4
Maholo a Jisas Kraes kei ooli lo'u mei mala inemauri, nge ke si leie ahutana mo iinoni, mo iini e mauri ue na mo iini e mae oto. Oto no ko unu tahanga'inie oto huni'o i maana a God na a Jisas Kraes uri o ke lae tara'asi oto pe'ie taroha'inilana walana God. O ke laeliwala hunie mwala oto tarau, ma'alana mwala ka'a sare rongo huni'o. O ke ha'a-oodohie tolahada maholo kire ko lae takalo, na o ke haata'inie mo ooraha'aa ikire hunire hunie kire ke aali'u mwaani'i, na o ke ere ha'asusure no'one. Walu ola ngeena o ke asui'i pe'i toli-rakonga, na pe'i ha'ananaunge diana. O ke asu urine, aena aana maholo kei lae ue mai nge mwala e sa'a sare rongo ike hunie mo ha'a-uusulinge to'ohuu, na kire kei lae mola i sulie saeda maraada. Kire kei lo'ohi ha'a-uusuli ta'ewau mola hunie uri kire ke sai rongoa ha'a-uusulinge nge kire ko sasare rongoa. Na kire kei eeli'u mola mwaanie walaimolinge huni rongo i sulie mo laladonga eero-eero. Ta'e i'oe oto o ke lo'o-lo'onga'i diana tarau, na o ke uure a'aila'a mola ma'alana uri o ko lae oodoie lo'u aasanga. O ke lae tara'asi mola pe'ie taroha'inilana Tataroha Diana, na o ke asuie to'ohuu mei esunge a God e niie huni'o ngeena.
Oto aana ineu maraaku, o saie taane uri mauringe ineu nou niie ka'u oto i na'o mala uuraa'inge hunie a God, na oto ie e hule oto aana leu ooreta, aana e hule oto aana maholo ineu huni mae. Na mauringe ineu e urihana no'one halinge. Na nou huru diana aana halinge ngeena, aana ma'alana nga taa e ra'usieu, ta'e nou esu diana mola nana a Aalaha. Oto maholo ie nou hule oto aana ha'amangolana halinge ngeena, aana nou ha'amangoa oto asunge e niie mai hunieu. Nou hele ma'uta'a aana hiiwalaimolinge to'ohuu, na nou lae-lae pe'i ha'a-uusulilana mwala aana. Na waaite nge ne kei toolea i maana halinge ngeena e ii'o aakau loosieu oto, aana ineu nou ii'o oodota'i oto i maana God. A Aalaha kei lei oodota'i aana ahutana mwala, na aana Dinge Ooreta ke si waaieu taane. E sa'a da ike leune hunieu hali'ite, ta'e hunie ahutana mo iini kire manata diana hunie na kire ko maa'oohie oolinge ingeie mai.
A Pol E Unue A Timoti
Ke Lae Mai Saana
Kaleku, saeku hunie o ke dau aahonga oto huni lae mai seeku lau-leu. 10 A Dimas e toli'aasieu aana ko tohungei saeto'o aana mo ola aana walumalau ie, na e lae oto aana huilume i Tesalonaeka. A Kresens e lae huni esu nana God aana po'o ni henue i Kalesia, na a Taetas e lae urine no'one hunie po'o ni henue i Dalmesia. 11-12 A Luk mola e si oore mai pe'ieu ie, aana a Tikikas nou uusunge'inie oto wau i seemiu aana huilume i Epesas. Maholo o ko lae mai, o ke toolea oto mai a Mak, aena aana ingeie e sai pe'i diana aana asunge ineu. 4:11-12 I na'o a Pol na a Banabas kire ere haitelili i sulie a Mak aena aana a Pol e sere'inie a Mak ke lae lo'u pe'irerue a Banabas. Leesie Palonga 15:36-41. Ta'e tatala ie e haata'inie uri kirerue a Pol na Mak ko esu loko-loko lo'u. 13 Na o ke toolea mai mei sala tetewa mwaanie wawai nge nou ha'a-oorea pe'ie a Kapas wau aana huilume i Troas. Na o ke toolea no'one mai mo uusu-uusu hio-hio ineu, oto liutaa mo iini nou tohungei saeto'o aani nge uusuleni e lae aani te'e-te'ei nanikot. 4:13 Sa'a mola mo Uusu-uusu Maa'i ngeena nge si'iri kie ko haara'inie aana “Haiholota'inge Lalahu'e.”
14-15 O ke lio talamu mwaanie ngaeta mwane satana a Aleksanda. Ingeie ngaeta mwane nge e sai esuie ta'ena nga ola oto mola aani aean. E tohungei waelieu aana e tohungei sere'inie ha'a-uusulinge ikolu. A Aalaha ke si ha'aletehie taane haahie nga taa e asuie ngeena.
16 Eetana nga maholo leileku e lae, nga ta'a-ta'a iini e ka'a lae ike mai huni ere ooliteku. !Ha'ike! Ahutana mwala kire mani toli'aasieu mola, ta'e no ko aarenga'i mola talada, hunie a God ke pulongosie mola takalonga ikire ngeena. 17 Ta'e a Aalaha e lae pe'i ha'a-uurieu na e niie nanamanga hunieu uri hunie ne ke taroha'inie Tataroha Diana hunie mo Aapoloa Aaopa kire ke rongoa. Na e pe'ieu no'one aana maholona hunie kira lei-lei ke su'uri lei mae aaku. 18 Nou tohungei noruto'o mola aana uri a Aalaha kei lio i suli diana aaku ma'alana mei aaelanga uri taa ke rau lo'u eeku, na ingeie kei tola konieu taane oto ta'au i laona aalahanga ingeie ta'au i Lengi. !Iau! Kie ke ha'amanikulu'aa taraure'i oto di. Ke urine oto.
Mei Wala Ni Saediananga Ooreta
19 O ke niie mei wala ni saediananga ineu hunie a Prisila na poro ingeie a Akuila, na no'one hunie uluhe ni iinoni a Onesiporas. 20 Mwane oamu a Erastas e ka'a lae ike mai pe'ieu, ta'e e oore mola wau aana huilume i Korinit. Na ngaeta mwane oamu lo'u, a Tropimas, nou lae mwaanie mola wau aana huilume i Maelitas aana mweita'aa ko mata'i hiito'o. 21 O ke dau aahonga huni hule mai seeku i na'ona mo waro-waro wawai aana iihi'ure mwaanie aasi e mawa honosi'o. A Iubiulas, na a Piudens, na a Laenas, na keni aasikaelu a Klodia, kire ko meni niie no'one mei wala ni saediananga huni'o na hunie kira hiiwalaimoli wau i leune.
22 No ko eitanaie Aalaha ikie ke ii'o i laona manatamu, na hahu'ana manata-diananga ingeie ke ii'o pe'i'o.

4:11-12 4:11-12 I na'o a Pol na a Banabas kire ere haitelili i sulie a Mak aena aana a Pol e sere'inie a Mak ke lae lo'u pe'irerue a Banabas. Leesie Palonga 15:36-41. Ta'e tatala ie e haata'inie uri kirerue a Pol na Mak ko esu loko-loko lo'u.

4:13 4:13 Sa'a mola mo Uusu-uusu Maa'i ngeena nge si'iri kie ko haara'inie aana “Haiholota'inge Lalahu'e.”