Eetana Nga Uusu-uusu A
Jon
?A tei ni e uusue uusu-uusu ienini?
Uusu-uusu ienini e ka'a unue ike uri a tei ni e uusue, ta'e mo rato aana soihaada'inge oto wau i na'o kire unue uri a Jon Hurula'aa ni e uusue puke ie maholo e repo oto, ola mala siwe aawalai helisi i purine hutelana a Jisas (90 A.D.). A Jon Hurula'aa ingeie kalena Sepedi na aasine a Jemes nge a Herod Inemauri e horo maesie. A Jon e uusue no'one Tataroha Diana a Jon, na Ruana na Oolune nga Uusu-uusu a Jon, na puke Haata'inge. Maholo a Jon Hurula'aa e repo, ingeie nge na'ohai mwane haahie soihaada'inge wau aana huilume i Epesas.
?E uusue uusu-uusu ienini hunie kira tei?
Uusu-uusu ienini e ka'a unue ike uri ko lae hunie a tei, ta'e mo rato oto i na'o kire unue no'one uri e lae hunie kira hiiwalaimoli aana Jisas aana mo po'o ni henue kara'inie huilume i Epesas.
?Nga taa e rau-reu maholo e uusue uusu-uusu ienini?
Ngaeta mo ha'a-uusuli eero-eero kire aehota huni ha'a-uusulie mwala uri walu ola nge kire to'o aana mei sape, kire mani aaela. Na kire ko ha'a-uusuli lo'u uri mo ola nge kire ka'a to'o aana ike mei sape mala mo ensel na mo li'oa, ta'e ikire mola ni kire diana. Aena ne'isaenga takalo ngeena, mo ha'a-uusuli eero-eero kire unue uri a Jisas ingeie Kalena God taane, ta'e e ka'a ne'i iinoni ike to'ohuu pe'ie mei sape mala sapeka. Kire ko ha'atakaloa mwala lo'u uri lulu i sulilana a Jisas e sa'a tohungei pe'ie ike iinoni huni helesie maurihe huu, ta'e iinoni e sai helesie maurihe huu mola aena aana e to'o aana saenanaunge mumuni mala saenanaunge mo ha'a-uusuli eero-eero. Oto aena aana kire ko unue uri saenanaunge mola ni e roro'a, kire unue no'one uri nga taa o ko esuie pe'ie sapemu e ka'a hi'e ike. Oto kire ko ha'atakaloa mwala mwaanie tala oodo na manata-diananga hunie ta'ena nga iini.
?E uusue uusu-uusu ienini huni taa?
A Jon Hurula'aa e to'o aana e ro mei eehu'i ne'isaenga aana maholo e uusue uusu-uusu ienini. Eetana uri huni ha'asusue kira hiiwalaimoli aana ii'onga ikire tararuru pe'ie a Jisas Kraes. Ruana nga mei ne'isaenga uri huni ha'apasulire mwaanie mo ha'a-uusulinge eero-eero nge ko aehota ngeena, aena aana e ka'a to'ohuu na e sai waelie ii'o-rurunge aana soihaada'inge. Oto huni uure honosie ha'a-uusulinge urine, a Jon Hurula'aa e haata'i diana aana uri a Jisas Kraes e ne'i iinoni to'ohuu pe'ie mei sape. E he'i ha'a-uusulire lo'u uri mo iini ko hiiwalaimoli aana a Jisas to'ohuu, kire ke manata diana no'one hunire hailiu.
?Nga taa ni mo pweu ni wala i laona uusu-uusu ienini?
sai-olanga, hiiwalaimolinge, manata-diananga, raa-raa, mo mwela, ii'o-rurunge, Mama'a, Kale
?Nga taa ni ngaeta mo eehu'i tatala i laona uusu-uusu ienini?
1 Jon 1:8-10, 1 Jon 3:1-2, 1 Jon 4:16-18
?Nga taa ni mo eehu'i ne'isaenga i laona uusu-uusu ienini?
A Jon ko ere ha'awalaimoli'aa uri a Kraes e ne'i iinoni to'ohuu.
(1:1-4)
Tolaha ni raa-raa e ka'a pwaidora ike pe'ie mo tolaha tata'ala aana rodohono.
(1:5—2:29)
Tolahaka ko haata'inie uri ikie mo kalena God wa mo kalena a Satan.
(3:1-24)
Kie ke oohongie mo li'oa uri kire uure mwaanie a God to'ohuu wa ha'ike.
(4:1-6)
A God oto aahu'ine manata-diananga.
(4:7-21)
O ko manata diana hunie a God to'ohuu, nge o ke manata diana no'one hunie mo kalena.
(5:1-21)
1
A Jon Ko Ha'awalaimoli'aa
Uri A Kraes
E Ne'i Iinoni To'ohuu
Ie melu ko uusue uusu-uusu huni'omu i sulie tohungei iinoni e uure oto mai aehotalana, nge ingeie mei Wala ni Meurihe. Melu ko uusue oto mala melu rongoa aana aalingameelu, na melu leesie aana maameelu. Melu to'omaaie, na melu hele aana oto aana ki'imeelu. Maurihe Huu nge melu ko ha'arongo'omu aana ie, e ii'o oto wau i na'o pe'ie a Mama'a. Oto haata'inilana e lae huni'emeelu na melu leesie, na melu saie uri e to'ohuu oto. Melu ko ha'arongo'omu urine aana nga taa melu leesie na melu rongoa, hunie uri i'omu no'one omu ke ii'o ruru pe'i'emeelu aana ii'o-rurunge pe'ie a Mama'a na a Kalena, Jisas Kraes. Melu ko uusu-uusu huni'omu urine, uri hunie omu ke honu eeni ilenimwa'enga no'one pe'i'emeelu.
A God Oto Raa-raa
Na mei wala melu rongoa mwaanie a Kale ka'u oto melu ko ha'arongo'omu aana nge uri a God oto raa-raa, na nga mei rodohono ha'ike lo'u aana oto oo'oo. Oto mala kie ko unue uri kie ii'o ruru pe'ie a God, ta'e kie ko talei o'o'o mola i laona rodohono, ikie mo iinoni eero-eero mola na kie ka'a lulu i sulie ike walaimolinge. Ta'e mala uri kie ko ii'o i laona raa-raa mala a God no'one ko ii'o i laona raa-raa, nge kie ke ii'o ruru pe'ikie hailiu, na apune Kalena, a Jisas, ke si ha'arere'akie mwaanie ahutana ooraha'aa.
Mala nga iini ko unue uri e ka'a ooraha'aa ike, nge iinonine ko eeroa mola maraana ni ngeena, na walaimolinge e ka'a ii'o ike aana. Ta'e mala kie ko ha'ahoue mo ooraha'aa ikie hunie a God, nge kie sai noruto'o aana huni sae'aasie mo ooraha'aa ikie, aana ingeie e oodota'i na kei tohungei ha'arere'akie mwaanie ta'ena nga takalonga ikie. 10 Mala kie ko unue uri kie ka'a ooraha'aa ike, nge kie ko unue oto uri a God e sai eero, na kie ko haata'inie uri kie ka'a sai rongo oto hunie walana.