3
Ikie Mo Kalena God
!Leesie ka'u! Aamaka i Lengi e tohungei manata diana paine hunikie mo iini kie ko lulu i sulie a Jisas. Manata-diananga ingeie hunikie e paine liutaa, ka'u hule aana e haara'inikie oto aana maeni kalena, na e ka'a satai ola mwaakule mola, ta'e ikie mo kalena oto to'ohuu. Na aena aana mwala aana walumalau kire ka'a manata'inie ike a God, nge kire ka'a manata'inikie no'one. Iau maeni malahuku, kie ne'i mwela oto a God, na kie ka'a saie ue uri a God kei oolisikie lo'u uri taa ta'au i Lengi. Ta'e kie saie taane oto uri maholo a Kraes kei ooli lo'u mei, kie kei hei-oolisi mala ingeie, aana kie kei leesie tohungana manikuluha'ana. Na ahutaka nge kie ko lio-lio pe'ie maa'oohinge loosie maholo ngeena, kie ko kineta'inikie hunie kie ke ii'o rere'a oto mala a Kraes e rere'a.
Ta'e-ta'ena nga ooraha'aa ko waelie mo ha'atolanga a God, oto mo iini kire ko ooraha'aa kire ko heukama honosie a God eena. Omu manata'inie oto uri a Kraes e lae mai huni ta'aasie ooraha'aa, na uri ingeie maraana nga mei ooraha'aanga ha'ike aana. Oto nga iini ko ii'o i lalo aana a Kraes, e sa'a oora-ooraha'aa ike. Aana ta'ena nga iini nge ko talei lae pe'i ooraha'aa mola, e ka'a tohungei leesie ike a Kraes wa ke manata'inie.
Maeni mwela ineu, su'uri toli'aasie nga iini ke ha'atakalo'omu. Aana iini nge helelana e lae oto i sulie oodota'inge, iini urine e oodota'i oto, mala ka'u oto a Kraes e oodota'i. Ta'e iini nge ko oora-ooraha'aa oto mola, iini a Pwelu Eero-eero eena, aena aana a Pwelu Eero-eero ingeie e uure ni ooraha'aala oto mai aehotalana. Na Kalena God e lae oto mai huni oho aasie mola mo esunge a Pwelu Eero-eero ngeena. A tei nge e ne'ie oto kalena God, e ka'a oora-ooraha'aa ike, aena aana mei epu a God oto i lalo aana. Na aena aana a God oto aamana, e aasa hunie kei ooraha'aa lo'u. 10 Oto i leune kie sai lio saie uri a tei nge e ne'i kalena God, na a tei e ne'i kalena a Pwelu Eero-eero. Aana ta'ena nga iini nge helelana e ka'a oodota'i, wa ke manata diana hunie aasine, ingeie nga kalena God ha'ike.
Kie Ke Manata Diana Hunikie Hailiu To'ohuu Aana Saeka
11 Uure oto mai aana maholo omu aehota hiiwalaimoli, omu rongoa oto tarau uri kie ke manata diana hunikie hailiu. 12 Kie ke su'uri urihana a Kein wau i na'o, aana ingeie iini a Pwelu Eero-eero mola, na e horo maesie oto aasine, a Ebol. ?Aena e ue ka'u nge a Kein e horo'ie aasine urine? E horo'ie aena aana a Ebol e oodota'i, na ii'onga diana ingeie e haata'inie uri ii'olana a Kein e ka'a oodo. 13 Oto omu ke su'uri pangata'i, maeni eesiku, mala uri walumalau ko ngiduupu huni'omu.
14 Kie manata'inie oto uri kie tahisie nanamanga aana maenga na uri kie to'o aana oto maurihe. Kie manata'inie leune aena aana kie manata diana hunie mo eesike. Ta'e iini nge manata-diananga ha'ike aana, iini urine e ii'o susu ue i mamalutana maenga. 15 Ta'ena iini nge ko ngiduupu hunie aasine, ingeie oto iinoni horo-horo, na omu saie oto uri iini urine e ka'a to'o aana ike maurihe huu i lalo aana.
16 Na kie ko si lio saie tohungana manata-diananga aena aana a Kraes e toli'aasie mangona i tehula'aka. Oto ikie no'one kie ke mwa'e-mwa'e ni mae huni pe'ie mo eesike. 17 Lo'onga'i ke'u i sulie iini e to'o aana taane nga mo ola, na ko lee-leesie aasine ko si'oha'a ta'e hule aana e ka'a sare aamasie. ?Uri iinoni urine ko haata'inie taane manata-diananga a God? !Ha'ike oto oo'oo!
18 Maeni mwela ineu, kie ke su'uri mana-manata diana mola aani wawa wa aani wala, ta'e manata-diananga to'ohuu nge ko haata'i aana nga taa kie ko esuie. 19 Mala uri kie ko manata diana hunikie hailiu urine, nge kie ko saie oto uri kie ii'o aana tala to'ohuu, na kie sa'a ma'u ike huni lae mai i saana God. 20 Ta'e ma'alana ohe kie ko me'u-me'u ue, kie ke su'uri me'u-me'u lo'u, aena aana a God e saie walu ola i sulikie, na aamasinge ingeie e paine lo'u liutaa aana mo hiinge aana saeka.
21 Oto maeni malahuku, mala uri kie saie uri manataka e taha mola mwaanie roro'anga, nge kie sa'a ma'ute'inie ike laenga mai pe'ie nga mei ne'isaenga huni sukaa aana a God. 22 Na a God kei niie mola nga taa kie ko sukaa aana, aena aana kie ko tola i sulie mo ha'atolanga ingeie, na kie ko esuie mo ola e saeto'o aani. 23 Na mei ha'atolanga ingeie ni otona, uri hunie kie ke hiiwalaimoli aana Kalena, a Jisas Kraes, na hunie kie ke manata diana hunikie hailiu, mala e unue oto hunikie. 24 Mo iini ko tola i sulie mo ha'atolanga ingeie, nge kire ii'o oto i lalo aana, na ingeie oto i lalo aada. Na Li'oa Maa'i nge a God e niie hunikie ko haata'inie aaka uri ko ii'o to'ohuu oto pe'ikie.