2
Maeni mwela ineu, no ko uusue oto urine huni'omu uri hunie omu ke su'uri ooraha'aa. Ta'e mala uri nga iini ko ooraha'aa, kie to'o aana taane iini huni pe'ikie aani erenga oolitaka pe'ie a Mama'a. Na ingeie oto a Jisas Kraes, iini e oodota'i ta'ingelu. Aana ingeie oto e ne'i uunu-olanga i saana Mama'a, nge e sai ha'a-oodohie mo ooraha'aa ikie. Na e ka'a ike ta'e mo ooraha'aa ikie hahaiteli, ta'e ahutana mo ooraha'aa mo iinoni aana walumalau oto no'one.
Kie ke si saie uri kie manata'inie a God, mala uri kie ko tola i sulie mo ha'atolanga ingeie. Aana nga iini ko unue uri e manata'inie a God, ta'e e ka'a tola i sulie mo ha'atolanga ingeie, iini urine ingeie iinoni eero-eero mola na walaimolinge ha'ike aana. Ta'e iinoni nge ko tola i sulie walana a God, ingeie oto iini nge ko tohungei manata diana hunie a God to'ohuu. Aana urine nge kie ke si manata'inie uri ikie mo iinoni ingeie to'ohuu. Aana nga iini ko unue uri ingeie oto iinoni a God, nge ke ii'o oodota'i oto mala a Jisas Kraes e o'o'o ka'u.
Kie Ke Manata Diana Hunikie Hailiu, Aana Ha'atolanga Haalu A Kraes Ni Otona
Maeni eesiku, mei ha'atolanga nge no ko uusue huni'omu ie, e ka'a mei ola haalu ike. Mei ha'atolanga lalahu'e omu to'o aana taane oto uure mai maholo omu aehota hiiwalaimoli, na mei ha'a-uusulinge omu rongoa taane oto. Ta'e nga taa no ko uusue huni'omu ienini mei ha'atolanga haalu, ma'alana omu rongoa taane oto i na'o, aana kie si leesie tohungei ne'isaenga aana manata-diananga maholo kie leesie tolahana a Jisas. Na mwala kire sai leesie tohungei ne'isaenga aana no'one aamiu, aana rodohono ko suu oto, na tohungei raa-raa aana ha'a-uusulinge ingeie ko raa tahairaa oto ie i manatamiu. Ta'ena nga iini ko unue uri ingeie i laona raa-raa, ta'e ko ngiduupu mola hunie aasine aana hiiwalaimolinge, nge ingeie mola ue i laona rodohono hule oto molana. 10 Ta'ena nga iini nge ko manata diana hunie aasine i lalo aana Kraes, nge ingeie e ii'o i laona raa-raa na nga ta'a-ta'a mei ola huni ha'atataroa mwala mwaanie hiiwalaimolinge ha'ike lo'u aana. 11 Ta'e iini nge ko ngiduupu hunie aasine, ingeie e ii'o ue i laona rodohono, na ko lae-lae mola i laona rodohono, na e ka'a saie ike leu ko lae takoie, aena aana rodohono e ha'a-ulue oto maana.
12 No ko uusu-uusu huni'omu, maeni mwela ineu, i sulie a Mama'a e sae'aasie oto mo ooraha'aanga i'omu i tehula'ana a Jisas Kraes.
13 No ko uusu-uusu huni'omu maeni rato ineu, aena aana omu saie oto iini e uure oto mai aehotalana.
No ko uusu-uusu huni'omu maeni saanau ineu, aena aana omu a'aila'asie iini tata'ala.
14 No ko uusu-uusu huni'omu maeni mwela ineu, aena aana omu saie oto a Mama'a.
No ko uusu-uusu huni'omu maeni rato ineu, aena aana omu saie oto iini e uure oto mai aehotalana.
No ko uusu-uusu huni'omu maeni saanau ineu, aena aana i'omu oto mo iini a'aila'a, na aena aana walana God e ii'o i lalo aamiu, na aena aana omu a'aila'asie iini tata'ala.
