3
Mwala Kei Aaela Oto Liutaa Aana Mo Dinge Ooreta
O ke sai diana aana uri, aana mo dinge ooreta ahutana walu ola kei meni deu aasa oto hiito'o. Mwala kei lo'o-lo'onga'inire oto mola maraada. Kire kei ne'i-ne'isae paine oto hiito'o aana to'oha, na kire kei lae-lahera maraada, na kire kei too-tooha'inire oto hiito'o. Kire kei talei ere-ere aaela mola, na kire sa'a totola i sulie ike mo nikada na mo aamada. Kire sa'a paa-paalahea ike nga iini haahie nga mei ola nge niilana e lae oto hunie, na kire sa'a lo'o-lo'onga'inie ike lo'u a God. Kire sa'a saie ike lo'u manata-diananga, na kire sa'a sae-sae aasi ike lo'u hunie nga iinoni. Kire kei eero-eerota'inie mola mwala, na kire sa'a kineta'inie ike tolahada mwaanie aaelanga. Kire sa'a aama-aamasie ike nga iini, na kire kei leledie mola ta'ena nga ola diana. Ma'alana mo malahude, ta'e kire kei pwelora mola, na kire sa'a hola'i lo'onga'i ke'u i sulie ta'ena nga ola kire ko sare asuie, na kire kei too-tooha'inire oto e pulo. Kire kei saeto'o aana mola mo ola nge ko da kire ke hii diana, ta'e kire ka'a saeto'o aana ike a God. Kire kei lupwe'i esu taane huni haata'inie uri ikire mo iinoni maa'i, ta'e e ka'a to'ohuu ike, na hule aana kire ka'a kele saeto'o aana ike nanamanga a God ke lio i sulie mauriha'ada. Mwala urine, o ke su'uri lae i sulire, ta'e o ke ii'o ha'ataulire mola. Ngaeta mo iini aana mwala ngeena kire sai walo liu i matolana mo nume pe'ie ha'a-uusulinge takalo, na kire ko ha'a-olaa mo hu'e nge kire ko ne'i-ne'isae rue-rua'a. Mo hu'e ngeena kire ooraha'aala na kire ko lae mola i sulie ta'ena nga saehanalinge ikire. Kire ko eri'apasie taane uri kire ke sai diana aana mo ola oto hunge, ta'e kire ka'a sai deu oodoie ike tohungana saenanaunge aana walaimolinge. Mwala nge kire ko lae hailiu i sulie mo hu'e urine, kire ko ere aaelasie tohungana walaimolinge, mala a Janis na a Jambris kirerue ere aaelasie a Mosis wau i na'o. 3:8 Laladonga mo Jiu wau i na'o e unue uri a Janis na a Jambris ikirerue e ro mwane aakalohola nge kire pe'ie inemauri mo Ijip huni uure honosie a Mosis. Eksodas 7:22 e ladoa maholo ngeena, ta'e e ka'a unue ike satana mo mwane ngeena. Kire ka'a to'o aana ike nga mei lo'onga'inge ke oodo, na hiiwalaimolinge ikire pweai ola mola ni ngeena. Ta'e kire sa'a lae ha'atau ike pe'ie tolahai iinoni aaela ikire ngeena. Aana e sa'a tewa na mwala kei lio saie oto pu'onga ikire, mala ka'u lio sailana a Janis na a Jambris e lae lau-leu mola wau i na'o.
A Timoti Ke Haimaanie A Pol
Aana Taroha'inilana Walana God
10 Ta'e i'oe, kaleku, o saie oto mo ha'a-uusulinge ineu na ii'olaku e uri taa, na nga moi taa no ko sare asui'i. O lio saie ka'u oto hiiwalaimolinge ineu, na toli-rakonga ineu, na manata-diananga ineu hunie ahutana mwala, na toli-susule'inge ineu aana maholo e aasa oto hiito'o. 11 O saie ka'u mola ha'aloileku e lae na nou sapesalu oto hiito'o mala o leesie aana mo huilume i Antiok, na i Aekoniam, na i Listra. Nou tohungei sapesalu oto hiito'o, ta'e no ko paalahea a Aalaha oto liutaa aana e ha'a-uurieu mola mwaanie walu olana. 12 Na e to'ohuu oto uri ta'e-ta'ena nga iini ko lado pe'ie a Jisas Kraes na ko sare ii'o maa'i nana, nge mwala kei ha'aloie oto urine. 13 Ta'e mwala tata'ala nge kire ko ha'apweue mola mwala, kire kei hunge oto lo'u liutaa. Kire kei aaela oto lo'u, na kire kei lae pe'i eeroa mwala oto hiito'o, ta'e lae-lae na mwala kei haro pwelora lo'u no'one.
14 Ta'e i'oe, kaleku, o ke hele susule'i mola aana nga taa nge ha'a-uusulilemu e lae oto aana na o hiiwalaimoli oto no'one aana, aena aana o sai diana aameelu oto mo iini melu ha'a-uusuli'o. 15 O sai diana aana ka'u oto mo Uusu-uusu Maa'i na hule aana o ne'i mwela ue. Na mo ha'a-uusulinge aana kire sai pe'ikie aani lo'onga'inge diana na aani hiiwalaimolinge aana a Jisas Kraes hunie uri a God ke ha'a-uurikie. 16 Ta'e-ta'ena nga ola i laona mo Uusu-uusu Maa'i, walana God ni ngeena. Na ingeie ni e unue hunie mwala ke uusu-uusu oto i sulie lo'onga'inge ingeie maraana. Oto Uusu-uusu Maa'i e tohungei diana huni ha'ananaukie, na huni haata'inie mo ooraha'aanga ikie aaka, na huni ha'a-oodohie tolahaka, na huni ha'a-uusulikie aana mau-meuringe nge e oodo i maana God. 17 Aana ko urine ha'alaa ikie mo iinoni a God kie sai deu diana aani lulu i sulilana mo tolahai ola diana na kei tohungei melisine oto uri kie ke asuie mo tohungei esunge diana.

3:8 3:8 Laladonga mo Jiu wau i na'o e unue uri a Janis na a Jambris ikirerue e ro mwane aakalohola nge kire pe'ie inemauri mo Ijip huni uure honosie a Mosis. Eksodas 7:22 e ladoa maholo ngeena, ta'e e ka'a unue ike satana mo mwane ngeena.