha'aanga i'omu. Ta'e iini nge kei lae mai puriku, ingeie e paine lo'u liutaa aaku, hule aana ineu na nou ka'a diana malisine ne ke asu mala koni-konihe huni luhesie ho'ohaahi'ae ingeie. Ingeie ke si loto maa'i aana ngaeta mwala aana Li'oa Maa'i, na ngaeta mwala kei lotohire aana dunge ni ha'amotaahinge. 12 Ingeie ni e to'o aana nanamanga huni leie ahutana iinoni. Aana e urihana iinoni nge ko ta'aasie mo hule-hulei kooni mwaanie mo tohungei ola. Oto ko si ne'i konie mo tohungei ola i lengine haa i laona nume ni duru ingeie. Ta'e mo hule-hulei ola aaela ngeena, nge kei uunu'i aana dunge nge e sa'a mwa'a lo'u.”
A Jon E Loto Maa'i Aana A Jisas
MAK 1:9-11; LUK 3:21-22
13 Aana maholona a Jisas e uure i Kalili ko lae hunie i Jodan uri hunie a Jon ke loto maa'i aana. 14 Ta'e a Jon ko sare uure honosie leune, oto ko te'uri, “E malisine uri i'oe ni o ke loto maa'i eeku. ?Ta'e e ue o ko si unue mola uri ineu ne ke loto maa'i eemu?”
15 Oto a Jisas ko aalamie a Jon uuri, “Toli'aasie ke rau oto urine, hunie kure ke dau i sulie nga taa a God e saeto'o aana.” Oto aena aana a Jisas e ere urine, a Jon e si loto maa'i aana a Jisas.
16 Maholo a Jon e loto maa'i mango aana a Jisas, a Jisas e si lae poi uure i reune wai, na i Lengi ko taha oto, na ko leesie oto Li'oa a God ko siho mai mala hiroikuu, na ko lae mai oo'a oto i lengine a Jisas. 17 Na aana maholona no'one mei wala e uure mai ta'au i Lengi ko te'uri, “Hahu'ana kaleku ni ienini, na nou tohungei manata diana hunie, na no ko ilenimwa'e oto liutaa haahie.”

3:4 3:4 A Propet Elaeja e sai ho'osie mo to'oni aaela urine oto i na'o. Leesie 2 Kings 1:8.