2
Kie Ke Aarenga'i Pe'ie
Mei Sae Manola
Talana Ahutana Mwala
No ko hola'i unue ka'u huni'o uri o ke aarenga'i talana ahutana mwala. O ke paalahea God haahire, na o ke aitanaie a God hunie ke pe'ire na ke ha'adiana'ara. Na o ke aare-aarenga'i no'one talana mo inemauri na ta'ena nga aalaha, hunie uri kire ke da hanuelamanga hunikie hunie kie ke mani ii'o hahuroto mola pe'ie ahutana mwala, na mwaanie kire da aasanga huni lulu i sulie tolahana a God aana ii'onga maa'i. Aana aarenga'inge urine ni e to'ohie saena a God a Ha'a-uuritaka. Ingeie e saeto'o aana uri ahutana mwala ke manata'inie walaimolinge hunie kire ke to'o aana maurihe huu. Na walaimolinge ngeena e uuri. E ta'a-ta'a God mola, na e ta'a-ta'a iinoni mola huni ha'a-uureruru i matolana mo iinoni na a God, na a Ha'a-uureruru ngeena oto mola a Kraes Jisas. Ingeie oto maraana e ne'i iinoni, na e toli'aasie maraana hunie ke mae mala nga uuraa'inge honotana ahutana iinoni mwaanie kire ii'o lo'u i memelutana ooraha'aa. Leune e rau aana tohungana maholo hunie, na ko haata'i diana aana uri a God ko sare ha'a-uurie ahutana iinoni. Aena urine nge lio hilisileku e lae huni houle'inie Tataroha Diana na huni ne'i hurula'aa. No ko ere to'ohuu na nou ka'a eero'o ike uri lio hilisileku e lae huni ha'a-uusulie mo Aapoloa Aaopa nge ikire nga mo Jiu ha'ike hunie uri kire ke saie walaimolinge na kire ke hiiwalaimoli aana.
Oto nou saeto'o aana uri ahutana mwane aana ta'ena nga leu kire ke aarenga'i. Mwaanie kire hele ni kumu aani saewasunge wa kire haata'inie ki'ide aani ha'a-erenga, ta'e kire ke asuie mola nga taa e oodo aana ki'ide, na kire ke susue'inie nimada i lengi aani aarenga'inge.
Na nou saeto'o aana no'one uri mo hu'e kire ke ha'alaunire aana mo tolahai ola diana. Mo hu'e ke ho'osie mo to'oni nge kire malisi, na kire ke haata'inie ha'ama'unge na ii'onga oodota'i ikire aana mo to'oni kire ko ho'osi'i. Na mwaanie kire lo'onga'i oto hiito'o i sulie ha'alaunilana iihune pwaude, wa aana ho'osilana mo leunihe aani kol, wa mo u'umaai dehi, wa mo to'oni nge holiteni e paine. 10 Ta'e kire ke ha'alaunire aana mo esunge diana kire ko esui'i, aana leune e adona mo hu'e nge kire ko unue uri kire manata diana hunie a God. 11 Maholo o ko ha'a-uusulie ruruhaa i sulie tolahana a God, o ke toli'aasie mo hu'e hunie kire ke tola saenanaunge no'one, mala uri kire ko ii'o aani rongonga hahuroto na aani ha'ama'unge. 12 Ta'e ineu, nou ka'a tolimaaie ike hunie mo hu'e ke paine haahie lokotaa ni mwane wa kire ke ha'a-uusulie mo mwane ta'e kire ke ii'o hahuroto mola. 13 No ko ere urine aena aana a Adam ha'aholalana e lae hola'ina'o, oto a Iv e si puri. 14 Na a Pwelu Eero-eero e ka'a pweloa ike a Adam, ta'e e pweloa mola a Iv, na urine a hu'ena e ooraha'aa oto. 15 Ta'e kineta'inilana mo hu'e mwaanie malaahonga aana mo tolahai ola aaela ni welumalau ngeena e sai lae mala uri kire ko to'o mwela 2:15 Erenga ni Krik e ka'a tohungei matapwa ike i leu. na kire ko hele susule'i aana hiiwalaimolinge aana a Jisas, na kire ko manata diana hunie mo iinoni, na kire ko ii'o maa'i. Na kire ke asuie walu ola urine pe'ie ha'amwai-mwei'anga.

2:15 2:15 Erenga ni Krik e ka'a tohungei matapwa ike i leu.