3
Tolahana Mo Na'ohai Mwane
Haahie Soihaada'inge
Ke Tohungei Diana Oto Liutaa
Nga taa ne kei unue ie e to'ohuu. Mala uri nga iini ko sare ne'ie nga iini aana mo na'ohai mwane huni lio i sulie soihaada'inge, nge ko lio hilisie mei esunge e tohungei diana ni ngeena. Oto ta'ena nga iini nge e ne'i na'ohai mwane haahie soihaada'inge ke hola'i ii'o oodota'i na ke su'uri toli'aasie nga matahaa hunie mwala ke siho aana. Iinonine ke su'uri tolarue, na ke kineta'inie tolahana, na ke nihisie saena. Iinonine ke tohungei ii'o diana hunie ke malisine mwala ke ha'ama'u aana, na ke tola konie mwala i laona nume ingeie, na ke sai ha'a-uusuli diana aana mwala. Iinonine ke su'uri inu-inu wei ni pweunge oto hiito'o hunie ke mahiri. Na mwane ngeena ke su'uri ne'i iinoni hai-heiseuni, ta'e ke maneko, na ke saeto'o aana hanuelamanga i matolana mwala, na ke su'uri sae-saehanalie to'oha. Iinonine ke lio i suli diana aana uluhe ni iinoni ingeie, na mo kalena ke tola i sulie pe'i ha'ama'unge aana. (?Mala uri nga iini e ka'a sai lio i suli diana aana uluhe ingeie maraana, ha'alaa ke si lio i suli diana aana soihaada'inge a God uri taa eena?) Na mwaanie na'ohai mwane haahie soihaada'inge e ne'ie nga mwane nge e si aehota hiiwalaimoli mola aana a Jisas, aana mala ko urine, na ohe a porona ko ooraha'aa mala a Pwelu Eero-eero aana ko tooha'inie maraana, na a God kei ha'aloie lo'u mala e asuie aana a Pwelu Eero-eero hola'ina'o. Ta'ena nga na'ohai mwane haahie soihaada'inge ke haro ne'ie iinoni diana, hule aana mwala po'oi sinaha mwaanie soihaada'inge ikire no'one kire ke ere diana i sulie. Ke urine oto mwaanie mwala kire siho aana, na mwaanie e pola mola pe'ie pwanu a Pwelu Eero-eero.
Tolahana Mo Iini Ko Hei Rareta'i
I Laona Soihaada'inge
Ke Diana No'one
Oto e urine lo'u aana mo iini ko hei rareta'i i laona soihaada'inge, aana kire ke hola'i ne'i iinoni diana e malisine mwala ke ha'ama'u aada. Kire ke su'uri ne'i iinoni eero-eero. Kire ke su'uri inu-inu wei ni pweunge oto hiito'o hunie ke mahiri, na kire ke su'uri sae-saehanalie to'oha. Ta'e kire ke kineta'inire mola mwaanie ooraha'aa hunie manatada ke taha tara'asi, na kire ke hele ma'uta'a aana walaimolinge nge a God e haata'inie oto aaka. 10 Mo iini nge kire ko sare hai rareta'i i laona soihaada'inge, nge soihaada'inge ke haro leie ka'u tolahada hola'ina'o. Oto mala uri nga mei ola omu ka'a dau oodoie ke aaela aada, nge omu sai tolimaaie hunie kire ke ne'i mwane pe'i-pe'i i laona soihaada'inge.
11 Mo hu'e, na e urine lo'u, aana kire ke haro ne'ie mo keni e malisine mwala ke ha'ama'u aada. Kire ke su'uri ere aaelasie nga iinoni, ta'e kire ke kineta'inie tolahada, na kire ke ne'i hu'e ni nou-norue nge mwala e sai noruto'o mola aada tarau.
12 Na lo'u, iini nge ko hei rareta'i ke su'uri tolarue, na ke sai lio i suli diana aana mwe-mwela ingeie na uluhei iinoni ingeie. 13 Mo iini nge kire ko pe'i-pe'i diana urine i laona soihaada'inge, ikire oto mwala kei ha'ama'u aada. Na ikire maraada, kire ke si a'aila'a ni unu tahanga'inie hiiwalaimolinge ikire aana Kraes Jisas.
Soihaada'inge A God
Ko Lio I Sulie Walaimolinge
14 Nou ne'isae uri e sa'a tewa ike lo'u na no ko lae oto wau huni leesi'o. Ta'e no ko uusue mo ola ienini huni'o, 15 mwaanie nga mei ola e uure honosieu. Oto uusu-uusu ie ke haata'inie huni'o tolahai iinoni diana aana uluhe iinoni a God. Na uluhe ngeena oto soihaada'inge a God Mau-meuri'e, na ikie oto soihaada'inge ngeena. Ikie oto kie ko kakalie walaimolinge i sulie a God, hunie walaimolinge ngeena ke uure ma'uta'a mala poo-pootana nume.
16 Kie ko unu ha'a-oaie uri mo ha'a-uusulinge nge a God e haata'ini'i oto aaka kire to'ohuu ta'ingelu, na kie ko kana i sulie walaimolinge ngeena uuri.
 
Nou hiiwalaimoli aana iini nge e ne'i iinoni,
e haata'i hunikie,
a Li'oa Maa'i e haata'inie uri e oodota'i.
Mo ensel kire leesie,
houle'inilana e lae hunie mo Aapoloa Aaopa.
Ahutana walumalau e hiiwalaimoli aana,
tahela'inilana e lae oto ta'au i Lengi.