15 Omu ke su'uri manata diana hunie walumalau, wa nga mei ola lo'u aana walumalau. Mala uri omu ko manata diana hunie walumalau, nge omu ka'a manata diana ike hunie a Mama'a. 16 Aana mo tolahai ola aana walumalau ie mala saehanalilana mo ola sape ko heri huni'i, na saehanalinge aani leesilana mo ola, na tooha'inilaka haahie mo ola kie asui'i wa kie to'o aani, nga ta'a-ta'a mei ola aana walu ola ienini e ka'a uure ike mai mwaanie a Mama'a, ta'e kire mani uure mola mai mwaanie walumalau. 17 Walumalau na ahutana walu ola i laona nge mwala ko sae-saeto'o aani, kire kei meni ei'aa mola, ta'e iini ko tola i sulie saena God nge kei ii'o huu.
Mwaanie O Toli'aasie
Maelonga A Kraes E Eero'o
18 Maeni mwela ineu, mo dinge ooreta i na'ona a Kraes kei ooli lo'u mei oto ienini. Omu rongoa oto i na'o uri maelonga a Kraes kei lae mai. Oto ie mo maelonga hunge a Kraes ko haata'i oto, na aena urinena kie si saie uri ha'amangolana walumalau e kara'ini oto. 19 Mwala ngeena kire ka'a hiiwalaimoli ike mala ikie, na ikire nga mo tohungei iinoni ikie ha'ike. Kire au'esu tararuru taane pe'ikie, ta'e kire oopa oto mwaanikie. Ikire nga mwala ha'ike lo'u aaka. Mala uri kire ke ne'ie nga mwala aaka, ha'alaa kire ii'o oto pe'ikie tara'asi. Ta'e aana kire oopa oto mwaanikie urine, e haata'inie oto uri nga ta'a-ta'a iini aada e ka'a ne'ie lo'u iinoni a Kraes mala ikie.
20 Ta'e i'omu, a Kraes e niie oto Li'oa Maa'i ingeie huni'omu, na omu meni saie oto walaimolinge. 21 Nou ka'a uusu-uusu ike huni'omu i sulie omu ka'a saie ike walaimolinge. Nou saie uri omu saie taane walaimolinge. Ta'e no ko uusu-uusu mola huni pe'i'omu hunie omu ke lio saie mo ha'a-uusulinge eero-eero, aana nga mei eeronga e ka'a uure ike mwaanie walaimolinge. 22 ?Oto kira tei ke'u mo iini kire sai eero liutaa? Ikire oto mo iini nge kire ko taateinge'inie uri a Jisas oto a Kraes, a Ha'a-uuritaka nge a God e haiholota'inie ka'u huni uusunge'inie mai. Iinoni urine nge ingeie maelonga a Kraes, aana ko meni leledie oto a Mama'a na a Kalena. 23 Aana iini ko leledie a Kale, nge ko leledie no'one a Mama'a. Ta'e iini e saeto'o aana a Kale, nge a Mama'a e ii'o no'one pe'ie.
24 Omu ke kineta'inie saemiu hunie nga taa nge omu rongoa oto uure mai aehotalana ke ii'o susu oto aamiu. Aana mala uri omu ke hiiwalaimoli tara'asi, ha'alaa omu ko ii'o susu pe'ie a Kale na a Mama'a. 25 Aana a Kale e haiholota'i huni niie maurihe huu hunikie.
26 No ko uusue mo wala ienini huni'omu huni ha'apasuli'omu mwaanie mo iini nge kire ko sare ha'atakalo'omu. 27 Ta'e i'omu, nou saie uri omu sa'a rongo ike hunire aana a Kraes e ne'ie Li'oa Maa'i oto i lalo aamiu. Na aena aana ko ii'o tara'asi i lalo aamiu, omu ka'a saeto'o aana ike lo'u nga iini hunie ke ha'a-uusuli'omu, aana Li'oa Maa'i ko ha'a-uusuli'omu oto aana ahutana walu ola, na nga taa ko ha'a-uusuli'omu aana, e to'ohuu na nga eeronga ha'ike. Oto omu ke ii'o susu i lalo aana a Kraes mala a Li'oa Maa'i e ha'a-uusuli'omu.
28 Iau, maeni mwela ineu, omu ke ii'o susu oto i lalo aana a Kraes, uri hunie maholo kei ooli mei, kie ke su'uri me'u na kie ke su'uri masa i maana. 29 Omu saie oto uri a Kraes ingeie e oodota'i. Oto e malisine uri omu ke saie lo'u uri ahutana mo kalena God, helelada e oodota'i no'one.